Psykologi

I dette programfaget tilbyr vi fire undervisningsopplegg, presentert av masterstudenter fra psykologi og profesjonsstudiet i psykologi.
Undervisningsoppleggene omfatter Personlighetspsykologi, Psykiske lidelser, Utviklingspsykologi og Kognitiv psykologi.

Bestill skolebesøk 

Tema 1: Personlighetspsykologi

Hvem er du? Har du en personlighet, eller er du kun styrt av ytre krefter? Hvorfor bryr vi oss om vår egen og andres personlighet?

Dette undervisningsopplegget gir en innføring i ulike personlighetsteorier, typer og trekk.

Kompetansemål

- Definere personlighet, og gjengi ulike personlighetsteorier.
- Gjøre rede for betydningen av arv og miljø i menneskets utvikling.
- Drøfte sammenhenger mellom erfaringer i oppveksten og holdninger og verdier som voksen.
- Beskrive hvordan mennesket utvikler sitt selvbilde og sin identitet.
- Gjøre rede for ulike emosjoner og behov, og hvordan disse påvirker og styrer atferd.
- Gjøre rede for sammenhengen mellom gener og menneskets muligheter og begrensninger.

Tema 2: Psykiske lidelser

Hva betyr egentlig en diagnose? Hvor går skillet mellom normalt og avvikende?

Dette undervisningsopplegget presenterer de vanligste psykiske lidelsene i Norge, og hvordan synet på psykiske lidelser har endret seg.

Kompetansemål

- Drøfte begrepet normalitet i forhold til psykisk helse.
- Gjøre rede for vanlige psykiske kriser i ulike livsfaser, og drøfte hvordan krisene kan føre til vekst og utvikling.
- Forklare begrepet stress, hva som skaper stress og hvordan en kan forebygge negative stressreaksjoner.
- Gjøre rede for sammenhengen mellom rus og psykisk helse.
- Drøfte forhold som påvirker psykisk helse særlig knyttet til ungdomskultur.
- Beskrive ulike former for psykiske vansker og lidelser.
- Forklare hvordan fysisk og psykisk helse påvirker hverandre.

Tema 3: Utviklingspsykologi

Kan tilknytning i barnealderen forklare hvordan vi relaterer oss til senere romantiske partnere? 

Dette undervisningsopplegget gir en grunnleggende innføring i den utviklingspsykologiske tenkemåte.

Kompetansemål

- Gjøre rede for ulike utviklingsområder knyttet til teorier om menneskets utvikling fra unnfangelse til død.
- Drøfte sammenhengen mellom motivasjon, mestring og læring / definere og gjøre rede for ulike læringsteorier.
- Gjøre rede for ulike emosjoner og behov, og hvordan disse påvirker og styrer atferd.
- Drøfte sammenhenger mellom erfaringer i oppveksten og holdninger og verdier som voksen.

Tema 4: Kognitiv psykologi

Hva er sammenhengen mellom hjernen (biologi) og oppførsel (psykologi)? Hvordan henger intelligens, hukommelse og kreativitet sammen? 

Dette undervisningopplegget gir en innføring i biopsykologi og nevrovitenskap.

Kompetansemål

- Gjøre rede for nervesystemets og sansenes oppbygging og funksjon.
- Gjøre rede for begrepet intelligens, og drøfte hvilken betydning intelligens har for læring.
- Beskrive fasene i hukommelsesprosessen, og gjøre rede for hva hukommelse og glemsel har å si for læring.
- Gjøre rede for begrepet kreativitet, og gi eksempler på bruk av kreativitet i problemløsning.