English version of this page

Det kroppbaserte semantiske grunnlaget for substantivklasser (avsluttet)

Om prosjektet

Dette prosjektet undersøker hvorvidt abstrakte grammatiske kategorier slik de kommer til uttrykk i nominalklassesystemer er tilfeller av motorisk og sansemessig begrepskunnskap, det vil si kunnskap som er kroppslig nedfelt. Nominalklassesystemer beskriver typisk substantivs betydningsmessige essens (en DYRE-hund), dens fysiske egenskaper (en LANG-blyant, et BEVEGBART-tau), eller dets funksjon (en KJØRETØY-bil). "Kroppslig nedfelt" betyr at konsepter lagres og ved senere bruk gjeninnhentes fra modale hjerneområder som tilsvarer de sansene som var aktive i innlæringsprosessen: gjennom synssansen, berøringssansen, smak, fysisk interaksjon eller følelser, eller en kombinasjon av disse.

Mål

Fokus i dette prosjektet er å si noe om det biologiske grunnlaget for klassifiseringssystemer og universelle tendenser i konseptuell struktur hos mennesker generelt

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (FRIHUMSAM - Forskerprosjekt), 2013 - 2017.

Publisert 19. okt. 2016 14:56 - Sist endret 26. juni 2017 14:31