Rettigheter og plikter

Veileder og student skal

 •  avtale en tids- og arbeidsplan etter forslag fra studenten

Studenten skal

 • ta kontakt med veileder umiddelbart etter oppnevningen

 • fylle ut og levere inn veilederkontrakt

 • være godt forberedt til veiledningsmøtene

 • følge arbeidsplanen som er avtalt, og holde veileder jevnlig orientert om oppgavearbeidet

 • si fra i god tid dersom hun/han ikke kan møte opp til en veiledningstime

 • umiddelbart ta kontakt med instituttet/studiekonsulenten dersom det oppstår alvorlige samarbeidsproblemer mellom hun/han og veileder

 • lage en kort fremdriftsrapport etter ett semester

 • delta på fellessamlinger som arrangeres

 • følge reglementer og anvisninger som gjelder for masteroppgavearbeidet

Veilederen skal

 • sette seg inn i de relevante yrkesetiske retningslinjer

 • etter henvendelse fra studenten − sørge for at det første ordinære veiledningsmøtet finner sted så tidlig som mulig i semesteret, og senest 4 uker etter oppnevningen. Her skal veileder orientere om hvordan veiledningen rent konkret vil bli lagt opp

 • tilby studenten inntil 10 veiledningsmøter i alt, fordelt relativt jevnt over de to semestrene veiledningen foregår

 • være godt forberedt til veiledningsmøtene

 • drøfte og vurdere opplegg, metode og gjennomføring av undersøkelsen/analysen med studenten, og bidra til at undersøkelsen/analysen legges opp slik at den kan gjennomføres på to semestre

 • lese og gi detaljerte kommentarer til kapittelutkast minst én gang, men kan selv vurdere hvor omfattende gjennomgangen av reviderte kapitler og masteroppgaven i sin helhet skal være

 • holde seg orientert om progresjonen i studentens arbeid gjennom veiledningsmøtene, og vurdere fremdriften opp mot den fastlagte tids- og arbeidsplanen

 • si fra i god tid dersom tidspunktet for et avtalt veiledningsmøte må endres

 • bistå til at personopplysninger meldes og behandles slik de skal, etter retningslinjene til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)

Hvor omfattende er veiledningen?

 • 10 møter, fordelt over 2 semestre

 • Studenten har krav på inntil 5 veiledningsmøter per semester, men har likevel ikke krav på mer enn 2 møter i samme måned

Avbrudd i veiledningen

 • Studenter som ønsker avbrudd i den individuelle veiledningen, må avtale dette med veilederen sin og instituttet.

 • Avbrudd kan avtales for maks et semester.

 • Gi beskjed til instituttet umiddelbart dersom det blir avbrudd i veiledningen.

 • Det er ikke anledning til å søke om ny veileder med et nytt tema dersom du allerede har hatt veiledning. Det gjelder uansett hvor mange veiledningsmøter du har hatt.

Publisert 21. apr. 2016 12:36 - Sist endret 3. juni 2022 15:28