Administrasjonsreglement ved ARENA Senter for europaforskning

ARENAs administrasjonsreglement ble vedtatt av fakultetsstyret 27.9.2019. 

§ 1 Senterets formål

ARENA Senter for europaforskning skal være et ledende fagmiljø om politisk integrasjon og samarbeid i Europa.

§ 2 Senterets organisering

Senteret er organisatorisk knyttet til Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Senteret ledes av et styre som oppnevnes av fakultetet etter forslag fra ARENAs senterleder.

Senteret kan ha et faglig råd som oppnevnes av senterets styre.

§ 3 Senterets virkeperiode

Senteret er opprettet uten sluttdato.

§ 4 Senterets interne organisering

Senteret har

 • et styre
 • en styreleder
 • en daglig leder (senterleder)

§ 5 Styrets oppgaver

Styret er senterets øverste organ. Det er ansvarlig for virksomheten innenfor vedtatte rammer og retningslinjer. Styret behandler saker av prinsipiell betydning. Styret skal spesielt behandle følgende saker:

 1. Langsiktig planlegging av virksomheten, herunder senterets strategiske plan
 2. Retningslinjer og prinsipper for ressursbruken
 3. Budsjettforslag
 4. Virksomhetsplan, herunder fordeling av ressurser
 5. Senterets årsrapport
 6. Større endringer i planene for virksomheten (forskning og formidling)
 7. Større organisatoriske endringer
 8. Tilsette og innstille ved tilsettinger i henhold til fullmakter gitt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Når tilsettingsmyndighet for vitenskapelige stillinger er delegert til senteret er styret tilsettingsorgan. Tilsvarende er styret innstillingsorgan når fakultetet har tilsettingsmyndighet.

Styret er ansvarlig overfor fakultetet i alle faglige og administrative saker.

§ 6 Styrets sammensetning og oppnevning

Styret er senterets øverste organ og består av syv medlemmer med personlig vara.

Oppnevning/valg skal normalt finne sted innen utgangen av november måned året før styrets tiltredelse.

Styrets sammensetning:

 1. To representanter blant vitenskapelige ansatte ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
 2. To representanter fra samarbeidende institusjoner, herunder andre fakulteter ved UiO.
 3. En representant for de vitenskapelig ansatte i fast stilling ved sentret
 4. En representant for ansatte i åremålsstilling ved sentret.
 5. En representant for de teknisk-administrative ansatte ved sentret.

§ 7 Styrets nominasjon og virkeperiode

Styremedlemmer fra de ulike grupper foreslås av følgende institusjoner/grupper:

 1. To representanter blant vitenskapelige ansatte ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Utnevnes av fakultetet.
 2. To representanter fra samarbeidende institusjoner, herunder andre fakulteter ved UiO. Utnevnes av fakultetet.
 3. En representant for de vitenskapelig ansatte i fast stilling ved senteret. Velges av valgforsamling blant vitenskapelige ansatte ved senteret.
 4. En representant for ansatte i åremålsstilling ved senteret. Velges av valgforsamling blant åremålsansatte ved senteret.
 5. En representant for de teknisk-administrative ansatte ved senteret. Velges av valgforsamling blant tekniske og administrative ansatte ved senteret.

Styremedlemmene fra gruppene A, B, C og E velges/oppnevnes for fire år av gangen. Styremedlemmer fra gruppe D velges for ett år av gangen.

Dersom styremedlemmer trer ut av vervet i virkeperioden, utnevnes/velges nytt styremedlem. Virkeperiode for det nye styremedlemmet tilsvarer resterende virkeperiode for utgående styremedlem. Om mindre enn ett år gjenstår av inneværende virkeperiode, kan varamedlem erstatte utgående styremedlem.

Ingen kan sitte i verv utover et sammenhengende tidsrom på åtte år ved begynnelsen av den nye valgperioden.

§ 8 Styrets leder

Styret skal ha en leder og en nestleder. Disse oppnevnes av Det samfunnsvitenskapelige fakultet fra gruppe A eller gruppe B etter forslag fra ARENAs senterleder. Styreleder og nestleder oppnevnes for fire år av gangen.

§ 9 Møteinnkalling

Styrets leder innkaller til møter. Styret holder møter etter en møteplan som fastsettes for hvert semester. Dersom rektor, dekan eller tre styremedlemmer krever det etter begrunnet fremstilling av den eller de saker som behandles, skal styreleder innkalle til ekstraordinært møte.

Dagsorden med oversikt over saker som skal behandles, sendes styrets medlemmer med minst en ukes varsel. Ved forfall innkalles varamedlem.

§ 10 Styrets forhandlinger

Styreleder leder møtene. Styrets møter er åpne, men styret kan selv fastsette at møtene holdes for lukkede dører, eller at bestemte saker skal holdes for lukkede dører. Personalsaker og saker som er underlagt taushetsplikt holdes for lukkede dører.

Styret kan innby utenforstående til å delta i dets forhandlinger med talerett, men uten stemmerett.

Rektor og dekan kan møte i styret med talerett.

Daglig leder deltar i styrets møter. Daglig leder har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Det føres protokoll over styrets forhandlinger.

§ 11 Avstemningsregler

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede.

Dersom ikke annet er bestemt i lov, reglement eller vedtekter, treffes alle beslutninger med vanlig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Flertallet må likevel utgjøre minst en tredjedel av samtlige medlemmer av styret.

§ 12 Sekretariat

Senteret skal ha en administrasjon som er sekretariat for sentrets faglige organer, og som ivaretar de administrative og forvaltningsmessige oppgavene ved sentret.

§ 13 Faglig og administrativ ledelse

Senteret skal ha en daglig leder (senterleder) som forestår den daglige drift. Senterleder oppnevnes/tilsettes i samsvar med tilsettingsregler som gjelder ved UiO.

Instruks for senterleder er fastsatt av senterets styre:

Senterleder er ARENA Senter for europaforsknings øverste faglige leder og har overordnet ansvar for hele virksomheten – herunder senterets vitenskapelige arbeid og utvikling, samt personal, økonomi, kommunikasjon og administrasjon. Senterleder trekker i samråd med senterets styre opp langsiktige mål, visjoner og strategiske prioriteringer, og har et overordnet ansvar for ivaretakelse av senterets faglige mandat. Senterleder har, i nært samarbeid med forskningslederne og -gruppene, og med støtte fra senterets administrasjon, det overordnede ansvaret for innhenting av eksterne forskningsmidler, primært fra EUs forskningsprogram, Norges forskningsråd og departementer. Senterleder skal profilere senteret, og utvikle kontakt og samarbeid med fakultetet og institutter ved universitetet, forskningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt, og andre relevante aktører.

Daglig leder rapporterer til sentrets styre i alle faglige saker og er for øvrig underlagt de bestemmelser og retningslinjer som til enhver tid gjelder i forhold til overordnet administrativ enhet.