Strategic Challenges in International Climate and Energy Policy (avsluttet)

Dette er et stort tverrfaglig forskningsprosjekt som gjennomføres i nært samarbeid mellom Senter for klimaforskning (CICERO, vertsinstitusjon), Fridtjof Nansens Institutt og Institutt for statsvitenskap, UiO. Det er organisert som et senter (CICEP), med Arild Underdal som leder.

Mål

CICEP har to hovedmål:

-  å bidra til å identifisere og utvikle modeller for internasjonale regimer og mer spesifikke tiltak som kan fremskynde omstilling til en bærekraftig fremtidig energibruk. Den oppgaven forsøker vi å løse ved systematisk å analysere hvilke løsninger som best tilfredsstiller tre sett av krav: miljømessig bærekraft, kostnadseffektivitet, og politisk realiserbarhet. En løsning ansees for å være politisk realiserbar i den grad den ivaretar verdier og interesser til “pivotale” aktører (dvs. aktører som bidra for at tiltaket skal la seg realisere) og “vinnende koalisjoner” (dvs. grupper av aktører som er i stand til selv å realisere tiltaket).

- å beregne sannsynlige økonomiske konsekvenser av realiserbare regimer og tiltak for globale og europeiske markeder for energi og energiteknologi, for viktige norske næringsgrener, og for norske myndigheters politikk.

Delprosjekter

Arbeidet er organisert i fem  arbeidspakker. Arbeidspakkene 1 og 2 tar for seg utvikling av policytiltak, arbeidspakkene 3 og 4 fokuserer på konsekvensene av slike tiltak, mens arbeidspakke 5 gir et samlet grep på sammenfatning av konklusjoner og dialog med myndigheter, organisasjoner, bedrifter og det sivile samfunn. CICEP vil i tillegg bidra til forskerutdanning samt undervisning og veiledning innenfor UiOs studieprogrammer.

Samarbeidspartnere

CICEP samarbeider nært med forskningsenheter ved Basque Centre for Climate Change (BC3), University of California San Diego, Fudan University, og Lunds Universitet. CICEP vil samarbeide også med andre sentre for miljøvennlig energi, i første omgang BigCCS og CREE. I tillegg er CICEP i den heldige situasjon at flere bedrifter (DNV, Hydro, Statkraft, Statnett, Statoil), organisasjoner (LO, NHO med bransjeorganisasjonene Energi Norge, Norsk Industri, og Oljeindustriens landsforening) og myndighetsorganer (Klif, NVE) deltar som såkalte “brukerpartnere” og også bidrar med viktig faglig kompetanse.   

Finansiering

CICEP er finansiert av Norges forskningsråd for en periode på fem år (fra og med 2011), med mulighet til forlengelse i ytterligere tre år. De fleste av våre brukerpartnere bidrar også med økonomisk støtte til senterets virksomhet.

 

 

Publisert 7. okt. 2010 12:21 - Sist endret 24. mars 2021 14:29