English version of this page

Intergenerasjonell mobilitet og inkludering i arbeidsmarkedet

Norge og de andre nordiske landene har vært blant de sosialt mest mobile landene i verden. Tidligere forskning på generelle trender i intergenerasjonell mobilitet i Norge og i de andre nordiske landene har likevel gitt noe blandete resultater. Nyere norsk empiri kan tyde på at mobilitet mellom generasjoner har kommet under press, særlig i bunnen av den sosioøkonomiske klassefordelingen.

Om prosjektet

Hovedoppgavene for dette prosjektet være å øke kunnskapene om årsakene til intergenerasjonell mobilitet, å beskrive den senere tids endringer i mobilitet og årsakene til denne, og til å vurdere hvilken betydning politikkutforming og institusjoner har for å skape like muligheter.

Mer spesifikt vil vi ta opp følgende spørsmål:

  • Fører utviklingen i tilbud og etterspørsel av arbeidskraft med forskjellig kvalifikasjonsnivå til klassemessige skjevheter i sysselsettingsmulighetene?
  • Kan endring i sysselsettingsmulighetene kompenseres tilstrekkelig med å kvalifisere folk til bedre jobber, eller må vi også bedre tilgangen av jobber med lave kvalifikasjonskrav?
  • Hvordan påvirker økt ulikhet i fordelingene av inntekt og formue mobilitet mellom generasjoner?
  • Hvilken betydning har investeringer i humankapital for intergenerasjonell mobilitet, og hvordan har endringer i tilgang til barnehageplasser og utdanningsmuligheter for de yngre generasjonene påvirket den økonomiske mobiliteten?
  • I hvilken grad er mobilitet mellom generasjonene begrenset av genetisk og sosial arv?
  • Hvordan bør familiebakgrunn måles med tanke på best mulig sammenlignbarhet i tid og rom?

Prosjektet vil bygge på data fra administrative befolkningsregistre fra Norge som gjør det mulig å kople sammen og studere utdanningsrelaterte og/eller økonomiske utfall for opptil tre generasjoner. Prosjektet har også et komparativt element gjennom tett forskningssamarbeid med svenske forskere som jobber med liknende data.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd med NOK 12.936.000.

Samarbeid

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning er prosjekteiere og deltakere derfra omfatter Knut Røed (prosjektleder), Simen Markussen, Bernt Bratsberg, Ole Røgeberg og Elisabeth Fevang.

Universitetet i Oslo deltar som samarbeidspartner. Fra gruppen for Forskning om sosial ulikhet og populasjonsdynamikk (SIPD) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO deltar Gunn Birkelund, Arne Mastekaasa, Solveig Topstad Borgen, Adrian Farner Rogne og Torkild Hovde Lyngstad.

De internasjonale partnerne er David Autor (Massachusetts Institute of Technology), Anna Salomons (University of Utrecht) og Martin Nybom (IFAU, Uppsala).

Varighet

Januar 2020 - desember 2025

 

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 11. mai 2020 11:27 - Sist endret 27. jan. 2022 14:48