English version of this page

The Children of Immigrants Longitudinal Study in Norway (CILSNOR) Modul 2

The Children of Immigrants Longitudinal Study in Norway (CILSNOR) er en kvantitativ longitudinell studie av langsiktige økonomiske og kulturelle integrasjonsprosesser blant unge med og uten innvandrerbakgrunn.

Om prosjektet

I CILSNOR Modul 1 ble det i 2016 gjennomført en survey blant førsteklassinger i videregående skole i Oslo og Akershus, samt utvalgte skoler i Drammen, som kartla holdninger og erfaringer, og som deretter ble koblet med registerdata om familiens sosio-økonomiske situasjon. I CILSNOR Modul 2 skal vi gjennomføre en oppfølgingssurvey og hente inn oppdaterte registerdata om de samme ungdommene 5-6 år senere. Prosjektet er del av et internasjonal samarbeid med liknende undersøkelser som har blitt gjennomført i Sverige, Tyskland, Nederland og Storbritannia.

Vi skal undersøke spørsmål som:

  • Hva forklarer høye utdanningsambisjoner blant mange barn av innvandrere og resulterer de i faktisk utdanniongsoppnåelse? Kan det såkalte «innvandrerdrivet» knyttes til foreldrenes sosiale posisjon i hjemlandet eller kulturelle normer i ulike innvandrergrupper?
  • Hvem har størst risiko for å falle ut av skolesystemet og bli arbeidsledige? Kan man identifisere sosiale risikofaktorer i ungdomstiden som forklarer negative utfall i overgangen til voksenlivet?
  • Hva slags kulturelle endringer i identitet, holdninger, religiøsitet, tilhørighet mm skjer i overgangen fra ungdomstid til voksenliv, og hvordan henger slike endringer sammen med de unges sosio-økonomiske situasjon?
  • Hvordan kan vi best forstå ulike mønstre i kjønnsforskjeller i livsvalg og utfall på terskelen til voksenlivet?
  • Hvilken betydning spiller forhold som et åpent inkluderende utdanningssystem, en generøs universell velferdsstat og en aktiv kjønnslikestillingspolitikk for den økonomiske og kulturelle integrasjonen av innvandrernes barn?
  • Kan forskning fra Skandinavia bidra til å belyse amerikanske og internasjonale teorier om integrasjon og tilpasning blant barn av innvandrere?

Samarbeid

FAFO er koordinator for prosjektet.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd med kr. 12 000 000.

Varighet

2021-2024

 

Publisert 14. mars 2022 10:02 - Sist endret 17. mars 2022 09:41