Årsrapporten - 96

Årsrapporten-96


Innledning - Årsrapporten for 1996


Årsrapporten gir en oversikt over sentrale sider ved virksomheten ved Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi.

Årsrapportens anliggende er produksjonen ved ISS i form av vitenskapelige arbeider, undervisning utenfor Universitet i Oslo, og de ansattes virksomhet i forhold til fagforvaltning og formidling. Rapporten gir også en oversikt over pågående forskningsprosjekter. Informasjon om de ansatte faglige profiler og interesser presenteres i kompetansekatalogen og presentasjonsbrosjyren (ferdig april/mai 1997). Instituttets undervisningstilbud presenteres i forelesningskatalogen.

Instituttets vitenskapelige produksjon må sies å være omfattende, det samme er kontakten med andre universiteter i Norden og i andre deler av verden. Formidlingen til et publikum utenfor universitet er også av stort omfang, og forteller om et institutt som beveger seg langt utenfor eget og venners elfenbenstårn. Årsrapporten illustrerer også at instituttets virksomhet og kontaktflate internasjonalt generelt er meget omfattende, i form av prosjekter, vitenskapelige nettverk og studentutveksling.


Et institutt- to fag

Fra og med 1996 ble sosiologi og samfunnsgeografi slått sammen til et institutt, ISS. Det første året i en ny organisasjon medfører naturlig nok en fokusering av den nye og samorganiseringen, hvor ulike fag med ulike organisatorisk bakgrunn skal finne sin form i en ny organisasjon. Fusjonen må så langt betraktes som vellykket. Det er organisatorisk og administrativt mer krevende med to fag enn et ett-fags institutt på den samme størrelse. Samtidig har begge fag tradisjoner og erfaringer som klart kan virke berikende for begge parter.

Samfunnsgeografi har i 1996 opprettet en mastergrad for studenter fra utviklingsland (kvotestudenter). Dette illustrerer dette fagets sterke internasjonale orientering, som har vært et viktig erfaringsbakgrunn når begge fag i det foregående år har forsterket sin studentutveksling og generelle internasjonalisering på studentnivå.

Studenttallet er svært høyt, instituttet har like fullt vært i stand til å forbedre veiledning og studentstøtte, både i form av teknisk støtte og øket veiledning på høyere nivå.

Universitets er inne i en forandring og omorganiseringsprosess, ved sosiologi har dette tatt form av en omorganisering av studieplaner som fra 1997-1998 vil gi mer intensiv undervisning, bedre mulighet for studenter til å gjennomføre studiet innenfor normert tid. For instituttet som helhet har man forsterket støtten til de ansattes vitenskapelige produksjon. I denne sammenheng er det lagt særlig vekt på støtte til publisering og utenfor Norge og utvikling av internasjonalt nettverk. Denne organisatoriske prosessen er nå nærmest fullført, vedtatte nye ordninger vil bli satt ut i livet i løpet av 1997/vår 1998.

Det er samtidig lagt vekt på ordninger som fremmer arbeidsmiljø og sosial og faglig kontakt mellom de ansatte. Dette er spesielt viktig i en organisasjon som dekker to fag, med stor spredning i virksomheten, og som er fordelt på 2 bygninger rent fysisk. Det er bygget om nye møte, seminar og felles lokale for de ansatte, som åpner både for daglig kontakt og for ulike organiserte faglige sammenhenger. Dette er forhold en vil arbeide videre med i 1997.


Nye ansatte.

Begge fag har de siste få år fått en rekke nye ansatte, både blant de vitenskapelige og administrativt personale. For begge fags vedkommende dreier det seg på mange vis om delvis nye institutt rent personalmessig. Dette er en organisatorisk utfordring, men det er først og fremst en svært positivt situasjon med tanke på framtidige muligheter og framtidig kvalitet, både ved forskning og undervisning

 

Framtidige faglige og organisatoriske utfordringer.

Instituttets sentrale utfordring i de nærmeste år er videre internasjonalisering, spesielt i form av den studentutveksling som universitets ledelse har skissert. En nær framtid hvor alle studenter skal tilbringe et semester eller mer utenfor landets grenser er svært krevende organisatorisk, men åpner også for en systematisering av internasjonalt samarbeid som også vil komme forskningen til gode. Støtte til forskningsprosjekter som tilrettelegger for nettverk av vitenskapelig ansatte ved ISS og samarbeidende institusjoner, og også trekker med studenter, vil være en særlig utfordring i organiseringen av framtidig forskning. På det lokale planet vil et samarbeid mellom de to fagene, hvor man utdyper samarbeid på basis av de særegne faglige identiteter, være en viktig utfordring faglig og organisatorisk.

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi har, som årsrapporten viser, en høy produktivitet på alle områder. Og ikke minst, instituttet har et organisatorisk, faglig og personalmessig svært godt utgangspunkt for en positiv videre utvikling.


BØKER UTGITT AV INSTITUTTETS ANSATTE


Sosiologi


FORFATTER BOK UTGITT
Enerstvedt, Regi Theodor Legacy of the Past

(Those who are gone but have not left)

Forlaget Nord-Press, Dronninglund, Danmark. 399 p.
Furseth, Inger

og Everett, E. L. (red.)

Hovedoppgaven. Hvordan begynne - og fullføre Oslo: Tano Aschehoug 1996
Otnes, Per OtherWise. Alterity, materiality, mediation Univ.forlaget (Scand. Univ. Press).
Tove Thagaard Arbeid, Makt og Kjærlighet Fagbokforlaget 1996
Kalleberg,

Ragnvald og

Engelstad, Fredrik, Grenness, Carl Erik og Malnes, Raino.

Samfunn og vitenskap. Samfunnsfagenes fremvekst, oppgaver og arbeidsmåter. Ad Notam Gyldendal, Oslo 1996. (459 sider).


Samfunnsgeografi


FORFATTER BOK UTGITT
Solerød, Hans

og Gundersen, F.

Tall i tid og rom TANO (Oslo) 1996. 208s.
Einagel, Victoria Ingrid, Pavel Baev and Ola Tunander, eds, (forthcoming). The Geopolitics of Post-Wall Europe: Security, Territory and Identity. London: Sage Publications.


ARTIKLER I BØKER OG TIDSSKRIFTER


Sosiologi


FORFATTER ARTIKKEL UTGITT  
 
Bråten, Stein `When toddlers provide care: Infants' companion space' Childhood. Bd. 3 (nr.4) 1996: ss. 449-465.  
 
Videoanalyser av spedbarnet i samspill bidrar til å oppheve et modellmonopol. H.Holter & R.Kalleberg (red.) Kvalitative metoder i samfunnsforskning. Oslo: Universitets-forlaget1996 ss.165-91.  
 
Minnetale over professor Sverre Holm. Det Norske Videnskaps-Akademi Årbok, Oslo 1996.  
 
Enerstvedt, Regi Theodor Critique of the Concept of Normalization as a Basis for Dignity of Life Nordiske Udkast (Journal of Critical Social Science). Nr. 1, 1996.  
 
Feiring, Marte Interview with Professor Andrew Abbott, at the University of Chicago . Yearbook of Sociology 1996:1  
 
Fennefoss

Arvid

Organisasjoner, klassifikasjoner og "klasser" Sosiologisk årbok 1996-2, red: Otnes, Solli, Thomassen. s127-215  
 
Frønes, Ivar Revolusjon uten opprør Tidskrift for samfunnssforskning nr.1 1996.  
 
Furseth, Inger Bokanmeldelse. Den sosiale forankring. Sosiologiske perspektiver på teologi av Pål Repstad Sosiologisk tidsskrift 3 (4): 241-244.  
 
The Impact and Relevance of Social Movement Theories in the Sociology of Religion. In Pål Repstad (red.) Religion and Modernity. existence, 63-89. Oslo: Scandinavian University Press 1996.  
Hagestad, Gunhild

og Rick Settersten

What's the latest? Cultural age deadlines for

family transitions.

The Gerontologist, 36, 2, 178-188  
 
What's the latest II. Cultural age

deadlines for educational and work transitions.

The Gerontologist, 36, 5, 602-613  
 
Hagestad, Gunhild Introduction: Thoughts about the life course. In I D. Neugarten (red.) The

meanings of age. Selected

papers of Bernice Neugarten

University of Chicago Press 1996

 

FORFATTER ARTIKKEL UTGITT  
Hagestad, Gunhild On-time, off-time, out of time? Reflections on continuity and discontinuity from an illness process. In V.L. Bengtson (red.).

Adulthood and aging.

Research on continuities

and discontinuities Springer

Publishing Co.1996

 
Familien på eldrebølgen. Brandt, B & Moxnes, K (red)

Familie for tiden. Stabilitet

og forandring .Tano Asche-

houg1996

 
 
Hansen,

Marianne Nordli

Rekrutteringskanal og lønn Søkelys på arbeidsmarkedet, 13 (1), 41-49.  
 
Rett person i rett jobb? Betydningen av foreldrenes økonomi for utdanningsvalg . Søkelys på arbeidsmarkedet, 13 (2), 89-96.  
 
Har skillet mellom offentlig og privat sektor klasseteoretisk betydning? Sosiologisk årbok 1 (2) 103-126.  
 
Earnings in Elite Groups: The Impact of Social Class Origin. Acta Sociologica 39 (4)  
 
Kalleberg,

Ragnvald

Redigert sammen med Harriet Holter

Forskningsopplegget og samfunnsforskningens dobbeltdialog, s. 26-72.

(En ny bok i forhold til 1982-utgaven, bare tre av de opprinnelige artikler beholdt - og de er omskrevet).

Kvalitative metoder i samfunnsforskning Universitetsforlaget Oslo. 1996. (294 sider).  
 
Kalleberg,

Ragnvald

Forord: Feltmetodikk, forskningsopplegg og vitenskapsteori M. Hammersley og P. Atkinson: Feltmetodikk - Grunnlaget for feltarbeid og feltforskning. 1996 (s. 7-28) Ad Notam Gyldendal forlag. (2. reviderte utgave. Innledningen er nyskrevet).  
 
Leira

Arnlaug

The Modernization of Motherhood E. Drew, R. Emerek and E. Mahon (eds.), Families, Labour Markets and Gender Roles. London: Routledge.  
 
Fra statsfeminisme til statsfamilisme. Om mor og far, stat og marked i 1990-åra . B. Brandth og K. Moxnes (red.) Familie for tiden. Stabilitet og endring. Oslo: TANO.  

FORFATTER ARTIKKEL UTGITT
Mastekaasa, Arne Unemployment and health: Selection effects Journal of Community and Applied Social Psychology, 6, 189-205.
Ukedagseffekter og tre-dagersfravær: Litt om effektene av den norske sykefraværsordningen Søkelys på arbeidsmarkedet, 13, 75-82, 1996
Avkastning av utdanning i norske kommuner Søkelys på arbeidsmarkedet, 13, 143-147, 1996.
Mastekaasa, Arne og Barth, Erling Decomposing the male-female wage gap: Within and between establishment differences Labour, 10, 339-356, 1996
Mastekaasa, Arne, Asplund, Rita, Le Grand, Carl og Westergård-Nielsen, Niels Wage distribution across individuals Wadensjö, E. (red), The Nordic Labour Markets in the 1990's (Volume 1, Part 2).Amsterdam: North-Holland, 1996.
Mjøset, Lars Western European integration -- an historical perspective extended into the 1990s In Jon Bingen & Walter Schütze, editors, Europe in the late 1990s Oslo: Europaprogrammet 1996.
Mjøset, Lars

og Engelstad, Fredrik

Introduction in Methodological Issues in Comparative Social Science Vol. 16, 1996 of Comparative Social Research, edited by Lars Mjøset, Grete Brochmann, Fredrik Engelstad, Ragnvald Kalleberg and Arnlaug Leira.
Otnes, Per Super market Artikkel i Sosiologisk årbok/Yearbook of sociology 1996-1
- Sosiologi og filosofi. Slutten på noe?

- Ars evalendi, ars evanescendi?

To debattinnlegg i Sosiologisk årbok/Yearbook of sociology 1996-1
- Eksformasjonspolitikk - `Keiserens nye

skjerm'

- Tilsvar til Tor A. Larsen

To debattinnlegg i Sosiologisk årbok/Yearbook of sociology 1996-2
"By superior bulk" Källtorp, Ove et al. (eds.): Cities in transformation Avebury 1996

FORFATTER ARTIKKEL UTGITT
Petersen,

Trond

og Laurie Morgan

Separate and Unequal: Occupation-Establishment Sex Segregation and the Gender Wage Gap. Reprint 1996:

American Journal of Sociology 101(2): 329-365, 1995 (September).

Petersen

Trond

Analysis of Event Histories.

Reprint 1996. Chapter 9 (pp. 453-517) .

Handbook of Statistical Modeling for the Social and Behavioral Sciences. Edited by G. Arminger, C. C. Clogg, and M. E. Sobel New York: Plenum Press, 1995.
Models for Interdependent Event History Data: Specification and Estimation. Reprint 1996:

Sociological Methodology 1995, Volume 25, pages 317-375. (Edited by Peter V. Marsden.) Oxford, UK: Basil Blackwell, for the American Sociological Association.

Resultatbaserte belønningssystemer. Praktisk Økonomi og Ledelse 12(2): 75-81, 1996. (Trond Petersen og Vemund Snartland.)
Sivesind,

Karl Henrik

Sortering av kvalitative data. Metodologiske prinsipper og praktiske erfaringer fra analyse med dataprogrammer" I: Holter, Harriet og Kalleberg, Ragnvald (red.), Kvalitative metoder i samfunnsforskning Universitetsforlaget, Oslo, (2. utg., s. 238-271)
Norwegian wage-bargaining in the nineties. The oscilliation between centralisation and decentralisation Finnish Work Research Bulletin (Työelämän tutkimus) Vol. 7, No 4, (s. 11-16)
Skirbekk,

Sigurd

Innvandringsdebatten - sosiologi og utopi Tidsskrift for samfunnsforskning nr. 4/1996 (s. 531-550).
Om innvandring og funksjonalitet Nytt Norsk Tidsskrift nr. 1 1996 (s. 87-89)
Skog,

Ole-J[macron]rgen

Public health consequences of the J-curve hypothesis of alcohol problems Addiction, 91, 325-337, 1996
Solli,

Susanna M.

Magister Ludi -Bourdieus vitenskapsteoretiske strategier Sosiologisk årbok. Årgang 1, nr.1.
FORFATTER ARTIKKEL UTGITT  
 
Solli,

Susanna M. Hanne Davidsen og Elisabeth Waaler.

Fiksjon - en god metode til overskridelse av minner og erfaringer? (Et innlegg i debatten om Karin Widerbergs bok) Sosiologi i dag, nr. 1, 1996  
Spjelkavik

Øystein og

Randi Blystad

Arbeid med bistand - noen erfaringer og perspektiver, kap. 14. Hernes, Stiles & Bollingmo, Veien til en vanlig jobb. Nytt perspektiv på attføring. AdNotam Gyldendal, Oslo 1996.  
 
Wetlesen,

Tone Schou

Family theory and research in Norway: A review essay of the 1980s . Bidrag til temanummer: Intercultural variation in family research and theory: Implications for Cross-National Studies. Marriage & Family Review, vol.23, Numbers 3/4 1996. s.681-722.  
 
Bokanmeldelse

O.Kontula & E.Haavio-Mannila: Sexual Pleasures. Enchantment of Sex Life in Finland, 1971-1992. Aldershot/Dartmmouth 1995, s.335-337.

Acta Sociologica, vol.39, nr.3, 1996:  
 
Widerberg,

Karin

Teorier om kön och samhälle. Kapitel Andersen & Kaspersen (red.); Klassisk og moderne samfundsteori København 1996; Hans Reitzels forlag  
 
Women's experiences - text or relation ? Looking at research practices from a sociological and feminist perspective. NORA no 2/1996  
 


Samfunnsgeografi


FORFATTER ARTIKKEL UTGITT I:
Asheim, Bjørn Terje Industrial districts as learning regions: a condition for prosperity? European Planning Studies, Vol. 4, No. 4, 1996, 379-400.
Internasjonalisering, konkurranseevne og læring: Restrukturering av norsk offshore-industri. Restrukturering av olje- og gassektoren Forprosjekt til PETRO-programmet, Norges Forskningsråd, Oslo 1996, 36-52.
Einagel, Victoria Ingrid (forthcoming). Lasting Peace in Bosnia? Politics of Territory and Identity pp. 229-245 Ola Tunander et.al. The Geopolitics of Post-Wall Europe: Security, Territory and Identity London: Sage Publications.
Hesselberg, Jan Strategier for bolig for fattige i storbyene i Sør. Den Ny Verden. 29.årgang, nr.1. 66-78
Bistand og den økende fattigdommen i byer i utviklingsland. Samfunnsgeografen, våren 1996. 4.7.
Shelter strategies and the urban poor. Forum for Development Studies. No.2.
Transnational companies and industrial pollution in the South: An overview. (195-212) Groenewegen, P. et.al.(Eds.). The greening of industry resource guide and bibliography Island Press. Washington D.C..
Socio-economic conditions and viewpoints Hesselberg, J et al. Small hydro electric schemes in South Africa. Consultancy report to NORAD. Report no.01-96, NVE, Oslo. 11-23
Knutsen,

Hege Merete

Polluting industries: "industrial flight" og "locational shift". Hesselberg, J. et al.(red.). International regulation, national development strategies and the environment: towards sustainable development? Centre for Development and the Environment, University of Oslo. 301-316.
Klassisk eller ny internasjonal arbeidsdeling? Hvor hender det? I Endresen, S. & Knutsen, H. M. Nr.17, Årgang 1996/96. Norsk utenrikspolitisk institutt.
Solerød, Hans Befolkning Kunnskapsforlaget (Oslo) 1996

FORFATTER ARTIKKEL UTGITT I:
Solerød, Hans Befolkningsprognoser Kunnskapsforlaget (Oslo) 1996
Byer og byutvikling Kunnskapsforlaget (Oslo) 1996
Geografi Kunnskapsforlaget

(Oslo) 1996

Sæther, Bjørnar Cleaner Production Assessment in Norway: Experiences and Policy Implications. I Sæther B. and Amundsen, A.: Business Strategy and the Environment, vol.5, no.3. 178-187.


PAPER VED KONFERANSER O.L.


Sosiologi


FORFATTER TITTEL SAMMENHENG
Frønes, Ivar Children in modern families; a Scandinavian perspective. Paper presented at the conference: Monitoring and Measuring the state of the children - an

International Workshop. January 1996

To be published

Post industrial youth; reflections on the social and cultural landscape. Paper presented at the conference: Challenge of Change. Amsterdam January 1996. Published Challenge of Change 3; report of the third conference.
Forskningens etiske dilemma og paradokser Forelesning, konferanse NFR, program barn, ungdom og familie
Kalleberg, Ragnvald On the Social Contruction of Universities - some findings, refections and analytical perspectives Paper to the joint 4s/ EASST 1996 Conference in Bielefeld (okt.)
Sosiologiske perspektiver på sannhet i studier av vitenskapelige institusjoner Paper til nasjonalt seminar på Ustaoset - Norgesnett-viten-skapsteori/vitenskapsstudier
Mjøset, Lars The historical meanings of Europeanization ARENA Working Paper, December 1996.
Petersen, Trond,

Vemund Snartland, Lars-Erik Becken, and Karen Modesta Olsen

Within-Job Wage Discrimination and the Gender Wage Gap, The Case of Norway. Working Paper 1996: European Sociological Review (in press).
Roggen, Ingar Connections, Constutive Sets and Gestalt Laws Norwegian National Sociology Conference (sept. 96)
Sivesind, Karl Henrik Culture and Organisation Comparing Oranisational Structures of Industrial Firms in Germany and Norway (18 s.) The 8th International Conference on Socio-Economics, Geneva, (juli 96), SASE
Widerberg, Karin Det personliga och det politiska - vilka ær sammanhangen ? Føredrag øversatt till ryska oktober 1996, under utgivning.


Samfunnsgeografi


FORFATTER TITTEL SAMMENHENG
Asheim, Bjørn Terje Localised learning, inter-firm cooperation and endogenous regional development: Towards Learning Regions. Paper presentert på EMOT (European Management and Organization in Transition) workshop om "The Dynamics of Industrial Transformation", Torino, november 1996 (26 sider).
"Learning regions" in a globalised world economy: Towards new competitive advantage of industrial districts? Paper presentert på European Urban and Regional Studies Conference on " A changing Europe in a changing world: Urban and regional Issues, Exeter, England (april 96) (50 s.)
Sæther, Bjørnar Environmental strategies in the Norwegian pulp and paper industry; research design and conceptualizations. Paper presented at the Erasmus University International Ph.D.program in cleaner production, cleaner products, industrial ecology & sustainability in Kalundborg, October 24 to November 9, 1996. (18 sider)


INSTITUTTETS PUBLIKASJONER


Sosiologi


FORFATTER TITTEL PUBLIKASJONSNR.
Frønes, Ivar Barns levekår i etterkrigs-Norge

Sett i et livsløps- og generasjonsperspektiv

ISO notat nr 4 1996.
Mastekaasa Arne, og Longva, Elisabeth Kjønn og yrkeskarriere i kommunal virksomhet ISO-rapport nr. 8 1996
Roggen, Ingar Connections, Constitutive Sets and Gestalt Laws ISO Notat nr. 9, 1996, ISBN 0804-6425


Samfunnsgeografi


FORFATTER TITTEL PUBLIKASJONSNR.
Einagel, Victoria Ingrid Croatia: Nationalism and the Birth of a New State. Occasional Paper, no. 20 in Human Geography, Department of Sociology and Human Geography, University of Oslo, 109 sider.


PUBLIKASJONER VED ANDRE INSTITUTTER/ORGANISASJONER


Sosiologi


FORFATTER TITTEL UTGITT
Enerstvedt, Regi Theodor

(ed.) A. Muruvik Vonen, K. Arnesen, og A. Varran Nafstad.

Bilingualism and Literacy concerning Deafness and Deaf-blindness Skådalen Publication Series No. 1, The Research and Development Unit, Skådalen Resource Centre.
Feiring, Marte The Development of a Comprehensive Rehabilitation Service. The British Case INAS rapport 96:4
Hagestad, Gunhild Fallgruver og muligheter i flergenerasjons-

forskning

I Kjønn, generasjon, identitet,

Arbeidsnotat 8/96,. Senter For Kvinneforskning

Kalleberg, Ragnvald Komplekse knippeinstitusjoner - noen analytiske perspektiver på universiteter G. Hjeltnes (red.) Univers-itetet og historien. Forum for universitetshistorie, Skriftserie nr. 4, UiO
Leira, Arnlaug Parents, Children and the State. Family Obligations in Norway ISF-rapport
Leira, Arnlaug og Wesche, I. Forskning om kvinner, familie og likestilling ved Institutt for samfunnsforskning. Bibliografi 1985-1995. Oslo: ISF rapport 96:10
Mastekaasa, Arne og Olsen, Karen Modesta Sykefravær i staten. En analyse av individdata ISF-rapport 96:9, 1996.
Mastekaasa, Arne og Kalleberg, Arne Organizational size, layoffs, and quits in Norway Working Paper No. 36/96. Bergen: Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning SNF
Skog, Ole-Jørgen Rusmiddelproblemer - noen fremtidsperspektiver. Stockholm: Folh%lsoinstitutet 1996
Eksperiment med selvbetjening i Systembolagets butikker. Del 2. Stockholm: Systembolaget 1996
Spjelkavik

Øystein

og Randi Blystad

Integrering av yrkeshemmede i arbeidslivet. Evaluering av arbeid med bistand. AFIs rapportserie nr. 5/96. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.

FORFATTER TITTEL UTGITT
Widerberg, Karin Plikter och rättigheter i handledningsrelationen - en fråga om forskningstradition, organisation och kön publicerat i Profesjonalisering av veiledning: et virkemiddel for likestilling i kunnskapsutviklingen Arbeidsnotat nr 1/ 96, Sekretariat for kvinneforskning, NFR, Oslo
From Bias to Resource - Making Visible, Exploring and Utilizing the Experiences of the Researcher Føredrag publicerat i Considering the Researcher as Human Being , Report no 1/1996, Dept. of Educational Research, UiO


Samfunnsgeografi


FORFATTER TITTEL UTGITT
Asheim, Bjørn Terje

og Arne Isaksen, STEP-gruppen

Location, agglomeration and innovation: Towards regional systems of innovation in Norway. STEP-Rapport nr. 13, STEP-gruppen, Oslo (41 sider).
Hesselberg, Jan Fattigdom og fattigdomsbekjempelse. Alternativ, Nr.2.(FN-sambandet/UNICEF-komiteen). 23-27.
Hesselberg, Jan

Stein Hansen and Helge Hveem.

"International trade regulation, national development strategies and the environment: Towards sustainable development? Occasional Papers from SUM. No.2. Center for Development and the Environment, University of Oslo. Pp 434.


PÅGÅENDE FORSKNING 1996


Sosiologi


Foundations of intersubjective communication from new understanding of infants' social nature Bråten, Stein
Competitive connectionist modeling of infants' alter-centric perception Bråten, Stein
Comparative perspectives on social learning and (perturbed) reciprocity in human infants, in autism and in non-human primates. Bråten, Stein
The development of communication and linguistic competence in deaf and deafblind children. Enerstvedt, Regi Theodor (med Arnesen, Knut)
Konstruksjon av mannlighet blant mannlige aktivister i det nasjonalistiske/nasjonalsosialistiske ungdomsmiljøet. Fangen, Katrine
Metodologisk rapport om studie av unge norske nasjonalister og nasjonalsosialister. Fangen, Katrine
Jurisdiksjonelle konflikter mellom yrkesgrupper innen rehabiliteringsfeltet. Feiring, Marte
Endringer i lønnstakernes organisering, 1977-1995. Fennefoss, Arvid
Sosiologiske teorier om identitet Fennefoss, Arvid
Seksualisering mellom menn i militæret. Frøberg, Sissel
En analyse av livsløp og generasjoner i etterkrigs-Norge. (En artikkel og en rapport publisert, to artikler antatt ikke enda publisert, en til vurdering) Frønes, Ivar
Et teoretisk prosjeket om kultursosiologi (Manus under arbeid, utkast beregnet ferdig vår 1997) Frønes, Ivar
En sosiologisk didaktikk: en utvikling av en sosiologisk basert didaktikk. Første manusutkast ferdig des. 1996 Frønes, Ivar
Generasjonsmønstre i norske familier i perioden 1946-1980, og planlegging av en intervju-undersøkelse om faktorer som påvirker besteforeldrerollen. Hagestad, Gunhild
Sosial ulikhet i Norge. Hansen, Marianne Nordli
Evaluering av lederutviklingsprogram i regi av NHO. Prosjektet er i tillegg integrert i Prosjektforums utdanningstilbud "Prosjekt oppdagelsesreise". Et lederutviklingsprogram i regi av NHO. Involvering av større virksomheter fra norsk arbeidsliv som deltakere. Prosjektet omfatter bred dokumentasjon, evaluering og utvikling av verktøy. Herrestad, Ina

Jordfald, Hilde

Samarbeidsprosekt/pilotprosjekt (96-98) med UiB og AF, utvikling og gjennomføring av videreutdanning for tillitsvalgte innen arbeidsliv, organisasjon og ledelse. Herrestad, Ina

Jordfald, Hilde

Avgjørelser om omsorgsovertakelse i barnevernet Kjølsrød, Lise
The Shaping of the Norwegian Health system Kjølsrød, Lise
Samling av gjenstander som sosialt fenomen Kjølsrød, Lise
Defining Family Obligations in Europe

Finanisering: The Joseph Rowntree Foundation, Norges forskningsråd

Leira, Arnlaug
Gender and Citizenship. Social Exclusion and Social Integration in European Welfare States

Finansiering: EU: 4. rammeprogram

Leira, Arnlaug
Nordens kön. Forprosjekt.

Finansiering: NOS-S

Leira, Arnlaug
Kjønnsforskjeller i yrkeskarrierer (lønnsutvikling og opprykk til høyere stillinger i private og offentlige virksomheter) Mastekaasa, Arne
Mobilitet innen og mellom bedrifter (årsaker til mobilitet og konsekvenser for jobbtilfredshet og lojalitet til bedriften) Mastekaasa, Arne
En sammenliknende studie av hegemonier i den moderne verdensøkonomien Mjøset, Lars
Endringer i de nordiske landenes økonomiske politikk 1986-96 Mjøset, Lars
Miljøproblemenes historie Mjøset, Lars
Atlantisk og vesteuropeisk integrasjon i etterkrigstiden Mjøset, Lars
Vest-Europas arbeidsløshetsproblemer Mjøset, Lars
Et tredje standpunkt i den samfunnsvitenskapelige metodestriden Mjøset, Lars
"OtherWise". Sammenfatningsverket er nettopp klart for trykking. Otnes, Per
Manuskriptene "Micropolis, or the objects of cities" og "Society and economy" bearbeides videre med sikte på utgivelse fra ca. 1998. Otnes, Per
Kjønnets avtakende betydning. Petersen, Trond
Belønningssystemer og ulikhet. Petersen, Trond
Longitudinelle Kvantitative Metoder. Petersen, Trond
Forholdet mellom sosiale nettverk og konsumsatferd hos elitene, og konsekvenser av slike konsumsmønstre for produktive investeringer i Bangladesh. Rahman, Masudur

"Connections, Constitutive Sets and Gestalt Laws" skisserer en gestaltsosiologisk teorisyntese med gestaltlovene som sentral teoretisk referanse. I magisteravhandlingen "Bidrag til tidssosiologien" (Universitetsforlaget 1971) skisserte han en teori om relativ sosial tid, som nå videreutvikles og innarbeides i den gestaltsosiologiske referanserammen.

Grunnforskning i hht. forskningsplikten i amanuensis-stillingen.

Roggen, Ingar
The indispensable role of culture. Explaining different organisations and understandings by comparison of German and Norwegian factories. Sivesind, Karl Henrik
En studie av kjennetegn ved samtidig liberal ideologi og en analyse av hva slags samfunnsdiagnoser en slik ideologi kan og ikke kan forenes med. Skirbekk, Sigurd
"Addiction and rationality". Prosjektets mÂlsetting er  klargj[macron]re i hvilken grad rusmiddelavhengighet kan forstÂs innenfor rasjonalitetsteoretiske rammer. Prosjektet er en del av et st[macron]rre internasjonalt prosjekt som ledes Jon Elster og som finansieres av NFR. Skog, Ole Jørgen
Utvikling og endring av norsk havbruk, sammenliknet med utviklinga på Hebridene i Skottland. Prosjektet retter fokus mot aspekter som entreprenørskap, bedriftsutvikling, marginalitet, naturressurser, jobber og sjølsysselsetting, sosioøkonomiske forhold og politikk. Spjelkavik, Øystein
Analyser av intervju-materiale om maktforhold og kjærlighet mellom ektefeller Thagaard, Tove
Analyser av komparative internasjonale data om "Family and Gender Roles" Thagaard, Tove
"Systematikk og Innlevelse. En håndbok i kvalitativ analyse"

Arbeid med lærebok i kvalitativ analyse med denne arbeidstittelen.

Thagaard, Tove
"Sosialisering i småbarnsfamiler". Prosjektet tar for seg samværsaktiviteter og kvaliteter i småbarnsfamiliers hverdagsliv. Wetlesen, Tone Schou
"Minnesarbete". Författandet av en bok i den kvalitativa metoden Widerberg, Karin
" Kroppen mellan teori och praxis" utføres av en tværvetenskaplig forskargrupp. Widerberg, Karin
"Nordens kön". Projektet utgøres av ett större samarbets- och studentprojekt. Det överordnande syftet med projektet är att bidraga till en förståelse av Norden och det nordiska utifrån kön som en grundläggande relation och organiseringsprincip. Widerberg, Karin
Barn og forbrukskultur, en studie av forbrukets betydning i barns hverdagsliv spesielt og om forbrukets rolle i sosialiseringen generelt. Wærdahl, Randi


Samfunnsgeografi


Industrielle distrikt og regionale innovasjonssystem Asheim, Bjørn Terje
Arbeider med en doktorgradsavhandling om reiser, kjønn og modernitet. Birkeland, Inger
Doktorgradsprosjektet tar sikte på å studere realsjonen mellom identitet, territorium og makt i den voldelige disintegrasjonsprosessen av Jugoslavia, 1991-1995. Einagel, Victoria
Fattigdom og slum i storbyene i utviklingsland, og med lokalisering av forurensende industri i et Nord/Sør-perspektiv. Hesselberg, Jan
Prosjekt innen FIL-programmet Knutsen, Merete
Dr. polit. avhandling om innovasjon og nyskapning i produsentservice og forretningsmessig tjenesteyting. Samuelsen, Roar
Forsøker å utvikle et teoretisk forankret rammeverk for analyser av industrielle endringsprosesser som forårsakes av at produkters og produksjonsprosessenes "miljøegenskaper" får større betydning. Sæther, Bjørnar


EKSTERNE VERV


Sosiologi


Departement o.l.

* Management of Social Transformations. medlem i Internasjonale styringskomiteen for prosjektet for UNESCO. Leira, Arnlaug
* "Arbeidsgruppe om alkohol og hjerte-karsykdommer", oppnevnt av Rusmiddeldirektoratet 1995-96, medlem Skog, Ole-J[macron]rgen

Forsknings- og utdanningsinstitusjonene

* Statistisk Sentralbyrå. 1992-: Medlem i det rådgivende utvalg for befolkningstatistikk ved SSB. Frønes, Ivar
* Høgskolen i Vestfold. Leder for sakkyndig komite Furseth, Inger
* Population Ageing in Hungary and the Netherlands: A European Perspective.

* External expert, Netherlands Institute of Advanced Studies.

Hagestad, Gunhild
* Visiting Scolar, Universitetet i Bremen, SFB 186. Status Passages and Risks in the Life Course. februar Hagestad, Gunhild
* Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Medlem av styret for forskningsinstituttet NOVA Kjølsrød, Lise
* Universitetet i Tromsø, Sakkyndig ved tildeling av stipendiat Kjølsrød, Lise
* Inter-University Centre, Dubrovnic. Medlem av Executive Committee (styret) Kjølsrød, Lise
* SINTEF/IFIM medlem av styret Leira, Arnlaug
* Institutt for samfunnsforskning, forsker II Leira, Arnlaug
* Statistisk sentralbyrå Medlem av referansegruppe for inntekts- og formuesstatistikk. Mastekaasa, Arne
* Comparative Civilizations Center's Advisory Board, Universitetet i Klaipeda, Litauen. Medlem Skirbekk, Sigurd
* SIFA . Sakkyndig ved tilsetting av stipendiat ved SIFA Skog, Ole-J[macron]rgen
* Folkh%lsoinstitutet, Stockholm, sakkyndig Skog, Ole-J[macron]rgen
* Folkh%lsoinstitutets forskningsutvalg, medlem Skog, Ole-J[macron]rgen
* NTNU, Trondheim - Prof ll ved Senter for Kvinneforskning Widerberg, Karin

Norges Forskningsråd (NFR)

* Norges Forskningsråd 1994-: Leder av programstyret for forskningprogrammet for forskning om "Barn, ungdom og familie" . Frønes, Ivar
* Norges forskningsråd, Området for kultur og samfunn. Medlem av Programstyret for kommunalforskning Kjølsrød, Lise
* Norges forskningsråd, Området for kultur og samfunn. Medlem av Programstyret for forskning om Kommuneloven Kjølsrød, Lise
* Norges Forskningsråd. Området for miljø og utvikling. Medlem av Programstyret for kvinne-rekrutteringsstipender i miljøvernforskning Kjølsrød, Lise
* Norges Forskningsråd. Området for miljø og utvikling. Medlem av Programstyret for miljø, makt og styring Kjølsrød, Lise
* Norges Forskningsråd. Området for miljø og utvikling. Medlem av Programstyret for frie forskningsmidler Kjølsrød, Lise
Norges Forskningsråd . Leder for delprogrammet "Seksualisert vold" Widerberg, Karin
* Norges Forskningsråd. Leder for fagkomitéen i Sosiologi Widerberg, Karin

Annet

* "Childwatch International".1993-vår 1996: medlem av styret Frønes, Ivar
* Monitoring and Measuring the state of the children - an International Workshop 1996-: Koordinator i komite for utvikling av "primærindika-torer" på barns utvikling og levekår: Med Prof. Frank Furstenberg. Frønes, Ivar
* European Sociological Association, Styremedlem 1995-97 Leira, Arnlaug
* Professorforeningen, Styremedlem. Som medlem av Forskerforbundet, AFs vararepresentant ved SV-fakultetet. Skirbekk, Sigurd
* "Referee" (sakkyndig) for f[macron]lgende tidskrifter: Acta Sociologica, Addiction, Rationality and Society Skog, Ole-J[macron]rgen
* Addiction . Medlem av "International Scientific Board" i tidsskrifte Skog, Ole-J[macron]rgen
* Addiction Abstracts. Medlem av "International Scientific Board" i tidsskriftet Addiction Abstracts Skog, Ole-J[macron]rgen
* Systembolaget alkoholforskningsfond, sakkyndig Skog, Ole-J[macron]rgen
* Systembolagets arbeidsgruppe for evaluering av selvbetjening i Systembolagets butikker, medlem Skog, Ole-J[macron]rgen
* Socialstyrelsen, Stockholm, sakkyndig Skog, Ole-J[macron]rgen
* Socialvetenskaplega forskningsrÂdet, Stockholm, sakkyndig Skog, Ole-J[macron]rgen
* Norsk Sosiologforenings arbeidsutvalg i egenskap av redaktør for Sosiolog-nytt, medlem Wærdahl, Randi

Samfunnsgeografi

* Det samfunnsvitenskapelige fakultetsmøte - Formann i nasjonalt fagråd for geografi. Asheim, Bjørn Terje
* International Geographical Union - Formann i nasjonalkomiteen for geografi Asheim, Bjørn Terje
* Norges Forskningsråd - Medlem av programstyret i BU 2000, Industri og energi Asheim, Bjørn Terje
* Norges Forskningsråd -. Formann i fagkomiteen for geografi Asheim, Bjørn Terje
* Norges Forskningsråd og NorFA. Sakkyndig ved prosjektansøkninger Asheim, Bjørn Terje
* Universitetet i Tromsø. Medlem bedømmelseskomité (opprykk 1. am.) Asheim, Bjørn Terje
* Sakkyndig for følgende tidsskrifter: Environment and Planning A, Transaction (Institute of British Geographers), European Planning Studies, European Urban and Regional Studies Asheim, Bjørn Terje
* International Geographical Union's Commission on the Organisation of Industrial Space. "Corresponding member" Asheim, Bjørn Terje
* Norges Forskningsråd. Leder for komiteen for hovedfagsstipend i Ikke-europeiske studier i NFR/KS Hesselberg, Jan
* Norges Forskningsråd. Medlem av komiteen for basisbevilgninger til miljøinstituttene i Norge i NFR/MU Hesselberg, Jan
* International Baccalaureats Organisation. Medlem av "Curriculum Board" i geografi. Oppnevnt av IBO. Solerød, Hans
* Nasjonalrådet under Statens kartverk, medlem. Oppnevnt av Miljøverndepatementet Solerød, Hans
* Stiftelsen Østlandsforskning. Medlem av styret (nestleder). Oppnevnt av Univ. i Oslo Solerød, Hans
* Norsk Geografisk Selskap, styremedlem Sæther, Bjørnar


EKSTERNT FINANSIERTE PROSJEKTER


I løpet av 1996 var instituttet involvert i følgende eksternt finansierte prosjekter. For de fleste prosjektene indikerer bevilgningsbeløpet den totale bevilgning for prosjektet.

 

Forskningsprosjekter


Sosiologi


Prosjekt Bevilger Varighet Bevilgning Prosjektleder
Sosial endring, barns levekår NFR avsl.97 7 500 Frønes, Ivar
Kjønnsforskjeller i yrkesløp Arbeidsdept, m.fl. avsl.96 517 000 Hoel, Marit
Sammenlignende org. analyse Div.organi-sasjoner avsl. 95 385 200 Kalleberg, Ragnvald
Rett til å være annerledes NFR avsl. 96 180 000 Prieur, Annick


Samfunnsgeografi


Europeisk byutvikling NORFA avsl.96 375 000 Asheim, Bjørn Terje
Forprosjekt-EU prosjekt NFR 1 år 35 000 Asheim, Bjørn Terje
Yugoslav Wars NFR 1 år 65 000 Einagel, Victoria
Studentutvekslingsstipend NORDPLUS avsl. 96 82 000 Haraldsen, Tone
Regional forandring

Studutveksling

NORDPLUS 1 år 200 000 Haraldsen, Tone
Liberalisation

&impacts, India

NUFU 4 år 1 300 000 Hesselberg, Jan
Environmental regulation of globalisation EU 3 år 1 000 000 Hesselberg, Jan
Spanskesyken NFR 1 år 73 000 Solerød, Hans
Forskerkurs. Rotterdam NFR 1 år 20 000 Sæther, Bjørnar

Administrasjonen

Prosjekt Bevilger Varighet Bevilgning Prosjektleder
Nasjonal fagkonferanse NFR hvert 2. år 150 000 Kontorsjefen
Osloforskning Oslo Kommune og UiO permanent 800 000 pr år Stabben, Erlend

Stipendiater

Prosjekt Bevilger Varighet Bevilgning Prosjektleder
Barneovergripere NFR 4 år 0 Brantsæter, Marianne
Seksualisert vold mell. menn NFR 4 år 0 Frøberg, Sissel
Gråsonekonflikter m. yrkesgr. NFR avsl. 96 0 Petersen, Trond
Reg. innovasjon læringssystem NFR 4 år 280 000 Samuelsen, Roar
Treforedling, miljøstrategier NFR 4 år 244 000 Sæther, Bjørnar


UTREDNINGSARBEID UTENFOR UNIVERSITETET I OSLO


Sosiologi


Fangen, Katrine
`Främlingskap, tolerans och samhällelighet bland nordiska ungdomar'

Norsk representant i et nordisk forskningsprosjekt som går ut på å analysere og skrive artikler til en antologi basert på ungdommers bidrag til en skrivekonkurranse om rasisme. Initiativtager er Leena Surpää ved sosiologisk institutt, Helsinki Universitet, og prosjektet støttes av Nordiska Ungdomskommiteen.

Kjølsrød, Lise
NOU

Medlem av Regjeringsoppnevnt utvalg for å utforme nytt reglement for de statlige tilskuddsordninger for barne- og ungdomsorganisasjonene.

Mjøset, Lars
Technology, Economic Integration and Social Cohesion (TEIS), "External expert" for forskningsprosjektet under EU's TSER-program (Targeted socio-economic research) tilknyttet EUs fjerde rammeprogram. Pågår 1996-8.
Skirbekk, Sigurd
"Evaluation of Research in Lithuania" vol I-II ble gitt ut av Forskningsrådet i 1996. Skirbekk har hatt ansvar for avsnittet om sosiologi i den rapporten.
Skog, Ole-Jørgen
Eksperiment med selvbetjening i Systembolagets butikker. Del 2. Systembolaget 1996
Rusmiddelproblemer - noen fremtidsperspektiver. Stockholm: Folh%lsoinstitutet 1996
Thagaard, Tove
Evaluering av prosjektsøknader for forskningsrådene i Danmark
Widerberg, Karin
Evaluering av prosjektsøknader for forskningsrådene i Sverige


Samfunnsgeografi


 

Asheim, Bjørn Terje

Norges Forskningsråd

Restrukturering av olje- og gassektoren. Forprosjekt til PETRO-programmet, Kultur og samfunn, NFR


FORELESNINGER

KURS/FORMIDLING


Sosiologi i Norge


Bråten, Stein * Infant sociality in a new perspective: Shift of scientific paradigm. Forelesning ved åpning av nytt forskningsår i Senter for høyere studier, Det Norske Videnskapsakademi, 4.sept. 1996.
* Minnetale over professor Sverre Holm. Det Norske Videnskaps-Akademi, Oslo 14.nov. 1996.
* Spedbarns sosiale natur og tidlige samspill. Barne- og ungdomspsykiatrisk avd., Ullevål sykehus, Oslo 14.mars 1996
* Mellom gjensidighet og forstyrrelser: glimt fra noen forsøk med spedbarn. Nordisk forening for spedbarnsutvikling. Oslo Rådhus, Oslo 11.okt. 1996
Fangen, * Nynazisme - Foredrag for Høgskolen i Vestfold 12. april;
Katrine * Nynazisme - foredrag for Barne- og ungdomsfaglig forum, Åsgårdsstrand hotell, 29. april
Feiring, Marte * Profesjonskonflikter - en kamp om jurisdiksjon. Foredrag holdt på LOS-konferansen. Oktober 199
* Uformelle arenaers betydning for profesjoners reviravgrensing." Foredrag holdt på NIBR i forbindelse med Bergljot Bakliens 50 års dag. Februar 1996
Frøberg, Sissel * Mobbing, seksuell trakassering og konfliktløsning. Kursleder for AOFs (Arbeidernes opplysningsforbund) kurs Trondheim 13 februar.
* Seksuell trakassering. Foredragsholder på Studentalltingets 8. mars-arrangement på Universitetet i Trondeim.
* Seksuell trakassering, Kursleder for AOFs kurs i Sulitjelma 18-19 mars.
* Seksuell trakassering. Innleder på møte for kontaktpersonale for seksuell trakassering ved UiO, arrangert av Likestillingskonsulenten, Universitetet i Oslo, 9 mai.
* Intervjuer med menn om seksualitet - noen vitenskapteoretiske refleksjoner. Foredrag på NSUs (Nordisk Sommeruniversitet) sommersymposium, Arendal 27 juli -3 august.
* Senter for kvinneforskning. Innlegg på 10-års jubileumskonferansen.
Frønes, Ivar * Om trender og arbeidsmarked. Mai 1996, Februar 1996. Manpower, Oslo.
* Skole og framtidssamfunn. Ski kommune
* Skole og barnehage i framtidssamfunnet. Aurskog/Høland kommune
* Oppvekst mot framtida. Politiske og organisatoriske dilemma. BFD fylkeskonf. Trondheim
* Framtidas skole og barnehage. Kom.Sentralforb. Soria Moria, Oslo.
* Skolen midt i livet. Moss kommune.
* Utviklingstrekk ved skolen. Song/Fjordane. Fylkeslegen.
* Introduksjon til en sosiologisk didaktikk . Lærere ved videregående/sosialarbeidere. Sogn og Fjordane.
Frønes, Ivar * Introduksjon til en sosiologisk didaktikk . Skien kommune
* Den krevende framtida: oppvekst etter år 2000. Høyskolen i Hedmark, konferanse
* Skolen midt i livet. Østlandske Lærerstevne, Oslo
* Forskningen etiske dilemma. NFR. Konferanse arrangert av Program for forskning om barn, ungdom og familie
* Skolesamfunn og skoleutvikling. Oppegård kommune, barneskole
* Oppvekst, skole og pedagogiske metode. Nord-Odal kommune
* Barnehagens utfordringer. Pedagogisk forum, konferanse, Oslo
Hagestad, * Aldring: Myter og realiteter. Eldreakademiet, Kristiansand
Gunhild * The structuring of time: Pleasures, pressures and potential marginality . Invitert plenumsforedrag - National conference in sociology, Voss. september.
Hansen, Marianne Nordli * Forskning, utredning og legitimitet. Stabsseminar på FAFO 25. oktober om oppdragsforskning og kritisk samfunnsforskning
Jordfald, Hilde * Mentorskap, samarbeidsprosjekt NHO og Prosjektforum hos Association of International Professional and Business Women, AIPBW
* Kalleberg, * Framveksten av samfunnsfagene. Forelesning ved Historisk Inst., UiO (mars)
Ragnvald * Tre forelesninger ved det nye Førstesem.studiet, Ex. Fac, UiO (aug. og okt.)
* Fem forelesninger i Modul I i ESST, UiO (sept.)
* Noen sammenlignende perspektiver på universiteter. Foredrag ved konferanse om "Universitetet og historien" Forum for universitetsstudier (sept.)
* Hans Skjervheim i Oslo-sosiologien. Innlegg på Skjervheim-seminaret (sept)
* Program for sammenlignende organisasjonsanalyse. Ansvar for stand om virksomheten i PSO ved avslutningskonferansen for LOS-prosjektet, (nov.)
* Framveksten av norske samfunnsfag. Foredrag ved Forum for vitenskapsteori, NTNU, (nov.)
* Konstruktive forskningsopplegg. Dobbeltforel. ved UNIKOM, UITØ (nov.)
* Organisatoriske og sammenlignende perspektiver på faglig lederskap i universiteter. Foredrag på UiOs forberedende kurs i ledelse (nov.)
* Noen perspektiver på demokratisering av arbeidslivet. Foredrag ved nasj. konf., NFR-programmet "Bedriftsutvikling 2000" Rogalandsforskning (des.)
Leira, Arnlaug * Public Policies - Private Lives. Paper presented at forskerkurset "Det private vs. det offentlige - endrede relasjoner, nye teorier?" Oslo, 23-24 mai
* Families, individualization and democratization. A comment to Ulrich Beck. The conference "Families at Present." Leangkollen, 20-21 June.
* 2 forelesninger - NTNU (Trondheim)
* 1 forelesning - ODH (Lillehammer)
Mastekaasa, * Kjønnsforskjeller i sykefravær, foredrag ved seminar i Rikstrygdeverket 28/2.
Arne * Kjønnsforskjeller i sykefravær', foredag ved Trygdeforskningsseminar, Refsnes gods 19/6.
* Ekteskap og psykisk helse, foredrag ved seminar i Statistisk sentralbyrå 16/9
* Kjønnsforskjeller i sykefravær - et spørsmål om arbeidsmiljø?, foredrag ved LO/NHO-konferanse, Klekken hotell 30/9.
* `Kjønnsforskjeller i sykefravær', foredrag ved seminar ved Institutt for forebyggende medisin, UiO 22/10.
Mastekaasa, Arne * `Sykefravær - kunnskapsbehov og forskningsmuligheter', foredrag ved konferanse i Norges forskningsråd 21/11.
* `Lønns- og opprykksforskjeller mellom kvinner og menn i kommunene', foredrag ved formidlingskonferanse for prosjektet `Kjønnsforskjeller i yrkesløp', Barne- og familiedepartementet 5/12.
* `Lønns- og opprykksforskjeller mellom kvinner og menn i Statoil', foredrag for Statoils konsernutvalg 10/12.
Petersen, Trond * The Closing of the Gender Gap. Plenary presentation at National Conference in Sociology, Voss, Norway, September 7-9,
Skog, Ole-Jørgen * Alkohol og narkotikaproblemer - fremtidsutsikter mot Âr 2000. Foredrag ved Pedagogisk Dag, UiO, 3/1
* Addiction, intentional action, and rational choice. Nordiska n%mnden f^r alkohol og drogforskning's nordiske forskerm[macron]te, Lillehammer 3-5/9
Spjelkavik, Øystein * Bruk av kartleggingsmetoder i prosjektarbeid. Statens grunnkurs for bedriftshelsetjenestepersonell, Vikhammer,. Oppdrag, Statens Arbeidsmiljøinstitutt. (jan.)
* Norsk og skotsk fiskeoppdrett - momenter til en sammenliknende studie. Arbeidsforskningsinstituttet 17.12. Åpen forelesning.
Wetlesen, Tone Schou * Familie og samfunn. Foredrag for Grorud Rotary klubb i Oslo.
Widerberg, Karin * Vitenskapsteoretiska emner i forlengelsen av boken Kunskapens kjønn, föreläsning på dr.politkurs i vit.teori, Tromsø 20.3.96
* Kunskapens kjønn, föredrag på sociologförening i Tromsø 21.3.96
* Kunnskapens Kjønn - vegen vidare!, föreläsning vid Senter for kvinneforskning, Trondheim 23.5.96
* Det som inte står i metodebøkene. Om forskningsmotivasjon og selvtillit, föreläsning vid Høgskolen i Agder, 4.6.96
* Kunnskapens kjønn föreläsning vid Høgskolen i Alta, 6.6.96
* Förståelser av kjønn - ett forskningsprojekt av och for Senteret, föredrag på Senter for Kvinneforsknings 10-års jubileum 4.9.96
* Kroppen mellan praksis og teori - øvelser i en tvervetenskapelig forskergruppe, workshop på den nordiska kvinnoforskningskonferensen "Frö och frukter", 21-23.11.96
* Veiledningsrelationen - möjligheter och utmaningar, föredrag för programmet för idrottsforskning, NFR 6.12.96
* Det nye kjønnsevangeliet ? - provokasjoner infor det nye året, föredrag på Senter for kvinneforskning, Trondheim 13.12.96
* Från upplevelse till erfarenhet - att skriva sig till förståelse, föredrag vid "Tankens akademi", Tromsø 20.12.96


ELLERS I NORDEN


Frøberg, Sissel * Mellom menn i militæret. Holdt foredraget på NSUs (Nordisk Sommeruniversitets vintersymposium, i kretsen: Mellom mænd og maskuliniteter, Lund, Sverige, 22-24 mars.

Kjølsrød, Lise * Krise i den nordiske velferdsstaten? Foredrag ved NORDPLAN, Stockholm
* Petersen, Trond * Within-Job Wage Discrimination and the Gender Wage gap, the Case of Sweden 1970-1990. Paper presented at :

- the Institute for Social Research, University of Stockholm,

Stockholm, Sweden. October 24, 1996.

- at the Department of Economics, University of Uppsala, Uppsala,

Sweden. October 25, 1996.

- at the Institute of Industrial Research, Stockholm, Sweden.

October 28, 1996.

- at the Institute of Industrial Research (IUI), Stockholm, Sweden.

October 28, 1996.

- at the Central Labor Union Research Center (FIEF), Stockholm,

Sweden. October 28, 1996.

- at the Department of Sociology, University of Stockholm,

Stockholm, Sweden. October 29, 19976.

Skog, Ole-Jørgen * Mikro-makro modeller av sosiale prosesser. Dr. gradskurs ved Sociologiska Institutionen, Stockholm Universitet, aug.-sept. 1996
Wetlesen, Tone Schou * Födelse och föreldreskap som sosial konstruktion, Presentasjon av paper og opposisjonsinnlegg på konferansen ved Åbo Akademi, november 1996.
Widerberg, * Det feministiska projektet, föreläsning vis sociologiska inst., Uppsala 6.3.96
Karin * Kunskapens kön - utfordringar inför det vidare arbetet framöver, föreläsning vid sociologiska institutionen, Uppsala universitet 7.3.96
* Subjektivitet och objektivitet i samhällsvetenskapen och rätten/rättsvetenskapen, föreläsning i Hemavan 24.3.96
* Sociologi och rätt som text och som relation, föreläsning i Hemavan 26.3.96
* Kunskapens kön; reflexioner om det fortsatta arbetet om kunskapsproduktion och kön, föreläsning vid Kvinnovetenskapligt forum, Umeå 27.3.96
* Förståelser av kön - Ph.d kurs på 12 timmar vid Sociologisk Institutt, Köpenhamns universitet under 5-19.11.96
* Erfarenhet - text eller relation ? Utmaningar för sociologisk forskningspraxis - fördrag på Sociologisk instituttseminar, Köpenhamn 19.11.96
* Könsperspektiv på rätten, föreläsning på Rättsvetenskapliga Institutionen, Göteborgs universitet 28.11.96
* Post-kunskapens kön, föredrag på Rättsvetenskapliga institutionens forskarseminar, Göteborg 28.11.96


UTENFOR NORDEN


 

Frønes, Ivar

* Children in modern families, a Scandinavian perspective. Int. konferanse om barn og familier Jerusalem. Januar 1996
* Post industrial youth. Europeisk konferanse. Challenge of Change Amsterdam januar 1996
* Batteries not included. Leipzig, Europarådet. Mai 1996. Med Trond Waage

Hagestad, Gunhild * Exploring vertical webs: Family relations in aging societies. Invitert åpningstale, International Society for the Study of Personal Relationships, Banff, Canada
* Age norms and the life course. Universitetet i Bremen
* Discussant for symposium on the oldest old - Annual meetings of The Gerontolo- gical Society, Washington DC, november.
* Why study the old with no children? Paper - Annual meetings of the Geronto-

logical Society, Washington DC, november.

* Northwestern University, Human Development and Social Policy Program, School of Education and Social Policy, and Department of Sociology, Undervisning på to seminarer (april-mai), veiledning av 5 doktorgradsstudenter
Leira, Arnlaug * Work and Family: A problem of Conciliation. Invited plenary paper for the international conference "Family, Generations and Social Policies, Italian Ministry of Social Affairs, Rome, 10-11 May
* Caring and Citizenship. Invited paper for the conference "Gendering Citizenship, Work and Care". The Netherlands Institute for Advanced Studies, Wassenaar, 2-5 July
* Post-industrialism and family obligations. Invited paper for the conference "Globalization and the New Inequality". Utrecht, 20-22 November
Petersen, Trond * Are Female Workers Less Productive Than Male Workers? Productivity and the Gender Wage Gap. Paper presented at Stanford University, May 23, 1996.
* Spring 1996: University of California, Berkeley.

Two Courses: One in quantitative methods, PhD level

One in organizations and inequality, undergraduate

One Seminar: Invited speakers, PhD and faculty level

About 60 hours of teaching and 30 hours of seminar

Rahman, Masudur * Social networks and Consumption Patterns of the Elites in Bangladesh, ved The Centre for Social Studies, University of Dhaka, Bangladesh, 19. Januar 1996.
Skog, Ole-Jørgen * The prevention paradox revisited. Foredrag ved Ketil Bruun Society's 22. Annual Symposium, Edinburgh 1-5/6 1996
* The strength of weak will. Foredrag ved "Rationality and Addiction"-prosjektets internasjonale seminar i Collioure, 3-7/7 1996
Widerberg, Karin * Women's Experiences - Text or Relation ? Looking at Research Practices from a Sociological and Feminist Perspective, föredrag på Sixth International Interdisciplinary Congress on Women, Adelaide, Australia 22-26.4.96
* The Personal and the Political - What are the Connections? - föredrag vid konferensen "Smezjnaja Zona", Moskva 11-12.10.96


Samfunngeografi


Asheim, Bjørn Terje * Presentasjon av samfunnsgeografisk forskning, ISS for KAD (i regi av partnersamarbeidet Universitetet i Oslo - statsadministrasjonen). Lysebu, juni 1996.
* Innovasjonsbasert regionalpolitikk , forelesning på etterutdanningskurs for arkitekter, NAL, november 1996.
* Forelesning om regionale innovasjonssystem på doktorgradskurs arrangert av IRER, Universitetet i Neuchetal, Sveits, november 1996 (2 timers forelesning).
* Department of Geography, University of Joensuu, Finland (6 t) (okt. 96)
* Institutt for Geografi, NHH/Universitetet i Bergen (2t) (okt. 96)
* Institutt for By og Regionsplanleging, NTNU (4 t) ( des. 96)
Birkeland, Inger J. * Foucaults geografi". Paper til Norske Geografers Forenings seminar, Bergen, januar 1996
* Travel, Travellers and Travel Stories. Paper til nordisk forskerkurs i by- og regionforskning, ISS/UiO, Oslo, april 1996
* Time, Space and "the Feminine" - Notes on the Travelling Subject. Paper til konferansen Crossroads in Cultural Studies, Finland, juli 1996
* "Hermeneutikk uten et subjekt? Foucault om subjektivitet, makt og kritikk". Essay levert til det obligatoriske kurset i vitenskapsteori til dr.polit.-studiet, Universitetet i Oslo, august 1996
* The Geographer as Tourist/Traveller. Paper til nasjonalt forskerkurs i geografi, Institutt for geografi/NTNU, Orkanger, september 1996
Hesselberg, * SIDAs bistandskurs, Sandö, Sverige
Jan * Industrial pollution, School of Planning, Ahmedabad, India
* Fattigdom, Universitetet i Umeås eksterne kurs om fattigdom, Sverige
Knutsen, Hege Merete * Industrial organization and location: sourcing as a company strategy. Workshop on evolutionary economics, international trade and industrialization: developing countries. 7-8 Oct at Lysebu, Oslo. Center for Development and the Environment, University of Oslo
* The international division of labour indyestuff production: changes in the role of the dyestuff industry in India. School of Planning, Ahmedabad, India.
Solerød, Hans * Samfunnsgeografiske emner. Diverse etterutdanningskurs for lærere i den videregående skole.


FORMIDLING I FORM AV PRESENTASJONERI MEDIA


Sosiologi


 

Bråten, Stein

* Om spedbarnskommunikasjon (På livets landevei) NRK radio P1 17.sept. 1996
* Om spedbarn som viser omsorg. Acem radio 26.nov. 1996
Frønes, Ivar  
* TV program TV2. Bygget på min artikkel Revolusjon uten opprør, og intervju.
* Økonomisk rapport: Større reportasje bygget på intervju og samme artikkel.
Hagestad, Gunhild  
* Om 1946-kullet. Intervju i Aftenposten 27.1.96
* Organiserte (m/Else Kielland) internasjonal konferanse om Encounters with cancer: Personal experience and professional perspectives (støttet av Universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø, og Kreftforeningen) Baroniet Rosendal, juni
Skirbekk, Sigurd
Har hatt opplegg og regi for sju 45-minutters samtaleprogrammer som ble sendt i mai og juni over Kunnskapskanalen/TV Norge. Var med som programleder/diskusjonsdeltaker/ intervuer i fire av dem.

* 1
* Forskernes rolle i mediasamfunnet. 5
* Forskning på barn og barns talsmenn

2
* Vold - før og nå. 6
* Den demografisk utfordring

3
* Nasjonalisme og nasjonalitet. 7
* Den norske innvandringsdebatten

4
* Norsk kultur og norsk identitet ....

Widerberg, Karin  
* Vetandets värld, P1 SR 20 minuter intervju med mig, sänt 18.3.96

* "Låt studenternas egna erfarenheter styra undervisningen" Intervju i "Relevans" nr. 4/96


REDAKTØR/REDAKSJONSANSVAR FOR TIDSSKRIFTER/SERIER


Sosiologi


Bråten, Stein Acta Sociologica. Consulting editor

International journal of General Systems. On the editoial board

Sosiologisk Tidsskrift. Medlem av redaksjonsråd

Enerstvedt, Regi Theodor Nordiske Udkast (Journal of Critical Social Science).

Medlem av den norske redaksjonen i det nordiske tidsskriftet.

Frønes, Ivar "Childhood", et globalt tidskrift om barn og barndom. SAGE forlag

En av fire redaktører.

"Sosiologi i dag". Medlem i den utvidede redaksjonskomite
Hagestad, Gunhild Journals of Gerontology-Psychological Sciences

Redaksjonsmedlem.

Kalleberg, Ragnvald Comparative Studies in Social Research

Medlem av redaksjonskomité for årboken.

Sosiologi i dag. Medlem av redaksjonsråd.
Leira, Arnlaug Social Politics. Medlem av redaksjonsråd i tidsskriftet.
Contemporary Sociology. Medlem av Review Board i tidsskriftet.
Yearbook of Comparative Social Research . Medlem av redaksjonen.
Mastekaasa, Arne Acta Sociologica, redaksjonsmedlem
Søkelys på arbeidsmarkedet, redaksjonsmedlem
Mjøset, Lars Comparative Social Research.
Otnes, Per Sosiologisk årbok/Yearbook of sociology. Redaktør

To halvbind for 1996.

Petersen, Trond American Sociological Review

Deputy Editor, one of four leading editors, beginning Spring 1994, through Fall 1996.

Sociological Methods and Research .On the editorial board beginning Fall 1988.
Research in Social Stratification and Mobility

On the editorial board, beginning Spring 1994.

Rationality and Society

On the editorial board, beginning Fall 1995.

Acta Sociologica

International Editor, beginning Spring 1995, through Spring 1996.

Roggen, Ingar Home Page for WWW Virtual Library: Sociology of the Web.

Solli, Susanna Sosiologisk årbok
Widerberg, Karin Acta Sociologica, redaktør
NORA, Medlem i Advisory Board
Wærdahl, Randi Sosiolog-nytt, medlemsorgan for Norsk Sosiologforening. Redaktør


Samfunnsgeografi


Asheim, Bjørn Terje Nordisk Samhällsgeografisk Tidsskrift, redaksjonsmedlem
Concepts and Transformation. International Journal of Action Research and Organisational Renewal. Medlem av "internationally advisory board"
Sviluppo Locale. Medlem av "scientific committe"
Einagel, Victoria Samfunnsgeografi Hovedfagsårbok. Avdeling for Samfunnsgeografi, UiO
Hesselberg, Jan Norsk geografisk tidsskrift, redaktør
Knutsen, Hege M. FIL working paper series som utgis ved samfunnsgeografi.


AVLAGTE DOKTORGRADER


Finn Ørstavik (dr. philos.):


"The Hierarchical Systems Paradigm in Technological Innovation. A Sociological Analysis of Technology Creation and Technology Policy in the Field of Mini-Computers in Norway."

Bedømmelseskomitéen besto av:
 
Keith Smith, STEP-gruppen
Knut H. Sørensen, NTNU
Trond Petersen, ISS, UiO
 
Disputas: 6. januar 1996.
Prøveforelesning: 5. januar 1996


Bodil Ellefsen (dr. polit.):


"Når yrke og organisasjon møtes - en sammenliknende studie av sykepleiere i tre deltjenester i kommunen."

Veileder: Bjørn Hvinden

Bedømmelseskomitéen besto av:
 
Jon Tøssebro, NTNU,
Margarethe Lorensen, Institutt for sykepleiervitenskap, UiO
Lise Kjølsrød, ISS, UiO
 
Disputas: 2. februar 1996.
Prøveforelesning: 3. februar 1996


Lars Inge Terum (dr. philos.):


"Grenser for sosialpolitisk mobilisering. Om fattighjelp i velferdsstaten."

Bedømmelseskomitéen besto av:
 
Georges Midré, Universitetet i Tromsø
Stein Ringen, University of Oxford
Arnlaug Leira, ISS, UiO
 
Disputas: 22.mars 1996
Prøveforelesninger: 21. mars 1996


Jens B. Grøgaard (dr. philos.):


"Skolekontroversen. Belyst ved to norske utvalgsundersøkelser."

Bedømmelseskomitéen besto av:
 
Knud Knudsen, Høgskolen i Stavanger
Jørn Rattsø, NTNU
Tove Thagaard, ISS, UiO.
 
Disputas: 12. april 1996
Prøveforelesninger: 13. april 1996


Marianne Nordli Hansen (dr. philos.):


"Class and Inequality in Norway. The Impact of Social Class Origin on Education, Occupational Success, Marriage and Divorce in the Post-War Generation."

Bedømmelseskomitéen besto av:

Robert Erikson, Stockholms Universitet
Gunn Elisabeth Birkelund, Universitetet i Bergen
Tormod Lunde, ISS (II), UiO
 
Disputas: 17. april 1996
Prøveforelesninger: 16. april 1996


An-Magrit Jensen (dr. polit.):


"Fertility, between Passion and Utility.
The Value of Children and Demographic Changes."

Veileder: Astrid Nypan

Bedømmelseskomitéen besto av:

Brigida Garcia Guzman, El Colegio de Mexico
Staffan Lindberg, Lunds universitet
Tone Schou Wetlesen, ISS, UiO
 
Disputas: 13. juni 1996
Prøveforelesninger: 12. juni 1996


Ola Stafseng (dr. philos.):


"Den historiske konstruksjon av moderne ungdom."

Bedømmelseskomitéen besto av:

Ulf P. Lundgren, Svenska Skolverket
Rita Liljeström (professor emerita)
Regi Th. Enerstvedt, ISS, UiO
 
Disputas: 6. september 1996
Prøveforelesninger: 5. september 1996


Karl Erik Lund (dr. polit.):


"Samfunnskapte endringer i tobakksbruk i Norge i det 20. århundre."

Veileder: Torbjørn Moum

Bedømmelseskomitéen besto av:

Bjørn Hvinden, NTNU
Pål Kraft, Universitetet i Bergen
Ole Jørgen Skog, ISS, UiO
 
Disputas: 16. oktober 1996
Prøveforelesninger: 15. oktober 1996


DOKTORGRADSKOMITEVERV VED ANNET UNIVERSITET


Sosiologi


Navn Komiteverv Kandidat Sted
Kjølsrød, Lise 2. opponent Inst. for byggkunst, NTNU


Samfunnsgeografi


Navn Komiteverv Kandidat Sted
Hesselberg, Jan Opponent Vainio-Mattila, Arja H. Turku,Finland
Bedømmelseskomite Dahlberg, Annika C. Sockholm, Sverige
Bedømmelseskomite Kinlund, Peter Stockholm, Sverige


HOVEDOPPGAVER


Sosiologi


Navn Oppgavetittel Veileder
Adanu, Eric K. Local Knowledge, Innovation Diffusion, and Agricultural Extension in Rural Communities: The Case of VORADEP in Ghana. Aasen, Berit

Brockmann, Grete (biveileder)

Aksum, Kari Menstruasjon som kvinnelig kroppsopplevelse i et livshistorie perspektiv. Widerberg, Karin
Alme, Ola Samtidig familieliv og hverdagsliv: økende "ekstern innflytelse", eller "paradigmatiske" kontekster? Wetlesen, Tone Schou
Berg, Christin Sykling som symbolsk samhandling? En kvalitativ undersøkelse av tilpasninger og bruk av sykkel i Oslo og Stavanger. Skogheim, Ragnhild

Hjorthol, Randi (biveil.)

 

Birkeland, Inger-Lise

Blir det uoppnåelige beste det godes fiende? En kvalitativ studie av HVPU-reformens intensjoner og konsekvenser. Enerstvedt, Regi
Bjarnø, Vibeke "Vikingene er redde"... En studie av innvandrerkvinner, hverdagsliv, nærmiljø og sosial integrering. Nordahl, Berit

Skogheim, Ragnhild (biveil.)

Bjørkum, Ellen Shopping som rekreasjon. En studie av handlevaner i kjøpesentret. Lavik, Randi Bjørkum, Ellen(biv.)
Boldermo, Eva Kultur og politikk i skjønn forening. En evaluering av Kulturdepartementets forsøksordning "Prosjektstøtte for kulturarbeid i landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner. Jonassen, Wenche

Øvrelid, Ragnhild (biveil.)

Bye, Mona Samlivsbrudd blant samboere - Fortellinger om kjærlighetens død. Solberg, Anne
Bäcklund, Solvor "Og plutselig var jeg en av dem". Om stoffbruksdebuter og stoffbrukerutvikling. 20 sprøytebrukere forteller. Prieur, Annick
Daniloff, Kathrine Når fortellinger møtes. Tolkninger av Blitz i rammen av en offentligshetsdiskurs. Stafseng, Ola

Thomassen, Arild (biveil.)

Navn Oppgavetittel Veileder
Eftedal, Monica Business Process Reengineering - medisin uten bivirkninger? Sentrale erfaringer med og konsekvenser av BPR som endringsstrategi i en dataorganisasjon sett i lys av teori og litteratur om BPR. Hovde, Svein
Eide, Ketil Foreldre i eksil. Om sosialiseringsbetingelser i innvandrerfamilier. Wetlesen, Tone Schou
Engen, Bård Ketil Strukturendring av Internett. Internetts historie og utvikling sett i lys av Jürgen Habermas' offentlighetsteori. Rasmussen, Terje

Enerstvedt, Regi (biveil.)

Espedalen, Karianne Tro, håp og ekteskap. En studie av menns og kvinners holdninger til ekteskap, og endringer i disse over tid. Thagaard, Tove

Mastekaasa, Arne (biveil.)

Flåte, Solvi Båndene imellom - En empirisk studie av sosiale nettverksrelasjoner og sosial involvering i slekt, nabolag og vennekrets. Eriksen, John

Nordahl, Berit (biveil.)

Germundson, Gunnar Det dialogiske - disponert Bråten, Stein
Gezelius, Stig Strandli The Northern Cod Crisis and the "Turbot War": A Sociological Analysis of a Northwest Atlantic Fisheries Conflict Kalland, Arne Albrechtsen, Erling (biveil.)
Gran, Haakon Stiller arbeidsplassen opp, når privatlivet går i vranglås? Hovde, Svein
Grebstad, Unni Beate Eilert Sundt og Amartya Sen. Ei studie av to fattigdomsperspektiv. Hvinden, Bjørn

Øyen, Else (biveil.)

Grundtjernlien, Jan Erik "Attføring i teori og praksis". En studie av hvilken betydning de attføringspolitiske rammer har for bedriftsintern attføring i små og mellomstore bedrifter. Hovde, Svein

Fennefoss, Arvid (biveil.)

Haldeaki, Maria Oppdragelse i offentlig barnehage. En sammenlignende undersøkelse basert på forskjeller og forskjellenes sosiokulturelle forutsetninger. Skirbekk, Sigurd

Thomassen, Arild (biveil.)

Hagen, Trine Ny lokalidentitet eller gammel lokalpatriotisme? En studie av identitetsfremmende tiltak i en kommune truet av fraflytting. Hovde, Svein

Nilsen, Øystein (biveil.)

Navn Oppgavetittel Veileder
Hassan, S. M. Monirul Taslima Nasrin Crisis: A Conflict between Tradition and Modernity. Kjølsrød, Lise

Rahman, Masudur (biveil)

Hauge, Jon Birger IT og ulikhet Roggen, Ingar

Veiden, Pål (biveil.)

Helle, Brit Marie På ny kurs med nye kurs? - En evaluering av erfaringslæring som ideal og praksis i arbeidsmiljøkurs. Tjeldvoll, Arild

Hovde, Svein (biveil.)

Henmo, Sverre Lesing av regional litteratur. Et spørsmål om identitet i Kvinneherad og Vestre Toten. Engelstad, Fredrik

Naper, Cecilie (biveil.)

Holtet, Kristine Studier, forskningstradisjoner og studenters fagidentitet. En sammenligning av sosiologistudenter i Oslo og Stockholm. Kalleberg, Ragnvald

Tjeldvoll, Arild (biveil.)

Hovland, Grethe Utdanningsaspirasjoner hos ungdom. Hva betyr kjønn og oppvekstmiljø? Mastekaasa, Arne
Idås, Gitte M. Kampen mot stereotypiene - En studie av småbedriftslederes forhold til det offentlige virkemiddelapparatet. Hovde, Svein
Iván, Anne Kristine "Derfor har jeg ingen fritid". Fritid og en generasjon unge i Ungarn etter systemskiftet i 1989. Werdahl, Randi
Jacobsen, Hege Glomnes Ungdom, medier og identitet. Survey og sam-taleintervjuer om ungdoms-identitet i lys av medier og ungdomsserien "Helene og gutta". Frønes, Ivar
Jensen, Hilde Truet legeautoritet? En studie av legers sykmeldingspraksis sett i lys av innskjerpingen av det medisinske vilkår for rett til sykepenger. Feiring, Marte

Album, Dag (biveil.)

Jørgensen, Mette K. Ungdom, alkohol og forebygging. En evalueringsrapport av KOLON musikkteater. Hammer, Torild

Baklien, Bergljot (biveil.)

Jørgensen, Per Morten ... noen er likere enn andre. En kvalitativ studie i reklamemakeres forestillinger om forbruk... Sverdrup, Sissel
Kammen, Mette Aktørers forståelse av hvordan husholdsarbeidet fordeles mellom kjønnene i et heterofilt samliv. Et eksplorerende studie. Ellingsæter, Anne Lise

Mastekaasa, Arne (biveil.)

Knudstad, Tiril Moderskap og kvinnelighet. En kvalitativ studie av ufrivillig barnløshet. Thagaard, Tove
Navn Oppgavetittel Veileder
Krange, Ingeborg "Hvor edel er jeg egentlig?" En studie av motivasjon for aktiv deltakelse i Oslo Natur og Ungdom. Furseth, Inger

Skogen, Kjetil (biveil.)

Kristoffersen, Sverre Holdningsendring som mestringsstrategi: Verdikonflikter og sosionom-tilpasning på sosialkontor i Oslo Terum, Lars Inge

Støkken, Anne Marie (biveil.)

Krog, Norun Hjertager På utforskningsferd med Oslo Sporveiers billettkontrollører og snikere.

- En eksplorerende studie av modernitet og snusk.

Nilsen, Øystein
Krognes, Sidsel H. Legitimering av livsvalg - med fokus på det å velge å få barn. Enerstvedt; Regi
Kvalvaag, Tale Bedre føre var enn etter snar? - en sosiologisk studie av risikooppfatninger i miljøvernforvaltningen. Kleven, Terje

Nenseth, Vibeke (biveil.)

Kvavik, Hanne B. Om menn og ufrivillig barnløshet. En kvalitativ studie. Frøberg, Sissel

Thagaard, Tove (biveil.)

Langeggen, Inger Forhandlinger om intimitet. En intervju- og observasjonsstudie om sjekking, seksualitet og alkohol. Brantseter, Marianne
Lappegård, Trude Holdninger til lønnsforskjeller - en analyse av norske arbeidstageres holdninger til fordelingsnormer og faktiske lønnsforskjeller. Høgsnes, Geir

Skog, Ole-Jørgen (biveil.)

Misund, Tor Steinar Variasjoner i kunnskap om personlig økonomi. En studie av sammenhengen mellom erfaringer og økonomikunnskap. Lavik, Randi

Borgeraas, Elling (biveil.)

Naustbakk, Kari Arbeidets betydning. Belyst gjennom intervju med 10 arbeidsledige. Hvinden, Bjørn

Ellingsæter, Anne Lise (biveil.)

Nelson, Justine Taking Responsibility for One's Own Life: Women as Subject and Object. Fürst; Elisabeth
Nilsen, Åse M. T. Lokale etermedier i en global tid. En studie av NRKs lokale etermedier, stedsidentitet og modernitet - med Nord-Norge som case. Heggen, Kåre

Futsæter, Knut-Arne (biveil.)

Norman, Siv Jorun Kvinner og jordbruk i Ovamboland. En sosiologisk analyse av bondekvinners arbeids- og livssituasjon i post-apartheid Namibia. Kjølsrød, Lise

Navn Oppgavetittel Veileder
Rød, Solfrid Fra forhandlende aktører til etablerte organisasjoner. En studie av den nye norske kvinnebevegelsens utvikling i tidsrommet 1970-1995. Furseth, Inger

Kalleberg, Annemor (biveil.)

Røkeberg, Toril Medlemsfrafall i den organiserte miljøbevegelsen. En studie av Norges Naturvernforbund. Furseth, Inger

Skogen, Kjetil (biveil)

Salbu, Jan Modernitet, kritikk, nihilisme. Skirbekk, Sigurd
Scheffels, Janne Kjønn i litteraturkritikk. En analyse av anmeldelser i dagspressen. Wetlesen, Tone Schou
Schöndorf, Katharina Maskulinitet og seksualitet. En studie av åtte menn. Kjølsrød, Lise

Prieur, Annick (biveil)

Schwencke, Eva Kan problembasert og prosjektorganisert læring medvirke til utvikling av relevant handlingskompetanse? Enerstvedt, Regi

Blichfeldt, Jon Frode (biveil.)

Seland, Anne Cathrine Jakten på det gode liv. En sosiologisk studie av forestillinger om det gode liv fra 1955 til 1995, slik de blir presentert i ukebladene Kvinner og Klær og Norsk Ukeblad. Frønes, Ivar

Widerberg, Karin (biveil.)

Skaar, Kristine Iscenesettelse av virkelighet. Et studie av kvinner som produserer TV-dokumentar for NRK - med utgangspunkt i en feministisk, sosiologisk forståelse av virkelighetsfremstilling. Widerberg, Karin
Skilbrei, May-Len "Det overlever du alltids". En sosiologisk analyse av kvinners vei inn i prostitusjon. Prieur; Annick
Skjersli, Synnøve Ungdom - fritid - utdanning. En studie av ungdoms fritidsvaner og utdanningsaspirasjoner. Frønes, Ivar, Aamot, Per Olav (biveil.)
Skollerud, Kåre Deltidsarbeid. Deltidsarbeid blant apotekteknikere. Fennefoss, Arvid

Ellingsæter, Anne Lise (biveil.)

Strandrud, Janne "Alle er like - men noen er mer like enn andre" - En empirisk undersøkelse om forståelsen av kvinner som arbeidskraft i arbeidsmarkedsetaten. Ellingsæter, Anne Lise
Sundvoll, Anne "Leker like barn best?" En analyse av øst-vest forskjeller i levekår, klasse- og ungdomskultur i Oslo. Hammer, Torill

Hansen, Marianne Nordli (biveil.)

Navn Oppgavetittel Veileder
Sønneland, Anne-Margrethe Det autoritære demokrati. Den politiske utviklingen i Argentina etter 1983. Nordhaug, Kirsten

Veiden, Pål (biveil.)

Sørheim, Øyvind Ørbeck Verdensbankens utdanningspolitikk i Afrika sør for Sahara - med Tanzania som case. Brock-Utne, Birgit

Eide, Ingrid (biveil.)

Teigen, Katrine Kjønnssegregering i arbeidslivet. - En empirisk analyse av stillingssegregering i privat sektor i Norge. Petersen, Trond Hansen, Marianne Nordli (biveil.)
Thorsdalen, Sissel "Å være en god representant". Tibetanere i Norge - en livshistorisk tilnærming Andenæs, Agnes
Throndsen, Arne Omsorgstjenester i forandring - en studie av vernepleiernes inntog i den kommunale pleie- og omsorgssektoren. Feiring, Marte

Rønning, Rolf (biveil.)

Tommelstad, Kjersti Bærekraftig utvikling - en utopisk drøm eller en realiserbar prosess? Mathisen, Werner Christie
Tørnby, Lise Kvinnekamp i kirken. En studie av kvinnemobiliseringen i Den norske kirke, med særlig vekt på 1970-tallet. Furseth, Inger

Aagedal, Olaf (biveil.)

Wathne, Christin Thea "Vi skjønte etterhvert at vi var kvinner" - Kvinners likestilte inntreden i politiet. Finstad, Liv

Frøberg, Sissel (biv.)

Werner, Anne "(U)seriøse damer i forsvaret". En studie av kropp, kjønn og seksualitet i møtet med en militær avdeling. Frøberg, Sissel

Thagaard, Tove (biveil.)

Øiestad, Marit Sjølie Fengselsbetjentrollen i utvikling. Vokter og omsorgsperson Hammelin, Yngve
Ødegård, Guro Irene Erobring og forbrødring. Alkohol, distinksjon og mening i det moderne uteliv. Frønes, Ivar


Samfunnsgeografi


Navn Oppgavetittel Veileder
Almestad, Arthur Ein analyse av næringsutvikling i Herøy kommune. Asheim, Bjørn Terje
Andresen, John Martin Ungdommens transportbruk i Oslo/-Akershusområdet. En avhandling om hvordan redusere trafikken i Osloregionen. Solerød, Hans
Auren, Tanja Kvinners frykt for vold i byrommet Pløger, John
Bekkedal, Ida-Eline Engh Er "overbefolkning" årsak til underutvikling i Sør? Befolkningsvekst og jordbruksutvikling sett i lys av Boserups hypotese. Hesselberg, Jan
Berg, Sveinung Krokann Et spørsmål om rettferdighet? Om nedleggelsen og gjenåpningen av Gamlebyen skole. Pløger, John
Braadland, Thor Egil Nedenom og ut? Prosessutvikling og organisatoriske endringer i norsk offshorevirksomhet. Asheim, Bjørn Terje
Brun, Jørgen Mangfoldig planlegging eller planlagt mangfold? En analyse av planlegging for sosialt nærmiljø i by - nasjonale rammer og bydelsprosjektene Miljøbyen Gamle Oslo og Kulturbydel Furuset. Pløger, John
Christian, Anthony Manufacturing and Environmental Pollution in Ghana. A case study of the Textile and Food Processing Factories in Tema Industrial Area. Hesselberg, Jan
Dale, Toril T. Grendesatsing i Østre Toten - kan kommunen lære av de statlige nærmiljøforsøkene? Solerød, Hans
García-Godos, Jemima Defending Ourselves, Asserting Our Rights: The Rondas Campesinas of Cutervo in the Peruvian Andes. Hesselberg, Jan
Guttormsen, Elisabeth Industriell restrukturering på 1980- og 1990- tallet - et case-studie av konkurransesituasjonen til en leverandør til bilindustrien. Haraldsen, Tone

Navn Oppgavetittel Veileder
Halsaa, Cathrine Fattigdom i jordbruket i Mexico; et resultat av funksjonell dualisme? En vurdering av Alain de Janvrys teori om opprettholdelse av fattigdom i jordbruket. Hesselberg, Jan
Hansen, Kristoffer Ullern Konflikter mellom bruk og vern i Hardangervidda Nasjonalpark. Solerød, Hans
Lindstad, Petter Lokalisering av sprøytemiddelproduksjon. Hesselberg, Jan
Lundstrøm, Elisabeth Nettverksamarbeid i grafisk industrihemmende og fremmende faktorer. Asheim, Bjørn Terje
Midteide, Stefan Industrial Policy: The Pharmaceutical Industry in Mexico. Hesselberg, Jan
Nilsen, Bjørn Christian Møre og Romsdal - tre regioner? En analyse av hvorvidt Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal er institusjonaliserte sosiale fellesskap. Sarfi, Eva
Pihl, Sven Lunøe Fra lokal til global og lokal i olje og gass Asheim, Bjørn Terje
Røgeberg, Marianne IT-næringen i Oslo-området. En studie av konkurranseevne og utviklingspotensialer i lys av evolusjonær og institusjonell teori. Asheim, Bjørn Terje
Selvik, Ingunn Cooperatives in Tanzania - From Government Control to Liberalization. Response and attitudes among coffee producing smallholders in the Kilimanjar Region. Hesselberg, Jan
Skarpeteig, Torborg Igland Fram og tilbake - like langt? Flyktninger og norsk tilbakevendingspolitikk Solerød, Hans
Smith, Tone Matvaresikkerhet. En analyse av strategier for økning av matvaresikkerheten i Sør. Hesselberg, Jan
Vereide, Inger Merete Næringslivsinteresser i norsk bistand. En analyse av norske investeringer i India. Hesselberg, Jan


MEDLEMMER AV INTERNE STYRINGSORGANER


Ny styringsstruktur


Da institutt for sosiologi og Avdeling for samfunnsgeografi ble slått sammen i 1996 trådte det i kraft en ny styringsstruktur ved instituttet.

Rådet falt bort og ble erstattet av et instituttstyret der både sosiologi og samfunnsgeografi ble representert. I tillegg har hvert fagområde sitt eget fagstyre. Alle utvalg ble nedlagt.


Instituttstyret


Instituttstyret er instituttets høyeste organ og ansvarlig for alle saker som har prinsipiell karakter eller er av betydning for virksomheten ved instituttet. Instituttstyret har 16 medlemmer: 9 valgt fra den faste vitenskapelige staben (7 fra sosiologi og 2 fra samfunnsgeografi), 2 fra åremålsansattevitenskapelige stab, 3 studentrepresentanter (2 fra sosiologi og 1 fra samfunnsgeografi og 2 fra administrativ stab.

 

I 1996 hadde instituttstyret følgende sammensetning:

Faste representanter: Vararepresentanter:
Representanter for fast vitenskapelige personale:
For sosiologi

Frønes, Ivar (bestyrer)

Wetlesen, Tone Schou

Leira, Arnlaug

Kjølsrød, Lise

Skog, Ole-Jørgen

Mastekaasa, Arne

Hagestad, Gunhild

Widerberg, Karin

Fennefoss, Arvid

Albrechtsen, Erling

Otnes, Per

 

For samfunnsgeografi:

Hesselberg, Jan, visebestyrer

Haraldsen, Tone

Knutsen, Hege
 

Representant for åremålsansatte:

Sarfi, Eva (til 31.5.96)

Wærdahl, Randi (fra 1.6.96)

 

 

Feiring, Marte

Rahman, Masudur

Studentrepresentanter :
Sosiologi

Valseth, Solveig

Høgvold, Dag Olav

 

Hoel, Per Ivar

Granås, Brynhild

Samfunnsgeografi:

Karlsen, Marianne

Representant for det administrative personale:

Smith-Gahrsen, Rigmor (til 1.10.96)

Mollestad, Kristian

Olsen, Manne (fra 1.10.96)

 

Bineau, Birgit D.

Kontorsjef Marianne Gjesvik Mancini var styrets sekretær.


Fagstyrene


Fagstyret for sosiologi

Fagstyret bistår bestyreren med å samordne organenes virksomhet og føre tilsyn med instituttets samlede virksomhet, forberede saker og gjennomføre vedtak etter rådets retningslinjer.

Styret i 1996 besto av:

For fast vitenskapelig personale:

Frønes, Ivar (bestyrer)
Wetlesen, Tone Schou
Leira, Arnlaug
Kjølsrød, Lise

For åremålstilsatte:

Wærdahl, Randi

For studentene:

Valseth, Solveig
Høgvold, Dag Olav
 
Førstekonsulent Rigmor Smith-Gahrsen var fagstyrets sekretær til 1.10.96.
Førstekonsulent Erlend Stabben var fagstyrets sekretær fra 1.10.96

Fagstyret for samfunnsgeografi

For fast vitenskapelig personale:

Hesselberg, Jan (Visebestyrer)
Haraldsen, Tone
Knutsen, Hege
Solerød, Hans

For åremålstilsatte:

Sarfi, Eva (til 31.5.96)
Sæther, Bjørnar (fra 1.6.96)

For studentene:

Karlsen, Marianne
Leiknes, Gorm (til 30.6.96)
Vikan, Stein Terje (fra 1.7.97)

Førstekonsulent Kristian Mollestad var fagstyrets sekretær


MEDLEMMER AV RÅD OG UTVALG VED UNIVERSITETET I OSLO


Medlemmer til kollegierådet:

Bestyrer Frønes, Ivar

Medlemmer av Fakultetsstyret 1996:

Representant: Vararepresentant:

Bestyrer Frønes, Ivar Hesselberg, Jan

Medlemmer av Fakultetsrådet 1996:

Representanter: Vararepresentanter:

Frønes, Ivar Wetlesen, Tone Schou
Leira, Arnlaug Skog, Ole Jørgen
Kjølsrød, Lise Mastekaasa, Arne
Hesselberg, Jan Haraldsen, Tone
Sivesind, Karl Henrik
Fakultetets forsknings- og forskerutdanningsutvalg 1996
Leira, Arnlaug (nestleder)
Sivesind, Karl Henrik (delegat for dr. polit-studentene ved SV-fakultetet)

Representant for SV-fakultetet i Interfakultær gruppe som samordner Ex. Fac.

Ragnvald Kalleberg

Rådet for ESST (Education in Society, Science and Technology)

Kalleberg, Ragnvald (formann)
Asheim, Bjørn Terje (medlem)

Styringsgruppen for ledelsesutvikling ved UiO:

Ragnvald Kalleberg (medlem)

Styringsgruppen for SV-fakultetets "Oslo Summer School in Comparative Social Science":

Asheim, Bjørn Terje (medlem)

Utredningsutvalg om ambisjoner av forskningsforberedelse i hovedfag

Sivesind, Karl Henrik

Nasjonalt forskningsutvalg i samfunnsfag

Sivesind, Karl Henrik (delegat for dr. polit-studentene ved SV-fakultetet/UiO)

Utvalget for Nord-Sør-samarbeid

Hesselberg, Jan (medlem)

Institutt for menneskerettigheter

Widerberg, Karin (varamedlem)

Legatkomiteen

Widerberg, Karin (fakultetsrepresentant)


ANSATTE


Følgende personer har vært ansatt ved Institutt for sosiologi og
samfunnsgeografi i 1996:


Sosiologi

Vitenskapelige personale:

Professorer:

Bråten, Stein (forskningstermin 1996)
Enerstvedt, Regi
Hagestad, Gunhild
Leira, Arnlaug
Mastekaasa, Arne
Otnes, Per
Petersen, Trond (permisjon til 30.6.96)
Skirbekk, Sigurd (forskningstermin 1996)
Skog, Ole-Jørgen
Widerberg, Karin

professor II

Calhoun, Craig
Engelstad, Fredrik
Gustavsen, Bjørn (til 1.12.96)
Lunde, Tormod

1. amanuensis

Albrechtsen, Erling
Fennefoss, Arvid
Frønes, Ivar (bestyrer)
Furseth, Inger (vikar fra 1.7.96)
Hansen, Marianne Nordli (fra 1.8.96)
Kalleberg, Annemor (vikar )
Kalleberg, Ragnvald (forskningstermin fra 1.7.96)
Kjølsrød, Lise
Thagaard, Tove (1/2 forskningstermin til 30.6.96)
Wetlesen, Tone Schou

Amanuensis

Hovde, Svein (vikar til 30.6.96))
Roggen, Ingar

Andre:

Andenæs, Agnes, forsker (prosjekt ved Psykologisk institutt)
Prieur, Annick, forsker (til 31.7.96)
Solli, Susanna, univ.lektor (vikar)

Stipendiater

Brantseter, Marianne
Fangen, Katrine
Feiring, Marte
Frøberg, Sissel
Rahman, Masudur
Sivesind, Karl Henrik
Solbrække, Kari Sidsel (til 31.7.96)
Spjelkavik, Øystein
Wærdahl, Randi


Samfunnsgeografi


Vitenskapelig personale:

Professorer:

Hesselberg, Jan visebestyrer
Asheim, Bjørn Terje

1.amanuensis

Endresen Sylvi
Haraldsen Tone
Knutsen, Hege M.
Solerød, Hans

Stipendiater

Birkeland, Inger J.
Einagel, Victoria I. (fra 1.6.96)
Samuenlsen, Roar
Sarfi Eva (til 15.8.96)
Sæther, Bjørnar
 

Administrativt personale

Mancini, Marianne Gjesvik, kontorsjef
Bineau, Birgit D., 1. sekretær
Bugge, Tony, avd.ingeniør
Engstrøm, Berit, 1. sekretær
Olsen, Manne, 1. konsulent
Olsen, Marit Fosseli, 1. konsulent (perm. fra 1.5-10.10.96)
Andersen, Kristin Rød, 1.konsulent (vikar fra 1.5-10.10.96)
Powers, Susan, konsulent
Smith-Gahrsen, Rigmor, 1. konsulent (perm. fra 1.10.96)
Rønning, Grethe, 1.konsulent (vikar fra 1.10.96)
Stabben, Erlend, 1.konsulent
Stav, Ivar, 1. konsulent (til 9.4.96)
Mollestad, Kristian, 1.konsulent
Pulido, Cristina, konsulent

Prosjektforum for arbeidslivsstudier

Herrestad, Ina, 1. kons. (permisjon)
Jordfald, Hilde, 1.kons. (vikar)
Johnsen, Arne Johan, 1.kons. (vikar)
 

Oslo-forskning:

Petersen, Trond, forskningsleder (1/5 stilling)
Stabben, Erlend, 1.konsulent (1/5 stilling)
Holm, Arne, vit.ass. (1/2 stilling)


STATISTIKK


Sosiologi


Antall studenter 1996    
Våren 1996 Høsten 1996
Grunnfag 650 510
Mellomfag 131 158
2. avd. (cand.sociol.) 1 0
Hovedfag (cand.polit.) 463 455
Magistergrad 5 3
Sum 1250 1128

 

Vekttallsproduksjon i 1996      
Fag Antall

kandidater

Vekttall pr. fag Total vekttall
grunnfag 408 20 8160
mellomfag 168 10 1680
Hovedfag - teori 113 7 791
Hovedfag - metode 129 8 1032
Hovedfag - teorispesialisering 96 5 480
hovedfagsoppgave 66 20 1320
magistergrad 3 50 150
semesteremne PF 21 10 210
Sum 1004 130 13823

Avsluttende hovedfagseksamener 1996    
Våren 1996 Høsten 1996
Cand.sociol. 10 4
Cand.polit. 33 27
Magistergrad 1 2
Sum 44 33

Studentutveksling 1996    
Sted Innreisende Utreisende
Spania 1 1
Italia 2 0
Portugal 1 1
Finland 1 0
Estland 1 0


Samfunnsgeografi


Antall studenter 1996    
Våren 1996 Høsten 1996
Grunnfag 114 127
Mellomfag 69 11
Hovedfag (cand. polit.) 97 105
Sum 280 243

Vekttallsproduksjon i 1996      
Fag Antall

kandidater

Vekttall pr. fag Total vekttall
grunnfag 87 20 1740
mellomfag 53 10 530
Hovedfag - teori 32 5 160
Hovedfag - metode 36 5 180
Hovedfag - teorispesialisering 17 10 170
hovedfagoppgave 23 20 460
Sum 248 70 3240

Avsluttende hovedfagseksamener 1996            
Våren 1996 Høsten 1996        
M K Sum M K Sum
Hovedfag (cand.polit.) 8 6 14 3 6 9

Studentutveksling 1996    
Sted Innreisende Utreisende
Totalt 11 8


REGNSKAP FOR 1996


SOSIOLOGI

inkl. fellesutgifter og PF

1 INNTEKTER
1 Lønn fordelt til post 01 14 317 000
overført fra 95 689 815
sum 15 006 815
2 Drift fordelt til post 11 3 762 000
Salg av kompendier 129 216
diverse inntekter 449 088
Overheadinntekter 64 440
sum 4 404 744
INNTEKTER TOTALT 19 411 559
2 UTGIFTER
1 Fastlønn 10 763 001
2 Løslønn 3 241 795
3 Drift 5 195 174
UTGIFTER TOTALT 19 199 970
OVERFØRT TIL 97 211 589
SAMFUNNSGEOGRAFI
1 INNTEKTER 4 285 940
2 UTGIFTER
1 Fastlønn 2 554 307
2 Løslønn 510 968
3 Drift 889 664
UTGIFTER TOTALT 3 954 939 3 954 939
OVERFØRT TIL 97 331 001
EKSTERNE FORSKNINGSPROSJEKTER
UTGIFTER
1 Lønn & sosiale utgifter 2 330 617
2 Drift 598 900
3 Overhead inkl.inntekter til inst. 340 074
UTGIFTER TOTALT 3 269 591 3 269 591
TOTALT VOLUM (inkl. overføring til 97) 26 967 090

Publisert 12. okt. 2010 08:29