Protokoll fra Konstituerande instituttstyremøte 24. oktober 2001

Møtet ble satt 24. oktober 2001, kl. 14.15, Rom 725 ESH, og hevet kl. 16.00.

Tilstades: Geir Høgsnes, Arnlaug Leira, Dag Album, Marianne Nordli Hansen,
Arvid Fennefoss, Regi Enerstvedt, Birgit D. Bineau, Harald Botha,
Børge Kjartan Lindsøe, Rune Hauger, Gudleik Grimstad (ref)

Forfall: Willy Pedersen, Jan Hesselberg, Sylvi Endresen,
Åsmund Birkeland, Helge Hiram Jensen.

SAK 1 Godkjenning av valprotokollar for val til instituttstyret for perioden 2002-2004

1. Val av 7 representantar med vararepresentantar frå gruppa faste vitskaplege tilsette sosiologi
2. Val av 2 representantar med vara frå gruppa faste vitskaplege tilsette samfunnsgeografi
3. Val av 1 representant med vara frå gruppa åremålstilsette
4. Val av to representantar med vara frå gruppa tekniske- og administrative tilsette
5. Val av 2 representantar med vara frå gruppa studentar sosiologi
6. Val av 1 representant med vara frå gruppa studentar samfunnsgeografi
Vedtak:
Instituttstyret godkjenner valprotokollane for valet til instituttstyret for perioden 2002-2004.

Desse er valde til instituttstyret for perioden 2002-2004:
1. Geir Høgsnes (vit iso, instituttstyrar)
2. Arnlaug Leira (vit iso)
3. Dag Album (vit iso)
4. Marianne Nordli Hansen (vit iso)
5. Willy Pedersen (vit iso)
6. Arvid Fennefoss (vit iso)
7. Regi Enerstvedt (vit iso)
Tove Thagaard (vit iso, vara)
Ingar Roggen (vit iso, vara)
Lars Mjøset (vit iso, vara)
Sigurd Skirbekk (vit iso, vara)
8. Jan Hesselberg (vit sgeo, visestyrar)
9. Sylvi B. Endresen (vit sgeo)
Kristian Stokke (vit sgeo, vara)
Terje Wessel (vit sgeo, vara)
10. Åsmund Birkeland (rekr)
Pål Meland (rekr, vara)
11. Birgit Bineau (t/a)
12. Harald Botha (t/a)
Åsmund Røseid (t/a, vara)
Tori Norheim Sandlie (t/a, vara)
13. Børge Kjartan Lindsøe (stud iso)
14. Helge Hiram Jensen (stud iso)
?? (vara) - suppleringsval i januar -01
?? (vara) - suppleringsval i januar -01
15. Rune Hauger (stud sgeo)
Arnhild Midgaard (stud sgeo, vara)

          
SAK 2 Val av instituttstyrar for perioden 2002-2004

Vedtak:
Instituttstyret vel Geir Høgsnes til instituttstyrar for perioden 2002-2004

          
SAK 3 Val av visestyrar for perioden 2002-2004

Vedtak:
Instituttstyret vel Geir Høgsnes til instituttstyrar for perioden 2002-2004

          
SAK 4 Utnemning av medlemmer til fagstyra

Vedtak:
Instituttstyret utnemner følgjande medlemmer til fagstyret for sosiologi:
1. Geir Høgsnes (vit, instituttstyrar)
2. Arnlaug Leira (vit, forskingsansvarleg)
3. Dag Album (vit, undervisningsansvarleg)
4. Marianne Nordli Hansen (vit)
Willy Pedersen (vit, vara)
Arvid Fennefoss (vit, vara)
Regi Enerstvedt (vit, vara)
Tove Thagaard (vit, vara)
Ingar Roggen (vit, vara)
Lars Mjøset (vit, vara)
Sigurd Skirbekk (vit, vara)
5. Åsmund Birkeland (rekr)
Pål Meland (rekr, vara)
6. Børge Kjartan Lindøe (stud)
7. Helge Hiram Jensen (stud)
?? (stud, vara) - supplering januar -01
?? (stud, vara) - supplering januar -01

Instituttstyret utnemner følgjande medlemmer til fagstyret for samfunnsgeografii:
1. Jan Hesselberg (vit, visestyrar/fagstyrar)
2. Sylvi B. Endresen (vit))
3. Kristian Stokke (vit)
4. Terje Wessel (vit))
Bjørnar Sæther (vit, vara)
Hans Solerød (vit, vara)
Tone Haraldsen (vit, vara)
Hege Knutsen (vit, vara)
5. ?? (rekr) - supplering januar -01
?? (rekr, vara) - supplering januar -01
6. Rune Hauger (stud)
7. Arnhild Midgaard (stud)
?? (stud, vara) - supplering januar -01
?? (stud, vara) - supplering januar -01

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46