Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Årsrapport 2000
 

Error: Cannot include URI '/om/strategi/planer-rapporter/aarsrapport/2000/navigasjon.html' with content type 'application/json': not a textual resource

Refleksjoner fra dekanen

I tiden fremover vil gode studietilbud være av avgjørende betydning for å rekruttere unge og engasjerte studenter til Det samfunnsvitenskapelig fakultet. Derfor har arbeid med studiekvalitet vært et prioritert område i år 2000. Departementets øremerkede midler til omstilling representerte en god anledning til å systematisere og fremskynde det arbeid som allerede var i gang på de ulike instituttene. I noen tilfeller har fokus blitt rettet spesielt mot bedring av grunn- og mellomfagsundervisning med vekt på pensumsrevisjon, modulisering, intensivering og nye eksamensformer. I tillegg til at studentene skal få et mer meningsfylt og krevende studium er også siktemålet å bedre gjennomstrømningen.

Gjennomstrømningen og vekttallsproduksjonen ved fakultetet er et problem med mange årsaker, og bedret studiekvalitet er et av flere tiltak som kan bidra til en positiv endring. Registrering og ivaretakelse av deltidsstudenten kan være et annet, i tillegg til bedre oppfølging av den enkelte student og større forpliktelser fra studenten overfor institusjonen.

På tross av at det er noe nedgang i studenttilstrømmingen ved fakultetet, er det fortsatt mange søkere til hovedfagene. Også her har det vært arbeidet med bedret studiekvalitet, ikke minst med sikte på å få studentene gjennom til normert tid. Antall hovedfagsstudenter innvirker direkte på veiledningskapasiteten og noen institutt har nådd sin grense for lengst. Adgangsbegrensning til hovedfag er derfor et virkemiddel som kan benyttes for å sikre hovedfagsstudentene en tilfredsstillende oppfølging.

Gode studietilbud innebærer også at nye studier blir startet opp, blant annet har fakultetet i samarbeid med Senter for utvikling og miljø satt i gang arbeidet med å få frem en ny tverrfaglig mastergrad i utviklingsstudier. Dr.gradsprogrammet ved fakultet er under stadig utvikling. Rekrutteringsgrunnlaget er godt og programmet har langt flere kvalifiserte søkere enn det har kapasitet til å ta opp.

Spenningsforholdet mellom kvantitet og kvalitet er et problem fakultetet er seg meget bevisst. Dette gjelder såvel i forhold til undervisning som forskning. Det å opprettholde høye krav om kvalitet er derfor gjennomgående i fakultetets arbeid. I denne sammenheng har diskusjon om utvikling av spissmiljøer versus sikring av faglig bredde vært viktig, samt spørsmål om fagdimensjonering.

Fakultetet har i løpet av året diskutert forskningsevaluering og satt i gang et arbeid med sikte på å utvikle kriterier for forskningsresultater som evt kan brukes til refordeling av midler. I den forbindelse har fakultetet budsjettmodell vært oppe til diskusjon flere ganger.

Fakultetet har redusert antall styringsorganer fra to til ett. Det tidligere arbeidsutvalget fungerer nå som det nye fakultetsstyret.

I året som gikk fikk studentene endelig sin egen kjeller. U1 ble ferdigstilt i høstsemesteret og vil utvilsomt være et viktig bidrag til studentmiljø og aktivitetene i Eilert Sundts Hus.

Marit Melhuus
dekan.

 

 

Publisert 12. okt. 2010 13:54 - Sist endret 7. okt. 2015 10:28