Årsplan SV fakultetet

Årsplan for det samfunnsvitenskapelige fakultet 2004

Vedtatt av styret ved det samfunnsvitenskapelige fakultet den 05.02.04 


INNLEDNING

Formålet med årsplanen er å tydeliggjøre de målene fakultetet vil prioritere for kommende år. Målene vil i langt større grad enn tidligere være førende for hvilket fokus ledelsen på fakultetet som helhet skal ha i året som kommer. Enhetenes årsplaner burde derfor vært harmonisert med fakultetets. Dette er ikke tilfelle. Enhetenes årsplan er som tradisjonen har vært, mer tiltaksorientert og har mindre fokus på overordnede prioriteringer. Fakultetet vil endre prosessen for utarbeidelse av planene slik at dette vil være ivaretatt fra 2005.

 

Årsplanen synliggjør strategiske satsinger for 2004 som det vil være et særskilt fokus på i år. En rekke oppgaver på instituttene og på fakultetsnivå omtales derfor ikke. For eksempel er det satt av midler til en rekke undervisnings- og forskningsstrategiske tiltak, samt til fellesfakultære tiltak. Det vil bli utarbeidet en egen oppfølgingsplan for disse tiltakene.

 

Grunnlaget for prioriteringen i planen er universitetets langtidsplan 2000-2004, fakultetets langtidsplan 2000-2004. I tillegg er planen klart påvirket av at fakultetet i 2003 hadde en total omorganisering av studietilbudet som ledd i innføring av kvalitetsreformen.

 

Fakultetets hovedfokus i 2004 vil derfor være å sikre forskningsvilkårene på fakultetet og konsolidering av studietilbudet.

 

 

FORSKNING

Mål: Bedre forskningsvilkårene for vitenskapelig ansatte, og spesielt for de som har potensial for å drive forskning av internasjonal kvalitet
Ansvaret for oppfølging ligger hos instituttlederne, gjennom aktiv, faglig ledelse av grunnenheten. Sentrale virkemidler vil være organisering av arbeidstiden slik at det blir mer sammenhengende tid til forskning. Instituttlederen skal også stimulere til samarbeid i forskningsgrupper internt på grunnenheten.

Mål: Etablere flere fremragende forskningsmiljøer ved fakultetet
Fakultetets, inkludert enhetens, ledelse vil aktivt arbeide for å fremme:
- gode søknader til ”Senter for fremragende forskning”
- fagmiljø som ønsker å fremme EU-søknad
- lovende forskere som ønsker å komme inn under ”Yngre, fremragende forskere”-ordningen

Mål: Etablere en policy for eksternt finansiert forskning
Fakultetet vil avklare sin policy mht. eksternt vs. internt finansiert forskning. Fakultetet vil være mer aktiv når sentrale finansieringskilder for grunnforskning i samfunnsfagene planlegger sine programmer og satsinger (Jf. forskningsmeldingen, planprosessene i NFR, EUs 7. rammeprogram, o.l.). Videre skal vi avklare sentrale spørsmål knyttet organiseringen av den eksternt finansierte forskningen ved fakultetet og eventuelt samarbeid med instituttsektoren.

Mål: Fastsette tematiske, fakultære og eventuelt tverrfakultære satsingsområder
Universitetet sentralt har satt av 2 mill kroner til HUMSAM-prosjekter i 2004. Signaler fra universitetsledelsen er at det vil bli gitt midler til ett prosjekt. Det er et mål at SV-fakultetet er sentral deltaker i det prosjektet som velges ut.

 

Fakultetet vil følge opp arbeidet fra 2003 med tverrfaglige satsinger ved fakultetet og vurdere andre tverrfaglige områder ved fakultetet.

Forskerutdanningen

Mål: Bedre kvaliteten og gjennomstrømming i forskerutdanningen

Vi skal ha et tettere samarbeid om kursporteføljen på doktorgrad med nordiske universiteter.

Fakultetet vil gå inn for etablering av minst en forskerskole. Videre drift av fakultetets sommerskole skal avklares.

 

Gjennomstrømningen skal bedre gjennom tydeliggjøre krav til avhandlingen og bedre veileders oppfølgingsrutiner for veiledning.
 

UTDANNING

Mål: Sikre kvaliteten ved studieprogrammene og emneporteføljen

I løpet av 2004 vil det bli etablert et kvalitetssikringssystem ved fakultetet. Fokus i arbeidet skal være forbedret kvalitet gjennom aktiv faglig ledelse. Aktiv ledelse ved grunnenhetene og på fakultetet vil være nødvendig for å opprettholde kvaliteten og forbedre denne der dette er nødvendig.

 

Mål: Bedre utnyttelse av de faglige og administrative ressurser knyttet til undervisning

•  Ressursstyring i tilknytning til kursporteføljen (antall kurs, pedagogiske virkemidler, sammenheng mellom inntekter og kostnader og opptaksrammer)

•  Ressursstyring i forhold til omfang av undervisningsressurser(bruk av stillingskategorier ved enhetene, bruk av fast vitenskapelig personale vs timelærere, fordeling av tid mellom forskning, undervisning og administrasjon hos den enkelte ansatt)

•  Gjennomgang av den administrative organiseringen knyttet opp mot studieprogram og emner. Fokus på bruk av teknologi, arbeidsdeling mellom nivåene mv, samt organisering av studier som krever urimelig mye administrasjon.

 

Mål: Økt internasjonalisering av studiene

•  gjennomgang og praktisk organisering av avtaler

•  fastsette ambisjoner for internasjonalisering

 

ORGANISASJON 

Mål: Få den nye styringsstrukturen til å fungere på fakultetet

•  skape grunnlag for en strategisk prosess i styret

•  igangsette arbeidet med strategisk plan

•  mer fokus på faglig ledelse, herunder arbeid for et godt arbeidsmiljø, mer strategiske styrer på grunnenhetene, åpne og tydelige ansvarslinjer, sikre åpne informasjonskanaler

 

Mål: Bedre ressursstyring ved fakultetet (se også under Utdanning)

•  bedret økonomistyring ved fakultetet og grunnenhetene

•  bedre utnyttelse av ressurser knyttet til forskerutdannings- og forskningsadministrasjon

 

Mål: Rekrutteringspolitikk

Fakultetet skal ha en mer aktiv rekrutteringspolitikk i forhold til å fram gode kandidater, bedre/mer internasjonal rekruttering og ansatte flere yngre forskere. Fakultetet vil også ha fokus på tiltak som kan bedre kjønnssammensetningen ved enhetene.

 

Mål: Omlokalisering med fokus på bedre samarbeid, fleksibilitet og arbeidsmiljø

Det vil bli utarbeidet en ny romplan for fakultetet i 2004.   I løpet av året vil 7 og 8 etasje bli pusset opp. Når disse arealene er ferdige vil TIK-senteret kunne flytte inn i Eilert Sunds hus, og enhetene få øket sine arealer.

 

Publisert 6. feb. 2004 09:26 - Sist endret 13. okt. 2010 09:45