Organisasjon

Error: Included resource '/iss/om/planer-rapporter/arsrapporter/2000/topptekst.shtml' returned HTTP status code 404

Medlemmer av råd og utvalg ved universitetet i oslo

Osloforskning Terje Wessel (faglig leder)
Fakultetsstyret, SV

Hege Knutsen (observatør)

Lise Kjølsrød (medlem)

Styret for Professorforeningen Sigurd Skirbekk (medlem)
Styringsgruppen for SV-fakultetets sommerskole Fredrik Engelstad (medlem)
Styret for HERO-programmet Ole-Jørgen Skog (leder)
Rektors arbeidsgruppe om "Universitetsforskningens kår i Norge" Ole-Jørgen Skog (medlem)
Komite for professor Ragnar Vogts gullmedalje Ole-Jørgen Skog (medlem)
Komiteen for universitetets tre priser Karin Widerberg (medlem)
SV-fakultetets forskningsutvalg Karin Widerberg (medlem)
Rådet for etter- og videreutdanning og fjernundervising Hans Solerød (leder)
SV-fakultetets uvalg som vurderer planer for "Sentra for fremragende forskning" Lars Mjøset (leder)
Styremedlem i Intermedia Ivar Frønes

 

EKSTERNE VERV

Sosiologi

 

Norges Forskningsråd

Norges forskningsråd: Leder av fagkomiteen for sosiologi Leira, Arnlaug

Offentlige utvalg

Styreverv

Styremedlem i Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste Gunn Elisabeth Birkelund
Styremedlem i PM Røwdes forskningsfond Fredrik Engelstad
Styremedlem Norsk Soiologforening Ole-Jørgen Skog
Vara styremedlem Institutt for samfunnsforskning Arnlaug Leira

ANNET

Medlem av Stortingets lønnskommisjon Fredrik Engelstad
Medlem av Østlandsavdelingen av Sosiologforeningen Håvard Helland
Konsulent for Nord-Amerika-foreningen for Fullbright-studenter Sigurd Skirbekk
Konsulent for Pearson Education, Higher Education Division, Harlow, England Sigurd Skirbekk
Konsulent for organisasonen Norsk Kultur Sigurd Skirbekk
Medlem av ekspertgruppe under UD i tilknytning til arbeidet med Europa-meldingen Lars Mjøset
Medlem av rådgivningsgruppa for utredning i Norsk Kulturråd Geir Rønning
Business Board i Childwatch International Ivar Frønes

 

UTREDNINGSARBEID UTENFOR UNIVERSITETET I OSLO

Sosiologi

Evaluering av Sansen allakt. i Kristiansand

Evaluering av fire prosjekter i Oslo indre øst

Oddrun Sæter

Oddrun Sæter

Samfunnsgeografi

   
 
   
   
   

 

REDAKTØR/REDAKSJONSANSVAR

Sosiologi

Gunn E. Birkelund Medlem av Editional Board i International Sociology, Journal of the International Sociological Association
Fredrik Engelstad Serieredaktør i Comparative Social Research
Håvard Helland Redaksjonsmedlem i Sosiolognytt
Sigurd Skirbekk Redaktør av antologi om innvandrerproblematikken
Regi Enerstvedt Norsk redaktør av Nordiske Udkast
Arnlaug Leira Medlem av redaksjonen i Yearbook for Comparative Social Research
Lars Mjøset Redaktør i Vardøger 26/2000 (Festskrift til Rune Skarstein)
Lars Mjøset Redaktør i Comparative Social Research, vol. 20: On conscrition to military forces
Geir O. Rønning Medredaktør i Agora
Ivar Frønes Medlem i redaksjonsråd for Tidsskrift for ungdomsforskning
Per Otnes Ansvarlig redaktør i Sosiologisk Årbok
Geir Høgsnes

Ansvarlig redaktør i Tidsskrift for samfunnsforskning

Redaksjonsmedlem i Søkelys på arbeidsmarkedet

 

Samfunnsgeografi

 

 

Hege Knutsen

Kristian Stokke

 

 

 

Redaktør i FIL Working Paper Series

Medlem i redaksjonsrådet for Snordisk Samhällsgeografisk Tidsskrift

Medlem i redaksjonsråd for Norwegian Journal of Geography

 

Medlemmer av interne styringsorganer

Instituttstyret

Instituttstyret er instituttets høyeste organ og ansvarlig for alle saker som har prinsipiell karakter eller er av betydning for virksomheten ved instituttet. Instituttstyret har 16 medlemmer: 9 valgt fra den faste vitenskapelige staben (7 fra sosiologi og 2 fra samfunnsgeografi), 2 fra åremålsansatte, 3 studentrepresentanter (2 fra sosiologi og 1 fra samfunnsgeografi) og 2 fra administrativ stab.

I 2000 hadde instituttstyret følgende sammensetning:

Representanter for fast vitenskapelige personale:

 

 

For sosiologi:

 

Lise Kjølsrød (leder)

Arnøaug Leira

Arne Mastekaasa

Tone Schou Wetlesen

Dag Album

Ole-Jørgen Skog

Tove Thagaard

Karin Widerberg (vara)

Lars Mjøset (vara)

Sigurd Skirbekk (vara)

Marianne Nordli Hansen (vara)

For samfunnsgeografi:

 

Hege Merete Knutsen

Terje Wessel

Kristian Stokke (vara)

Jan Hesselberg (vara)

Representant for åremålsansatte:

 

Victoria Einagel

Pål Meland (vara)

 

Studentrepresentanter

Sosiologi

 

Ragnhild Fugletveit

Camilla Arveschoug

Thomas Linnestad (vara)

Anne Solsvik (vara)

Samfunnsgeografi:

 

Siri Willumsen

Hanne Gro Korsvold (vara)

Representant for det administrative personale:

 

Susan Powers

Thomas Sandvik

Kontorsjef Gudleik Grimstad var styrets sekretær.

 

Fagstyrene

Fagstyret for sosiologi

Fagstyret bistår bestyreren med å samordne organenes virksomhet og føre tilsyn med instituttets samlede virksomhet, forberede saker og gjennomføre vedtak etter rådets retningslinjer.

For fast vitenskapelig personale: Lise Kjølsrød
Arnlaug Leira
Arne Mastekaasa

Ole-Jørgen Skog

Dag Album (vara)

For åremålstilsatte: Pål Meland
For studentene: Ragnhild Fugletveit
Camilla Arveschoug
 
 

 

Fagstyret for samfunnsgeografi

For fast vitenskapelig personale: Hege M. Knutsen
Terje Wessel
Kristian Stokke
Jan Hesselberg
For åremålstilsatte: Victoria Einagel
For studentene: Siri Willumsen
Hanne Gro Korsvold

 

Ansatte

 

Følgende personer har vært ansatt ved Institutt for sosiologi og

samfunnsgeografi i 2000:

 

Sosiologi

Vitenskapelige personale:

Professorer: Album, Dag

Birkelund, Gunn Elisabeth

Bråten, Stein

Enerstvedt, Regi

Frønes, Ivar

Høgsnes, Geir
Leira, Arnlaug
Mastekaasa, Arne
Otnes, Per
Petersen, Trond
Skirbekk, Sigurd

Skog, Ole-Jørgen

Thagaard, Tove

Widerberg, Karin
professor II Calhoun, Craig
Engelstad, Fredrik

Lunde, Tormod

Brochman, Grete

Petersen, Trond

1. amanuenser Albrechtsen, Erling
Fennefoss, Arvid
Hansen, Marianne Nordli
Kalleberg, Ragnvald
Kjølsrød, Lise
Wetlesen, Tone Schou

Amanuenser

Andre

 

 

 

Roggen, Ingar

Dæhlen, Marianne

Fekjær, Silje Noack

Godal, Borghild

Groven, Gøril

Lilleaas, Ulla-Britt

M;agnussen, May-Linda

Nilsen, Roy A.

Sæther, Oddrun

Veiden, Pål

Viljugrein, Tone

Stipendiater:

 

Birkeland, Åsmund

Bugge, Lars

Gezelius, Stig S.

Harpviken, Kristian Berg

Helland, Håvard

Meland, Pål

Rønning, Geir O.

Samfunnsgeografi

Vitenskapelig personale:

Professorer: Hesselberg, Jan

 

Professor II:

Asheim, Bjørn Terje

O´Brian, Karen

1.amanuenser

.Endresen Sylvi

Haraldsen Tone
Knutsen, Hege M.
Solerød, Hans
Stokke, Kristian
Wessel, Terje
Stipendiater

Askildsen, Thorkel C.

Birkeland, Inger J.

Einagel, Victoria I.
Sæther, Bjørnar
Andre

Aandahl, Guro

Jensen, Kari Bolstad

Schjolden, Ane

Administrativt personale  
Andersen, Kristin Røed

Bineau, Birgit D., 1. sekretær

Botha, Harald

Egeland, Helene

Engen, Bård Ketil

Engstrøm, Nerit Kjensmo (til 14.3)

Grimstad, Gudleik (kontorsjef)

Johnsen, Frøydis

Mollestad, Kristian (til 14.3)

Rajasingam, Luxman V.

Olsen, Manne, 1. konsulent

Ottestad, Geir

Røseid, Åsmund
Sandlie, Tori Norheim

Sandvik, Thomas

Sønneland, Anne Margrethe

Powers, Susan, konsulent
 
Oslo-forskning: Wessel, Terje (leder)
Johnsen, Frøydis
Sandlie, Tori Norheim, 1.konsulent (1/5 stilling)

 

 

Publisert 28. mai 2009 13:59 - Sist endret 12. okt. 2010 08:29