Årsrapport 2000

Error: Cannot include URI '/om/strategi/planer-rapporter/aarsrapport/2000/navigasjon.html' with content type 'application/json': not a textual resource

Statistikk
 

Hovedtall i fakultetets regnskap 2000

Post Disponible midler Forbruk Forbruk i % Rest
Lønn/Drift
153 311
155 844
102,32
- 3 533
Utstyr
3 308
112
3,39
3 196
Total
155 619
155 956
100,22
- 337
Eksterne midler
47 029
47 007
99,95
22
Total
202 648
202 963
100,16
- 315

Lønnsmidlene utgjør 82% av forbruket mens drift utgjør 18%.
 

Semesterregistrerte studenter ved SV-fakultetet høsten 2000

Institutt Grunn- og mellomfag Hovedfag/ profesjon/ master Dr.grad
SAI 606 321 26
ISS - sosiologi 601 443 54
ISS - samf.geo. 96 125 9
ISV 748 583 31
PSI 1231 440 43
ØI 308 277 50
TIK
 33
44 8
Sum 4267 2368 221

Tallene gjenspeiler antall registreringer pr fag og studenter kan være registrert på flere fag
Kilde: FS380.001. Emnerapportering, persontall høst 2000
 

Årsverk 2000

 

Institutt/Avdeling
Stillingsgruppe
Endringer
fra 1999
Totalt
Kvinner
Menn
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  Gruppe 1   1.00 0.00 1.00
  Gruppe 2   1.00 1.00 0.00
  Sum: *+2.00 2.00 1.00 1.00
Fakultetsadministrasjonen/fellesavdelinger-SV
  Bistillinger   .20 .20 0.00
  Gruppe 1   1.00 1.00 0.00
  Gruppe 2   23.92 13.64 10.28
  Sum: *+1,6 25.12 14.84 10.28
Økonomisk institutt
  Bistillinger   .40 0.00 .40
  Gruppe 1   25.30 0.00 25.30
  Gruppe 2   31.41 14.77 16.64
  Sum: - 1.43 57.11 14.77 42.34
Psykologisk institutt
  Bistillinger   1.80 0.00 1.80
  Gruppe 1   18.00 4.00 14.00
  Gruppe 2   63.55 40.30 23.25
  Sum: - 2.23 83.35 44.30 39.05
Institutt for statsvitenskap
  Bistillinger   .60 0.00 .60
  Gruppe 1   20.20 0.00 20.20
  Gruppe 2   32.75 15.75 17.00
  Sum: - 0.8 53.55 15.75 37.80
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
  Bistillinger   1.00 .20 .80
  Gruppe 1   11.70 4.00 7.70
  Gruppe 2   43.18 18.28 24.90
  Sum: + 5,48 55.88 22.48 33.40
Sosialantropologisk institutt
  Gruppe 1   9.00 5.00 4.00
  Gruppe 2   22.60 8.60 14.00
  Sum: - 18.54 31.60 13.60 18.00
Senter for teknologi, innovasjon og kultur
  Gruppe 1   4.00 0.00 4.00
  Gruppe 2   32.30 10.35 21.95
  Sum: + 13.7 36.30 10.35 25.95
Childwatch international
  Gruppe 2   2.40 .90 1.50
  Sum: *+2,4 2.40 .90 1.50

Totalsum: + 1.44 347.31 137.99 209.32

 

Kilde: NSD's Database for statistikk om høgre utdanning.

Gruppe 1: professorat, avdelingsdirektører
Gruppe2: vitenskapelige mellomgruppestillinger og teknisk/administrative stillinger
Bistillinger: II-stillinger

Kommentarer:
*Tallene for Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Fakultetsadministrasjonen og Childwatch international var samlet i 1999.

Svangerskapspermisjon og lengre sykefravær forårsaker dobbel registrering i statistikken, da vikarer også er regnet med.
Sosialantropologisk institutt har en sterk nedgang i antall ansatte fra 1999 pga utskillelsen av Etnografisk museum.

 

Forskningspublikasjoner 2000
 

  Artikler i internasjonale tidsskrift Artikler i norske/
nordiske tidsskrift
Fag- og lærebøker selvst. utg. (forf.) Kap/art i vitensk bøker og leksika Fag- og lærebøker (red.) Vit. rapp. i egen serie Ledere komm., anmeld. i faglig publ
PSI
33
10
3
16
1
1
4
SAI
2
10
10
25
1
4
22
ISS
20
21
6
11
1
6
16
ØI
29
8
7
15
 
42
14
ISV
11
11
7
23
3
12
21
TIK
5
1
 1
2
 
5
2
ARENA
3
1
2
13
 
4
4
Sum
98
61
33
105
7
69
80

Kilde: ForskDok
 

Oversikt over kandidatene og tema for doktoravhandlingene 2000

DR.POLIT.-GRADEN
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi: Sosiologi
Inger Furseth People, Faith, and Transition: A Comparative Study of Social and Religious Movements in Norway, 1780´s-1905
Ketil Skogen Cultures and natures. Cultural patterns, environmental orientations and outdoor recreation practices among Norwegian youth
Katrine Fangen Pride and Power - A Sociological Interpretation of the Norwegian Radical Nationalist Underground Movement
Ørnulf Seippel Modernitet, politikk og miljø
Bente Abrahamsen Yrkesinnsats og karriereutvikling. En studie av et utdanningskull hjelpepleiere
Jon Ivar Elstad Social inequalities in health and their explanations
Jon Rogstad Mellom faktiske forestillinger og forestilte forskjeller. Synlige minoriteter på arbeidsmarkedet.
Morten Blekesaune Familiefase og hverdagsliv. En studie av husholdningsarbeid og fritid
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi: Samfunnsgeografi
Knut Onsager Arbeidsdeling, innovasjon og den territorielle dimensjon - en analyse av forankring og omstilling i et lokalt treforedlings- og emballasjemiljø i et nordisk system
Institutt for statsvitenskap
Liv Tørres Amandla! Ngawethu! The Trade Union Movement in South Africa and Political Change
Jo Saglie Standpunkter og strategi: EU-saken i norsk partipolitikk, 1989 - 1994
Geir Hønneland Compliance in the Barents Sea fisheries
Oluf Langhelle Fra ideer til politikk: Bærekraftig utvikling - svada eller rettesnor for samfunnsutviklingen?
Arne Holm Statlige fordelingsmål og lokale prioriteringer. En studie av lokal implementering av fordelingspolitiske målsettinger innenfor grunnskolen i Oslo
Anne Julie Semb Sovereignity Challenged: The Changing Status and Moral Significance of Territorial Boundaries
Stein Sundstøl Eriksen Close Links and Blurred Boundaries: Council and Community in a Tanzanian and a Zimbabwean District
Ulf Sverdrup Ambiguity and Adaption - Europeanization of Administrative Institutions as Loosely Coupled Processes
Bent Sofus Tranøy Losing Credit. The Politics of Liberalisation and Macro-Economic Regime Change in Norway 1980-92
Annika S. Hansen International Security Assistance to Peace Implementation Processes: The Cases of Bosnia-Herzegovina and Angola.
Sosialantropologisk institutt
Gunnvor Berge

In Defence of Pastoralism: Form and Flux among Tuaregs in Northern Mali

Axel Borchgrevink Clean and Green: Knowledge and Morality in a Philippine Farming Community
Jan Ketil Simonsen Webs of Life. An Ethnographic Account of Cisungu Female Initiation Rituals among Mambwe-speaking Women in Zambia
Kathinka Frøystad Beneath Hindu Nationalism: Caste, Class and Shifting Faces of 'Hinduness' in a North Indian City
Økonomisk institutt
Øistein Røisland Rules and Institutional Arrangements for Monetary Policy
Lasse Fridstrøm Econometric models of road use, accidents, and road investment decisions
Psykologisk institutt
Nils Kaland Evne til mentalisering hos barn og ungdom med Asperger syndrom
DR.PSYCHOL.-GRADEN
Psykologisk institutt
Erik Arntzen Establishment of Stimulus Equivalence - Effects of Training Structure and Familiarity of Stimuli.
Per Holth The Generality of Stimulus Equivalence
Anne-Kari Torgalsbøen Prognosis and outcome in schizophrenia: A retrospective study of patients in full remission
Gudrun Dieserud Suicide Attempt. Unsolvable lives?
Per Nerdrum Training of empathic communication for helping professionals
Haldis Hjort Idéer i norsk psykoterapi 1970-2000. En studie av utviklingen i psykoanalytisk og familieterapeutisk tradisjon og av psykoterapeuters teoretiske preferanser

 

Kandidater bestått eksamen lavere grad 2000

Fag Emne V00 H00 Sum
Psykologi PSY110 312 317 629
  PSY120 180 165 345
  Mellomfagstillegg 88 67 155
Samfunnsøkonomi Grunnfag 68 38 106
  Mellomfagstillegg 30 30 60
  Demografi semesteremne 15 0 15
  Demografi påbygn 0 4 4
  Statistikk-kurs 57 32 89
  Matematikk-kurs 41 21 62
Sosiologi Grunnfag 120 74 194
  Mellomfagstillegg 54 68 122
Samfunnsgeografi Grunnemne (15 vkt) 32 32 64
  Mellomfagstillegg 41 1 42
Statsvitenskap Grunnfag, hoveddel 182 142 324
  Grunnfag, metode 172 154 326
  Mellomfagstillegg 108 97 205
Sosialantropologi Grunnfag 124 103 227
  Mellomfagstillegg 77 75 152
  Kjønn og samfunn 17 0 17
TIK
Prosjektforum
30 30 60
Sum   1731 1450 3198

Kilde: FS380.001. Antall bestått eksamen vår og høst 2000, 30.04.2001
 

Kandidater bestått eksamen høyere grad 2000

  Mastergrad Cand.polit. Profesjon Dr.polit./
Dr. psychol.
Dr.philos.  
  Totalt Kvinner Totalt Kvinner Totalt Kvinner Totalt Kvinner Totalt Kvinner
Psykologi         90 63 7 3    
Sosialantropologi     33 26     4 2    
Samfunnsøkonomi 8 2 33 14 26 12 2      
Sosiologi     85 64     6 3 2  
Statsvitenskap     102 50     10 3    
Samfunnsgeografi 3 0 26 15     1      
TIK 20 10                
Sum 31 12 279 169 116 75 30 11 2 0

Kilde: FS695.001, FS695.002 Gradsstatistikk, 30.04.2001
 

Vekttallsproduksjon og vekttall pr student 90-00

År

Vkt lavere grad Vkt høyere grad Vkt totalt Vkt/student
1990 53 075 14 887 67 962 11,88
1991 47 209 15 156 62 365 11,23
1992 52 636 20 599 73 235 12,35
1993 64 550 20 248 84 798 13,55
1994 51 608 27 385 78 993 11,27
1995 57 573 27 707 85 280 11,18
1996 51 307 23 760 75 067 11,96
1997 49 699 24 331 74 030 12,11
1998 44 199 24 041 68 240 11,26
1999 41 811 23 773 65 584 11,17
2000 36 927 22 868 59 795 10,40

Beregnet ut fra reelt antall registrerte studenter på lavere og høyere grad, ekskl. dr. gradskandidater.
Kilde: FS380.001. vekttallsproduksjon vår og høst 2000 og emne rapportering, persontall høst 2000, 30.04.2001

 

Vekttallsproduksjon, studenter, vitenskapelige årsverk og forbruk i 2000

Fag
Vkt
Vkt/student
Vkt/vit stilling
Vkt pr 1000 kr forbruk
Sum 59 795 10,40 771,67  0,47 

 

Publisert 12. okt. 2010 13:54 - Sist endret 7. okt. 2015 10:32