Digitalt journalinnsyn

Helsepersonell er lovpålagt å føre pasientjournal der de dokumenterer pasientens helsetilstand, hva pasienten søker behandling for og hvilken behandling som gis.

Om prosjektet

Digitalt journalinnsyn for pasienter er en demokratisk rettighet. Det legges til grunn at kjennskap til hva som journalføres om helsetilstand og behandling, vil øke medbestemmelse i behandlingen og bidra til å myndiggjøre pasienten som samfunnsborger. 

Mål

Pasienters digitale journalinnsyn åpner for at behandlere kan styrke samarbeidet med pasienten gjennom journalteksten, men også det motsatte.Det er imidlertid lite forskning på virkningen av innsynet innen rammen av aktiv behandling, eller på hvorvidt slikt innsyn kan ha utilsiktede virkninger.  Prosjektet har som mål å frambringe ny og anvendelig kunnskap om hvordan digitalt tilgjengelige journaltekster virker inn på samarbeidsrelasjonen mellom behandlere og pasienter i aktiv behandling.

Finansiering

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam gjennom Rådet for psykisk helse, 01.01.2022 - 31.12.2025.

Samarbeid

Forandringsfabrikken, RIO, Høgskolen på Vestlandet, Blå Kors, NTNU, OUS, Lovisenberg distriktspsykiatriske senter.

Bildet kan inneholde: fugl, font, sirkel, symbol, elektrisk blå.

Bildet kan inneholde: font.

Publisert 12. sep. 2022 09:37 - Sist endret 12. sep. 2022 10:12