Utdanning

DOKTORGRADER

Kandidat

Tittel

Komitè

Abrahamsen, Bente

dr.polit

Yrkesinnsats og karriereutvikling: En studie av et utdanningskull hjelpepleiere

Professor Tom Colbjørnsen fra Norges Handelshøyskole

Cand.oecon.(forsker1) Kari Skrede fra Statistisk sentralbyrå

Førsteamanuensis Lise Kjølsrød fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeo., UiO

Blekesaune, Morten

dr.philos

Familiefase og hverdagsliv. En studie av husholdsarbeid og fritid

Professor Stein Ringen fra: University of Oxford

Professor Annemette Sørensen, Harvard University

Professor Arne Mastekaasa fra: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Elstad, Jon Ivar

dr.philos

Social inequalities in health and their explanations

Professor Elianne Riska fra Åbo Akademi

Knud Knudsen fra Høgskolen i Rogaland

Gunn Elisabeth Birkelund, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Fange, Katrine

dr.polit

Pride and Power - A Sociological Interpretation of the Norwegian Radical Nationalist Underground Movement

Dr. Les Back, Senior Lecturer in Sociology, Goldsmiths College University of London

Professor Jeff Hearn, Faculty of Economic and Social Studies,, University of Manchester

Førsteamanuensis Tone Schou Wetlesen, Department of sociology and human geography, UiO

Furseth, Inger

dr.polit

People, Faith and Transition. A Study of Social and Religious Movements in Norway, 1780s-1905

Professor Gšran Gustafsson, Teologiska Institutionen, Lund

Professor Eila Helander, Teologisk Fakultet, Universitetet i Helsinki

Professor Pål Repstad, Høgskolen i Agder

Onsager, Knut

dr.polit

Arbeidsdeling, innovasjon og den territorielle dimensjon. En analyse av forankring og omstilling i et lokalt næringsmiljø i et nordisk system

Anders Malmberg fra: Kulturgeografiska institusjonen, Uppsala universitet

Eirik Vatne, fra: Norges Handelshøyskole, Bergen

Førsteamanuensis Tone Haraldsen, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Rogstad, Jon

dr.polit

Mellom faktiske og forestilte forskjeller. Synlige minoriteter på arbeidsmarkedet

Trond Petersen fra: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Professor Bjørg Aase Sørensen, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

Yngve Lithman fra: Universitetet i Bergen

Seippel, Ørnulf

dr.polit

Modernitet, politikk og miljø

Førsteamanuensis Ann Nilsen, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen

Professor Bernt Aardal, Institutt for samfunnsforskning

Professor Per Otnes, institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Skogen, Ketil

dr.polit

Cultures and Natures. Cultural Patterns, Environmental Orientations and Outdoor Recreation Practices among Norwegian Youth

Professor Reidar Almås, Senter for bygdeforskning, Allforsk/NTNU

PhD, cand.scient.pol. Bente Halkier, Institutt for Miljø, Teknologi og Samfund, Roskilde Universitets Center, Danmark

Professor Gunn E. Birkelund, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Sæther, Bjørnar

dr.polit

Miljøarbeid I norsk treforedlingsindustri 1974-1998

Professor PhD Ari Lehtinen, University of Joensuu Dosent

FD Staffan Laestadius, INDEK/KTH 1. amanuensis Tone

Haraldsen, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

 

HOVEDOPPGAVER

SOSIOLOGI

Etternavn
Fornavn
Tittel
Acheampong,
Charity Serwah
ROLE COMBINATION AND CONFLICT: A STUDY OF URBAN ASANTE WOMEN IN GHANA
Alves-Da-Silva
Laura
Female Employment and the Welfare State - A Cross-National Comparative Study of Portugal and Norway
Anvik
Anne Therese Børrud
FORSVARSMEKANISMER OG LIKESTILLING - En kvalitativ undersøkelse av militær likestillingsstrategi
Askeland
Gro Marit
(Kjønns-)Bevisste Utdanningsvalg? En kvalitativ undersøkelse om jenter og gutter som har valgt utradisjonelt i den videregående skolen.
Avseth
Sissel Marie
Motiver - Hindringer - Kunnskapsoverføring. En evaluering av bedriftsutviklings- programmet ebu 2001
Berntsen
Wenche
Klassetilhørighet og helse blant kvinner
Berrum
Erling

Lobbyvirksomhet og demokratisk praksis -en kvalitativ undersøkelse av lobbyvirksomhet på Stortinget

Berthinussen
Siri
Det (be) rusende arbeidslivet - En studie av kvinnelige- og mannlige ledere
Botten
Hanne
"Fabrikken får dobbelt tilbake" - Betydningen av de ansattes tilslutning for forbedringsarbeid i en industribedrift
Brandsberg-Dahl
Astrid
FRA KONFLIKT TIL KONSENSUS? - Fremveksten av metadonassistert rehabilitering av heroinmisbrukere i Norge på 1990-tallet, i lys av massemedia, sosiale mekanismer og sosial handlingsteori
Bratli
Ingunn
Det var en gang en arbeidsleder... En kvalitativ studie av arbeidslederrollen i to industribedrifter i Rogaland
Bredesen
Ole Henrik
Kule, analytiske og rå - En analyse av hvordan tre ansatte på en barneavdeling beskriver seg selv og sitt arbeid
Dahl
Jan Erik
Kjedsomhetens faktisitetserfaringer. Fortellinger om kjedsomhet
Dalegården
Tone
Satser lærerhøgskolene nok på IKT?
Drag
Jonas
RELIGIONSSOSIOLOGIENS EPISTEMOLOGI OG NEW AGE
Dæhlen
Aslaug
Kommunikasjon i en kommunal organisasjon - Hva idealer og realiteter?
Dæhlen
Marianne
INNVANDRERE I HØYERE UTDANNING - En analyse av rekrutteringsmønsteret for ungdomskullene 1955 - 75 med vekt på sosial bakgrunn, kjønn og opprinnelse
Eck
Ingunn
Kulturbistanden -mer enn bare "Pynt På Bistandskaka?" En sosiologisk analyse av Norads kulturbistand med vekt på samarbeidet med Botswana og Zimbabwe i perioden 1991-1996
Fagerli
Anne Kirsti
Reorganisering av den kommunale virksomhet - En analyse av reorganiseringen som har skjedd i Fauske kommune, henholdsvis i renholdstjenesten og i hjemmetjenesten
Farmen
Lene
Normalt - for hvem? -en kvalitativ studie av levekår for psykisk utviklingshemmede.
Fekjær
Silje Noack
UTDANNING; VERDT Å LÅNE FOR? - om klassebakgrunns betydning for studielånsopptak
Floer
Kristin Elisabeth
Helse innenfra - en sosiologisk analyse av egenvurdert helse
Folserås
Jarle
Funksjonshemming og samfunn- i et virksomhetsteoretisk perspektiv
Gabrielsen
Åse
Prosessen frem mot uføretrygd - og livet etterpå -En sosiologisk studie basert på kvalitative intervjuer med fjorten uføretrygdede
Gjelsvik
Øystein
Konflikt, megling og legitimitet - en sosiologisk undersøkelse av rettsmegling som alternativ domstolsbehandling i sivile tvister
Gran
Espen
I martyrenes have - Erfaringsrom, forventningshorisont og narrativ validitet i livshistoriene til iranere i eksil
Grung
Lise Benedicte
THE KEEPERS OF MINEFIELDS - INFORMATION BROKERS IN A COMMUNITY AFFECTED BY LANDMINES IN MOZAMBIQUE
Haugen
Nina
Maktforhold i møte mellom offentlig forvaltning og publikum. - En komparativ studie av skatteetaten, trygdeetaten og arbeidsmarkedsetaten.
Haugestad
Anne Kristine
En bærekraftig fortelling? - Om global ressurskvotering og anstendig forbruk som mulig ramme om nordmenns liv og identitetsprosjekter
Hauglie
Anniken
I skyggen av den kalde krigen -Tillitssammenbrudd og etnopolitisk mobilisering.
Et komparativt studie av krigene i Bosnia og Algerie
Hegg
Kaja Margrete
Nye flerkulturelle møteplasser? En kvalitativ studie av to fritidstiltak for ungdom
Hoel
Arne Vegar
Malaysia's New Economic Policy - Politics of Ethnicity, Patronage, and Money
Hovden
Sissil Helen
Ja takk begge deler - En studie av hvorfor folk jobber overtid
Høegh-Krohn
Helga
Å fortelle seg stor - En studie av skoleungdoms fortellinger om seg selv, fortolket i lys av narrative perspektiver
Instebø
Lene-Ali
"Den mest troverdige sannhet" - Et møte med fem politietterforskere som foretar dommeravhør av barn ved mistanke om seksuelle overgrep
Jakobsen
Ingvild
Ny vin på gamle flasker? En studie av callsenterteknologiens virkninger.
Johannesen
Hedvig Skonhoft
Velkommen til Visualia - Blikk på trendsettere og mediebilder
Jørgensen
Mette Aaen
Kultur gir helse Evaluering av et tverrsektorielt forsøksprosjekt i Uranienborg- Majorstuen bydel
Karlsson
Ørjan Nordhus
Forsvaret; Utfordringer i et dynamisk miljø
Kilsti
Sunneva Aslaug
FRIDOM OG FAKTISITET -ein empirisk studie om pengar og byliv
Kjellman
Kjell Erling
The Politics of the Environment: A Comparison of the Environmental Movements in Norway, Great Britain, and the United States since 1970
Kjørstad
Ingrid
Barn og Internettreklame En studie av 12-åringers forståelse og kunnskaper om reklame på internett
Klopbakken
Nina
Omsorg for de minste - En kvalitativ studie av mødres bruk av kontantstøtte.
Kotopoulos
Konstantinos
The contribution of Non-Governmental Organisations to EDUCATION FOR DEVELOPMENT -Does policy matter?
Kristiansen
Marion Cecilie Uteng
Offentlig satsning på nye fornybare energikilder i Norge (1978 - 2000) -En berg-og-dalbaneferd gjennom et lite prioritert område
Kristoffersen
Anne Schanche
17. mai i det flerkulturelle Norge - et multietnisk perspektiv på den norske nasjonaldagen
Kvamme
Eli Merethe
Ærefullt arbeid og hellig trøtthet - En undersøkelse om trøtthet blant hjemmehjelper og sykepleiere
Langeby
Astrid Pauline
"Du må ha tillit til den som skjærer i deg, eller så går det ikke!" - en studie om pasienters opplevelse av mistillit
Langelandsvik
Lillian
Systemet - Samtalene og Samspillet En kvalitativ studie av komminikasjon mellom Statens lånekasse for utdanning og lånetakere i lys av Luhmanns, Habermas og Bråtens teorier.
Lian
Jon Are
Fattigdom og velferdsstat - en empirisk studie av fattigdom i Norge, Danmark og Storbritannia
Lomsdalen
Jens Peder
Die Bedeutung der Gestaltung des school-to-work Übergangs auf die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland-West, Norwegen und England/Wales i der Periode 1990-1997
Lorentzen
Therese
Forlat oss for vår skyld - personalpolitikk for eldre arbeidstaker. En sosiologisk analyse av holdninger til eldre arbeidstakere, seniorpolitikk og førtidspensjonering.
Lund
Marte Kristine Ødegård
Odelsjenters beslutning om å overta gården eller ikke: En vanskelig blanding av tradisjon og frihet
Lynne
Anita
Nyansenes makt - en studie av ungdom, identitet og klær
Lytomt
Hilde Elise
Den partipolitiske diskurs om arbeid og arbeidsliv - En systemteoretisk analyse av partiprogrammer
Lægreid
Kristina Vee
Når psykisk sjuke er ein del av fangebefolkninga
Magnussen
Gro Åse
Selvtillit, en nøkkel som åpner døren ut til samfunnet - En sosiologisk analyse av møtet mellom innvandrerkvinner og empowerment
Mathiesen
Camilla Hustvedt
NETTVERK ELLER HIERARKI? Karriereadferd og karrieremuligheter for kvinnelige og mannlige mellomledere i organisasjoner.
Münter
Stine
Processes of Unity and Discord in Mostar,Bosnia- Herzegovina A Sociological Analysis of national Polarisation in a Multi- National Society
Nielsen
Roy-Andre
LIK UTDANNING. ULIKT UTBYTTE? -en studie av sammenhengen mellom sosial bakgrunn, karakterer og inntekt blant hovedfagskandidater i informatikk og statsvitenskap
Nordahl
Kristian
Takt og tone med mobiltelefon - Et kvalitativt studie om folks brug og opfattelser af mobiltelefoner
Nordbakke
Susanne Therese Dale
Reiser mellom tid og sted En studie av ferie og turisme blant utenlandske bilreisende i det nordlige Norge
Næss
Turid Eline
Mislykket omorganisering - En case-studie av endringsprosesser i pleie og omsorgstjenesten i en mellomstor kommune
Pedersen
Lill
KVINNESTYRTE MENN - En kvalitativ undersøkelse om statlige mellomlederes valg av fødselspermisjon
Pham
Dinh Xuan Lan
Fremmed og fengslet - Hvordan opplever personer med en annen kulturell bakgrunn enn den norske møtet med rettsapparatet i Norge?
Romundgard
Inger Eline
Fedre i menns organisasjoner - En kvalitativ studie av ti fedres opplevelser av koplingen mellom arbeid og omsorg
Rungstad
Nina
Brytningstid - En kvalitativ studie av urbane 12-åringers verdener
Ruud
Lise Camilla
"De skal jo bare dø, hvilken mening er det med mitt arbeid da" -En kvalitativ studie av pleiere som jobber med demente på et konkurranseutsatt sykehjem.
Skaugerud
Tor Venaas
Å handle på Internett - En studie av tilbydere og forbrukere i netthendel
Skaugvolldal
Nina Øvergård
"WEEKENDERS" - RUS SOM REKREASJON -EN KVALITATIV STUDIE
Skogstad
Jan Petter
Ansatte i dagligvarebutikker og deres arbeidssituasjon - En kvantitativ analyse av de ansattes oppfatninger
Sletten
Mira Aaboen
Det skal ikke stå på viljen - en studie av utdanningsplaner og yrkesønsker blant ungdom med innvandrerbakgrunn
Sletvold
Leif
Frihet, likhet og ... moderskap? - Om virkningene av kontantstøtten for foreldrenes yrkesaktivitet.
Slåtto
Torhild
Fra samvær til nettvær - Med nett-teknologi og nye samværsformer i overgangen fra fysiske til elektroniske møtesteder
Solberg
Janne
Barnefordeling som (skue)spill og identitetskamp - En kvalitativ studie av seks kvinner og to menn som har tapt barnefordelingsaken sin
Sperrud
Gudny
Fleksibel organisering- bedre jobber? En studie av strukturendring i Hydro Data og de ansattes opplevelser av den.
Stordalen
Fredrik
"Du er verdens største idiot!" - En kvalitativ analyse av dørvakters erfaringer med konflikter på utesteder
Storås
Gaute
Om det å klage på gjennom trekk, med dørå på gløtt... - En empirisk studie av turnover i ISS renhold
Sveen
Line
"Jeg takler det, men kroppen gjør det ikke" En studie av servitørers bruk og forståelse av kroppen i arbeids- og hverdagsliv
Talleraas
Eldrid
Klasser og smak - Forbruk av mat med utgangspunkt i Bourdieus bok "Distinksjonen"
Tjernshaugen
Andreas Romstad
Hvem vet? - Strid om vitenskapelig troverdighet rundt miljøproblemet sur nedbør
Togstad
Thea Marie
Getting the offer: Female Disadvantage in Hiring?
Ulvevadet
Birgitte
PENGER TELLER, KULTUR AVGJØR - Analyse av Statens virkemiddelbruk for å oppnå en bærekraftig reindriftsnæring i Vest-Finnmark, og reindriftssamene reaksjoner på denne politikk
Vannebo
Berit Irene
Sammenhengen mellom sosial bakgrunn og karakterer - En studie av kandidater i historie og naturvitenskapelige fag utdannet i perioden 1981 - 1996.
Vetvik
Kristoffer
KOLLEKTIV HANDLING - Mobiliseringsmekanismer av mange slag i et boligområde i Oslo
Westbye
Stein-Roger
Konfliktrådsmeglerene hvem er de?
Wille
Janecke
Social Capital and Humanitarian Mine Action Demining as post - conflict assistance in Cassua, Angola
Zondag
Anne Cecilie Helene
Norske drikkevaner - Et forbrukssosiologisk studie av alkoholbruk i lys av livsstil og sosial bakgrunn
Øfsti
Bente
ARBEIDETS BETYDNING I ET FENGSEL -Sett fra de innsattes side

 

SAMFUNNSGEOGRAFI

Navn
Tittel på hovedoppgaven
George Addai-Mensah Tourism and Development. The impact of tourism on the farmers at Abrafo-Odumase and Mfuom in the central region of Ghana.
Vincent Y Baba Women as a means of transport: a study of women and girl porters in Accra and Aflao.
Lillian Eriksen Miljøbevegelsen i Estland: Fra motstand til samarbeid
Vincent Fleischer Nettverksbygging og regional næringsutvikling. En casestudie av Det andalusiske teknologiinstitutt.
Hannes Gerhardt Innovation and Growth in Small-Scale Production Networks in the Developing World. A Case Study of Small-Scale Carpentry Industries in Accra, Ghana.
Elin Anne Gunleiksrud Boligplanlegging, boligtyper og sosial endring - En studie av delmarkeder og flyttinger i Oslo ytre by
Sverre J Herstad Et institusjons- og læringsbasert perspektiv på produksjonsaktivitet - tilfellet TESA
Øivind Hetland Stat, samfunn og politikk - en studie av desentraliseringsreformen i Mali
Ellen Hofsvang Mangfold og muligheter. En studie av forholdet mellom utviklingshensyn og bevaring av biodiversitet på tre plan: Nord-Sør, og nasjonalt og lokalt i India.
Anders B Iversen AIDS i Afrika. Kvinners smitterisiko i Francistown, Botswana.
Kirsti G Jacob Fra plan til marked. Statens rolle i Kinas skattereformer.
Kari B Jensen Hvorfor går ikke barna på skolen? En studie av fattige barns skoledeltakelse i Dhaka.
Trine I Johansen Entreprenørskap i Forskningsparken i Oslo. En studie av entreprenørskapsfasen.
Kristin Kjæret Rehoboth-baster, namibier eller namibisk baster? En analyse av nasjonsdiskurser i Rehoboth, Namibia.
Tor Jørgen M Lindahl Utflytting fra byfornyelsen i Oslo En studie av utflytting og utflyttere fra boliger som ble fornyet i Oslo i perioden 1978-1993
Kerste M W Nitter En studie av husholds energibruk på landsbygda i Namibia
Kjell Overvåg Miljøregulering av industrien i Vietnam - fra festtaler til implementering.
Geir Petterson Hva hemmer og fremmer innovativ aktivitet i Teamtrade?
Øystein Sjølie Estere og russere i det nye Estland - Konstruksjon av den estiske nasjonen og spørsmålet om statsborgerskap for russerne i Estland
Sven O Skaare Urbanization and Flood Hazard. A study of settlement on flood exposed land in Dar es Salaam, Tanzania
Elin Sæther Nasjonalisme og bruk av de andre i kinesisk identitetskonstruksjon. En diskursanalyse av tekster fra kinesisk presse
Tom Sørum Forvaltningen av Jærstrendene landskapsvernområde
Ingrid N Thorsen Overføring av miljøteknologi til Kina. Ein studie av eit norsk-kinesisk joint venture.
Lisetta Marie Trebbi Marginalisering av arbeidskraften i et lokalt arbeidsmarked - En studie av tekstilarbeidere i Ahmedabad, India
Liva Vågane Bosetting og daglig mobilitet. En studie av transportmuligheter og reiseatferd i byer og utkantstrøk i Norge.
Kjersti Wølneberg Competitive Leather. A Case Study of the Argentinian Tanning Industry in the 1990s
Joseph A Yaro Poverty and land degradation. The case of the Gia-kajelo community
Birgit Østvedt En studie av utdanningseffekter på fruktbarheten blant innvandrerkvinner og norske kvinner
Guro Aandahl Slumbeboeres handlingsrom. En studie fra Ahmedabad, India.

 

 

 

 

 


 

Publisert 28. mai 2009 13:59 - Sist endret 10. feb. 2011 13:58