English version of this page

Alkohol i Norge (avsluttet)

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og skal belyse bruken av alkohol i Norge, gjennom en rekke ulike metodiske innfallsvinkler og datasett. Vi vil belyse drikkemønstre og spesielt den norske «fylleatferden» («binge drinking»).

Skål

Vi vil identifisere faktorer som gir økt risiko for «binge drinking», samt deres grad av stabilitet, og mulige langsiktige konsekvenser. Vi vil belyse norske drikkekulturer og i en egen substudie se på den særnorske russetida.

Videre vil vi belyse sammenhengen mellom skjenking i Oslo og konsekvenser for voldsutøvelsen i byen. Her vil vi dessuten belyse mulige effekter av en større intervensjon kalt SALUTT, hvor formålet var å øke kunnskap og kompetanse hos ansatte i puber og barer.

Dette prosjektet har mer utfyllende informasjon på de engelske nettsidene.  

Om prosjektet

I dette prosjektet vil vi trekke på en rekke ulike datakilder:

  1. Det longitudinelle datasettet Ung i Norge, hvor surveydata har blitt koplet med register
  2. Repeterte tverrsnitts-studier av norsk ungdom, hvor sekulære trender kan belyses
  3. Kvalitative intervjuer og deltakende observasjon blant ulike grupper av alkoholbrukere
  4. Såkalte geo-data, hvor vi bruker tidsserier hvor den eksakte lokaliseringen av barer og puber koples med data om registrert kriminalitet, som også er knyttet til tid og rom.

Prosjektbeskrivelse i fulltekst på engelsk (pdf)

Forskningsprogram

Bevilgningen til prosjektet er NOK 5 865 000.

Varighet

2014 - 2019

Emneord: Alkohol, alkoholproblemer, normer, kultur, ungdom, russetid
Publisert 17. aug. 2015 12:56 - Sist endret 16. sep. 2021 08:17