Politikk og menneskerettigheter

I dette programfaget tilbyr vi tre undervisningsopplegg, presentert av masterstudenter fra statsvitenskap og internasjonale studier. Undervisningsoppleggene omfatter Internasjonalt samarbeid og konfliktDemokrati og medborgerskap og Politiske valg.

Bestill skolebesøk 

Tema 1: Internasjonalt samarbeid og konflikt

Hvorfor intervenerer ikke det internasjonale samfunnet i Syria konflikten?

Med Syria som case vil vi i dette undervisningsopplegget drøfte folkeretten, FNs rolle og aktører i konflikten.

Kompetansemål

- Drøfte problemstillinger om fred og sikkerhet ved internasjonalt samarbeid.
- Beskrive og vurdere internasjonale konflikt- og problemområder.
- Gjøre rede for rettsregler og avtaler i internasjonal politikk og deres bruksområder.
- Gjøre rede for regionale og globale samarbeidsformer.

Tema 2: Demokrati og medborgerskap

Hva er et demokrati og hvordan har ulike demokratier utviklet seg gjennom historien?

I dette undervisningsopplegget vil vi se nærmere på hva et demokrati er, og hva det ikke er ved å trekke på historien til samfunnet vårt. 

Kompetansemål

- Gjøre rede for hovedlinjer i demokratiets utvikling.
- Finne fram til kjennetegn på demokrati og forklare hvordan demokratiske institusjoner fungerer.

- Drøfte betingelser for medborgerskap og demokratiske styreformer.
- Gjøre rede for sammenhenger mellom menneskerettigheter og demokrati.
- Drøfte urfolks, nasjonale og etniske minoriteters stilling i Norge.

Tema 3: Politiske valg

Hva motiverer en velger til å stemme på ett bestemt politisk parti?

I dette undervisningsopplegget vil vi se på hvordan det norske politiske systemet er bygd opp. Vi vil undersøke det politiske landskapet, partienes historie og ikke minst, hva motiverer norske velgere.

Kompetansemål

- Beskrive og tolke hovedlinjer i den politiske utviklingen i Norge etter 1814.
- Drøfte sammenhenger mellom verdier, holdninger og politiske handlinger.

- Gjøre rede for valgmanntall, valgordninger og kanaler for politisk innflytelse.
- Gjøre rede for viktige norske politiske institusjoner og organer og forklare hvilke funksjoner de har.
- Beskrive og forklare forskyvninger i makt og innflytelse mellom politiske institusjoner og aktører i moderne samfunn.
- Innhente, vurdere og bruke kilder på en relevant og etterprøvbar måte.