Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Årsrapport 2000
 

Error: Cannot include URI '/om/strategi/planer-rapporter/aarsrapport/2000/navigasjon.html' with content type 'application/json': not a textual resource

Samfunnsforskning i den offentlige debatt

Sentrale tema for forskerne ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet var i 2000 globalisering, demokrati og høyreekstremisme, samt arbeidsmarked, tidsmangel og trøtthet.

Globalisering og internasjonalisering
Norges Forskningsråds har gitt 13 millioner kroner til to prosjekter ved fakultetet. Sosialantropolog Marianne Lien leder prosjektet Transnational flows of concept and substances. Målet er å gi et antropologisk bidrag til samfunnsvitenskapelig forståelse av globalt samspill og transnasjonal flyt. Globalisering som transformativ kraft er tittelen på programmet som ledes av samfunnsgeograf Bjørn Terje Asheim ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur. Det har som mål å øke forståelsen av drivkreftene bak globalisering/internasjonalisering og bedre kunnskapen om konsekvensene på ulike samfunnsområder gjennom et tverrfaglig samarbeid mellom forskere på SV-fakultetet.

Trøtthetens tid - forskningsprosjekt finansiert av NFR og NHO
Prosjektet ledes av forskerne Karin Widerberg og Ulla-Britt Lilleaas ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Målet med prosjektet er å kartlegge hvilke følger arbeidslivets moderne slagord fleksibilitet, frihet, effektivisering og omorganisering får for norske arbeidstagere, og man har også sett på hvordan trøtthet håndteres på jobben og hjemme.

Formidlingspris til sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen
Universitetet i Oslo utdeler hvert år en formidlingspris, og i 2000 ble denne tildelt Hylland Eriksen bl.a. for sin evne til å kommunisere med ulike grupperinger, for sin brobygging mellom samfunnsvitenskap og naturvitenskap og sin aktive deltagelse i samfunnsdebatten. Hylland Eriksen har også gitt ut boken Øyeblikkets tyranni - Rask og langsom tid i informasjonssamfunnet.

Gullmedalje til forsker på høyreekstremister
Katrine Fangen var en av fire mottagere av H.M. Kongens gullmedalje for fremragende forskning. Hun fikk prisen for sin doktoravhandling Pride and Power - A Sociological Interpretation of the Norwegian Radical Nationalist Underground Movement. Fangen beskriver hvordan de radikale nasjonalistene samhandler når de er på sine egne arenaer. Et sentralt formål er å analysere det fellesskapet som disse unge menneskene utgjør. Dette fellesskapet er preget av stereotype mannlighetsidealer og opplevelsen av å ha alle i mot seg. Forestillingen om å delta i en politisk kamp mot et løgnaktig samfunn står også sentralt, og bidrar til å legitimere vold og andre overgrep.

Politikk i det 20. århundre - forelesninger og debatt på Dagbladets internettsider
Institutt for statsvitenskap har hatt fokus på allmennheten gjennom å bl.a. å gjennomføre en offentlig forelesningsrekke som også har vært tilgjengelig på Internett. Målet har vært å etablere en dialog med den interesserte allmennheten og få de med på en meningsutveksling. Temaer for forelesningene var bl.a. globalisering og internasjonalisering, demokrati, solidaritet, tyranniets historie, menneskerettigheter, bærekraftig utvikling og velferdsstaten.

Høyere utdanning: Rekruttering, finansiering, resultater
Marianne Nordli Hansen og Arne Mastekaasa leder prosjektet ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. I den forbindelse er det blitt skrevet en rapport: Samfunnets støtter? Arbeidsmarkedet for hovedfagskandidater fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo som bl.a. viser at over 30% av samfunnsvitere har fått jobb i privat sektor.

Sexmisbruk i familier
Gjennom snart tre år har forskere ved Psykologisk institutt fulgt familier der det er mistanke om sexmisbruk av barn. Forskerne vil ha svar på hva som skjer med familier når slike mistanker kommer snikende, og hvilken hjelp familiene får. Førsteamanuensis Odd Arne Tjersland leder prosjektet som er finansiert av Barne- og familiedepartementet og Forskningsrådet.


 

Publisert 12. okt. 2010 13:54 - Sist endret 7. okt. 2015 10:28