Retningslinjer for utlysning av og vurdering av søkere til stipendiatstillinger ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo  

Revidert og vedtatt av styret ved Institutt for statsvitenskap 03.02.2015

Retningslinjene bygger på Hovedavtalen i staten/tilpasningsavtalen for UiO,  Retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler, fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 10. juni 2003, og Personalreglement ved Universitetet i Oslo

1. Utlysning

1.1 Som en hovedregel utlyses ISVs stipendiatstillinger åpent, med sikte på å rekruttere de største talentene i faget.

1.2 Øremerking for ett av fagets hovedområder kan vurderes dersom det over tid har oppstått vesentlige skjevheter i rekrutteringen.

1.3 Utlysningsteksten skal opplyse om at vitnemål, attester og vitenskapelige arbeider som ønskes vurdert (herunder masteroppgave eller tilsvarende) må vedlegges søknaden.

1.4 Utlysningsteksten skal også opplyse om at søkeren må fremlegge en plan for doktoravhandlingen (en prosjektskisse). Skissen bør redegjøre for problemstilling og teoribruk, samt hva slags empirisk materiale og hvilke metoder som planlegges benyttet. Omfanget av skissen skal være 4-5 sider.

2. Vurdering av søkere

2.1 Ved vurdering av søkerne skal det legges vekt på deres forutsetninger for å gjennomgå forskerutdanning. Vurderingen baseres primært på dokumenterte kvalifikasjoner samt på et faglig begrunnet forslag til avhandling (en prosjektskisse). Det bør også legges vekt på gjennomføringstiden på forutdanningen, eventuell undervisningserfaring og søkerens produktivitet dersom vedkommende har vært ansatt i forskningsrelatert stilling etter eksamen. Målet for vurderingen skal være å identifisere den eller de søkerne som har størst potensial som forsker.

2.2 Dokumenterte kvalifikasjoner vil først og fremst være karakterer fra den utdanning som ligger til grunn for søknaden, kvaliteten på masteroppgaven (eller tilsvarende) og kvaliteten på eventuelle publikasjoner.

2.3 Karakterer vektlegges i følgende rekkefølge:

- Karakter på masteroppgave (eller tilsvarende)

- Gjennomsnittskarakter på øvrige deler av masterstudiet

- Andre karakterer

2.4 Ved vurdering av publikasjoner teller artikler som har vært gjennom fagfellebedømmelse klart mest. Bokkapitler og andre publikasjoner som ikke har vært gjennom slik vurdering (for eksempel rapporter) teller også positivt, om enn i mindre grad. Bare publikasjoner som er vedlagt søknaden vurderes.

2.5 Instituttleder oppnevner en sakkyndig bedømmelseskomité som skal vurdere søkerne. Antallet søkere kan variere mye. Der det er mange søkere, oppnevnes en sorteringskomité som gjør en grovsortering av søknadene. Sorteringskomiteen skal gi et kort, begrunnet forslag til bedømmelseskomiteen om hvilke søkere som bør gå videre i prosessen, uten å foreta noen form for rangering. Det skal gis en summarisk begrunnelse for hvorfor uaktuelle søkere ikke går videre i prosessen. Bedømmelseskomiteen får tilsendt hele søkerlisten og står fritt til å vurdere flere søknader enn dem sorteringskomiteen finner aktuelle.

Bedømmelseskomiteen velger selv hvor mange av de oversendte søknadene det er hensiktsmessig å omtale detaljert i sin rapport.  For de beste søkerne skal det gis en beskrivelse og vurdering av masteroppgaven, av eventuelle andre publikasjoner, samt av prosjektskissen(3/4-1 side). For søkere som innstilles bør det også gis en kort omtale av undervisningserfaring og produktivitet. Så sant det finnes kvalifiserte søkere, skal normalt tre søkere rangeres.

2.6 Punktene 2.1-2.5 ovenfor gjelder for stipendiatstillinger med åpen utlysning og for stipendiatstillinger med øremerking for ett av fagets hovedområder. For stipendiatstillinger med tilknytning til et bestemt prosjekt kan relevanshensyn tilsi at prosjektskissen tillegges ekstra vekt.

2.7 Hvis flere søkere har tilnærmet like kvalifikasjoner, og mindre enn 40 % av de tilsatte i den aktuelle stillingsgruppen er kvinner, skal kvinnelig søker rangeres foran mannlig søker.