Årsrapport ISS

Error: Included resource '/iss/om/planer-rapporter/arsrapporter/2001/topptekst.shtml' returned HTTP status code 404

Organisasjon

Medlemmer av råd og utvalg ved universitetet i oslo

Osloforskning Terje Wessel/Gunn Elisabeth Birkelund (faglig leder)
Fakultetsstyret, SV

Hege Knutsen (observatør) og Lise Kjølsrød (medlem)

Styret for Professorforeningen Sigurd Skirbekk (medlem)
Styringsgruppen for SV-fakultetets sommerskole Fredrik Engelstad (medlem)
Styret for HERO-programmet Ole-Jørgen Skog (leder)
Rektors arbeidsgruppe om "Universitetsforskningens kår i Norge" Ole-Jørgen Skog (medlem)
Komite for professor Ragnar Vogts gullmedalje Ole-Jørgen Skog (medlem)
Komiteen for universitetets tre priser Karin Widerberg (medlem)
SV-fakultetets forskningsutvalg Karin Widerberg (medlem)
Rådet for etter- og videreutdanning og fjernundervising Hans Solerød (leder)
SV-fakultetets uvalg som vurderer planer for "Sentra for fremragende forskning" Lars Mjøset (leder)
Styremedlem i Intermedia Ivar Frønes
Styret for Seminaret i vitenskapsteori Ragnvald Kalleberg
Vilhelm Aubert forelesningen Ragnvald Kalleberg
Rådet for ex.phil. og ex.fac. + tverrfakultær gruppe for ex.fac. Ragnvald Kalleberg

 

Eksterne verv

Sosiologi

Norges Forskningsråd

Norges forskningsråd: Leder av fagkomiteen for sosiologi Leira, Arnlaug
Formann i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) Kalleberg, Ragnvald
Medlem av nasjonalt utvalg, i regi av NFR, for utredning av problemene omkring håndtering og forebygging av vitenskapelig uredelighet. Kalleberg, Ragnvald
Styremedlem i Det norske Søren Kierkegaard Selskap Kalleberg, Ragnvald

Offentlige utvalg

Styreverv

Styremedlem i Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste Gunn Elisabeth Birkelund
Styremedlem i PM Røwdes forskningsfond Fredrik Engelstad
Styremedlem Norsk Soiologforening Ole-Jørgen Skog
Vara styremedlem Institutt for samfunnsforskning Arnlaug Leira

ANNET

Medlem av Stortingets lønnskommisjon Fredrik Engelstad
Medlem av Østlandsavdelingen av Sosiologforeningen Håvard Helland
Konsulent for Nord-Amerika-foreningen for Fullbright-studenter Sigurd Skirbekk
Konsulent for Pearson Education, Higher Education Division, Harlow, England Sigurd Skirbekk
Konsulent for organisasonen Norsk Kultur Sigurd Skirbekk
Medlem av ekspertgruppe under UD i tilknytning til arbeidet med Europa-meldingen Lars Mjøset
Medlem av rådgivningsgruppa for utredning i Norsk Kulturråd Geir Rønning
Business Board i Childwatch International Ivar Frønes

 

UTREDNINGSARBEID UTENFOR UNIVERSITETET I OSLO

Sosiologi

Evaluering av Sansen allakt. i Kristiansand

Evaluering av fire prosjekter i Oslo indre øst

"Håndtering av uredelighet i forskningen. Innstilling til NFR"

Oddrun Sæter

Oddrun Sæter

Ragnvald Kalleberg

 

REDAKTØR/REDAKSJONSANSVAR

Sosiologi

Gunn E. Birkelund Medlem av Editional Board i International Sociology, Journal of the International Sociological Association
Fredrik Engelstad Serieredaktør i Comparative Social Research
Håvard Helland Redaksjonsmedlem i Sosiolognytt
Sigurd Skirbekk Redaktør av antologi om innvandrerproblematikken
Regi Enerstvedt Norsk redaktør av Nordiske Udkast
Arnlaug Leira Medlem av redaksjonen i Yearbook for Comparative Social Research
Lars Mjøset Redaktør i Vardøger 26/2000 (Festskrift til Rune Skarstein)
Lars Mjøset Redaktør i Comparative Social Research, vol. 20: On conscrition to military forces
Geir O. Rønning Medredaktør i Agora
Ivar Frønes Medlem i redaksjonsråd for Tidsskrift for ungdomsforskning
Per Otnes Ansvarlig redaktør i Sosiologisk Årbok
Geir Høgsnes Ansvarlig redaktør i Tidsskrift for samfunnsforskning
Geir Høgsnes Redaksjonsmedlem i Søkelys på arbeidsmarkedet
Ragnvald Kalleberg Internsajonal årbok: "Comparative Social Research"
Ragnvald Kalleberg International advisory board for: "The British Journal of Sociology"

 

Samfunnsgeografi
Hege Knutsen Redaktør i FIL Working Paper Series
Kristian Stokke Medlem i redaksjonsrådet for Nordisk Samhällsgeografisk Tidsskrift
Kristian Stokke Medlem i redaksjonsråd for Norwegian Journal of Geography

 

Medlemmer av interne styringsorganer

Instituttstyret

Instituttstyret er instituttets høyeste organ og ansvarlig for alle saker som har prinsipiell karakter eller er av betydning for virksomheten ved instituttet. Instituttstyret har 16 medlemmer: 9 valgt fra den faste vitenskapelige staben (7 fra sosiologi og 2 fra samfunnsgeografi), 2 fra åremålsansatte, 3 studentrepresentanter (2 fra sosiologi og 1 fra samfunnsgeografi) og 2 fra administrativ stab.

I 2001 hadde instituttstyret følgende sammensetning:

Representanter for fast vitenskapelige personale:

 

 

For sosiologi:

 

Lise Kjølsrød (leder)
Arnlaug Leira
Arne Mastekaasa
Tone Schou Wetlesen
Dag Album
Ole-Jørgen Skog
Tove Thagaard

Karin Widerberg (vara)
Lars Mjøset (vara)
Sigurd Skirbekk (vara)
Marianne Nordli Hansen (vara)

For samfunnsgeografi:

 

Hege Merete Knutsen
Terje Wessel

Kristian Stokke (vara)
Jan Hesselberg (vara)

Representant for åremålsansatte:

 

Åsmund Birkeland

Pål Meland (vara)

Studentrepresentanter

Sosiologi

 

Guren Hole
Marit Valen Sendstad

Børge Kjartan Lindøe(vara)
Helge Hiram Jensen (vara)

Samfunnsgeografi:

 

Hilde Solli

Rune Hauger (vara)

Representant for det administrative personale:

 

Susan Powers
Thomas Sandvik

Styrets sekretær: kontorsjef Gudleik Grimstad.

 

Fagstyrene

Fagstyret for sosiologi
sekretær: Thomas Sandvik

Fagstyret bistår bestyreren med å samordne organenes virksomhet og føre tilsyn med instituttets samlede virksomhet, forberede saker og gjennomføre vedtak etter rådets retningslinjer.

For fast vitenskapelig personale:
Lise Kjølsrød
Arnlaug Leira
Arne Mastekaasa

Ole-Jørgen Skog
Dag Album (vara)

For åremålstilsatte:
Åsmund Birkeland
For studentene:
Guren Hole
Marit Valen Sendstad

 

Fagstyret for samfunnsgeografi
sekretær: Elin Anne Gunleiksrud, Harald Botha

For fast vitenskapelig personale:
Hege M. Knutsen
Terje Wessel
Kristian Stokke
Jan Hesselberg
For åremålstilsatte:
Thorkel Askildsen
For studentene:
Hilde Solli
Rune Hauger

 

Ansatte

Følgende personer har vært ansatt ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi i 2001:

Sosiologi

Vitenskapelige personale:

Professorer:

Album, Dag
Birkelund, Gunn Elisabeth
Bråten, Stein
Enerstvedt, Regi
Frønes, Ivar
Hansen, Marianne Nordli
Høgsnes, Geir
Leira, Arnlaug
Mastekaasa, Arne
Otnes, Per
Mjøset, Lars
Skirbekk, Sigurd
Skog, Ole-Jørgen
Thagaard, Tove
Widerberg, Karin

professor II

Ragin, Charles
Engelstad, Fredrik
Lunde, Tormod
Brochman, Grete
Petersen, Trond

1. amanuenser

Albrechtsen, Erling
Fennefoss, Arvid
Kalleberg, Ragnvald
Kjølsrød, Lise
Wetlesen, Tone Schou

Amanuenser
Roggen, Ingar
Andre
Dæhlen, Marianne
Gran, Espen
Lilleaas, Ulla-Britt
Skatvedt, Astrid
Sæther, Oddrun
Veiden, Pål
Aagnes, Bjarte
Stipendiater:
Birkeland, Åsmund
Bugge, Lars
Gezelius, Stig S.
Harpviken, Kristian Berg
Helland, Håvard
Kjellman, Kjell E.
Meland, Pål
Nauni, Anila
Nielsen, Roy A.
Rønning, Geir O.

 

Samfunnsgeografi

Vitenskapelig personale:

Professorer:
Hesselberg, Jan

Professor II:

Asheim, Bjørn Terje
O´Brien, Karen

1.amanuenser

Endresen Sylvi
Haraldsen Tone
Knutsen, Hege M.
Solerød, Hans
Stokke, Kristian
Sæther, Bjørnar (vikar)
Wessel, Terje

 

Stipendiater

Askildsen, Thorkel C.
Birkeland, Inger J.
Einagel, Victoria I.
Sæther, Elin

Andre
Jensen, Kari B.
Geibo, Torbjørn
Administrativt personale

Andersen, Kristin Røed, 1.konsulent
Bineau, Birgit D., 1. sekretær
Botha, Harald, 1.konsulent
Grimstad, Gudleik, kontorsjef
Gunleiksrud, Elin, 1.konsulent
Henningsmoen, Sten Morten, avd.ingeniør
Johnsen, Frøydis, 1.konsulent
Olsen, Manne, 1. konsulent
Ottestad, Geir, avd.ingeniør
Powers, Susan, konsulent
Rajasingam, Luxman V., avd.ingeniør
Røseid, Åsmund, 1.konsulent
Sandlie, Tori Norheim, 1.konsulent
Sandvik, Thomas, 1. konsulent

Osloforskning:

Wessel, Terje/Gunn Elisabeth Birkeleund (leder)
Sandlie, Tori Norheim, 1.konsulent (1/5 stilling), sekretær
Johnsen, Frøydis, sekretær
Bollman, Pernilla, stipendiat

 

 

 

Publisert 28. mai 2009 13:59 - Sist endret 12. okt. 2010 08:29