EU-administrasjonen. Senterdannelse og flernivåforvaltning

I dette paperet argumenterer Morten Egeberg for at nasjonale administrasjoner i løpet av de siste ti årene også har blir deler av en felles EU-administrasjon sammen med Europakommisjonen og EU-byråene.

ARENA Working Paper 10/2010 (pdf)

Morten Egeberg

Nasjonale administrasjoner, eller mer korrekt, deler av nasjonale administrasjoner, har i noen grad også blitt deler av hva vi kan kalle en felles EU-administrasjon. Dette synes å henge sammen med to institusjonelle utviklingstrekk: På det europeiske nivået er det konsolideringen av Europakommisjonen som en relativt uavhengig utøvende myndighet, på det nasjonale nivået er det tendensen til å organisere direktorater og tilsyn på armlengdes avstand fra departementene. Slik ”dekopling” av reguleringsorganer på det nasjonale planet kan ha vært høyst forenlig med ”rekopling” av de samme organene til Kommisjonen og ulike EU-byråer, ofte i form av saksspesifikke transnasjonale nettverk.

Published Feb. 8, 2011 10:49 AM - Last modified Feb. 8, 2011 11:24 AM