English version of this page

Changing Bodies in Toxic Landscapes (avsluttet)

Gjennom et komparativt forskningsprosjekt vil postdoktor María A. Guzmán-Gallegos utforske hvordan personstatus, forurensning, miljøendringer, økonomiske forhold og statsdannelse oppfattes og håndteres i det ecuadorianske og peruanske Amazonas.

To unge gutter står ved siden av et tre som er felt i regnskogen i Amazonas. De har på seg t-skjorter og shorts. Foto: María A. Guzmán-Gallegos

Foto:  María A. Guzmán-Gallegos

Nasjonaløkonomien i Ecuador og Peru har opplevd vedvarende vekst siden begynnelsen av dette århundret, basert på økt mineral- og oljeutvinning. De fleste aktivitetene knyttet til dette har innvirkning på urbefolkningen og annen befolkning i landdistriktene. Olje- og mineralkonsesjoner i disse områdene overlapper med deres landområder, vannressurser og elvebassenger.

Økonomisk vekst basert på uttak av naturressurser vil i de fleste tilfeller få betydning for minoriteter og andre små befolkningsgrupper – i områder så forskjellige som Sierra Leone, Kina og til og med Norge. Til tross for sosio-politiske forskjeller har befolkningsgruppene det til felles at mulighetene deres for å påvirke politikk og beslutninger på statlig nivå vanligvis er begrenset.

"De virkningene utvinningsaktiviteter har på økosystemet, gir tydelige eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter skaper en virkelighet der naturlige prosesser endrer seg som følge av sosial påvirkning. Her opplever vi helt konkret og ofte smertelig hva det vil si å leve i den antropocene tidsalder", sier Guzmán-Gallegos.

ECLA, FNs økonomikommisjon for Latin-Amerika og Karibia, har pekt på flere alvorlige utfordringer. De konsekvensene gruvedrift og utvinning har for miljøet er bare én av dem. Mangelen på pålitelig kunnskap og offentlig forståelse for bekymringen blant de berørte befolkningsgruppene er en annen. Dette er utfordringer som foreligger også langt utenfor Latin-Amerika. Oljeboring og gruvedrift, miljø-ødeleggelser og tvangsflytting fører til konflikter mellom samfunn og miljø over hele verden. Forurensing av vann og jord kan true både befolkningens tilgang til vann og deres matsikkerhet.

Prosjektet undersøker de sammenhengene ulike sosiale grupper etablerer mellom sin egen, fysiske tilstedeværelse og nyttedyr, fisk og nyttevekster som lever i forurensede miljøer. Videre ser Guzmán-Gallegos på hvordan deres oppfatninger og handlingsmønstre knyttes til teknisk kunnskap om forurensning og hvordan lokalsamfunn som er kulturelt og etnisk mangfoldige, fremmer politiske krav. Prosjektet ønsker også å undersøke hvordan disse lokalsamfunnene påviser forurensning, særlig de giftige komponentene, hvordan de utfordrer statlige prosjekter og på samme tid fremmer sin egen inkludering i storsamfunnet.

Ved å sammenlikne ulike lokalmiljøer og ulike nasjonale forhold, skaper også prosjektet et "etnografisk rom" som gir mulighet for å se hvordan hensynet til miljøet kommer til uttrykk i ulike forbindelser mellom natur og samfunn - og i statsdannelser.

Finansiering

Prosjektet, som har tittelen "Changing Bodies in Toxic Landscapes: Environmental degradation and intersecting knowledges in the Ecuadorian and Peruvian Amazonia" er finansiert av Norges forskningsråd.

Publisert 8. feb. 2016 15:20 - Sist endret 11. feb. 2020 13:21

Deltakere

  • Maria A. Guzman-Gallegos
Detaljert oversikt over deltakere