English version of this page

Arbeidslivsdynamikk (avsluttet)

En langtidsstudie om hvordan atferd og motivasjon på arbeidsplassen endrer seg over tid. Høsten 2016 rekrutterer vi både enkeltpersoner og bedrifter til å delta.

Hva fremmer et positivt arbeidsmiljø? Photo illustration: Colourbox.com

Om prosjektet

Denne studien skal undersøke hvordan arbeidstakeres jobbatferd og motivasjon endrer seg over et år, og hvordan endringer i virksomheten, ledelse og HR-initiativer spiller inn.

I tillegg skal studien undersøke hvordan relasjonen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver endrer seg over tid, og hvilke faktorer som leder til endring.

Mål

Hensikten med dette forskningsprosjektet er å utvikle eksisterende teori på hvordan arbeidstakeres jobbatferd, motivasjon, og ansattforhold utvikler og endrer seg over tid. Den longitudinelle metodiske tilnærmingen gjør det mulig å konstatere om konseptene i modellen er stabile eller dynamiske over tid.

Prosjektgruppen består av professor Sabine Raeder (t.v.), doktorgradskandidat Felix Anker Klein og vitenskapelig assistent Kristina Strand Støren.
Prosjektgruppen f.v. Professor Sabine Raeder, doktorgradskandidat Felix Anker Klein og vitenskapelig assistent Kristina Strand Støren. Foto: Lasse Moer/ UiO

Denne forskningen vil også kunne konkludere med årsaks- og virkningsforhold mellom variablene, noe en stor del av den eksisterende forskningen har blitt kritisert for å ikke kunne.

Et annet mål for forskningen er å skape ny kunnskap om suksessfaktorene som fremmer positiv jobbatferd og motivasjon hos arbeidstakere.

Bakgrunn

Forskningen innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi har enda til gode å ta i bruk metoder hvor man måler jobbatferd og motivasjon over tid. En stor del av forskningen har som oftest brukt metoder hvor de måler sammenhengen mellom variablene én gang.

Denne studien med sine 12 målinger er derfor original og vil bidra med ny og interessant kunnskap både for forskningsfeltet og praktikere i arbeidslivet.

Metode

Denne studien benytter seg av kvantitative forskningsmetoder og en kort nettbasert spørreundersøkelse. Variablene i undersøkelsen er etablert i forskningsmiljøet, og tilfredsstiller vitenskapelige krav til reliabilitet.

Studien er longitudinell og det vil bli samlet inn data ved 12 anledninger over en periode på ett år. Forskningsmodellen gjenspeiler både leder- og ansattnivå og tar hensyn til de seneste metodeanbefalingene innenfor multi-level forskning.

Studien har som hensikt å generalisere forskningsfunnene ut mot bredden i arbeidsmarkedet. Derfor vil datainnsamlingen pågå i både offentlig og privat sektor, og i de fleste bransjer.

Utvalget inkluderer ansatte av alle kjønn som jobber fulltid eller deltid, og ledere kan også delta.

Etikk

Denne studien er godkjent av Norsk Senter for Forskningsdata (NSD) og følger de nasjonale kravene til etikk.

Dataene som samles inn i denne studien omfatter arbeidsrelatert atferd og motivasjon, som i hovedsak har få etiske utfordringer. Dataene blir anonymisert på samme tidspunkt som de blir samlet inn via den nettbaserte spørreundersøkelsen.

Resultatene vil bli presentert anonymt på denne web-siden og i doktorgradsavhandlingen.

Publisert 15. juni 2016 11:44 - Sist endret 8. sep. 2021 11:31