SOSIOLOGI

Årsrapport for 1997, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
 
 
Innledning
Bøker utgitt av instituttets ansatte
Vitenskapelige artikler i bøker, lærebøker, leksikon
Rapporter utgitt på forlag
Vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrift
Vitenskapelige artikler i norske/nordiske tidsskrift
Vitenskapelige rapporter i serie
Redaktør og redaksjonsansvar
Konferansebidrag, foredrag, m.m.
Populærvitenskapelige artikler
Ledere, kommentarer, anmeldelser
Formidling i radio/TV
Pågående forskning
Eksterne verv
Offentlige utvalg/styreverv/annet
Utredningsarbeid utenfor Universitetet i Oslo
Medlemmer av råd, utvalg, styringsorganer ved Universitetet
i Oslo
Eksternt finansierte prosjekter
Doktorgrader
Hovedoppgaver
Medlemmer av interne styringsorganer ISS
Ansatte
Statistikk
Regnskap
 
 
 
 
 
INNLEDNING
 
1997 var det andre året hvor sosiologi og samfunnsgeografi var en enhet, Den administrative tilpasning mellom enhetene, som i utgangspunktet var svært ulike, er etterhvert kommet relativt langt. Dette innebærer at administrasjonen har overtatt oppgaver som ved SGO tidligere var utført av de vitenskapelige ansatte, og at timeregnskapet er tilpasset begge fag, slik at særegenheter ivaretaes.
 
Ved sosiologi har i løpet av 1997 revidering av mellomfags- og hovedfagspensum og undervisningsopplegg blitt fullført og er under utprøving, Revidering av grunnfagspensum var på det nærmeste avsluttet 1997, og blir formelt fullført vinteren 1998. Dette innebærer at revidering av pensum på alle nivå er fullført, det samme gjelder nyorganisering av studiet på mellom og hovedfagsnivå, på grunnfag foregår i 1998 en analyse av studieform som en forlengelse av pensumrevisjonen.
 
Timeregnskapene har bidratt til en oversikt over instituttets ressurser, som igjen har forenklet prioriteringsspørsmål, både for ansatte og for studenter. Desentraliseringen av midler, og oversikt over ulike tiltaks kostnader bidrar sterkt til en effektivisering, innsparinger på ett område er investeringer på et annet.
 
En sentral oppgave ved sosiologi 1997 har vært utvikling av muligheter innen studentutveksling med ikke-nordiske universitet, og økede muligheter for norske studenter til å tilbringe en del av hovedfagsstudiet ved et annet universitet. I 1997 ble avtaler med to amerikanske og et engelsk universitet utviklet, med tilknyttede professor II stillinger ved de tre lærersteder. Sammen med en serie utviklingsavtaler innenfor Sokrates-ordningene betyr dette at sosiologi i 1997 snart nærmer seg realisering av de oppsatte mål for studentutveksling, hvor en stor andel av hovedfagsstudentene tilbringer ett semester eller mer utenfor Norge.
 
Et annet prioritert område i 1997 var stimulering til forskning og publisering gjennom produksjonsstøtte. De ulike former for produksjonsstøtte ble i løpet av 1997 tatt i bruk av flere ansatte enn tidligere, etterhvert som ordningene ble innarbeidet. En endring i økonomien som umuliggjør produksjonsstimulerende ordninger, som språkvask, muligheter for en viss assistentstøtte etc, vil være svært uheldig.
 
I forhold til studieplaner, pensum og organisering av undervisning har 1997 betydd en avslutning av omfattende revisjonsprosjekter. Rutiner for tidsregnskaper og former for produksjons- og publiseringsstøtte for vitenskapelig ansatte har blitt konsolidert, og er nå en integrert del av den daglige drift.
 
Studenttallet ved sosiologi er høyt, opptaket til hovedfag er ikke endret. Et noe lavere antall ved grunnfag spiller ressursmessig liten rolle, det er antallet ved hovedfag og doktorgrad som trekker ressurser.
 
Annick Prieur og Geir Høgsnes ble ansatt som førsteamanuenser, men tiltrådte ikke i 1997.
 
Ved samfunnsgeografi ble den vitenskapelige staben utvidet med to nye medarbeidere i 1997. Kristian Stokke ble ansatt som førsteamanuensis i politisk geografi og Terje Wessel ble ansatt som førsteamanuensis i bygeografi. Dette har bidratt svært positivt til det faglige miljøet både når det gjelder forskning og undervisning, og det har gitt samfunnsgeografi større arbeidskapasitet. Studenttallet på samfunnsgeografi holdt seg på et stabilt høyt nivå i 1997, etter en relativt sterk økning i de foregående år.
 
Samfunnsgeografi fortsatte i 1997 arbeidet med å videreutvikle den internasjonale virksomheten. I denne forbindelse har administrasjonen ved ISO i betydelig grad avlastet de vitenskapelige ansatte både med hensyn til studentutvekslingen og med hensyn til økonomisk-administrative oppgaver. Dette var bl.a. av stor betydning da samfunnsgeografi arrangerte to "Intensive Programs" (IP) for studenter på lavere grad. Det ene ble finansiert gjennom SOKRATES og hadde deltakere fra England, Nederland, Sverige, Spania og Norge. Det andre ble finansiert gjennom NordPlus og hadde deltagere fra alle de nordiske landene.
Vitenskapelige ansatte ved samfunnsgeografi koordinerer og deltar i flere internasjonale forskningsprogrammer, bl.a. finansiert gjennom EU.
 
I 1997 fikk samfunnsgeografi nytt pauserom i 4. etasje i C-blokka, noe som oppleves som en vesentlig forbedring av de ansattes arbeidsmiljø. Denne møteplassene har også bidratt til økt kontakt mellom de to fagmiljøene, noe som ville blitt ytterligere forbedret gjennom en samlokalisering av hele instituttet.
 
ISS framtidige sentrale utfordringer er det videre arbeid med internasjonalisering av studiene og støtte til lærernes internasjonale virksomhet og publisering, og en utvikling av et positivt samarbeid mellom fagene på områder der dette er fruktbart. Dette arbeidet ble påbegynt i 1997, den konkrete videreføring av dette vil begynne i 1998.
 
 
 
 
 
 
BØKER
 
 
Sosiologi
 
FORFATTER
BOK
UTGITT
     
Berg, A.M.O.E.O.
Medvirkning og læring. Endringsprosesser i staten
(ISBN 82-518-3644-1) Tano Aschehoug Forlag. 1997-11 : 126
     
Eikeland, O.O.B.A.M.
Medvirkningsbasert organisasjonslæring og utviklingsarbeid i kommunene
(ISBN 82-446-0412-3) Kommuneforlaget. 1997-12 : 162
     
Frønes, I.
Et sted å lære
Cappelen akademisk. 1997
     
Kalleberg, R.
Methodological Issues in Comparative Social Science
Mjøset, L.; Engelstad, F.; Brochmann, G.; Kalleberg, R.; Leira, A. (ed.): Comparative Social Research Jai Press, Inc.. 1997; 16 : 268
     
Leira, A.
Social Rights in a Gender Perspective
Koslowski, P.A.F.A. (ed.): Springer Verlag: Berlin. 1997
 
 
Samfunnsgeografi
 
FORFATTER
BOK
UTGITT
     
Hollup, O.; Stokke, K.
Sri Lanka: Nasjonalisme, identitet og migrasjon
(ISBN 82-518-3513-5) Tano Aschehoug, Oslo. 1997-01: 147
 
 
 
Vitenskapelige artikler i bøker, lærebøker, leksikon
 
Sosiologi
 
FORFATTER
TITTEL
UTGITT
 
 
Bråten, S.L.
Altercentriskt deltagende som förklaring til att spädbarn kan ge omsorg -- Isenberg, I.B.; Oddner, F. (ed.): Seendets pendel.
Festskrift til Johan Asplund Brutus Österlings Bokforlag Symposium. 1997 : 181-200
     
     
Bråten, S.L.
Kommunikasjonsteori --
Sosiologisk leksikon Universitetsforlaget. 1997 : 153-154
     
     
Bråten, S.L.
Modell --
Sosiologisk leksikon Universitetsforlaget. 1997 : 208-209
     
     
Bråten, S.L.
Modellmakt --
Sosiologisk leksikon Universitetsforlaget. 1997 : 209-209
     
     
Frønes, I.; Heggen, K.; Myklebust, J.O.
Livsløpsanalyse- begreper og forståelseformer
Frønes, I.; Heggen, K.; Myklebust, J.O. (ed.): Livsløp. Oppvekst generasjon og sosial endring. 1997
     
     
Frønes, I.
Barndom
Korsnes, O.; Andersen, H.; Brante, T. (ed.): Sosiologisk Leksikon Universitetsforlaget. 1997
     
     
Frønes, I.
Children in Modern Families: A Scandinavian Perspective
Ben Arieh, A.; Wintersberger, H. (ed.): Monitoring and Measuring the State of Children- Beyond Survival European Centre. 1997
     
     
Frønes, I.
Generasjoner, barndom og familier i etterkrigsnorge
Frønes, I.; Heggen, K.; Myklebust, J.O. (ed.): Livsløp. Oppvekst, generasjon og sosial endring. 1997 : 59-75
     
     
Frønes, I.
Ungdom
Korsnes, O.; Andersen, H.; Brante, T. (ed.): Sosiologisk Leksikon Universitetsforlaget. 1997
     
     
     
Kalleberg, R.
7 oppslagsord (ideologikritisk analyse, dørvakt, kvalitative metoder, deltakende observasjon, feltmetoder, positivisme, kritisk teori).
Korsnes, O.; Andersen, H.; Brante, T. (ed.): Sosiologisk leksikon (ISBN 82-00-22948-3) Universitetsforlaget, Oslo. 1997
     
     
Kalleberg, R.
Skjervheim, sosiologi, filosofi og vitenskapsstudier.
Slaattelid, H. (ed.): Regime under kritikk. Hans Skjervheim i norsk filosofi. (ISBN 82-03-17837-5) Aschehoug, Oslo. 1997 : 239-268
     
     
Kalleberg, R.
Sosiologi, forståelsesformer og samfunnsformer. Dag Østerberg som vitenskapsfilosof og sosialfilosof
Bostad, I. (ed.): Filosofi på norsk II. Vår nære filosofihistorie. (ISBN 82-530-1865-7) Pax Forlag, Oslo.. 1997 : 26-52
     
     
Mastekaasa, A.
Dikotomi
Korsnes, O.; Andersen, H.; Brante, T. (ed.): Sosiologisk leksikon (ISBN 82-00-22948-3) Universitetsforlaget, Oslo. 1997 : 57-58
     
     
Mastekaasa, A.
Frekvensfordeling
Korsnes, O.; Andersen, H.; Brante, T. (ed.): Sosiologisk leksikon (ISBN 82-00-22948-3) Universitetsforlaget, Oslo. 1997 : 95-95 Universitetsforlaget, Oslo. 1997 : 95-95
     
     
Mastekaasa, A.
Grafisk framstilling
Korsnes, O.; Andersen, H.; Brante, T. (ed.): Sosiologisk leksikon (ISBN 82-00-22948-3) Universitetsforlaget. 1997 : 105-106
     
     
Mastekaasa, A.
Kovarians
Korsnes, O.; Andersen, H.; Brante, T. (ed.): Sosiologisk leksikon (ISBN 82-00-22948-3) Universitetsforlaget, Oslo. 1997 : 163-164
     
     
Mastekaasa, A.
Krysstabell
Korsnes, O.; Andersen, H.; Brante, T. (ed.): Sosiologisk leksikon (ISBN 82-00-22948-3) Universitetsforlaget, Oslo. 1997 : 169-169
     
     
Mastekaasa, A.
Loglineær analyse
Korsnes, O.; Andersen, H.; Brante, T. (ed.): Sosiologisk leksikon (ISBN 82-00-22948-3) Universitetsforlaget, Oslo. 1997 : 186-186
     
     
Mastekaasa, A.
Målenivå
Korsnes, O.; Andersen, H.; Brante, T. (ed.): Sosiologisk leksikon (ISBN 82-00-22948-3) Universitetsforlaget, Oslo. 1997 : 215-216
     
     
Mastekaasa, A.
Reliabilitet
Korsnes, O.; Andersen, H.; Brante, T. (ed.): Sosiologisk leksikon (ISBN 82-00-22948-3) Universitetsforlaget, Oslo. 1997 : 259-259
     
     
Mastekaasa, A.
Samvariasjon
Korsnes, O.; Andersen, H.; Brante, T. (ed.): Sosiologisk leksikon (ISBN 82-00-22948-3) Universitetsforlaget, Oslo. 1997 : 271-271
     
     
Mastekaasa, A.
Spredningsmål
Korsnes, O.; Andersen, H.; Brante, T. (ed.): Sosiologisk leksikon (ISBN 82-00-22948-3) Universitetsforlaget, Oslo. 1997 : 311-311
     
     
Mastekaasa, A.
Utvalg
Korsnes, O.; Andersen, H.; Brante, T. (ed.): Sosiologisk leksikon (ISBN 82-00-22948-3) Universitetsforlaget, Oslo. 1997 : 336-337
     
     
Mastekaasa, A.
Validitet
Korsnes, O.; Andersen, H.; Brante, T. (ed.): Sosiologisk leksikon (ISBN 82-00-22948-3) Universitetsforlaget, oslo. 1997 : 339-339
     
     
Mastekaasa, A.
Variabel
Korsnes, O.; Andersen, H.; Brante, T. (ed.): Sosiologisk leksikon (ISBN 82-00-22948-3) Universitetsforlaget, Oslo. 1997 : 340-340
     
     
Mastekaasa, A.
Årsaksmodeller (kausalmodeller)
Korsnes, O.; Andersen, H.; Brante, T. (ed.): Sosiologisk leksikon (ISBN 82-00-22948-3). 1997 : 352-352
 
Roggen, I.
 
The Web Wave
 
Patina Forlag 1997. ISBN 82-90881-99-1
 
Roggen, I.
 
Information and communication technology in research-based education. Some reflections on the Norwegian situation.
 
Patina Forlag 1997. ISBN 82-90881-99-2.
Skirbekk, S.
Time for Rethinking the Basis for the Universal Declaration of Human Rights
Otnes, P.; Solli, S.; Thomassen, A. (ed.): Sosiologisk Årbok/Yearbook of Sociology (ISSN 0808-288X). 1997 (1) : 57-79
     
 
 
Samfunnsgeografi
 
FORFATTER
TITTEL
UTGITT
 
     
Asheim, B.T.
Learning regions in a globalised world economy: Towards a new competitive advantage of industrial districts?
Conti, S.; Taylor, M. (ed.): Interdependent and Uneven Development: Global-local Perspectives (ISBN 1-85972-445-0) Ashgate, Aldershot, UK. 1997 : 143-176
Asheim, B.T.
Regionale innovasjonssystemer - en teoretisk diskusjon
Isaksen, A. (ed.): Innovasjoner, næringsutvikling og regionalpolitikk (ISBN 82-7634-090-3) Høyskoleforlaget, Kristiansand. 1997 : 51-77
     
Einagel, Victoria
Lastin Peace in Bosnia? Politics of Territory and Identity
Ola Tunanander, Pavel Baev, Victoria I. Einagel (eds.): Geopolitics in Post-War Europe, Sage, London, 1997
     
     
Haraldsen, T.
Industrielle komplekser og nasjonal innovasjonssystemer
Isaksen, A. (ed.): Innovasjoner, næringsutvikling og regionalpolitikk (ISBN 82-7634-090-3) Høyskoleforlaget, Kristiansand. 1997 : 51-77
     
Hollup, O.; Stokke, K.
Sosialt og kulturelt mangfold
Hollup, O.; Stokke, K. (ed.): Sri Lanka: Nasjonalisme, identitet og migrasjon (ISBN 82-518-3513-5) Tano Aschehoug, Oslo. 1997-01: 11-22
     
Stokke, K.
Singalesisk og tamilsk nasjonalisme som politiske prosjekt
Hollup, O.; Stokke, K. (ed.): Sri Lanka: Nasjonalisme, identitet og migrasjon (ISBN 82-518-3513-5) Tano Aschehoug, Oslo. 1997-01 : 24-43
     
     
     
     
 
 
Rapporter utgitt på forlag
 
FORFATTER
TITTEL
UTGITT
     
Feiring, M.; Fauske, H.; Throndsen, A.
Rehabilitering i kommunene
ØF-Rapport (ISBN 82-7356-375-8) Østlandsforskning. 1997 (12) : 87
 
 
 
 
Vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrift
 
 
Sosiologi
 
FORFATTER
TITTEL
UTGITT
 
 
Berg, A.M.
Participatory Strategies in Quality Improvement Programs
Public Productivity & Management Review. 1997-09; 21 (1) : 30-43
     
Kjølsrød, L.; Dybwad, T.B.; Eskerud, J.; Lærum, E.
Why are some doctors high-prescribers of benzodiazepins and minor opiates? A qualitative study of GPs in Norway
Family Practice, Vol. 14, No 5 Oxford University Press. 1997 : 361-368
     
Frønes, I.
Transformation of Childhood
Acta Sociologica. 1997 : 17-30
     
Hansen, M.N.
Social and Economic Inequality in the Educational Career. Do the Effects of Social Background Characteristis Decline?»
European Sociological Review. 1997; 13 (3) : 305-321
Hansen, M.N.
The Scandinavian Welfare State Model: The Impact of the Public Sector on Segregation and Gender Equality
Work, Employment & Society . 1997; 11 (1) :
83-99
     
Leira, A.
The Politics of Australian Child Care. From Philanthropy to Feminism
Book Review -- Acta Sociologica. 1997; 40 (3)
     
Mastekaasa, A.
Marital dissolution as a stressor: Some evidence on psychological, physical, and behavioral changes in the pre-separation period
Journal of Divorce and Remarriage. 1997; 26 : 155-183
     
Petersen, T.K.A.; Snartland, V.; Becken, L.E.; Olsen, K.M.
Within-Job Wage Discrimination and The Gender Wage Gap, The Case of Norway
European Sociological Review . 1997-02; 13 (2): 199-213
     
Skog, O.J.
The strength of weak will -- Rationality and society
(ISSN 1043-4631). 1997; 9 (2) : 245-271
     
Thagaard, T.
Gender, Power and Love: A study of interaction between spouses
Acta Sociologica (ISSN 0001-6993). 1997-09; 40 (4) : 357-376
     
Widerberg, K.
"Knowledge, Experience, and Ruling Relations: Studies in the Social Organization of Knowledge"
Contemporary Sociology. 1997; 26 (no 3)
 
 
Samfunnsgeografi
 
FORFATTER
TITTEL
UTGITT
 
     
Harpviken, K.B.; Fixdal, M.C.
Anti-personnel Landmines: A Just Means of War?
Security Dialogue, no. 3, vol. 28, September 1997, pp. 151-165. 1997-09; 28 (3) : 151-165
Harpviken, K.B.
Transcending Traditionalism: The emergence of non-state military formations in Afghanistan
Journal of Peace Research. 1997-08; 34 (3) : 271-287
Harpviken, K.B.
Landmines in Southern Africa: Regional Initiatives for Clearance and Control
Contemporary Security Policy. 1997-04; 18 (3) : 83-108
Harpviken, K.B.
The Hazara of Afghanistan: The thorny path towards political unity, 1978-1992
Atabaki, T.; O Kane, J. (ed.): Post-Soviet Central Asia I.B. Tauris, London. 1997-12
Harpviken, K.B.
War and Change in Afghanistan: Reflections on Research Priorities
Juntunen, M.; Rosén, S.; Schlyter, B. (ed.): Language - Culture - Society: Contributions from the Nordic Central Asian Studies Symposium 1996. Kegan Paul, London. 1997-12
     
Stokke, K.
Authoritarianism in the Age of Market Liberalism in Sri Lanka
Antipode (ISSN 0066-4812). 1997-10; 29 (4) : 437-455
     
     
 
 
Vitenskapelige artikler i norske/nordiske tidsskrift
 
Sosiologi
 
FORFATTER
TITTEL
UTGITT
 
 
Bråten, S.L.
Sverre Holm - post mortem i anledning Norsk Sosiologforenings hederspris
Sosiolog-nytt. 1997; 1 : 59-65
     
Hansen, M.N.
Lønnsrettferdighet og referansegrupper i offentlig og privat sektor
Lønnsrettferdighet og referansegrupper i offentlig og privat sektor
Hansen, M.N.
Sosiale nettverk, rekrutteringskanaler og lønn i det norske arbeidsmarkedet
Tidsskrift for samfunnsforskning . 1997; 38 (2) : 171-195
     
Mastekaasa, A.
Avgangsmønstre blant kvinner og menn
Søkelys på arbeidsmarkedet. 1997; 14 : 29-34
Mastekaasa, A.
Kjønnsforskjeller i sykefravær
Søkelys på arbeidsmarkedet. 1997; 14 (203-206)
     
Petersen, T.K.A.; Meyerson, E.; Snartland, V.
Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn - en rapport fra Sverige
Søkelys på arbeidsmarkedet.. 1997-12; 14 (1) : 75-80
Petersen, T.K.A.; Teigen, K.
Strukturelle betingelser for kvinner i ledelse
Søkelys på arbeidsmarkedet. 1997-05; 14 : 113-119
     
Skirbekk, S.; Bakke, P.
Til debatten om klasseteorier: Informasjonssamfunnet som sosiologisk utfordring
Brandt, B.; Kvandce, E. (ed.): Sosiologisk tidsskrift (ISSN 0804-0486) Scandinavian University Press, Oslo
     
Torp, H.; Mastekaasa, A.
Fortsatt lavere ledighet – men kan dette fortsette?
Søkelys på arbeidsmarkedet. 1997; 14 : 63-66
     
Widerberg, K.
Norsk kvinnoforskning - i ett “outsider-within” perspektiv
Kvinneforskning (ISSN 0806-6256). 1997 (3-4/97)
     
Wærdahl, R. (ed)
 
Sosiolog-nytt. Organ for Norsk Sosiologforening -- (ISSN 0333-3205). 1997; 22.årgang (1-4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samfunnsgeografi
 
FORFATTER
TITTEL
UTGITT
 
 
Birkeland, I.J.
Visuell erfaring som situert kunnskap
Sosiologi i Dag Novus Forlag, Oslo. 1997; 27 (1) : 73-89
     
Hesselberg, J.
Poverty in the South and in the North
Geogrfiske Annaler, Vol. 78, No. 4, pp. 227-241.
     
Mygland, A.S.; Stokke, K.
Symbolsk produksjon og forbruk av sted innen økoturisme i Costa Rica
-- Nordisk Samhällsgeografisk Tidskrift (ISSN 0282-4329). 1997-04 (24) : 3-21
 
 
Vitenskapelige rapporter i serie
 

Sosiologi

 
 
FORFATTER
TITTEL
UTGITT
 
Fangen, K.
Rasisme i plural form. Paradigmer og begreper om rasisme
ISS Rapport.
     
Leira, A.R.
Velferdsstat og sosialpolitikk. Studenters perspektiver
ISO-rapport, nr. 2. Institutt for sosiologi. 1997 : 110
     
Mastekaasa, A.
Kjønn og yrkeskarriere: Resultater fra tre private og statlige virksomheter
Rapport. (ISBN 82-570-0139-2) (ISSN 0804-6034) Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. 1997; 1997:10 : 166
Olsen, K.M.; Mastekaasa, A.
Forskning om sykefravær – en oppsummering og vurdering av perioden 1980–96
Rapport. (ISBN 82-7763-080-8) (ISSN 0333-3671) Institutt for samfunnsforskning. 1997; 97:3 : 124
     
Roggen, I.
Connections, Constitutive Sets and Gestalt Laws. Theory, Method and Generalization.
Department of Sociology and Human Geography.Notat nr. 5, 1997. ISSN 0804-6425
     
Skirbekk, S.
Kulturteori og funksjonsanalyse. En studie av samtidige former for ideologi, myte og tro
Notatserie nr. 6 1997. (ISSN 0804-6425) Institutt for sosiologi og samfunnsvitenskap. 1997 : 418
     
Skog, O.J.
EKSPERIMENT MED SELVBETJENING I SYSTEMBOLAGETS BUTIKKER Del 3. Langtidsutviklingen i Filipstad, Köping og Motala
Systembolaget, Stockholm. 1997 : 29
     
Widerberg, K.
Förståelser av kön - ett forskningsprojekt av og för Sentret
Arbeidsnotat 3/97, Senter for Kvinneforskning. 1997 (3/97)
Widerberg, K.
Kvinnor, klasser och lagar - reflexioner över en avhandling från 70-talet
Hydén, H. (ed.): Lund Studies in Sociology of Law ( Rättssociologi - då och nu). (ISBN 91-89078-23-3) Lunds universitet. 1997 : 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samfunnsgeografi

 
FORFATTER
TITTEL
UTGITT
 
Braadland, T.E.; Hauknes, J.; Pedersen, T.E.; Samuelsen, R.; Skogli, E.; Solum, N.H.; Ørstavik, F.
Norwegian Knowledge-Intensive Business Services. Summary Report -- STEP Rapport.
STEP Rapport (ISSN 0804-8185) STEP Gruppen STEP Gruppen. 1997-12 (3/98) : 40
     
     
Hesselberg, J.
Fattigdom og utviklingsstrategier
Occasional Paper, No. 22. Samfunnsgeogrfi, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. pp. 34
Hesselberg, J.
National experiences with urban shelter delivery for the poorest groups
Occasional Paper, No. 24. Human Geography, Department of Sociology and Human Geography, University of Oslo. Revised and updated version of a Habitat publication (1994). pp. 89
Hesselberg, J.
Fieldwork in Germany, Italy and Portugal
Paper. Department of Human Geography, University of Oslo. pp. 10.
Hesselberg, J.
Environmental policy and competitiveness at the firm level
Centre for Development and the Environment (SUM), University of Oslo, Working Paper No. 10, pp. 29
Hesselberg, J.
Editor of "Articles about: Liberalisation in India; The case study method".
FIL Working Papers, No. 12.
Hesselberg, J.
Leather statistics
Knutsen, H.M.: Leather tanning in Europe. Paper. Department of Human Geography, Univeristy of Oslo, Appendix 1, pp. 48-53.
Samuelsen, R.
Geographic Information Technology (GIT) Services and their Role in Customer Innovation
STEP Rapport. (ISSN 0804-8185) STEP Gruppen. 1997-12 (6/98) : 42
     
Wessel, T.; Bjørneboe, J.
Byfornyelsestilskudd. Evaluering av tilskudd fra Husbanken for 1994-95.
Byggforsknotat 22. (ISBN 82-536-0563-3) (ISSN 0808-1476) Norges byggforskningsinstitutt. 1997 : 94
Wessel, T.
Boligpolitikk mot segregasjon. Landrapport for Norge
Børresen, S. (ed.): TemaNord 1997:544. (ISBN 92-893-0045-0) Nordisk Ministerråd, København. 1997 : 54
Wessel, T.
Boligsegregasjon. En drøfting av underliggende prosesser
NBI-rapport 220. (ISBN 82-536-0578-1) (ISSN 0801-6461) Norges byggforskningsinstitutt. 1997 : 113
 
Konferansebidrag, foredrag, m.m.
 

Sosiologi

 
FORFATTER
TITTEL
UTGITT
 
Bråten, S.L.; Wiberg, B.
Kommunikasjon fra fødselen av og spedbarns første relasjoner -- Jubileumsseminar "Nye familier - til alle tider" Trondheim. 1997-03-14
Bråten, S.L.
Egocentric and altercentric perception in infant imitative learning. -- EWIC Proceedings 1997 1:2 The Sixth European Workshop on Imagery and Cognition Oslo. 1997-08-13
Bråten, S.L.
From Communion to Communication - transitions in the Child and in the Culture -- Die Kultur im sozialen Wandel Zentrum für interdiszplinäre Forschung, Universität Bielefeld. 1997-10-16
Bråten, S.L.
What enables infant to give care? -- Offentlig SHS forelesning Det Norske Vitenskapsakademi, Oslo. 1997-03-04
   
Fangen, K.
Innlegg om nynazisme på forskermøte i Barne- og familiedepartementet, 27/5 1997
Fangen, K.
Innlegg om tiltak mot nynazisme på møte i Barne- og familiedepartementet, 22/8 1997
Fangen, K.
Foredrag om mannsidealer blant nynazister på Nordisk Sommeruniversitet, Mariefred, 31/8 1997
Fangen, K.
Foredrag om nynazisme for sosiologforeningen i Bergen, 10/9 1997
Fangen, K.
Forelesning om forskjell mellom kvalitativ og kvantitativ metode på psykologi grunnfag , Universitetet i Oslo, 17/9 1997
Fangen, K.
Foredrag om nynazisme på forskningens dag ved Høgskolen i Vestfold, 22/9 1997
Fangen, K.
Innlegg og paneldebatt om forbud mot nynazisme for sosiologforeningen avd. Oslo, 1/10 1997
Fangen, K.
Foredrag om nynazisme for POT avd. Midt-Norge i Ålesund, 15/10 1997
 
Foredrag om nynazisme på Barne- og familiedepartementetets ungdomskonferanse på Voksenåsen hotell, 7/11 1997
Fangen, K.
Innlegg om bygdeungdom for Kommunal- og arbeidsdepartementet
   
Feiring, M.
Kort oversikt over bruken av rehabiliteringsbegrepet i Norge etter 1945 -- Rehabiliteringskonferansen Bergen. 1997-10-13
   
Frønes, I.
Childhood in Norway -- Ensac conference Trondheim. 1997
Frønes, I.
Children of the Post-Industrial Family. An Essay on the Construction of the Educational Childhood. -- Seminar on modernity and childhood Keele University UK Keele UK.. 1997
 
Children of the Post-Industrial Family. Konferanse, Keele University
 
The transformation of Childhood. Socrates konferanse, Geneve.
 
Childhood in modern Norway. Internasjonal Ensac konferanse, Trondheim
 
Batteries not Included. On children and mass media. Bruxelles, konferanse, Arr. av det Flamske ministeriet. Med Trond Waage
 
Ungdom og utvikling Nic Waals institutt
 
Modernitet , ungdom og sosialisering. Konf. Stavanger
 
Politikk for ungdom og framtid. Konferanse, Stryn kommunene.
 
Barnehagen og fremtid-samfunnet. Ullevål Sykehus, barnehagene
 
Jevnaldrendes sosialiseringsfunksjoner Høgskolen i Trondheim
 
Den krevende framtida: refleksjoner over utviklingstrekk. fagkonferanse BFD
 
Forskningspolitikk, nettverksbygginmg og internasjonalisering. Foredrag NFR
 
Den krevende framtida. Om oppvekst og barnehagens posisjon. Regionkonferanse Tromså. Fylket/KS
 
Skolekultur og læringsmiljø. Østlandskae lærerstevne
 
Skoleutvikling og læringsmiljø. En didaktisk sosiologi. Høgskolen Østfold
 
Framtid, barnevern og ny sosial ulikhet? Redd Barna, regionkonferanse Larvik
 
Familieutvikling og kulturelle trender: NOPUS Gøteborg.
 
Barn, familie og skole: utviklingstrekk og utfordringer. Fylkeskonferanse, Grimstad.
 
Utfordringer for skolesamfunnet og didaktiske strategier. Rorøs. arr av videregående skoler i Trøndelag
 
Barnehagen og framtida utfordringer. Molde,Konferanse, arr. av fylkesmann.
 
Introduksjon til en sosiologisk didaktikk. Skien, lærerlaget
 
Den postindustrielle skole. Solstrand, Hordaland fylke
   
Kalleberg, R.
Komplekse argumentasjonskollektiver- noen analytiske perspektiver på universiteter -- Andresen, A.F.; Hjeltnes, G. (ed.): Universitet, samfunn og politikk. Skriftserie, nr. 2. Forum for universitetshistorie, Universitetet i Oslo (ISSN 0808-0135) Rosendalkonferansen Forum for universitetshistorie, Universitetet i Oslo. 1996-09. 1997 : 21-56
   
Kjølsrød, L.
Collecting objects as a practical game. Prelude to a theory of "safe kicks". The European Sociological Association Third Conference Essex, UK. 1997-08 : 49
   
Leira, A.
Social Rights, Economic Rights, Care-Related Rights. Comment to Barbara Hobson: Concpetualising Economic Citizenship. I Siim, B. (ed.): Gender and Citizenship: Equality Revisited Gender and Citizenship: Equality Revisited Stockholm. 1997-10
Leira, A.
Who Defines Social Rights? Invited comment to Elizabeth Meehan: Women's European Citizenship. I Siim, B. (ed.): The Causes of Women's Exclusion Gender and Citizenship, no 2 University of Torino. 1997-04
Leira, A.
"Defining Family Obligations in Norway". Paper til NORFA-workshop Familiepolitikk i Norden: Endring og kontinuitet i 1990-åra. Oslo 15-17 mars, 1997
Leira, A.
"En 'kvinnevennlig' velferdsstat?" forelesning NOPUS, Gøteborg, mai 1997
Leira, A.
"Gender Issues in Poverty". Invitert kommentar til Jørgen Elm Larsen: Gender, Poverty and Empowerment, Konferansen Welfare State Challenge, Marginalisation and Poverty. København, 21 -23.august 1997
Leira, A.
"Citizenship". Introduksjon til 2. plenumssesjon, ESA- konferanse 20th Century Europe: Inclusions/Exclusions. Essex 27-30 August, 1997.
Leira, A.
"Post-Industrialism and Family Relationships". Paper til ESA-konferanse 20th Century Europe. Essex, 27-30 august 1997
Leira, A.
"The State and Family Obligations". Invitert paper til konferansen Family Changes, fatherhood and Children. Holmen Fjordhotell 19-20 september, 1997
Leira, A.
"The Reconciliation of Work and Family". Invitert forelesning, dr.polit.-kurset Gender and Organisations. Oslo november 1997.
Leira, A.
"Caring and Social Rights - What Does 'Daddy Leave' Entail?" Invitert paper til konferansen Gender, Citizenship and the Work of Caring. University of Illinois, Champaign, 14-16 november 1997
Leira, A.
"A 'Woman-friendly' Welfare State?" Forelesning, Department of Sociology Gender Seminar, University of Wisconsin, Madison, 17.
november 1997.
Leira, A.
"Karaktersetting på hovedoppgaver". Innledning på møte med ISS veiledere, Holmen Fjordhotell, desember 1997.
   
Rahman, M.
Culture and Consumption: A network analysis; Center for Social Studies, University of Dhaka, 12.01.97
Rahman, M.
Network, comsumption and differentiation: An analytical framework to the study of economy and society with special reference to network analysis, Centre for Policy Dialogue, Dhaka, Bangladesh, 15.01.1997
Rahman, M.
State, Market, or Network: An Institutional Approach to the Study of Consumption and Diffwerentiation wtih Reference to Bangladesh, The 19th Nordic Sociology Congress, 13-15 June 1997, Copenhagen.
Rahman, M.
Kultur og Konsum. Elittnettverk og konsum i Bangladesh, Det Kongelige Utenriks Departementet, Oslo. 18.04.1997
Rahman, M.
Økonomi, kultur og samfunnsstruktur i Bangladesh. Det Kongelige Utenriks Departementet, 12.12.97.
Rahman, M.
Klassekultur og forbruk: Forbruk og miljøforurensing i Bangladesh, 3. desember 1997
 
Roggen, I.
 
Roggen, I
 
Roggen, I.
 
Roggen, I.
 
 
Roggen, I.
 
 
 
Roggen, I.
 
 
Skog, O.-J.
 
Foredrag på 10th Scientific Convention of the GTA - Society for Gestalt Theory and its Applications: Problems of Genesis, Wien 6.-9. mars 1997.
Foredrag på internettkongress i Buenos Aires 14.-18. juli 1997, arrangert av Universitetet og deltstatsregjeringen i Buenos Aires.
Foredrag på Den 11. Nordiske og Baltiske Konferanse for Psykologistudenter, Trondheim 10.-12. oktober 1997.
Foredrag på seminaret om Den digitale revolusjon, 14. oktober 1997 i Uppsala: "The Web Wave", arrangert av Den norske ambassade i Stockholm og Universitetet i Uppsala.
Foredrag på kongressen: Balance on the social science production and the institutional perspectives of research on Latin America and the Caribbean, Buenos Aires 24-28 november 1997, arrangert av CLACSO, FLACSO og UNESCO.
Gjesteforelesning om Websosiologi og samfunnsinformatikk på Universitetet i
Buenos Aires 27. november 1997.
 
Hyperbolic discounting, willpower, and addiction. Russel Sage Conference on Addiction, New York, June 1997
   
   
Wetlesen, Tone Schou
Cultural transmission in pre-school family socialisation, XXXV CFR seminar. Cultural diversities in family, partnership and generational studies. 1997.09-22-26.
   
   
Widerberg, K.
“Bodies, Emotions and Identities. Women in Academia. - Women as producers of knowledge” -- “The Promised Land...The Gendered character of Higher Education” Stockholm 14-17.97 Stockholm. 1997-07-14
   
Wærdahl, R.
Forbruket, - skurken i oppveksten? -- "Konsum og konflikt - Å bli voksen i det moderne samfunn" Barne og ungdomsfaglig seminar Sandefjord Park Hotel, Sandefjord. 1997-12-01
 
 
 

Samfunnsgeografi

 
FORFATTER
TITTEL
UTGITT
 
Asheim, Bjørn
Localised innovation networks in a global economy: A comparative analysis of endogenous and exogenous regional development approaches. Paper presentert ved the IGU Commission on the Organisation of Industrial Space Residential Conference, Gøteborg, august 1997 (skrevet sammen med Phil Cooke, Univ. of Cardiff)
Asheim, Bjørn
Specialised areas of production in Norway: Quantitative overview and case-studies. Paper presentert ved the European Regional Science Association Thirty-Seventh European Congress, Roma, august 1997 (skrevet sammen med Arne Isaksen, STEP gruppen, Oslo)
Asheim, Bjørn
Towards a learning-based strategy for regional development: Structural limits or new possibilities? Paper presentert ved Regional Studies Association Conference on "Regional Frontiers", Frankfurt Oder, Tyskland, september 1997
Asheim, Bjørn
The territorial challenge to innovation policy: Agglomeration effects and regional innovation systems. paper presentert ved the European >Network on Industrial Policy, University of Warwick, UK, desember 1997
Asheim, Bjørn
Gjesteforelesning ved University of Venice - "Ca Foscari", august 1997
   
   
Birkeland, Inger
Travelling eyes. Presentasjon av paper til det nordiske forskerkurset i by- og regionsstudier i Roskilde, 16-24 april 1997
   
Harpviken, K.B.
Den andre siden av Taliban. Sentral Asia Seminaret, Universitetet i Oslo, 21. Januar, 1997.
 
Konfliktlinjer i Pakistans politikk, og rammebetingelser for demokrati. Briefing for valgobservatører til Pakistan, Institutt for Menneskerettigheter, 22. Januar, 1997.
 
Afghanistan: Bistand og Menneskerettigheter. U-landsseminaret, Universitetet i Oslo, 18 Februar, 1997.
 
Studying Forced Migration in a Network Analytical Perspective. Ethnic and Nationalist Conflicts Programme Seminar, International Peace Research Institute, Oslo (PRIO), 18. June, 1997.
 
Religious Dimensions of Conflict: The Taliban Guerrillas of Afghanistan. Oslo International Summer School in Peace Studies, 28. July, 1997.
 
Landmines: A Global Ban by the End of 1997? Oslo International Summer School in Peace Studies, 29. July, 1997.
 
Landminer: Mot et globalt forbud?. U-landsseminaret, Universitetet i Oslo, 2. September, 1997.
(med Mona Chr. Fixdal) Landmines - Just Means of War? Open Seminar at the International Peace Research Institute, Oslo (PRIO), 5 September 1997.
   
Knutsen, H.M.
Changes in the international location of polluting industries: a case study of the dyestuff industry in India Presentation of the explanatory framework. SUM Conference. 24-25 October 1997
Knutsen, H.M.
Environmental regulation, globalisation and technological change. Methodology for the second phase of the project. Presented at project workshop at INTECH, Maastricht 14-15 March 1997
Knutsen, H.M.
Environmental regulation, globalisation and technological change. The case of leather tanning in Germany. Preliminary findings. Presented at project workshop, University of Oslo, 5-6 September 1997
 
Sæther, B.
 
The social regulation of industrial pollution. Greening of industry network conference 1997, Santa Barbara, California, 1997-11-16:15
   
 
Stokke, K.
 
Stokke, K.
 
Stokke, K.
 
Stokke, K.
 
 
Stokke, K.
 
Kampen for Tamil Eelam: Tamilsk nasjonalisme og den postkoloniale staten i Sri Lanka. Nord-Sør seminaret, Universitetet i Trondheim, 24. februar 1997.
Introduksjon til politisk geografi - I, Institutt for geografi, Universitetet i Bergen. 11. mars, 1997.
Introduksjon til politisk geografi - II, Institutt for geografi, Universitetet i Bergen. 11. mars, 1997
Authoritarianism in the Age of Market Liberalism in Sri Lanka. Nordic Association for Development Geography, Biannual Conference. Kramfors, Sweden, June 15-17, 1997
Politisk geografi: Nye tilnærminger til nasjonalisme. Geografisk Selskap, Oslo, October, 1997.
Wessel,T.
 
 
Wessel, T.
 
 
Wessel, T.
 
 
Wessel, T.
 
 
Wessel, T.
 
 
Wessel, T.
 
Forskning om etniske relasjoner. Forskningsrådet, Oslo. 1997-05-07.
 
 
Boforhold og levekår. Konsekvenser for kommunal planlegging. Miljøbykonferansen Bo i By, Oslo. 1997-06-09.
 
Boligpolitikk mot segregasjon. NBO´s konferanse «Segrgasjon i Norden», Malmö. 1997-08-18.
 
Bruk av sosiale indikatorer i miljøbyarbeidet. Kommunal- og arbeidsdepartementet, Oslo. 1997-09-05.
 
Miljøproblemer og urbanisering: historisk perspektiv. Seminaret «Helse- og miljøproblemer i storbyene», Oslo. 1997-10-08
 
Norsk segregasjon i New York. HF-fakultetet, Universitetet i Oslo. 1997-10-09
 
 
 

Populærvitenskapelige artikler

 

Sosiologi

 
FORFATTER
TITTEL
UTGITT
 
Feiring, M.
Om kunnskap og kontroll innen norsk attføringstjeneste -- Attføring og Arbeid Norsk Attføringsforum, Postboks 679, Sentrum, 0106 Oslo. 1997-02; 16 (2) : 15-19
   
Fixdal, M.C.; Harpviken, K.B.
Landminer - rettferdige våpen i krig? -- Aftenposten. 1997-09-02
Fixdal, M.C.; Harpviken, K.B.
Landminer – kan de vaere et retfaerdig vaaben? -- Udenrigs
Fixdal, M.C.; Harpviken, K.B.
Landminor - Rättferdiga Vapen? -- Internationella Studier. 1997 (3) : 29-32
Harpviken, K.B.
Nobels fredspris 1997: til kampen mot landminer -- Hvor Hender Det?. 1997-12-01; 1997/1998 (15)
   
Kalleberg, R.
Habermas og kraften i de bedre argumenter -- Aftenposten. 1997-09-18
   
Skirbekk, S
"Kulturrevolusjonen som spiser sine egne" -- Aftenposten. 1997-01-14
Skirbekk, S
"Ti tesar om nasjonalisme" -- Dag og Tid. 1997-12-19
Skirbekk, S.
Foredrag i Gimle Rotary, mai 1997
Skirbekk, S.
Foredrag, Bærum Mållag, oktober 1997
   
Widerberg, K.
"Seksualisert våld - färdigforskat ?" -- Bulletine. 1997 (2/97)
Widerberg, K.
"Seksualisert våld under lupen" -- Klassekampen. 1997-09-04
 
 
 

Samfunnsgeografi

 
Ikke oppgitt.
 
Ledere, kommentarer, anmeldelser
 
Sosiologi
 
FORFATTER
TITTEL
UTGITT
 
Leira, A.
The Politics of Australian Child Care. From Philanthropy to Feminism. Book Review -- Acta Sociologica. 1997; 40 (3)
   
   
Wærdahl, R.
Møte med en heltinne - en personlig beretning -- Sosiolog-nytt (ISSN 0333-3205) Norsk Sosiologforening, Oslo. 1997-10 (3) : 13-17
 
 
 

Samfunnsgeografi

 
Ikke oppgitt.
 
Deltagelse i radio/TV
 
Sosiologi
 
FORFATTER
TITTEL
UTGITT
 
Bråten, S.L.; Sjøberg, S.; Melhus, M.
Haldningar til andre sin kunnskap. Faglig-pedagogiske dag ved Universitetet i Oslo. NRK To - Kunnskapskanalen. 1997-04.20
Bråten, S.L.
Dialog med spedbarn - som også viser omsorg -- NRK Radio P2. 1997-11-27
Bråten, S.L.
Du må ikke tro du... NRK1/Vera Kvaal. Serie på tre programmer om kommunikasjons og gruppetilhørighet. NRK 1. 1997-05
Bråten, S.L.
Intervju om spedbarnsforskning. NRK 2 - Sånn er livet. 1997-12-06.
   
Fangen, K.
NRK Dagsnytt 18 om forbud mot nynazisme, 20. januar
Fangen, K.
Intervju om nynazisme i den danske avisa Information, 22. januar
Fangen, K.
Itervju om nynazisme i en annen dansk avis, 23. januar
Fangen, K.
Intervju om nynazisme i VG, 25. januar
Fangen, K.
Intervju om nynazisme på NRK P2s program Søndagsposten, 26. januar
Fangen, K.
Intervju om nynazisme på NRK P3, 27. januar
Fangen, K.
Intervju om nynazisme i Morgen bladet, 31. januar
Fangen, K.
Intervju om nynazisme i VG, 31. januar
Fangen, K.
Intervju om nynazisme i Radio Nova, 3. mars
Fangen, K.
Intervju om nynazisme på NRK P2s program Ukeslutt, 12. april
Fangen, K.
Intervju om nynazisme på TV2 nyhetene
Fangen, K.
Samtale med Jo Benkow om nynazisme etter dokumentarprogram på TV2, 21. april
Fangen, K.
Deltok i TV2s debatt om nynazisme i programmet Holmgang, 22. april
Fangen, K.
Intervju om ungdomsopprør på NRK2s program Midt i smørøyet, 27. september
Fangen, K.
Intervju i Dagblandet ommannsidealer, 24. november
Fangen, K.
Intervju om nynazisme på NRK P2s Dagsnytt 18, 3. desember
Roggen, I.
Intervjuer i WOK, Radio Nova og Fakta P2
Wetlesen, T.S.
Intervju på radio NRK P2 WOK - Kulturkanalens kulørte om kulturformidling i småbarnsfamilier
 
 
 

Samfunnsgeografi

 
FORFATTER
TITTEL
UTGITT
 
Harpviken, K.B.
Intervju om Taliban, Torkjell Vinje, Radio Nova. 21. Januar, 1997.
Harpviken, K.B.
Intervju om landminer og militær strategi for en opplysningvideo produsert for Norsk Folkehjelp, Arun Gush, Studio Regin, 31. Juli, 1997.
 
Wessel, T.
Levekårsutviklingen i Groruddalen. Østlandssendingen, NRK. 1997-11
 
 
Pågående forskning
 
Sosiologi
 
PROSJEKT
 
UTGITT
 
Møter med menn dømt for seksuelle overgrep mot barn, basert på utstrakte intervju-samtaler med elleve overgrepsdømte menn.
Brantsæter, Marianne
 
Medvirkning i offentlig sektor. Om medvirkningsbaserte ledelses og organisasjonsformer
 
Berg, Anne Marie
Medvirkning i offentlig sektor. Om medvirkningsbaserte ledelses og organisasjonsformer
Berg, Anne Marie
Competitive connectionist modeling of infants' alter-centric perception
Bråten, Stein
Comparative perspectives on social learning and (perturbed) reciprocity in human infants, in autism and in non-human primates
Bråten, Stein
   
   
   
On the Margin of Life. Life-Stories of Right-Wing Activists
Fangen, Katrine
Methodological and Analytical Frames in a Study of Right-Wing Activists
Fangen, Katrine
   
Sources of Social Reforms. Jurisdiksjonelle konflikter mellom yrkesgrupper innen rehabiliteringsfeltet.
 
 
Feiring, Marte
Arbeider nå med to prosjekt. a) En analyse av livsløp og generasjoner i etterkrigs-Norge. Nye data vil foreligge sommer 1998. b)Utvikling av et manus i kulturanalyse. (Manus under arbeid, utkast beregnet ferdig sommer 1998)
Frønes, Ivar
Høyere utdanning, rekruttering, finansiering og resultater. Prosjektet består av tre delprosjekter. Siktemålet med prosjekt A) er å studere rekruttering til skoler og fag mer systematisk og nyansert enn er blitt gjort tidligere. Prosjekt B) vil avklare forholdet mellom foreldrenes økonomiske ressurser, den offentlige studiestøtten og studenters valg av utdanning, både med hensyn til nivå og ulike skoler og fag. Prosjekt C) tar opp forholdet mellom utdanningssystemet og arbeidsmarkedet.
Hansen, Marianne Nordli
   
   
Tillit som samfunnsvitenskapelig begrep. Siktemålet er å undersøke fenomenet tillit ved å studere hvordan sentrale samfunnsvitere har begrepsfestet det.
Kjølsrød, Lise
   
Samling som sosialt spill. Prosjektet betrakter samleaktivitet som en lite påaktet, men trolig ganske utbredt individualitets- og identitetsskapende strategi som i likhet med yrkesaktivitet kan være en rik kilde for individet til utfoldelse og tilhørighet og til ulike former for kulturell- og tidvis også økonomisk kapital.
Kjølsrød, Lise
   
Avgjørelser om omsorgsovertakelse i barnevernet.
Kjølsrød, Lise
   
Gender and Citizenship, Social exclusion and Social Integration in European Member States. Dette er et nettverkssamarbeid mellom forskere i EU-land og Norge, som løper i perioden 1996-1999. Prosjektet er finansiert i av EUs 4. rammeprogram (TSER). Arnlaug Leira er norsk koordinator.
Leira, Arnlaug
   
The Reconciliation of Work and Family: An Overview of Research 1987-1996. Prosjektet er et samarbeid mellom forskere i enkelte av EUs medlemsland og Norge. Det skal gi en oversikt over over forskning som omhandler (i) hvordan kvinner og menn forener jobb og familieliv, og (ii) kvalitet i omsorgstjenester for barn og gamle. Prosjektet er finansiert av EU-kommisjonen og Norges Forskningsråd, programmet "Velferd og samfunn".
Leira, Arnlaug
   
Familiepolitikk i Norden. Endring og kontinuitet i 1990-åra. Prosjektet behandler endringer i forholdet mellom velferdsstat, arbeidsmarked og familie i 1990-åra.
Leira, Arnlaug
   
 
Mastekaasa, Arne
 
 
 
Mastekaasa, Arne
   
Consumption as acts of cognition and recognition. Social networks and consumption among the Bengali elites.
Rahman, Masudur
   
Leder for prosjektet: Internet-based courses in WEB-sociology and social informatics. Prosjektet er et ERASMUS samarbeid mellom Fakultetet for informatikk ved Det polytekniske universitetet i Valencia og ISS. Referansegruppen for prosjektet er: Professor Emilio Sanchis ved Fakultetet for informatikk ved Det polytekniske universitetet i Valencia; professor Vicente Fores ved Det Historisk-filosofiske fakultet ved Universitetet i Valencia; professor Stein Bråten ved ISS. Prosjektet er finansiert over innsatsområdet KTK ved UiO.
Roggen, Ingar
   
Ferdigstilling av arbeidet "kulturteori og funksjonsanalyse"
Skirbekk, Sigurd
Ideologier i begrepsbruk og forståelse av nasjonalisme
Skirbekk, Sigurd
Litteraturstudier av forskning omkring nasjonalisme.
Skirbekk, Sigurd
En studie av forutsetninger for nasjonal identifikajson og lojalitet
Skirbekk, Sigurd
   
Evaluering av selvbetjening i Systembolagets butikker
 
Rationality and addiction
Skog, Ole Jørgen
 
Skog, Ole Jørgen
   
   
Fortsettelse av prosjekt om Arbeid, Makt og Kjærlighet. Flere artikler under planlegging. Utarbeidelse av lærebok i kvalitativ metode: Systematikk og Innlevelse. En innføring i kvalitativ metode.
Thagaard, Tove
 
 
Flytteprosesser i en drabantby. Boligstruktur og «sosial filtrering»
 
 
 
Bolig og levekår i Norge
 
 
Wessel, Terje (med Nørve, Siri og Østerby, Steinar)
 
Wessel, Terje
   
Tradisjonsformidling og foreldrekompetanse i moderne familier
Wetlesen, Tone Schou
   
«Minnesarbete». Författandet av en bok i den kvalitativa metoden
Widerberg, Karin
   
Kroppen mellan teori och praxis utføres av en tværvetenskaplig forskargrupp.
Widerberg, Karin
   
   
   
Samfunnsgeografi
 
SME policy and the regional dimension of innovation
Asheim, Bjørn Terje
TSER-prosjekt med Arne Isaksen
Asheim, Bjørn Terje
STEP gruppen som koordinatorer
Asheim, Bjrøn Terje
Regionale innovasjonsssytem i Norge (sammen med Arne Isaksen, STEP gruppen). I dette to-årige prosjektet deltar forskere fra England, Denmark, Nederland, Østerike, Italia og Spania.
Asheim, Bjørn Terje
   
Gender, Travel and Modernity. European holiday travel to North Cape, Norway, in the 1990s
Birkeland, Inger
"Hjemreisen". En forskningsbasert dokumentarfilm om den kvinnelige reisende (i tilknytning til prosjektet "Gender, Travel and Modernity")
Birkeland, Inger
   
Doktorgradsprosjektet tar sikte på å studere realsjonen mellom identitet, territorium og makt i den voldelige disintegrasjonsprosessen av Jugoslavia, 1991–1995.
Einagel, Victoria
   
FLIGHT AND SOCIAL DECISION-MAKING. Forced Migration in Afghanistan. An application of social network analysis to study decision-making among forced migrants.
Harpviken, Kristian Berg
 
 
Fattigdom i et Nord/Sør perspektiv og med lokalisering av forurensende industri i sør.
Hesselberg, Jan
   
Changes in the international location of polluting industries 8FIL-prosjektet) (med J. Hesselberg)
Knutsen, Merete
Environmental regulation, globalisation of production and technological change (del av FIL-Prosjektet, med J. Hesselberg og the United Nations University Intech og School of Development Studies, University of East Anglia)
Knutsen, Merete
 
Comparative Perspectives on Social Movements in Liberalising Economies of the Third World
 
 
The Politics of Empowerment: The Struggle over Urban Social Development in Post-Sandinista Nicaragua
 
Stokke, Kristian
Giles Mohan, Univ.
of Poretsmouth
 
Stokke, Kristian
 
 
MEDLEMMER AV RåD OG UTVALG VED UNIVERSITETET I OSLO
 
 
Medlemmer til kollegierådet:
Bestyrer Frønes, Ivar
 
Medlemmer av Fakultetsstyret 1997:
Representant: Vararepresentant:
Bestyrer Frønes, Ivar Hesselberg, Jan
 
Medlemmer av Fakultetsrådet 1997:
Representanter: Vararepresentanter:
Frønes, Ivar Wetlesen, Tone Schou
Leira, Arnlaug Skog, Ole Jørgen
Kjølsrød, Lise Mastekaasa, Arne
Hesselberg, Jan Haraldsen, Tone
Sivesind, Karl Henrik
Fakultetets forsknings- og forskerutdanningsutvalg 1997
Leira, Arnlaug (nestleder)
Sivesind, Karl Henrik (delegat for dr. polit-studentene ved SV-fakultetet)
 
Representant for SV-fakultetet i Interfakultær gruppe som samordner Ex. Fac.
Ragnvald Kalleberg
 
Rådet for ESST (Education in Society, Science and Technology)
Kalleberg, Ragnvald (formann)
Asheim, Bjørn Terje (medlem)
 
Styringsgruppen for ledelsesutvikling ved UiO:
Ragnvald Kalleberg (medlem)
 
Styringsgruppen for SV-fakultetets «Oslo Summer School in Comparative Social Science»:
Asheim, Bjørn Terje (medlem)
 
Styret for Senter for Helseadministrasjon
Kjølsrød, Lise, varamedlem
 
Utredningsutvalg om ambisjoner av forskningsforberedelse i hovedfag
Sivesind, Karl Henrik
 
Nasjonalt forskningsutvalg i samfunnsfag
Sivesind, Karl Henrik (delegat for dr. polit-studentene ved SV-fakultetet/UiO)
 
Utvalget for Nord-Sør-samarbeid
Hesselberg, Jan (medlem)
 
Institutt for menneskerettigheter
Widerberg, Karin (varamedlem)
 
Legatkomiteen
Widerberg, Karin (fakultetsrepresentant)
 
Vurderingskomité for professor Ragnar Vogts gullmedalje
Skog, Ole-Jørgen, medlem, oppnevnt av universitetsdirektøren
 
Styringsgruppen for Kjønn og kultur & Kjønn og samfunn
Wetlesen, Tone Schou, vararepresentant
 
Faglig gruppe for Faglig-pedagogisk dag 1998
Stokke, Kristian, medlem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EKSTERNE VERV
 
Sosiologi
 
Norges Forskningsråd
 
Norges Forskningsråd. Medlem av programstyret for forsknings- Berg, Anne Marie
programmet: Offentlig sektor i endring
 
Norges Forskningsråd. Representant i Rådgivende gruppe for Feiring, Marte rekrutteringsundersøkelsen for samfunnsforskning
 
Norges Forskningsråd. 1994-: Leder av programstyret for Frønes, Ivar
forskningprogrammet for forskning om "Barn, ungdom og familie"
 
Norges Forskningsråd. 1991-1997 medlem av Programstyret for Kjølsrød, Lise kommunalforskning, under området for Kultur og samfunn.
Norges Forskningsråd. * Fra 1996 medlem av Programstyret for Kjølsrød, Lise forskning om Kommuneloven, under området for Kultur og samfunn.
Norges Forskningsråd. 1991-1998 medlem av Programstyret for Kjølsrød, Lise kvinne rekrutterings-stipender i miljøvernforskning, Området for
Miljø og utvikling.
Norges Forskningsråd. 1992-1998 medlem av Programstyret for Kjølsrød, Lise miljø, makt og styring, under området for Miljø og utvikling.
Norges Forskningsråd. 1993-1997 medlem av Programstyret for frie Kjølsrød, Lise forskningsmidler, under området for Miljø og utvikling.
 
Norges Forskningsråd. Leder for delprogrammet "Seksualisert vold" Widerberg, Karin
Norges Forskningsråd. Leder for fagkomitéen i sosiologi Widerberg, Karin
 
Offentlige utvalg
Medlem av "Arbeidsgruppe om alkohol og herte-karsykdommer" Skog, Ole-Jørgen
oppnevnt av Rusmiddeldirektoratet
 
Styreverv
* Fra 1996 medlem av styret (Executive Committee) i Inter-University Kjølsrød, Lise Centre, Dubrovnik.
 
* Fra 1996 medlem av styret for det nyetablerte Norsk institutt for Kjølsrød, Lise forskning om oppvekst. velferd og aldring (NOVA).
 
 
ANNET
 
Medlem av Rådgivende gruppe for rekrutteringsundersøkinga for Feiring, Marte
samfunnsforskning
 
En kartleggingsundersøkelse: "Rehabilitering i kommunene", finansiert Feiring, Marte
av Soskial og helsedepartementet, og utført i samarbeid med Østlands-
forskning
 
1992-: Medlem i det rådgivende utvalg for befolkningstatistikk ved Frønes, Ivar SSB.
 
Deltar i komite for utvikling av indikatorer på barns utvikling og Frønes, Ivar
levekår. SSB/BFD
Deltar i internasjonalt prosjekt om samme tema
 
Medlem av komite i faglitterær klasse for å dele ut Den norske Kjølsrød, Lise forleggerforenings bokpris (Brageprisen).
 
Medlem av styret i European Sociological Association Leira, Arnlaug
Medlem av den internasjonale styringsgruppe for UNESCOs prosjekt Leira, Arnlaug Management of Social Transformations
Medlem av referansegruppe for prosjektet " Gender, Empowerment and Leira, Arnlaug
Politics", Aalborg Universtitet
 
Sakkyndig for Systembolaget/Folkhälsoinstitutets alkoholforskningsfond, Skog,
Stockholm Ole-Jørgen
Sakkyndig for Socialvetenskaplege forskningsrådet, Stockholm Skog, Ole-Jørgen
Medlem av Systembolagets arbeidsgruppe for evaluering av selvbetjening Skog,
i Systembolagets butikker Ole-Jørgen
 
 
Samfunnsgeografi
 
Forsknings- og utdanningsinstitusjonene
 
  • Formann i doktorgradskomite i økonomisk geografi, Instiutt for geografi, Norges Handelshøyskole, Bergen
Asheim, Bjørn Terje
  • • Medlem av bedømmelsesutvalg for professorat ved Department of Environment, Technology and Social Studies, Roskilde University, Danmark
Asheim, Bjørn Terje
 
 
 
 
 
UTREDNINGSARBEID UTENFOR UNIVERSITETET I OSLO
 

Sosiologi

 
  • Medlem av programstyret for forskningsprogrammet: Offentlig sektor i endring. Norges forskningsråd
Berg, Anne Marie
 
  • • Styringsgruppen for Humanistisk Kollegium
Skirbekk, Sigurd
 
 

Samfunnsgeografi

 
  • Formann for fagkomiteen i samfunnsgeografi, NFR (kultur og samfunn)
Asheim, Bjørn
  • • Medlem av programkomiteen for forskningsprosjektet "Bedriftsutvikling 2000", NFR (industri og energi)
Asheim, Bjørn
  • • Formann for det nasjonale fagråd i geografi, Det nasjonale fakultetsmøtet for smfunnsvitenskpaelige fag
Asheim, Bjørn
  • • Formann for the Norwegian national committee of the International Geographical Union
Asheim, Bjørn
  • • Corresponding memeber of the Commission ont he Organisation of Industrial Space, the International Geographical Union
Asheim, Bjørn
 
 
 
 
REDAKTØR/REDAKSJONSANSVAR
 

Sosiologi

 
Frønes, Ivar
En av fire redaktører av tidskriftet "Childhood", et globalt tidskrift om barn og barndom
SAGE forlag
Medlem i den utvidede redaksjonskomite i "Sosiologi i dag"
 
Roggen, Ingar
Redaktør for hjemmesiden World Wide Web Virtual Library: Sociology of the Web
 
Skirbekk, Sigurd
Hovedansvar for artikler under fagfeltet sosiologi i Kunnskapsforlagets Store Norske
Leksikon
 
Skog, Ole-Jørgen
Editorial advisory board: Addiction
International advisory board: Addiction Abstracts
 
 

Samfunnsgeografi

 
Stokke, Kristian
Medlem av redaksjonsråd, Norsk geografisk tidsskrift
 
 
 
 
EKSTERNT FINANSIERTE FORSKNINGSPROSJEKTER
 
I løpet av 1997 var instituttet involvert i følgende eksternt finansierte prosjekter. For de fleste prosjektene indikerer bevilgningsbeløpet den totale bevilgning for prosjektet.

 

Samfunnsgeografi

 
Prosjekt
Bevilger
Varighet
Bevilgning
Prosjektleder
Liberalisation..India
NUFU
4 år
1 300 000
J.Hesselberg
Delt forskerkurs Rotterd.
NFR
avsl.97
20 000
B.Sæther
Yugoslav Wars
NFR
avsl.98
65 000
V.Einagel
Spanskesyken
NFR
avsl.97
73 000
H.Solerød
EU-forprosjekt
NFR
avsl.97
35 000
B.Asheim
Ind. miljøstrategier 3 nivå
NFR
avsl.2000
244 000
B. Sæther
Læringsprossesser i reg..
NFR
avsl.2000
280 000
R.Samuelsen
Globalization, production...
EC
avsl.99
1 000 000
J.Hesselberg
Geonet, Exchange Program
ERASMUS
avsl.97
70 000
T. Haraldsen
Regional Forandring
NORDPLUS
avsl.97
200 000
T. Haraldsen
     
3 287 000
 

 

Sosiologi

Prosjekt
Bevilger
Varighet
Årets bevilgning
Prosjektleder
Osloforskning
Oslo Kommune
permanent
700 000
E.Stabben
Gråsonekonflikter
NFR
avsl.97
120 000
T.Petersen
Fisk-Forvaltning-legitimitet
NFR
avsl.98
25 000
S.Gezelius
Funksjon somatiske sykehus
NFR
avsl.2000?
30 000
D.Album
Høyere utdanning-modul
NFR
avsl.2002
628 000
M.Norli Hansen
Mellom menn...
NFR
avsl.97
120 000
S.Frøberg
Barneovergripere
NFR
avsl.97
120 000
M.Brantsæter
Prosjektforum
Div.organisasjoner
permanent
400 000
J.F. Alfsen
PSO
Div.organisasjoner
permanent?
60 000
R.Kalleberg
     
2 203 000
 
TOTALT
   
5 490 000
 
 

 

 
 
 

DOKTORGRADER

 
 
Kandidat

Komitè

Gullvåg Holter, Øystein, dr.philos.
Craig Calhoun, New York University
Rita Liljestrøm, Gøteborg Universitetet
Lise Kjølsrød, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Berg, Lisbet, dr.polit.
Tore Lindbekk, NTNU
Knud Knudsen, Høgskolan i Stavanger
Arne Mastekaasa, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Knutsen, Hege Marie, dr. polit.
Peter Sjøhold, NHH
Fiona Wilson, København
Bjørn Terje Asheim, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Tangen, Jan Ove, dr. philos.
Jan Lindroth
Roar Hagen, Universitetet i Tromsø
Regi Enerstvedt, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Bakke, Per, dr. philos.
Ekgil Fivelsdal, Universitetet i København
Lars Mjøset, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Sigurd Skirbekk, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Storvik, Aagoth Elise, dr. polit.
Ann Mari Sellerberg, Universitetet i Lund
Dag Album, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Pål Repstad, Høgskolen i Agder
Sverdrup, Sidsel Muri, dr.polit.
Håkon Hydén, Universitetet i Lund
Erik Albæk, Universitetet i Aarhus
Arnlaug Leira, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Sivesind, Karl Henrik, dr.polit.
Arndt Sorge, Tilburg
Gunn E. Birkelund, ISF
Fredrik Engelstad, ISF
 
 
 
 
HOVEDOPPGAVER 1997
 
SOSIOLOGI
 
VÅREN 1997
Navn Oppgavetittel Veileder
Mag.art.:
 
Pål Winnæss
Relasjonisme eller pessimisme? En studie av spenningen mellom relasjonisme og pessimisme i Georg Simmels forfatterskap.
Arvid Fennefoss
 
Cand.sociol.
 
Anne Kolbu
... og Gud skapte ikke kvinnen. Intervju med seks kvinnelige parfymerikunder om å skape kvinnelighet
Sissel Frøberg
Kofi William Boateng
Women in Development and the ISsue of Planned Intervention. The Case of the Pamscad Programme in Ghana.
Astrid Nypan
 
Cand.polit. (1992):
 
Sven-Erik Syrstad
Klar, ferdig - og så? En kvalitativ studie av ungdom, idrett og selv-identitet
Katrine Fangen
Mette Bjørn Venold
"På lik linje?" En studie av kvinner og menns karrieremuligheter i IBM.
Annemor Kalleberg
Stig Eliassen og Pål Meland
Nasjonal identitet i statsløse nasjoner. En sammenliknende studie av Skottland og Wales.
Pål Veiden
Vibeke Sky
Fransk selvdefinering og dansk utdefinering. - om Holder og Mariannes plass i Europa.
Pål Veiden
Tina ¯Østberg
Avvik og /eller kulturell minoritet? Døvhet og døve belyst gjennom tre sosiologiske forståelsesmodeller.
Regi Enerstvedt
Toril Presttun
Hva betyr bedret vegtilgjengelighet for næringslivet? Case: Kristiansund fastlandsforbindelse.
Erling Albrechtsen
Ingunn S. Jacobsen
Når hverdagslivet fylles med fremmedhet. Nasjon, kultur og identitet hos norskfødte innvandrerkvinner i Danmark og England.
Elisabeth Fürst
Ellen Kristin Bye
Skolen - stedet der alt kan forebygges? - En evaluering av alkoholforebyggende intervensjonstiltak i grunnskolen.
Ole Jørgen Skog
Agnethe Basma
Ideologi og praksis. En sosiologisk undersøkelse av et barnehjem i Oslo.
Sturla Falch
Dag Roll-Hansen
Arbeidstakeres livskvalitet - en studie av jobbtilfredshet og generelt velvære.
Torbjørn Moum
Anne Aurvoll
Smerte som erfaring - utkast til en sosiologisk forståelse.
Lise Kjølsrød
Sissel Staven
Folketrygden: med vilje og viten. En analyse av hva man har trodd og hva man har visst om folketrygdens økonomiske framtid.
Lars Gulbrandsen
Turid Helene Dahl
"De gode" og "de onde". En analyse av medias bruk av fiendebilder i innvandringsdebatten.
Sigurd Skirbekk
Borghild Godal
Fedre i forandring? En sosiologisk analyse av familiepolitikk, fødselspermisjonsordninger og faderskapet.
Arnlaug Leira
 
Hanne Cecilie Hougen
 
Urbant hverdagsliv. En empirisk undersøkelse av sosiale fellesskap og urbane opplevelser
 
Ragnhild Skogheim
Alvhild K. Myhre
En komparativ studie av kvinner og ledelse
Trond Petersen
Mette Irmgard Snertingdal
"Hvor kommer du fra?" - En sosiologisk analyse av utenlandsadoptertes opplevelse av sitt utseende og sin bakgrunn.
Regi Enerstvedt
Bente Heimtun
Norges image blant tyske turister.
Jens K. Jacobsen
Heidi M. Wold
Kulturelle bilder - kjønn, identitet og relasjoner i -talls film.
Ivar Frønes
Astrid Nyhuus
Arbeidslivets vandrere. En studie av vikarers opplevelse av egen arbeidssituasjon.
Anne-Lise Ellingsæter
Per Ivar Hoel
Internett som kulturelt symbol. Skjønnheten og udyret.
Per Otnes
Ingunn Løvstad Sørensen
"Hadde vi noen påvirkningsmulighet?" Omorganisering i Oslo og Akershus postregion. Konsekvenser - Deltakelse - Tilknytning.
Svein Hovde
Anne Cathrine Ekroll
Hvilket barn skal vi velge? En studie om normvalg ved fordeling av barnehageplasser.
Fredrik Engelstad
Ole-Kristian Vefferstad
Arbeidsmiljø og vernearbeid. En studie av arbeidsmiljøpolitikken i kjemisk industri.
Arvid Fennefoss
Håkon K. Velde
Fellesprosjektet som implementeringsprosess. En case-studie av implementeringen av Fellesprosjektet - et samarbedidsprosjekt i regi av LO, NHO, Arbeidsmarkedsetaten og Aust-Agder fylkeskommune.
Arvid Fennefoss
Marianne Brattland
Kvinner, klær og identitet. Om voksne kvinners bruk av klær som kommunikasjons- og identitetsskapende middel.
Karin Widerberg
Borgny Vold
Fra lydighet til selvstendighet. En sosiologisk analyse av endringer i behandlingsideologi og behandlingspraksis ved diabetes mellitus.
Regi Enerstvedt
Anders Nyberg
Modernisering og Miljøbevegelse. En komparativ undersøkelse av miljøengasjement i Vest-Tyskland, Øst-Tyskland, Norge og Japan.
Randi Lavik
Håvard Rønnevig Bakken
Betalingspraksis i norske husholdninger. En studie av husholdningers håndtering av økonomiske forpliktelser.
Lars Gulbrandsen
Geir Hovland
Integrasjon av unge innvandrere og flyktninger i relasjon til arbeidsmarkedet.
Olaf Foss
Lasse Skjelbostad
Frivillighet og integrering. En studie av to frivillig organiserte integreringsprosjekter.
Katrine Fangen
Linn Heidi N. Lunde
Reklamebarn er ikke som andre barn! En studie av barn i reklame og reklame til barn.
Ivar Frønes
Øyvind Starheim
Å møte veggen. Ein analyse av utereklamen som tekst og materiell.
Oddrun Sæter
Jorun Lunestad
Kunsten å vinne et valg. En studie av velgermobiliseringen til Ungarns Demokratiske Forum frem mot valget i 1990.
Inger Furseth
 
HØSTEN 1997
 
mag.art:
 
Håvard Helland
Hvor fruktbare er sosiologiske modeller av rasjonelle aktører i analyser av moderne samfunn?
Tormod Øia
 
Cand.polit. (1992):
 
Lisbeth Loen
Identitet. Ungdoms identitetsutvikling i dagens samfunn.
Ola Stafseng
Kjærsti Aune
"Et byroms materielle, sosiale og symbolske mening". Youngstorget i en revitalisert prosess.
Ragnhild Skogheim
Ellen Marie Opdhal
"Sinte kvinner og stille menn" "Det norske" sett med andres øyne - modernitet, kjønn og nasjonal identitet.
Karin Widerberg
Tor Opsvik
UFORMELL ¯ØKONOMI OG SYSSELSETTING I SANTIAGO DE CHILE
Grete Brochmann
Bente Svenssen
Akademikeres møte med Arbeidsformidlingskontoret. En kvalitativ studie av arbeidsledige akademikere i Vestfold fylke, høsten 1996.
Lise Kjølsrød
Tori Norheim Larsen
En kamp om anerkjennelse. Hjemmehjelpere og ergo- og fysioterapeuter belyst gjennom en organisasjons-utviklingsprosess.
Marte Feiring
Mona Bråten
"Når kompetanse skal belønnes" en undersøkelse av ulike virkninger av et kompetansebasert lønningssystem i en industribedrift.
Trond Petersen
Kristin Reichborn-Kjennerud
"Gata er mitt galleri"
Oddrun Sæter
Torun Omland
"Fanger i Guds hus - Faremo kan redde". En dokumentasjon og analyse av myndighetenes håndtering av kirkens praksis med kirkeasyl i perioden 1993-1996.
Olaf Aagedal
Kristian Waitz
Ski storsenter - prosessen.
Per Otnes
Brynhild Granås
En opplevelsesstudie av utviklingen av Hurtigrute-museet, Hurtigrutedagen og Hurtigrutens hus på Stokmarknes.
Øystein Nilsen
Kjersti Søyland
Fra stasjonsby til handelssted. - En studie av sosiomateriell og stedsidentitet i Ski.
Øystein Nilsen
Olaug Lise Christiansen
Mobiliseringens muligheter og begrensninger i sentrumskirken. En studie av sentrumskirken, en pinsemenighet på Strømmen.
Inger Furseth
Martin Berg
Kvalitetskriterier og kanondebatt. Bruk av kvalitetskriterier i forhold til litteratur og samfunn: et litteratursosiologisk innblikk i et litterært fagfelt.
Per Otnes
Cecilie Basberg
Omsorgesn vilkår i et kvinnefengsel - en studie av fengselsbetjenters omsorgsarbeid.
Arnlaug Leira
Kristin Haugene
Organisasjonsstruktur, personalopplevelse og effektivitet.
Dag Album
Ottar Ormstad
Trafikksikkerhetsforskningens teoretiske grunnlag. En ulykkesosiologisk studie.
Regi Enerstvedt
Sandra Marie Alford
"Døvhet og indre språk"
Regi Enerstvedt
Are Branstad
Rock og statlige støtteordninger - en tilnærming til emnet "musikk og samfunn".
Katrine Fangen
Sissel Wilsgård
Samordning i administrative rutiner i NSB.Ansvarsrutiner og samordning av dokumenthåndtering på tvers av organisasjonen.
Line Eldring
Torill Enersen
Fra husmoderlige kvinner til travle jenter - En studie av kvinnebildet fremstilt i ukebladet KK i perioden 1946-1995.
Ivar Frønes
Patrick Fosu-Siaw
"Folk beliefs, illness and healing practices: - the case of Guinea worm disease in rural Ghana."
Dag Album
 
 

 

 

SAMFUNNSGEOGRAFI

 
 
Kandidat
Hovedoppgavetittel
Veileder
     
Eliassen, Per Hallvard
En komparativ analyse av sukkerproduksjonen i Barbados og Jamaica i perioden 1965–1994.
Jan Hesselberg
Hanssen, Yngvild Berggrav
Brustne drømmer og nye håp. En analyse av betydningen av høyere utdanning på Cuba etter 1990.
Jan Hesselberg
Mathiesen, Henrik Forsberg
Bruk av GIS i fysisk planlegging. En casestudie av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.
Tone Haraldsen
Ness, Eirik Rostad
Bærekraftig utvikling i et sivilisasjonskritisk perspektiv.
Bjørn T. Asheim
Oddum, Jan Ragnar
Boligbygging og intervensjon: en relasjonell tilnærming.
Eric Clark
Roven, Janne
Alternativ handel-bevegelsen. Internasjonal handel og produsenter i Sør.
Jan Hesselberg
Skarpeteig, Margot Igland
Mat, makt og motstand. Matsikkerhet på landsbygda i India.
Jan Hesselberg
Svardal, Siv
Japanske selskapers etableringer i Malaysia, og effekter av disse på landets industriutvikling. En studie av bil-, elektrisitets- og elektronikkindustrien.
Sylvi Endresen
Vestbøstad, Lovise
Kan ny transportinfrastruktur føre til industriell utvikling? Ein teoretisk analyse med Trekantsambandet som empirisk eksempel.
Tone Haraldsen
Wrigley, Charlotte N.E.
Non-governmental organisations (NGOs) and the development of rural women: The case of the 31st December Women's Movement in Ghana.
Sylvi Endresen
Asante, Ernest Yaw
Urbanisation and the Environment: A Case Study of Solid Waste Disposal in Accra.
Jan Hesselberg
Aubynn, Anthony Kwesi
Maladjustment of Development? Macro-development Adjustment and Ghana’s Environment. A Case of the Mining Frontiers of the Western Region.
Jan Hesselberg
Egner, Marit
Forestillinger om Afrika blant niendeklassinger i Oslo
Jan Hesselberg
Eie, Gunnar
En analyse av fertilitet og familieplanlegging i Mauritius 1960–1997.
Jan Hesselberg
Ferrer, Enrique
Norsk forsvarsrelatert IT-industri, En innovasjonsteoretisk undersøkelse av den forsvarsrelaterte telekommunikasjons- og kommando-, kontroll- og informasjonssystemindustrien.
Bjørn T. Asheim
Hansen, Geir Dahle
Jordbruksendring i Nepal. En analyse av sammenhengen mellom landareal, teknologi og arbeid.
Jan Hesselberg
Langdal, Elisabeth Ng
Legemidler – butikk eller helse? Malaysias farmasøytiske industri i lys av landets industri- og helsepolitikk.
Sylvi Endresen
Nessøe, Vigdis
Miljøstrategier og miljøtiltak i norsk treforedlingsindustri fra 1986–1996. To casestudier fra celluloseindustrien.
Bjørn T. Asheim
Norgah, Samuel
Rural electrification as a catalyst for rural development; a force or an illusion? A case study of selected rural settlements in the East Akim District of Ghana.
Jan Hesselberg
Odegard, Jan Thomas Houge
Blåmandag i brasiliansk IT-industri – fra proteksjonisme til liberalisering.
Sylvi Endresen
Omoga, Charles Odhiambo
Causes of land degradation. A case study of Lower Nyakach Division in Kisumu District, Kenya.
Hege Knutsen
Vardund, Aslak
Barrierer mot økonomisk utvikling på Gazastripen.
Jan Hesselberg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDLEMMER AV INTERNE STYRINGSORGANER
 
 
 
Instituttstyret
 
Instituttstyret er instituttets høyeste organ og ansvarlig for alle saker som har prinsipiell karakter eller er av betydning for virksomheten ved instituttet. Instituttstyret har 16 medlemmer: 9 valgt fra den faste vitenskapelige staben (7 fra sosiologi og 2 fra samfunnsgeografi), 2 fra åremålsansatte, 3 studentrepresentanter (2 fra sosiologi og 1 fra samfunnsgeografi) og 2 fra administrativ stab.
 
I 1997 hadde instituttstyret følgende sammensetning:
 
Representanter for fast vitenskapelige personale:
 
For sosiologi
Frønes, Ivar (bestyrer)
Wetlesen, Tone Schou
Leira, Arnlaug
Kjølsrød, Lise
Skog, Ole-Jørgen
Mastekaasa, Arne
Hagestad, Gunhild
 
Widerberg, Karin
Fennefoss, Arvid
Albrechtsen, Erling
Otnes, Per
 
 
For samfunnsgeografi:
Hesselberg, Jan, visebestyrer
Haraldsen, Tone
 
Knutsen, Hege
 
Representant for åremålsansatte:
Sarfi, Eva
Wærdahl, Randi
 
 
Feiring, Marte
Rahman, Masudur
 
Studentrepresentanter :
 
Sosiologi
Søyseth, Sonja
Karlsen, Torbjørn
 
Valseth, Solveig
Høgvold, Dag Olav
Samfunnsgeografi:
Vikan, Stein Terje
 
Hatling, Lillian
Representant for det administrative personale:
Mollestad, Kristian
Olsen, Manne
 
Bineau, Birgit D.
 
Kontorsjef Gudleik Grimstad var styrets sekretær fra 1.9.97.
 
 
 
Fagstyrene
 
Fagstyret for sosiologi
 
Fagstyret bistår bestyreren med å samordne organenes virksomhet og føre tilsyn med instituttets samlede virksomhet, forberede saker og gjennomføre vedtak etter rådets retningslinjer.
 
Styret i 1997 besto av:
 
For fast vitenskapelig personale:
Frønes, Ivar (bestyrer)
Wetlesen, Tone Schou
Leira, Arnlaug
Kjølsrød, Lise
 
For åremålstilsatte:
Wærdahl, Randi
 
For studentene:
Karlsen, Torbjørn
Søyseth, Sonja
 
Førstekonsulent Erlend Stabben var fagstyrets sekretær til 1.8.97
Førstekonsulent Rigmor Smith-Gahrsen var fagstyrets sekretær fra 1.8.97.
 
Fagstyret for samfunnsgeografi
 
For fast vitenskapelig personale:
Hesselberg, Jan (Visebestyrer) (forskningstermin fra 1.7.97)
Haraldsen, Tone (Fungerende visebestyrer fra 1.7.97)
Knutsen, Hege
Solerød, Hans
 
For åremålstilsatte:
Sæther, Bjørnar
 
For studentene:
Viken, Stein Terje
 
Førstekonsulent Kristian Mollestad var fagstyrets sekretær
 

Instituttstyret ISS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANSATTE
 
 
Følgende personer har vært ansatt ved Institutt for sosiologi og
samfunnsgeografi i 1997:
 
Sosiologi
 
Vitenskapelige personale:
 
Professorer:
Bråten, Stein (forskningstermin fra 1.1.97-1.7.97)
Enerstvedt, Regi
Hagestad, Gunhild (fra 1.1.97 til 1.7.97)
Leira, Arnlaug
Mastekaasa, Arne
Otnes, Per
Petersen, Trond
Skirbekk, Sigurd
Skog, Ole-Jørgen
Widerberg, Karin
 
professor II
Calhoun, Craig
Engelstad, Fredrik (fra 1.1.97 til 31.10.97)
Lunde, Tormod
 
1. amanuenser
Albrechtsen, Erling (1/2 forskningstermin 1.1.97-1.7.97)
Album, Dag
Berg, Anne Marie (vikar fra 1.8.97-31.12.97)
Fennefoss, Arvid (forkningstermin 1.7.97-31.12.97)
Frønes, Ivar (bestyrer)
Furseth, Inger (fra 1.1.97-30.6.97)
Hansen, Marianne Nordli
Kalleberg, Ragnvald (forskningstermin fra 1.1.97-31.12.97)
Kjølsrød, Lise
Thagaard, Tove
Wetlesen, Tone Schou (forskningstermin fra 1.1.97-31.12.97)
 
Amanuenser
Roggen, Ingar
 
Stipendiater:
Brantsæter, Marianne
Fangen, Katrine
Feiring, Marte
Frøberg, Sissel (fra 1.1.97-1.9.97)
Rahman, Masudur
Sivesind, Karl Henrik (fra 1.1.97-4.3.97)
Spjelkavik, Øystein (fra 1.1.97-31.5.97)
Wærdahl, Randi
 
Samfunnsgeografi
 
Vitenskapelig personale:
 
Professorer:
Hesselberg, Jan visebestyrer (forskningstermin fra 1.7.97-31.12.97)
Asheim, Bjørn Terje
 
1.amanuenser
Endresen Sylvi
Haraldsen Tone
Knutsen, Hege M.
Solerød, Hans (forskningstermin fra 1.7.97-31.12.97)
Stokke, Kristian
Wessel, Terje (fra 1.3.97)
 
Stipendiater
Birkeland, Inger J.
Einagel, Victoria I.
Samuelsen, Roar
Sæther, Bjørnar
 

Andre
Lømo, Aase (vikar, universitetslektor fra 1.8.97)
 
Administrativt personale
Marianne Mancini, kontorsjef (permisjon fra 1.9.97)
Gudleik Grimstad, kontorsjef (vikar fra 1.9.97-31.12.97)
Bineau, Birgit D., 1. sekretær
Bugge, Tony, avd.ingeniør
Engstrøm, Berit, 1. sekretær
Olsen, Manne, 1. konsulent
Olsen, Marit Fosseli, 1. konsulent (permisjon fra 1.3.97)
Powers, Susan, konsulent
Smith-Gahrsen, Rigmor, førstekonsulent (permisjon fra 1.1.97-31.7.97)
Stabben, Erlend, 1.konsulent
Stensrud, Lin, konsulent (vikar fra 11.3.97)
Sørensen, Beate, 1.konsulent (vikar fra 15.12.97)
Mollestad, Kristian, 1.konsulent
Pulido, Cristina, konsulent (permisjon fra 1.7.97)
 
Prosjektforum for arbeidslivsstudier
Alfsen, Jon Fredrik, 1. kons. (vikar fra 7.4.97)
Herrestad, Ina, 1. kons. (permisjon fra 1.9.97)
Jordfald, Hilde, 1.kons. (permisjon fra 16.8.97)
Johnsen, Arne Johan, 1.kons. (vikar fra 1.1.97-31.3.97)
Wisth, Bjørn Arild, 1. kons. (vikar fra 4.8.97-31.12.97)
 
 
Oslo-forskning:
Petersen, Trond, forskningsleder (1/5 stilling, fra 1.1.97-31.12.97)
Stabben, Erlend, 1.konsulent (1/5 stilling)
Holm, Arne, vit.ass. (1/2 stilling)
 
 
STATISTIKK
 
Sosiologi
 
Antall studenter 1997
 
Våren 1997
Høsten 1997
Grunnfag
640
643
Mellomfag
148
120
2. avd. (cand.sociol.)
1
0
Hovedfag (cand.polit.)
463
455
Magistergrad
9
9
Sum
1261
1227
 
 
 
Vekttallsproduksjon i 1997
Fag
Antall
kandidater
Vekttall pr. fag
Total vekttall
grunnfag
635
20
12700
mellomfag
195
10
1950
Hovedfag - teori og grunnl.
110
7
770
Hovedfag - metode
88
8
704
Hovedfag - teorispesialisering
59
5
295
hovedfagsoppgave
57
20
740
hovedfag - gen. teori
101
7
707
hovedfag - kval. met.
59
4
236
hovedfag - kvant. met.
11
3
33
hovedfag - teorispes. ny
3
4
12
magistergrad
2
40
80
semesteremne PF
49
10
490
Sum
1369
 
18717
 
 
 
Avsluttende hovedfagseksamener 1997
 
Våren 1997
Høsten 1997
     
Cand.sociol.
2
-
Cand.polit.
35
22
Magistergrad
1
1
Sum
38
23
 
 
 
 
 
Samfunnsgeografi
 
Antall studenter 1997
 
Våren 1997
Høsten 1997
Grunnfag
54
72
Samfunnsgeografi for realister
17
26
Mellomfag
60
(ingen undervisning)
Hovedfag (cand. polit.)
103
118
 
Sum
 
234
 
216
 
Vekttallsproduksjon i 1997
Fag
Antall
kandidater
Vekttall pr. fag
Total vekttall
Grunnfag
90
15
1350
Samfunnsgeografi for realister
15
10
150
Mellomfag
50
10
500
Hovedfag – SGO301
33
5
165
Hovedfag – SGO311-316
35
5
175
Hovedfag – SGO341
5
Hovedfag – SGO342
23
10
230
Hovedoppgave
19
20
380
 
Sum
 
265
 
 
2950
 
Avsluttende hovedfagseksamener 1997
 
Våren 1997
Høsten 1997
 
M
K
Sum
M
K
Sum
             
Hovedfag (cand.polit.)
3
4
7
9
3
12
 
 
REGNSKAP
 

inkl. fellesutgifter og Prosjektforum
 
1
INNTEKTER
     
1
Lønn fordelt til post 01
 
15 072 716
 
 
overført fra 96
 
211 589
 
 
sum
 
15 284 305
 
         
2
Drift fordelt til post 11
 
3 662 815
 
 
ekstramidler
     
 
Salg av kompendier
 
323 593
 
 
diverse inntekter
 
540 000
 
 
Overheadinntekter
 
16 838
 
 
sum
 
4 543 246
 
         
 
INNTEKTER TOTALT
   
19 827 551
         
2
UTGIFTER
     
1
Fastlønn
11 315 430
   
2
Løslønn
3 123 528
   
3
Drift
4 982 620
   
 
UTGIFTER TOTALT
   
19 421 578
 
OVERFØRT TIL 98
   
405 973
 
 
SAMFUNNSGEOGRAFI
separat ført andel
 
1
INNTEKTER
   
4 937 326
         
2
UTGIFTER
     
1
Fastlønn
3 256 152
   
2
Løslønn
553 116
   
3
Drift
938 396
   
 
UTGIFTER TOTALT
4 747 664
 
4 747 664
 
OVERFØRT TIL 98
   
189 662
         
 
 
EKSTERNE FORSKNINGSPROSJEKTER
 
 
UTGIFTER
     
1
Lønn & sosiale utgifter
1 210 000
   
2
Drift
640 400
   
3
Overhead inkl.inntekter til inst.
119 100
   
 
UTGIFTER TOTALT
1 969 500
 
1 969 500
         
 
TOTALT VOLUM (inkl. overføring til 98) 26 734 377
Publisert 12. okt. 2010 08:29 - Sist endret 18. mars 2013 09:03