Samfunnsøkonomi

I dette programfaget tilbyr vi to undervisningsopplegg, presentert av studenter fra samfunnsøkonomi. Undervisningsoppleggene omfatter Matematikk i samfunnsøkonomi, Finans- og pengepolitikk og Miljø. Opplegg 2 og 3 kan også tilpasses til mattefagene S1/2 og R1/2.

Bestill skolebesøk  

Tema 1: Matematikk i samfunnsøkonomi

Matematikk er et viktig verktøy i samfunnsøkonomi. I dette opplegget illustrerer vi hvordan algebra og funksjonsdrøfting kan brukes til å beregne riktig avgift på utslipp av klimagasser. Dette undervisningsopplegget veksler mellom interaktivitet og regning, og kan tilpasses ulike nivåer. Målgruppen er programfagene i matematikk (R1/R2 og S1/S2). Det kreves ingen forkunnskaper i samfunnsøkonomi.

Kompetansemål

- Derivere sentrale funksjoner og bruke førstederiverte og andrederiverte til å drøfte slike funksjoner (R2).
- Formulere en matematisk modell ved hjelp av sentrale funksjoner på grunnlag av observerte data, bearbeide modellen og drøfte resultat og framgangsmåte (R2).
- Bruke førstederiverte og andrederiverte til å drøfte forløpet til funksjoner og tolke de deriverte i modeller av praktiske situasjoner (R1/S2).
- Tegne grafer til funksjoner med og uten digitale hjelpemidler, og tolke grunnleggende egenskaper til en funksjon ved hjelp av grafen (R1/S2).
- Modellere praktiske problemer ved hjelp av lineære likningssystemer med flere ukjente, og løse dem med og uten digitale hjelpemidler (S2).
- Lage og tolke funksjoner som modellerer og beskriver praktiske problemstillinger i økonomi og samfunnsfag (S1).
- Beregne nullpunkter og skjæringspunkter mellom grafer, både med og uten digitale hjelpemidler (S1)
.

Tema 2: Finans- og pengepolitikk

Hva er sentralbanken sitt mål? Hvordan kan staten sikre finansiell stabilitet og økonomisk vekst? Dette undervisningsopplegget gir et innblikk i sentralbanken sin rolle og hvordan myndighetene kan bruke finanspolitikk til å påvirke aktivitetsnivået i økonomien. 

Kompetansemål

- Gjøre rede for hvordan pengepolitikken påvirker økonomien.
-
Gjøre rede for hvordan finanspolitikken påvirker økonomien.
-
Gjøre rede for gjeldende retningslinjer for den økonomiske politikken i Norge i dag.
-
Gjøre rede for formålet med pengepolitikken og hvordan den virker.
-
Forklare finansmarkedenes betydning i samfunnsøkonomien
-
Gjøre rede for hvordan valutakurser blir bestemt i valutamarkedene, og konsekvenser av endringer i valutakursen
-
Gjøre rede for virkemidler myndighetene kan sette i verk for å påvirke valutakursene
- Gjøre rede for årsaker til prisstigning og hvordan prisstigning måles

Tema 3: Miljø

Er det flyselskapet eller flypassasjeren som burde betale for skaden flyreisen påfører miljøet? Og er det lurest å innføre kvoter for hvor mye vi får fly, eller å gjøre flyreiser dyrere? Dette undervisningsopplegget belyser hvordan økonomiske virkemidler kan brukes til å redusere skadelig påvirkning på miljøet.

Kompetansemål

- Gjøre rede for ulike virkemidler for å motvirke miljøproblemer
- Drøfte sammenhengen mellom økonomisk aktivitet og miljøproblemer
- Gjøre rede for direkte eller indirekte inngrep i markedet for å forebygge miljøskader og hindre overforbruk av ressurser
- Drøfte om bruttonasjonalproduktet er et egnet mål for et lands produksjon og velferd.
- Forklare indirekte virkninger av produksjon og forbruk.
- Drøfte muligheter og utfordringer knyttet til økt internasjonal handel.
- Diskutere ulike oppfatninger av begrepet bærekraftig utvikling.