English version of this page

Det første vennskap - en 10 års oppfølgingsstudie

Dette er en oppfølging av det longitudinelle studie om "Det første vennskap" som ble etablert i 2005-2006.

Om prosjektet

Formålet var å se på betydningen av barns første sosiale relasjoner og psykososial utvikling (prososial atferd, atferdsvansker og internaliserende vansker). Nå ønsker vi å følge de samme barna som nå går på ungdomsskolen, for å se på stabilitet og endringer i barns sosiale relasjoner (antall venner, popularitet, vennenominasjoner) og barnas atferd og emosjonelle utvikling i overgang inn i ungdomsalderen.

Mål

Prosjektets mål er å undersøke om eksponering for utendørstid i barnehage henger sammen med barn og unges somatiske og mentale helse, samt kognitive utvikling. Studien bygger på fire tidligere datainnsamlinger , der 619 førskolebarn ble fulgt opp hvert år mellom 2006 og 2009. Barna ble intervjuet og testet; foreldrene og lærere svarte på spørreskjemaer. Planen for dette prosjektet er å finne igjen disse barna som nå er mellom 12 og 16 år gamle. Vi vil undersøke om utetid i barnehagen henger sammen med ungdommenes selvregulering, samt fysiske og mentale helse. Vår hypotese er at utetid i barnehagen og eksponering for naturlige omgivelser, stimuleres barns kognitive utvikling og utvikling av selv-regulering, som i ungdomsalder vil vise seg som bedre skoleprestasjoner, samt færre symptomer på angst, depresjon, atferdsvansker og hyperaktivitet. Videre vil vi undersøke om utetid påvirker ungdommers somatiske helse, herunder overvekt, infeksjoner, astma, og allergier.. 

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Psykologisk institutt, 2016 - 2026.

Samarbeid

Prosjektet er en del av et internasjonalt samarbeid med forskere fra Quebec University (Canada), Queensland University (Australia) og King's College (Storbritannia).

Publisert 12. okt. 2010 15:38 - Sist endret 16. jan. 2019 13:37