Samfunnsøkonomi

I dette programfaget kan vil tilby tre undervisningsopplegg med masterstudenter fra samfunnsøkonomi og utviklingsstudier. 

Tema 1: Pengepolitikk og finanspolitikk

Hva er sentralbanken sitt mål? Hvordan kan staten sikre finansiell stabilitet og økonomisk vekst? Dette undervisningsopplegget gir et innblikk i sentralbanken sin rolle og hvordan myndighetene kan bruke finanspolitikk til å påvirke aktivitetsnivået i økonomien. 

Kompetansemål som bli dekket:

 • Gjøre rede for hvordan pengepolitikken påvirker økonomien.
 • Gjøre rede for hvordan finanspolitikken påvirker økonomien.
 • Gjøre rede for gjeldende retningslinjer for den økonomiske politikken i Norge i dag.
 • Gjøre rede for formålet med pengepolitikken og hvordan den virker.

Tema 2: Økonomisk idéhistorie

Hvem var Adam Smith og Karl Marx? Hvilke økonomiske teorier og ideer har påvirket samfunnet vi lever i? Dette undervisningsopplegget gir en introduksjon til sentrale økonomiske teoretikere og hvordan disse har påvirket sin samtid. 

Kompetansemål som blir dekket:

 • Gjøre rede for sentrale økonomer som Adam Smith og John Maynard Keynes.
 • Gjøre rede for viktige økonomiske teorier som motkonjunkturteori og markedets usynlige hånd.
 • Ha en grunnleggende forståelse av hvordan økonomi, politikk og samfunn henger sammen og påvirker hverandre.

Tema 3: Økonomisk vekst og inntektsfordeling

Hvordan kan man forklare økonomisk vekst i sammenheng med konflikt og sosial ulikhet? Vi bruker Columbia som case, et av de landene i verden med størst sosial ulikhet i befolkningen og som har gått gjennom en langvarig intern konflikt. Dette undervisningsopplegget ser nærmere på økonomisk vekst og inntektsfordeling i Colombia, landets næringsgrunnlag og hvorfor vekst ikke nødvendigvis betyr velferd for alle.  

Kompetansemål som blir dekket:

 • Drøfte om bruttonasjonalproduktet er et egnet mål for et lands produksjon og velferd.
 • Gjør rede for forskjeller i inntekter og økonomisk vekst mellom ulike land.
 • Diskutere hva som kan gjøres for å oppnå vekst i fattige land.
 • Forklare indirekte virkninger av produksjon og forbruk.
 • Drøfte muligheter og utfordringer knyttet til økt internasjonal handel.
 • Diskutere ulike oppfatninger av begrepet bærekraftig utvikling.
 • Drøfte sentrale økonomiske problemstillinger knyttet til fattige og rike land, og diskutere mulige tiltak mot fattigdomsproblemer i verdenssamfunnet.

Ta kontakt på skolebesok@sv.uio.no for mer informasjon og for å avtale besøk.

Publisert 12. aug. 2016 08:32 - Sist endret 16. jan. 2018 10:22