Rusproblemer hos ungdom: En longitudinell tvillingundersøkelse (avsluttet)

Fotoillustrasjon: Colourbox.com

Mål

Hensikten med prosjektet er å studere hvorfor ungdom utvikler rusproblemer. Særlig er det viktig å se på hvordan resiliens modifiserer effekten av påkjenninger på utviklingen av problemene. Slik kunnskap vil kunne danne grunnlaget for målrettede tiltak for å forebygge rusproblemer hos unge.

Resultater

Prosjektet vil kunne si noe om hvordan rusproblemer utvikler seg hos ungdom, særlig skille ut spesifikke effekter og se på hvordan genetiske faktorer interagerer med miljøfaktorer og hvordan miljøfaktorer skapes ut av genetiske faktorer.

Metode

For å kunne studere utviklingen er det nødvendig å anvende et longitudinelt opplegg med minst tre datainnsamlingspunkter. Grunnen til at man trenger tre, er at endring fra et tidspunkt til et annet kan skyldes relabilitetssvakhet. For å fastslå at en reell endring mellom to målepunkter har funnet sted, er det nødvendig å se om endringen er større enn mellom to andre målepunkter. Videre er det nødvendig å anvende et genetisk informativt utvalg for å kunne studere effekten av miljøpåvirkninger. Miljøpåvirkninger er nemlig ikke uten videre mulig å separere fra effekten av gener (gene-miljø korrelasjoner). Tvillinger er et slikt genetisk informativt utvalg.

Utgangspunktet for prosjektet var tvillinger i alderen 12 til 18 år. Ved første måletidspunkt var mor og far, så vel som tvillingene, informanter. Ved andre og tredje måletidspunkt, var ikke lenger mor og far informant for tvillinger over 18 år.

Utstyr

Resilienstrekk og en rekke personlighetsmål er anvendt. I tillegg er instrumenter til å måle støtte i miljøet og belastninger anvendt. Endelig er ulike former for rus, kriminalitet og impulsivitet studert som resultatvariabler.

Publisert 11. nov. 2014 15:43 - Sist endret 18. okt. 2016 14:20