Samfunnsgeografi

I dette programfaget tilbyr vi to undervisningsopplegg, presentert av masterstudenter fra samfunnsgeografi. 
Undervisningsoppleggene omfatter Globaliseringen av den norske økonomien og Norsk utviklingspolitikk.

Bildet kan inneholde: himmel, bygning, sky, skyskraper, skulptur.

Bestill skolebesøk 

Tema 1: Globaliseringen av den norske økonomien

Hva har lokaliseringen av produksjon og distribusjon av varer å si for større samfunnsmessige endringsprosesser? Og hvordan har dette endret seg med økonomisk globalisering?

I dette undervisningsopplegget vil vi se på hvordan forholdet mellom produksjonen og distribusjonen av varer har spilt en sentral rolle i å forme det norske samfunnet. 

Kompetansemål

 - drøfte sammenhenger mellom ressurser og økonomisk aktivitet og vise hvordan dette kan føre til samfunnsendringer
- gjøre rede for lokaliserings- og omlokaliseringsfaktorer som har betydning for næringsvirksomhet i dag
- reflektere over hvordan teknologi og kommunikasjon påvirker global økonomi og arbeidsdeling
- forklare hva geografisk tilnærming innebærer 

Tema 2: Norsk utviklingspolitikk

Hvordan har norsk utviklingspolitikk endret seg historisk, og hvordan har denne politikken påvirket forholdet mellom det utviklede Norge og mindre utviklede land i sør? Hvordan kan vi forstå endringene i norsk utviklingspolitikk i lys av sentrale utviklingsteorier? 

Dette undervisningsopplegget vil se på norsk utviklingspolitikk i et historisk og geografisk perspektiv.

Kompetansemål

- gjøre rede for sentrale utviklingsteorier og vise hvordan de kan forklare fattigdom 
- presentere ulike strategier for utvikling 
- drøfte hvordan utvikling i fattige land kan utfordre levestandarden i den rike delen av verden
- forklare begrepet bærekraftig utvikling og drøfte miljøutfordringer som følger av økonomisk globalisering 
- sammenlikne samfunnsgeografiske forhold i Norge med et land i den fattige delen av verden 
- forklare hva geografisk tilnærming innebærer