Forskning

Error: Included resource '/iss/om/planer-rapporter/arsrapporter/2000/topptekst.shtml' returned HTTP status code 404

BØKER

Sosiologi

FORFATTER
TITTEL
UTGITT
Bråten, Stein Modellmakt og altersentriske spedbarn. Essays on Dialogue in Infant & Adult. (toprŒklig essaysamling) Bergen, Sigma 2000

Frønes, I,

Brusdal, R:

På sporet av den nye tid

 

Fagbokforlaget 2000

 

Helleland, H,

Øia, T:

Forebyggende ungdomsarbeid Fagbokforlaget 2000
Wetlesen, T S: Å gi videre. Kultur og oppdragelse i familien. Fagbokforlaget 2000

Boje, T.P:

Leira, A (eds.)

Gender, Welfare State and the Market. Towards a new division of labour London and New York: Routledge.

 

Samfunnsgeografi

FORFATTER
TITTEL
UTGITT
Solerød, H: Mennesker og ressurser. Befolkningsutviklingen- utfordringer og muligheter. Gyldendal Akademisk forlag 2000

 

 

Vitenskapelige artikler i bøker, lærebøker, leksikon

Sosiologi

FORFATTER
TITTEL
UTGITT

Boje, T.P:

Leira, A:

"Introduction: gender, welfare state and the market- towards a new division of labour in" Boje, T.P and Leira, A (eds.):Gender, Welfare State and the Market. Towards a new division of labour. London and New York: Routledge.
Bråten, S: "G.H. Meads filsofi som grundlag for dialogisk forstŒelse". Dansk oversettelse i H. Thuen & S. Vaage (red.): Opdragelse til det moderne. Forlaget Klim, rhus 2000

Kalleberg, R:

Nils Christie i Arntzen, J.G (red.): Norsk Biografisk Leksikon Kunnskapsforlaget, Oslo 2000
Kalleberg, R: Stein Bråten i Arntzen, A.G. (red.): Norsk Biografisk Leksikon Kunnskapsforlaget, Oslo 2000
Kjønsrød, Lise: Gunhild Hagestad. i Norsk biografisk leksikon, Kunnskapsforlaget, Oslo 2000
Leira, A: "Combining work and family: Nordic policy reforms in the 1990s" in Boje, T.P and Leira, A: Gender, Welfare State and the Market. Towards a new division of labour. London and New York: Routledge.
Skirbekk, S: "Hva skjer med det lokale demokrati?" i Ringen, S(red.): Utfordringer til demokratiet Fafo, Oslo 2000
Skog, O.J: "Alkoholproblem" i Goldberg, T (red.): Samhällsproblem Studentlitteratur, Lund 2000
Widerberg, K: "Könskontraktets kropp – kropp. medborgarskap och kön" i Henrichsen, C:, Storgaard, A, Vedstad-Hansen, J(red.): Lovens liv Jurist- og Økonomforbundets forlag, København 2000
Widerberg, K: "Gender and Society" i Andersen, H, Kaspersen, L.B (red.): Classical and Modern Social Theory Blackwell, Oxford 2000

 

Samfunnsgeografi

FORFATTER
TITTEL
UTGITT
Birkeland, I. J: "Luce Irigaray: Mors makt" i Neuman, I.B, Sand, I.J (red.): Maktens strateger Pax, Oslo 2000

 

 

Vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrift

Sosiologi

FORFATTER
TITTEL
UTGITT
Birkelund, G.E, Crompton, R: Employment and Caring in British and Norwegian Banking: an exploration through individual careers Work, Employment and Society, vol. 14, 2000, p.p. 331-352.

Gjerberg, E,

Kjølsrød, L:

The doctor-nurse relationship: how easy is it to be a female doctor co-operating with female nurse? Social Science & Medicine 2000, vol. 52, s. 189-202
Høgsnes, G: What future for centralized pay moderation? European Industrial Relation Review 2000, vol. 322, s. 19-21.
Kalleberg, R: "The most important task of sociology is to strengthen and defend rationality in public discourse." On the Sociology of Vilhelm Aubert. Acta Sociologica, Francis & Taylor, London, 2000, pp. 399-411
Kalleberg, R: Introduction i Engelstad, F (red.): Comparative Social Research Comparative Social Research, JAI Press Inc. Stamford Connecticut, 2000, p.p. xi-xxv
Kalleberg, R: Universities: Complex Bundle Institutions and the Projects of Enlightenment Comparative social Research. Comparative Perspectives on Universities, vol. 19, JAI Press Inc., Stamford, Connecticut 2000, p.p. 219-257.

Mastekaasa, A,

Dale-Olsen, H:

Do women or men have the less healthy jobs? An analysis of gender differences in sickness absence European Sociological Review 2000, vol. 16, p.p. 267-286.
Mastakaasa, A: Parenthood, gender and sickness absence Social Science & Medicin 2000 vol. 50, p.p. 1827-1842
Mjøset, L: Stein Rokkan`s thick comparisons Acta Sociological 2000, vol. 43.
Skirbekk, S: "Good Intentions and Unintended Consequenses:Releations between the UDHR, New Liberalism and New Challenges" Forum for Development Studies 2000, vol. 27, p.p.140-144.
Skog, O.J: Addicts´ choice Addiction 2000, vol. 95, p.p. 1309-1314
Skog, O.J: An experimental study of a change from over-the-counter to self-service sales of alcoholic beverages in monopoly outlets Journal of Studies on Alcohol 2000, vol. 61
Skog, O.J: Explaining trends in liver cirrhosis Addiction 2000, vol. 95, p.p. 413-421.
Widerberg, K: Harriet Holter: A pioneer in Gender Studies and Sociology Acta Sociologica 2000, vol. 43, p.p. 413-421.

 

Samfunnsgeografi

FORFATTER
TITTEL
UTGITT
Knutsen, H.M: Environmental practice in the commodity chain:the dyestuff and tanning industries compared Review of International Political Economy 2000, vol. 7, s. 254-288.

Stokke, K,

Mohan, G:

Participatory Development and Empowerment: The Dangers of Localism Third World Quarterly 2000, vol. 21, s. 247-268.

Stokke, K,

Ryntveit, A.K:

The Struggle for Tamil Eelam in Sri Lanka Growth and Change 2000, vol. 31, s. 285-304.
Sæther, B: Continuity and Convergence: Reduction of Water Pollution in the Norwegian Paper Industry Business Strategy and the Environment 2000, vol. 9. s. 390-400.

 

 

Vitenskapelige artikler i norske/nordiske tidsskrift

Sosiologi

FORFATTER
TITTEL
UTGITT
Birkelund, G.E: Modernitetens flertydighet- økende individualisme eller stabil strukturell ulikhet? Tidsskrift for samfunnsforskning 2000, vol. 41, s. 215-235.

Birkelund, G.E,

Eriksen, J:

Overflødighetshorn av kunnskap. Anmeldelse av Sosialt Utsyn 2000 Samfunnsspeilet, SSB, s. 44-47.

Birkelund, G.E,

Gooderham, P,

Nordhaug, O:

Næringslivets fremtidige ledere: Kjønn, jobbverdier og karriereplaner Tidsskrift for samfunnsforskning 2000, vol. 4, s. 594-619.

Cappelen, Å,

Fagerberg, J,

Mjøset, L:

Den norske modellen på nittitallet Vardøger 2000, vol. 26, s. 136-159.
Hansen, M.N: Sosial bakgrunn og karakterer blant juridiske kandidater Tidsskrift for samfunnsforskning 2000, vol. 41, s. 151-186.
Hansen, M.N: Høyere utdanning og utbytte – hva betyr utenlandsk opprinnelse for inntektsnivå? Søkelys på arbeidsmarkedet 2000, vol. 17, s. 223-234.
Høgsnes, G: "Lønnsutvikling for ansatte i skoleverket" Søkelys på arbeidsmarkedet 2000, vol. 17, s. 77-87.

Fennefoss, A,

Høgsnes, G,

Larsen, K.A:

Lønnsoppgjøret 2000 og samordningens framtid Søkelys på arbeidsmarkedet 2000, vol. 17, s. 189-203.

Fennefoss, A,

Høgsnes, G,

Larsen, K,A:

Lønnsoppgjøret 2000- og fremtidens lønnsdannelse Søkelys på arbeidsmarkedet 2000, vol. 17, s 189-202
Kalleberg, R: Henimot en ny forskningsjournalistikk? Henimot en ny forskningsjournalistikk?
Kalleberg, R: Noen linjer i 1900- tallets norske idéhistorie Apollon 2000, Universitetet i Oslo, s. 66-67
Kalleberg, R: En knippeinstitusjon mellom tradisjon og visjon. Institut for sosiologi ved Universitetet i Oslo 1950-2000. Tidsskrift for samfunnsforskning 2000, Universitetetsforlaget, s. 639-668,
Kalleberg, R: Institusjoner for fornuftig meningsdannelse Apollon 2000, Universitetet i Oslo, s.76-77
Mastekaasa, A: Universitetsutdanning, karakterer og økonomisk suksess Tidsskrift for samfunnsforskning 2000, vol. 41, s.523-560.
Meland, P: EUs menneskerettighetspolitikk Mennesker og rettigheter 2000, vol. 18.
Mjøset, L: Samtidsfortolkning i norsk sosiologi Sosiologi i dag 2000, vol. 30, s. 53-75

Mjøset, L:

Skirbekk, Skjervheim og funksjonalismen Sosiologi i dag 2000, vol. 30, s. 96-100
Mjøset, L: Hvorfor er sosiologiske teoretikere så uenige? Apollon 2000, vol. 10, s. 32-35
Mjøset, L: Et barn av gullalderen Vardøger 2000, vol. 26, s. 15-37.
Mjøset, L: Norsk sosiologiforenings hederspris til Ottar Brox Sosiolog- nytt 2000, vol. 25, s. 11-21.

 

 

 
Otnes, P.J: Det uferdiges dialektikk. Omtale av Østerberg: Det moderne Sosiologisk årbok 2000, vol. 5, s. 245-261.
Skirbekk, S: "Kontroverser og samtidstolkninger" Sosiologi i dag 2000, s. 118-120.
Skirbekk, S: "Levekår og livskvalitet blant lesbiske kvinner og homofile menn" Inter Medicos 2000, s. 10-12
Skirbekk, S: "Kirken som statsideologi og motkultur- Moderniteten som utfordring" Kirke og kultur 2000, vol. 105 s. 519-532
Skirbekk, S: "Oppstemming til strid. En sammenligning av norske og kanadiske krigsplakater. Norveg 2000, s. 67-80.

 

Samfunnsgeografi

FORFATTER
TITTEL
UTGITT

Smestad, N,

Stokke, K:

Anvendelse av fleksibel arbeidskraft i oljeindustrien. En analyse av Statoils bruk av kontraktørarbeidskraft i sokkelbasert virksomhet Nordisk Samhällsgeografisk Tidsskrift 2000, s. 61-74.
Stokke, K: Sosial Kapital: Tildekkende trylleord i utviklingsdebatten 3. Verden Magasinet X 2000, vol. 9, s. 34-34.
Stokke, K: Geografifagets museumsvoktere: Svar til Rådet i Norsk Geografisk Selskap Samfunnsgeografen 2000 vol. 10, s. 34-35.

Stokke, K,

Molestad, K:

Samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo Vidsyn 2000.
Stokke, K: Sosial Kapital Samfunnsgeografen 2000, vol. 10, s. 24-25.

 

Vitenskapelige rapporter i serie

Sosiologi

FORFATTER
TITTEL
UTGITT

Birkelund, G. E.

Heldal, Johan:

Educational Homogamy in Norway- trends and patterns Memorandum 2000, Departement of Economics, University of Oslo
Høgsnes, G: Likelønnsproblemet i norsk lønnsdannelse Makt og demokratiutredningen 2000.

Lilleaas, U.B.

Widerberg, K:

Trøtthetsbilder og trøtthetsdagbok Notat nr. 4 2000, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO.
Mastekaasa, A: Fraværsforebygging i Staten; En evaluering av åtte sykefraværsprosjekter Rapport 2000, Institutt for samfunnsforskning.

Nielsen, R.A.

Fekjær, S.N.

Aagnes, B.

Helland, H:

Samfunnets støtter? Arbeidsmarkedet for hovedfagskandidater fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Rapport 2 2000, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Norström, T,

Skog, O.J:

Lördagsöppna Systembolagsbutikker: Effekter på försäljingen under de första åtta månederna SOFI, Stockholms universitet 2000

 

 

Kapittel i rapport utgitt ved en annen institusjon

Sosiologi

FORFATTER
TITTEL
UTGITT
Høgsnes, G: Likelønnsproblemet i norsk lønnsdannelse Makt og demokratiutredningen 2000.

Leira, A:

"Kjønn - et sosialt kjennetegn?" I Engelstad, F(red.). Kunnskap og refleksjon. 50 års samfunnsforskning. Rapport 2:2000 s. 123-147, Institutt for samfunnsforskning.
Widerberg, K: Könskontraktets kropp – kropp, sexualitet, medborgarskap och kön Strategier och kontrakt för ekonomi och kärlek, s. 191-209. Rapport från 10:e Nordiska Kvinno-Juristmötet, Justus fôrlag, Uppsala,

 

Samfunnsgeografi

FORFATTER
TITTEL
UTGITT

Knutsen, H.M:

Leather tanning: environmental regulations and competitiveness FIL Working Papers, Departement of Human Geography

 

Konferansebidrag og foredrag

Sosiologi

 FORFATTER   TITTEL OG/ELLER ANLEDNING
Birkeland, Åsmund: Foredrag for Landsorganisasjonen i Norge
Birkeland, Åsmund: Foredrag ved Lillestrøm videregående skole

Birkelund, G.E,

Sørensen, Annemette::

Gender Stratification. ECSR Summer School for PhD students in Sociology, Nuffield College, Oxford University, september 2000.
Birkelund, G.E: "Ut av arbeidsstyrken- hva er effekten av helse og klasse?" Direktoratet for Arbeidstilsynet 2000.
Birkelund, G.E: Kan vi bruke klassebegrepet i år 2000? Statistisk Sentralbyrå 2000.
Birkelund, G.E: Sosioøkonomisk posisjon, kjønn og klasse. Hvordan samvarierer de? Inst. for almennmedisin og samfunnsmedisinske fag, UiO.
Birkelund, G.E: Foredrag for International Sociological Association´s Research Committee 28 on Social Stratification, konferanse, Frankrike
Birkelund, G.E: Foredrag ved Frisch-seminaret 2000
Bråten, S: ÔDelaktige spedbarn og dialogpartnere: altersentrisk persepsjon.Õ Det Norske Videnskaps-Akademi (Hist.fil. Klassem¿te) 11.febr. 2000
Bråten, S: ÔHow and why infants share in the parentsÕ feelingsÕ. Forelesning pŒ ÔGiornata di studio con il Prof. Stein BrŒtenÕ - konferanse viet kliniske og behandlingsmessige implikasjoner av Stein BrŒtens teori om spedbarns delaktighet, Servizio Matyerno Infantile; Neuropischatria Infantile, U.S.L. N.4 Di Parma Parma, 3.mai 2000.
Bråten, S: ÔFrom mirroring of movements to simulation of mind?Õ Institute of Human Physiology, University of Parma, 4.mai. 2000
Bråten, S: ÔAltercentric perception and participation by infant and adult dialogue partners.Õ Innbudt hovedforelesning pŒ konferansen ÔMirror Neurons and the Evolution of Brain and LanguageÕ, Hanse Wissenschaftkolleg, Delmenhorst 5-8 juli 2000
Bråten, S: ÔThe nature, nurture and emergence of speech: steps in child development and evolutionÕ. Auditorieforelsning pŒ Psykologistudentenes Balkankonferanse, UiO 20-21.oktober 2000
Frønes, Ivar: En rekke foredrag ved følgende institusjoner og bedrifter: Aske kommune, Gjøvik kommune, SPO, Grundig, Elektrolux, Veidekke ASA, Prosessindustriens landsforening, Markedsforeningen (MFO), Norsk Gallup, Organisasjonssosiologisk forening, Oslo kommune (Rådhuset), BFD, Bærum kommune, Dun & Bradstreet, Gjensidige NOR (Østfold), Gjensidige NOR (Akershus), , Akershus fylke, Sparebankforeningen, DNB, JCG, Telemarks biblioteker, Norsk Annonsørforbund, Medius (Østfold), ISCO Group, Sekretærdagen, USBL, Bydel 3 Oslo, Helse- og sosialetaten i Buskerud, Norsk Hydro.
Helleand, H: "The recruitment to different educational fields" European Societies or European Society? – EuroConference on Educational Differentiation in European Societies: Causes and Consequenses, Giens, France.
Høgsnes, Geir: "Lønnsdannelse, lønnsrelasjoner og forhandlingsstrategier" møte i arbeidsutvalget i Norsk Lærerlag, Hadeland
Høgsnes, G: "Norsk lønnsdannelse og belønningssystemer – trender i dagens samfunn og framtidige strategier", NSFs årsmøte, Gardermoen
Høgsnes, G: "Forhandlingssystem og forhandlingsstrategier i et mer fleksibelt arbeidsmarked" Solaseminraet år 2000, Stavanger
Høgsnes, G: "Lønnsoppgjøret 2000 – hva skjedde?" TBLs lønnspolitiske seminar 2000, Oslo
Høgsnes, G: "Lønnsoppgjøret 2000 og framtidens lønnsdannelse" NHO-seminar
Høgsnes, G: "En strategi for sysselsetting og verdiskaping" YS-konferansen 2000, Oslo
Høgsnes, G: "Likelønnsproblemet i norsk lønnsdannelse", Likestillingssenteret
Høgsnes, G: "Vitenskapelig publisering for forskningsinstitusjoner – hvorfor bør man og hvordan kan man øke mengden vitenskapelige artikler?" Østlandsforsknings artikkelseminar, Lillehammer

Høgsnes, G,

Fennefoss, A:

Union Fragmentation, Relative Wages, and the Future of Norwegian Wage Determination. Society for the Advancement of Socio Economics, London.
Kalleberg, R: "Mennesket er seg selv og slekten." Søren Kierkegaards virkning på norsk samfunnstenkning. Søren Kierkegaards innflytelse på norsk kulturliv, DNS Chateau Neuf, Oslo.
Kalleberg, R: Formidling og bruk av forskernes resultater. Hva vet vi- hva bør forbedres? Konferanse om oppdragsforskning og evaluering, KUF, Soria Moria, Oslo.
Kalleberg, R: Forskningsformidling - en fagetisk utfordring, De nasjonale forskningsetiske komiteer, Oslo.
Kalleberg, R: Forskningsformidling og evaluering. KUF, Soria Moria, Oslo.
Kalleberg, R: Moralteori og allmennmoral i vekselvirkning. Kommentar til Knut Erik Tranøys " Det åpne Sinn." Seminaret i vitenskapsteori, Universitetet i Oslo.
Kalleberg, R: Forskningsformidling og bibliotekene, Nordisk fagreferentkonferanse, Oslo 2000.

Kjøsrød, L

Thornquist, Eline:

A Marriage of Two Minds; How Changing Institutional Arrangements Affect Jurisdictional Tensions Between Norwegian Physiotherapy and Medicine 1960-1995, State, Citizens and Professions, Lisabon, Portugal, 2000.
Lilleaas Ulla-Britt: Foredrag ved Samfunnsviternes høstkonferanse

Lilleaas, U.B,

Widerberg, K:

Tid, kropp og arbeid. Arbeidsmiljøkongressen 2000, Bergen.
Mastekaasa, A: Status for sykefraværsordningen, Sykefraværsforskning, Norges Forskningsråd 2000.
Mastekaasa, A: The Social Origins of Norwegian Elites, Sociology in Norway- 50 years after.
Mastekaasa, A: Analyse av årsaker til sykefravær, Posten BA, HMS Konsern 2000
Mastekaasa, A: Prosjektet "Fraværsforebygging i staten" (FFS). Tiltak mot sykefravær- har vi riktig nøkkel, SAS Plaza Hotell 2000..
Mastekaasa, A: Sykefravær i historisk og komparativt perspektiv. Hvordan forebygge og redusere sykefraværet, Rica Sjølyst 2000.
Skirbekk, S: "Nationalism- subject of Study and Term of Abuse." ISSEI, Bergen.
Skirbekk, S: Kulturbegrep og kulturforklaringer. Norsk sosiologiforening, Vinterseminaret 2000, Sjusjøen høyfjellshotell.
Skirbekk, S: "Mistankens hermeneutikk." Vitenskapsteoretisk seminar i dr.gradsprogram, MF.
Skirbekk, S: Kulturstudier som funksjonsanalyse, Seminaret i vitenskapsteori, Sophus Bugges hus, Blindern, Oslo.
Skirbekk, S: "Kulturforskning og ideologianalyse." Norsk sosiologiforening/avd. sør, Kristiansand.
Skog, O-J: Alcohol consumption and overall accident mortality in 14 European countries. ECAS 2nd. Research Conferance, Stockholm.
Wetlesen, Tone Schou: Foredrag ved Grünerløkka-Sofienberg helsestasjon og Vindern helsestasjon
Widerberg, K: "Stiffed- A Comment to Susan Falludi." "Maskuliniteter- en konferanse om menn," Oslo.
Widerberg, K: Kunnskapens kön: Utfordringar inför ett nytt årtusende. Foreningen for kvinde og kønsforsknings 10 års jubileumskonferanse, Roskilde, Danmark.
Widerberg, K: Resistance, Integration, Challenges. The Sociology of Gender, the Norwegian Case. Nasjonal fagkonferanse i sosiologi, Ulvik.
Widerberg, K: "Gender.... again... historic bodies, historicity of the body- a comment to Joan Scott." Respondent to Joan Scott on a plenary session at the 4th. European Feminist Research Conference in Bologna.

 

Samfunnsgeografi

 FORFATTER   TITTEL OG/ELLER ANLEDNING
Solerød, Hans: "Utfordringer fra Mosseregionen" Regionrådet for Mosseregionen, Moss
Stokke, Kristian: "Makt, rom og kritisk politisk geografi" Maktens romlige dimensjon, Universitetet i Oslo
Stokke, Kristian: "Local politics and democratisation in developing countries" Annual Meeting, Association of American Geographers, Pitsburg, USA

Stokke, Kristian,

Mohan, Giles:

"Participatory Development and Empowerment. The Danger of Localism" International Conference on Democratic Decentralisation, Thiruvananthapuram, India

Stokke, Kristian,

Mohan, Giles:

"The convergence around local civil society and the dangers of Localism" Local Politics and Democratisation in Developing Countries, Universitetet i Oslo

Stokke, Kristian,

Ryntveit, Anne Kirsti:

"The struggle for Tamil Eelam" Anual Meeting, Association of American Geographers, Pittsburg, USA

Stokke, Kristian,

Tõrnquist, Ole:

"Globalisation, local politics and democratisation in developing countries" Asia 2000, Sundvollen Hotell

Stokke, Kristian,

Tõrnquist, Ole:

"Globalisation,, local politics and democratisation in developing countries" På konferansen Local Politics and Democratisation in Developing Countries, Universitetet i Oslo
Sæther, Bjørnar: "Geographical expansion within the Norweagian paper industry. A morphogenetic approach." Global conference in economic geography, Singapore
Sæther, Bjørnar: "The greening of theory and forestry. The case of the North-European paper chain" Regional sustainable development, University of Massachusetts at Lowell
Wessel, Terje: "Boligpolitikk for storbyene" Miljøbykonferanse 2000, Oslo

 

Forelesninger ved eksterne institusjoner

Sosiologi

 FORFATTER   TITTEL OG/ELLER ANLEDNING
Birkeland, Åsmund: To forelesninger ved Den sosialpedagogiske høyskolen

Birkelund, Gunn Elisabeth:

"Ut av arbeidsstyrken – hva er effekten av helse og klasse?" Direktoratet for Arbeidstilsynet
Birkelund, Gunn Elisabeth: "Kan vi bruke klassebegrepet i år 2000?" Statistisk Sentralbyrå
Birkelund, Gunn Elisabeth: "Sosioøkonomisk posisjon, kjønn og klasse. Hvordan samvarierer de?" Institutt for almenmedisin og samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Oslo
Engelstad, F: Forelesning ved Universitetet i Tromsø
Engelstad, F: Forelesning ved Humboldt-universitetet i Berlin, Tyskland
Engelstad, F: Forelesning ved University of Nothingham, England
Frønes, Ivar: To forelesninger ved Høgskolen i Østfold
Frønes, Ivar: Forelesning ved Telemark Folkeuniversitet
Frønes, Ivar: Forelesning ved Politihøgskolen
Frønes, Ivar: To forelesninger ved Universitetet i Trondheim
Frønes, Ivar: Forelesning ved Lærarfortbildningen, Stocholm
Frønes, Ivar: Forelesning ved Høgskolen i Oppland
Helland, Håvard: To forelesninger ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo
Lilleaas, Ulla-Britt: Forelesning ved Høyskolen i Oslo
Lilleaas Ulla-Britt: Forelesning ved Institutt for sykepleievitenskap, Universitetet i Bergen
Mjøset, Lars: Forelesning ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU, Trondheim
Mjøset, Lars: Forelesning ved Vesfold distriktshøgskole
Mjøset, Lars: Forelesning ved Institutt for sosiologi, Universitetet i Bergen
Njøset, Lars: Forelesning ved Humbolt universitetet, Berlin
Mjøset, Lars: Forelesning ved Maison de la sciences del l´homme, Frankrike
Skog, Ole-Jørgen: Forelesning ved Biologisk institutt, Universitetet i Oslo
Sæter, Oddrun: Forelesning ved Arkitekthøgskolen i Oslo
Sæter, Oddrun: Forelesning ved Telemarksforskning i Bø
Sæter, Oddrun: Forelesning for Kriminalitetsforebyggende råd, Sverige
Widerberg, Karin: Forelesning ved Institutt for folkehelsa
Widerberg, Karin: To forelesninger ved Nordisk forskerkurs

 

Samfunnsgeografi

 FORFATTER   TITTEL OG/ELLER ANLEDNING
Solerød, Hans: Fire forelesninger ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO
Solerød, Hans: Forelesninger ved etterutdanning for lærere
Stokke, Kristian: Forelesning ved institutt for geografi, Gøteborg Universitet
Wessel, Terje: "Segregasjon og bomiljø" Høyskolen i Oslo
Wessel, Terje: "Trenger vi en ny boligpolitikk i storbyen?" Oslo kommune bolig- og eiendomsetaten

 

 

Pågående forskning

Sosiologi

ANSVARLIG
PROSJEKT 
Birkeland, Å: Norsk arbeidsliv mellom politikk og økonomi. Doktorgradsprosjekt, ISS
Birkelund, G.E: Gender stratification. Sammen med Annemette Sørensen
Birkelund, G.E: Employment, Gender, Class and Health. Sammen med Espen Dahl, Fafo
Birkelund, G.E: Jobb Values of Future Business Leaders. Sammen med Paul Gooderham NHH, Odd Nordhaug NHH og Kristen Ringdal NTNU
Birkelund G.E: Assortative mating among graduates. Sammen med Marianne Nordli-Hansen, ISS
Birkelund G.E: Educational Homogamy in Norway: Trends and Patterns. Sammen med Johan Heldal
Bråten, S: Moral Account. Essays on Moral Decisions and Communication (with other contributors)
Bråten, S: Roots of Altruism and Mirroring: The Virtual Other in the Developing and Dialogic Mind:
Bråten, S: Ethical Decisions and Consciousness: Dialogue, Development and Collapse
Bråten, S: Barns delaktige speil: om opphavet til dialog og altruisme
Enerstvedt, R.T: Tospråklighet og lesing/skriving hos døve barn. Sammen med Arnesen, Engen og Engen, Høie og og Vonen
Engelstad, F: Makt- og demokratiutredningen
Helland, H: Høyere utdanning: rekrutering, finansiering og resultater. Sammen med Arne Mastekaasa og Marianne Nordli-Hansen
Høgsnes, G: Korporativisme i lønnsdannelse, organisasjonsfragmentering og maktfordeling.
Leira, Arnlaug: Hvem skal passe barna? NFR-prosjekt. Medarbeidere May-Linda Magnusen og Borghild Godal.
Leira, Arnlaug: Deltar i to EU/TSER finansierte forskernettverk: "Gender and Citizenschip" og "Working and Mothering"
Lilleaas, U-B: Trøtthet(ens) sosialitet – kultur, tradisjon og forandring. Sammen med Karin Widerberg
Lilleaas, U-B: Fra en kropp i ustand til kroppen i det moderne. Doktorgradsprosjekt
Lilleaas, U-B: Kvinners helse. Lærebokprosjekt med Dag Ellingsen
Mjøset, Lars: Lærebok i moderne sosiologisk teori. Planlagt ferdig våren 2001
Mjøset, Lars: EUs integrasjon i spenningsfeltet mellom globalisering og nasjonale velferdsstater. I tilknytning til ARENA-prosjektet. Planlagt ferdig 2002/3
Mjøset, Lars: Miljøproblemenes historie. Sammen med Sjur Kasa
Roggen, I: Persoanl Risk Detector: A system for risk balance. Nettbasert.
Rønning, Geir: En komparativ undersøkelse av bankkrisen i Norge på 20-tallet og 80-tallet.
Skirbekk, S: Revisjon av Ideologi, myte og tro for engelsk publisering.
Skirbekk, S: Redigerer antologi om innvandrerproblematikk.
Skog, Ole-Jørgen: European Comparative Alcohol Study. Sammen med blant annet Thor Norström ved Stocholms Universitet
Skog, Ole-Jørgen: Addiction and Choice
Skog, Ole-Jørgen : Networks of action, trust and cooperation
Sæter, Oddrun: Rom og relasjoner – studie av relasjonen mennesker og rom belyst ved to case. Dr.gradsprosjekt, NFR
Thagaard, Tove: Kjønn og kjærlighet i forandring. Utfordringer for moderne parforhold. Sammen med Kari Stefensen
Widerberg, Karin: Trøtthet( -ens sosialitet). kultur, tradisjon og forandring; utfordringer ved inngangen til neste årtusen – et sosiologisk forskningsprosjekt med helsepolitiske implikasjoner". Sammen med U-B Lilleaas.

 

Samfunnsgeografi

ANSVARLIG
PROSJEKT 
Knutsen, Hege: FiL-prosjektet med Jan Hesselberg
Knutsen, Hege: Industrial networks & industrial upgrading: the garment industry in Sri Lanka
Knutsen, Hege: The textile and garment industry – a stepping stone of genuine industrialisation i Vietnam
Knutsen, Hege: Black Entrepreneurs and Regional Economic Development in Northern Namibia. Med Sylvi Endresen
Knutsen, Hege: State, Market and the Challenge of late development: the transformation to market economy and impact on economic and social development in Vietnam. Under planlegging som NVFU program med HGRC Hanoi
Stokke, Kristian: Globalisation, Local Politics and Democratisation in Developing Countries. Sammen med Ole Törnquist, Giles Mohan med fler.
Sæther, Bjørnar: Internasjonalisering av skogindustri

 

Avsluttede arbeid som ikke er utgitt/under publisering:

Sosiologi:

  FORFATTER   TITTEL
Birkeland, Å: "A Non-positivist Unity of Science. Ernst Cassirers critique of the nomothetic-ideographic dichotomy". Artikkel til antologi. I sammarbeid med Håvard Nilsen.
Birkelund, G.E: "Næringslivets fremtidige ledere: Kjønn, jobbverdier og karriereplaner" Sammen med Paul Gooderham og Odd Nordhaug. I Tidsskrift for samfunnsforskning nr.4 2000
Birkelund, G.E: "Women and Union Democracy. Welcome as Members but not as Leaders?" Sammen med Siv Øverås. Kommer i J.Baxter og M. Western (red): Reconfiguration of Class and Gender, Stanford University Press.
Bråten, S: Altercentric perception by Infant and Adult in Dialogue: EgoÕsVirtual Participation in AlterÕs Complementary Act. Invited by V. Gallese & M. Stamenov (eds.) Mirror Neurons and the Evolution of Brain and Language, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamin Publ Co. (in prep.)
Enerstvedt, R.T: Tospråklighet og lesing/skriving hos døve barn. Sammen med Arnesen, Engen og Engen, Høie og og Vonen
Frønes, Ivar: Handling, kultur og mening. Bok, publiseres januara 2001 på Fagbokforlaget.
Frønes, Ivar: "Revolution without rebels" Artikkel til antologi
Høgsnes, G: Decentralized Wage Bargaining: A threat to Income Policy Goals or an instrument of Flexibility. Sammen med Frode Longva.
Lilleaas, Ulla-Britt: "Writing a New Habitus" I Widerberg et al. (bok uten navn)
Lilleaas, U-B: "Kroppslig beredeskap og kroppens kompetanse"
Lilleaas, U-B: "Trøtthetens tid". Sammen med Karin Widerberg. Bok på Pax
Mjøset, Lars: Sosiologiens framgangsmåter. Kommer på Universitetsforlaget 2001
Mjøset, Lars: "The Nordic economies 1945-1980". Publiseres i Storia delléconomia modiale dallántichita´ai giorno nostri, Redigert av Valerio Castronovo. Vol V. Modernization and the problem of underdevelopment 945-1980,, Roma, Gius Laterza & Figli 2001
Mjøset, Lars: "Understanding of theory in the social sciences". Publiseres i Smelser & Bates (red). International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, Amsterdam 2001
Mjøset, Lars: "Employment, unemployment and ageing in the Western European welfare states". Publiseres i Pascal Petit and Luc Soete (red) Technology and the Future of European Employment, Cheltenham, Edward Edgar 2001
Mjøset, Lars: "Brecht og Kina – Johannesen og Norge" Utkommer i Festskrift til Georg Johannesen på 70-årsdagen, Cappelen Forlag, Oslo 2001
Mjøset, Lars: "The environmental problems of the international division of labour". Sammen med Sjur Kasa i Sosiologisk Tidsskrift 1/2001
Mjøset, Lars: "A comparsion of European and Pacific Integration" Artikkel sammen med Kristen Nordhaug.
Mjøset, Lars: Diskusjonsbidrag om miljøsosiologi i Sosiologisk Tidsskrift 1/2001
Mjøset, Lars: Diskusjonsbidrag om den historiske sosiologiens metode i Comparative Social Research Vol 20, 2001
Skirbekk, S: The New Liberal Ideology
Skog, O-J: "Alcohol consumption and mortality rates from traffic accidents, accidental falls, and other accidents in 14 European countries" i Addiction
Skog, O-J: "Alcohol consumption and overall accident mortality in 14 European countries" i Addiction
Skog, O-J: Book Review: Howard Rachlin "The Science of Self-Control". I Addiction
Skoge, O-J: "Theorizing about patience formation – the necessity of conceptual distinction" i Economics and Philosophy
Skog, O-J: "Alcohol and mortality: Methodological and analytical issues in aggregate analyses" Sammen med T. Norström
Sæter, Oddrun: "Sacred Symbols in Suburbia" i Nordisk arkitekturforskning
Sæter, Oddrun: "Kunsten og byutviklingen. Om forholdet mellom estetikk, politikk og sosiale prosesser" i Nordisk tidsskrift for kunstnerpolitikk
Thagaard, Tove: Intimitet og autonomi. Kjønnsforskjeller i utforming av kjærlighet.
Widerberg, Karin: Trøtthetens tid. Sammen med U-B Lilleaas. Utkommer på Pax 2001
Widerberg, Karin: Historien om et kvalitativt forskningsprosjekt. Kommer på norsk på Universitetsforlaget i 2001 og på svensk på forlaget Studentlitteratur 2001

 

Samfunnsgeografi:

  FORFATTER   TITTEL
Knutsen, Hege: Environmental regulation in the new global economy: the impact on industry and competitiveness. Bok på Edward Edgar forlag. Sammen med Rhys Jenkins, Jonathan Burton, Anthony Barzokas, Jan Hesselberg
Stokke, Kristian: Development, Space, Power. Kommer på SAGE

 

 

Publisert 28. mai 2009 13:59 - Sist endret 12. okt. 2010 08:29