Årsrapport ISS

Organisasjon

Medlemmer av råd og utvalg ved universitetet i oslo

Osloforskning Lise Kjølsrød (faglig leder)
Fakultetsstyret, SV

Jan Hesselberg (observatør) og Geir Høgsnes (medlem)

Programstyret for bachelor i utviklingsstudier Jan Hesselberg
Nestleder i TIK-styret Geir Høgsnes
Styret for Professorforeningen Sigurd Skirbekk (medlem)
Prodekan, Fakultetsstyret Gunn Birkelund
Leder SV-fakultetets implementeringsgruppe og studieutvalget. Gunn Birkelund
Medlem i UiOs styringsgruppe for kvalitetsreformen Gunn Birkelund
Medlem i UiOs studentmobilitetsgruppe Gunn Birkelund
Vararepr. til Det akademiske kollegium Gunn Birkelund
Komiteen for universitetets tre priser Karin Widerberg (medlem)
SV-fakultetets forskningsutvalg Arnlaug Leira (medlem)
Studieutvalget/implementeringskomiteen for studiereformen ved SV-fakultetet Terje Wessel
FFU, SV-fakultetet. Terje Wessel
Programstyre for Bachelor i Kultur- og kommunikasjon Ivar Frønes
Utvalg for etablering av BA i internasjonale forhold Lars Mjøset
Fakultetskomite for kvalitativ metode Tove Thagaard
Styremedlem i Intermedia Ivar Frønes
Styremedlem Forskerforbundet ved UiO Oddrun Sæter
Medlem i FFU Arnlaug Leira
2002 Medlem av Kollegieoppnevnt arbeidsgruppe for å utrede rammevilkår rundt personaladministrasjon under omstillingsprosesser. Lise Kjølsrød
2002-2003 Leder for utvalg oppnavnt av rektor for å utrede senteret  InterMedias rolle i forskningen om konvergerende medier. Lise Kjølsrød
Varamedlem i styret for Senter for helseadministrasjon. Lise Kjølsrød
Vilhelm Aubert forelesningen Ragnvald Kalleberg

 

Eksterne verv

Sosiologi

Norges Forskningsråd

Forskningsutvalget i Rådet for psykisk helse Willy Pedersen
Programstyret i programmet Helse og samfunn Willy Pedersen
Leder av styret (Executive Committee) ved Inter-University Centre, Dubrovnik, valgt av rådsforsamlingen ved nevnte organisasjon. Lise Kjølsrød
Medlem av Programstyret for forskning om Kommuneloven under Område for kultur og samfunn i Norges forskningsråd. Lise Kjølsrød
Nasjonalt fagråd i geografi Jan Hesselberg
Varamedlem i styret for Høgskolen i Oslo. Oppnevnt av Kirke, utdannings og forskningsdepartementet. Lise Kjølsrød

Offentlige utvalg

Styreverv

Styremedlem i Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste Gunn Elisabeth Birkelund

Annet

Konsulent for organisasonen Norsk Kultur Sigurd Skirbekk
Leder, Norsk forening for utviklingsforskning Kristian Stokke
Koordinator, Nettverk om "local politics and democratiosation in developing countries" Kristian Stokke
Medlem av Nasjonalforeningen for folkehelse sin Barne- og familiekomite i Oslo Tone Schou Wetlesen
Referansegruppe ved Inst. for romkunst. Oddrun Sæter
Styremedlem i østlandsforskning Arnlaug Leira
Sekretær i NACS, Nordic Association for China Studies Elin Sæther
Business Board i Childwatch International Ivar Frønes

 

UTREDNINGSARBEID UTENFOR UNIVERSITETET I OSLO

Sosiologi

Medlem av svensk utvalg for oppsummering av kunnskapsstatus for sykefraværsforskning. Statens Beredning för Medicinsk Utvärdning.

"Arbeidsforhold ogu tfordringer innen IKT-sektoren."

Arne Mastekaasa

Arvid Fennefoss

NFR´s velferdsstatprogram: utvalg for utredning av humanistisk velferdsforskning Lars Mjøset
Utredning for Oslo kommune i forbindelse med kommuneplan 2004-2020: Ulikheter og levekår i Oslo. Terje Wessel

 

REDAKTØR/REDAKSJONSANSVAR

Sosiologi

Gunn E. Birkelund Medlem av Editional Board i International Sociology, Journal of the International Sociological Association
Gunn E. Birkelund Medlem av Editional Board i Journal of Sociology, the journal of the Australian Sociological Association
Gunn E. Birkelund Medlem i styret, NOVA
Gunn E. Birkelund Med i SSBs referansegruppe for utvikling av ny sosioøkonomisk klassifikasjon
Gunn E. Birkelund Med i hederspriskomiteen, Norsk sosiologforening
Gunn E. Birkelund Med i styret, Research committee 28 on social stratification and mobility. International sociological association.
Fredrik Engelstad Serieredaktør i Comparative Social Research
Per Otnes Med i internasjonalt advisory board, Sociology
Per Otnes Sosiologisk årbok
Håvard Helland Redaksjonsmedlem i Sosiolognytt
Lars Mjøset Comparative Social Research
Lars Mjøset Vardøger
Sigurd Skirbekk Redaktør av antologi om innvandrerproblematikken
Arnlaug Leira Medlem av redaksjonen i Yearbook for Comparative Social Research
Lise Kjølsrød Redaktør for antologien Det norske samfunn, Gyldendal norsk forlag, kommer høsten 2003
Geir O. Rønning Medredaktør i Agora
Arne Mastekaasa Redaksjonsmedlem i Social Indicators Research
Geir Høgsnes Ansvarlig redaktør i Tidsskrift for samfunnsforskning
Geir Høgsnes Redaksjonsmedlem i Søkelys på arbeidsmarkedet

 

Samfunnsgeografi
Kristian Stokke Medlem i redaksjonsrådet for Nordisk Sämhällsgeografisk Tidsskrift
Hege Knutsen Black entrepreneurs and regional development in Northern Namibia. Levert til vurdering.
Kristian Stokke Medlem i redaksjonsråd for Journal of Peace and Democracy in South Asia
Kristian Stokke Medlem i redaksjonsråd for Norwegian Journal of Geography
Kristian Stokke Medlem i redaksjonsråd for Geografiska annaler, Series B, Human Geography

 

Medlemmer av interne styringsorganer

Instituttstyret

Instituttstyret er instituttets høyeste organ og ansvarlig for alle saker som har prinsipiell karakter eller er av betydning for virksomheten ved instituttet. Instituttstyret har 16 medlemmer: 9 valgt fra den faste vitenskapelige staben (7 fra sosiologi og 2 fra samfunnsgeografi), 2 fra åremålsansatte, 3 studentrepresentanter (2 fra sosiologi og 1 fra samfunnsgeografi) og 2 fra administrativ stab. Sekretær i instuttstyret er kontorsjef Gudleik Grimstad.

Representanter for fast vitenskapelige personale:

 

 

For sosiologi:

 

Geir Høgsnes (leder)
Arnlaug Leira
Dag Album
Marianne Nordli Hansen
Willy Pedersen
Arvid Fennefoss
Regi Enerstvedt

Tove Thagaard (vara)
Ingar Roggen (vara)
Lars Mjøset (vara)
Sigurd Skirbekk (vara)

For samfunnsgeografi:

 

Jan Hesselberg
Sylvi Endresen

Kristian Stokke (vara)
Terje Wessel (vara)

Representant for åremålsansatte:

 

Åsmund Birkeland

Elin Sæther (vara)

Studentrepresentanter

 
Sosiologi

 

Børge Kjartan Lindøe
Joachim Svendsen

Silje Tellmann (vara)
Irene Prestøy Lie (vara)

Samfunnsgeografi:

 

Anja Marita Husa

Anders Underthun (vara)

Representant for det administrative personale:

 

Birgit D Bineau
Harald Botha

 

Fagstyrene

Fagstyret for sosiologi
sekretær: Thomas Sandvik

Fagstyret bistår bestyreren med å samordne organenes virksomhet og føre tilsyn med instituttets samlede virksomhet, forberede saker og gjennomføre vedtak etter rådets retningslinjer.

For fast vitenskapelig personale:
Geir Høgsnes
Arnlaug Leira
Dag Album

Marianne Nordli Hansen

Willy Pedersen (vara)
Arvid Fennefoss (vara)
Regi Enerstvedt (vara)
Tove Thagaard (vara)
Ingar Roggen (vara)
Lars Mjøset (vara)
Sigurd Skirbekk (vara)
For åremålstilsatte:
Åsmund Birkeland
For studentene:

Børge Kjartan Lindøe
Joachim Svendsen

Silje Tellmann (vara)
Irene Prestøy Lie (vara)

 

 

Fagstyret for samfunnsgeografi
sekretær: Cecilie Lilleheil, Harald Botha

For fast vitenskapelig personale:
Jan Hesselberg
Sylvi Endresen
Kristian Stokke
Terje Wessel
Bjørnar Sæther (vara)
Hans Solerød (vara)
Tone Haraldsen (vara)
Hege Knutsen (vara)
For åremålstilsatte:

Elin Sæther

Øivind Hetland (vara)

For studentene:
Anja Marita Husa
Bente Wollebæk

 

Tilsatte

Sosiologi

Vitenskapelige personale:

Professorer:

Album, Dag
Birkelund, Gunn Elisabeth
Bråten, Stein
Enerstvedt, Regi
Frønes, Ivar
Hansen, Marianne Nordli
Høgsnes, Geir
Leira, Arnlaug
Mastekaasa, Arne
Otnes, Per
Mjøset, Lars
Skirbekk, Sigurd
Skog, Ole-Jørgen
Thagaard, Tove
Widerberg, Karin
Wetlesen, Tone Schou

Professor II

Ragin, Charles
Engelstad, Fredrik
Brochmann, Grete
Petersen, Trond

1. amanuenser

Albrechtsen, Erling
Fennefoss, Arvid
Kalleberg, Ragnvald
Kjølsrød, Lise

Amanuenser
Roggen, Ingar
   
Andre

Forsker Lilleaas, Ulla-Britt
Forsker Sæther, Oddrun

Univ. lektor Fekjær, Silje, univ. lektor
Univ. lektor Tufte, Per Arne, univ. lektor

Stipendiater:

Birkeland, Åsmund
Bugge, Lars
Gezelius, Stig S.
Gran, Espen
Harpviken, Kristian Berg
Helland, Håvard
Kjellman, Kjell E.
Meland, Pål
Nauni, Anila
Nielsen, Roy A.
Rønning, Geir O.
Skatvedt, Astrid
Vassenden, Anders

 

Samfunnsgeografi

Vitenskapelig personale:

Professorer
Hesselberg, Jan
Stokke, Kristian
Wessel, Terje

Professor II

Asheim, Bjørn Terje

1.amanuenser

Endresen Sylvi
Haraldsen Tone
Knutsen, Hege M.
Solerød, Hans
Sæther, Bjørnar

 

   
1.amanuenser II O´Brien, Karen
Røe, Per Gunnar
Stipendiater

Askildsen, Thorkel C.
Birkeland, Inger J.
Hetland, Øivind.
Selboe, Elin
Sæther, Elin

Andre
Prof. Mitchell, Don (gjesteforsker gjennom the Fulbright Foundation)
Administrativt personale

Bineau, Birgit D., 1. sekretær
Botha, Harald, 1.konsulent
Grimstad, Gudleik, kontorsjef
Hamre, Lise, avd.ingeniør
Henningsmoen, Sten Morten, avd.ingeniør
Lilleheil, Cecilie Wingerei, 1.konsulent
Olsen, Manne, 1. konsulent
Powers, Susan, konsulent
Røseid, Åsmund, 1.konsulent
Sandlie, Tori Norheim, 1.konsulent
Sandvik, Thomas, 1. konsulent
Vang, Liv-hilde, 1.konsulent

Osloforskning:

Lise Kjølsrød (leder) fra 1.7.2002 / Gunn Elisabeth Birkelund (leder) frem til 1.7.2002
Sandlie, Tori Norheim/ Botha, Harald, 1.konsulent (1/5 stilling), sekretær
Bollman, Pernilla, stipendiat

 

Bistillinger

Sosiologi

Birkelund, Gunn: Frem til 1.7.: Osloforskning, faglig leder, 20%.

Høgsnes, Geir: Tidsskrift for samfunnsforskning, 20%, ISF.

Kjølsrød, Lise: Osloforskning, faglig leder, 20%.

Leira, Arnlaug: Inst. for samfunnsforskning, 20%. NFR-prosjekt Velferdsstat og hverdagsliv.

Mastekaasa, Arne: Prof. II Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo, 20%.

Mjøset, Lars: Prof II ved ARENA i perioden 1.1.-1.7.2002

Pedersen, Willy: Forsker ved NOVA 20%.

Sæther, Bjørnar: Forsker ved NIBR, 20%.

 

 

 

Publisert 28. mai 2009 13:59 - Sist endret 12. okt. 2010 08:29