Protokoll fra fagstyremøte for sosiologi

Møtet ble satt 21. august 2002, kl. 14.15, Rom 725 ES, og hevet kl. .

Tilstede: Høgsnes, Leira, Album, Hansen, Birkeland (til og med sak
42/02)

og Lindøe.


Fra instituttstyret: Enerstvedt, Pedersen og Fennefoss


Fra administrasjonen: Grimstad og Sandvik

SAK 1
Saksnr. 35/02
Godkjenning av protokoll fra 29. mai 2002 (lagt ut på www) og innkalling.

Vedtak:

Fagstyret godkjenner protokoll fra 29/5-02, samt innkalling til møte
21/8-02.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 36/02 A
Opptak til sosiologi hovedfag høsten 2002
          
O-SAK 2
Saksnr. 36/02 B
Personalsituasjonen ved ISS

Kontorsjefen orienterte om nyansatte ved instituttet

          

Diskusjonssaker

D-SAK 1
Saksnr. 37/02
Driftsstøtte til forskning

Saken fremmes i neste fagstyremøte.

          
D-SAK 2
Saksnr. 38/02
Regnskap per 1. juli 2002 og revidert budsjett for 2002

Vedtak:

Fagstyret tar regnskapet per. 1. juli til etterretning.


Fagstyret slutter seg til følgende budsjettrevisjoner:

1. Midlertidig flytting fra C-blokka til 8. etasje (admin/felles):
300000

2. Sletting av gamle prosjektkontoer (admin/felles): 50000

3. Tilleggsbevilling til bokkjøp (sosiologi): 100000

4. Støtte til studiesenter/kontorplass Berkeley høsten 2002: 25000

5. Studiereise til Helsinki for admin (admin/felles): 100000


Sum: 575000


Ny prognose årsresultat 2002 etter tiltak: 11750000

Tiltak blir lagt inn i prognosen i økonomirapporten for august.


Saken oversendes instituttstyret for videre behandling.

          
D-SAK 3
Saksnr. 39/02
Forslag til budsjett for 2003

Vedtak:

Fagstyret slutter seg til forslaget til budsjett for 2003.


Saken oversendes instituttstyret for videre behandling.

          
D-SAK 4
Saksnr. 40/02
Forslag til prinsipper for innpassing og godkjenning av ekstern utdanning

Vedtak:

Fagstyret slutter seg til de framlagte forslag til prinsipper og gir
bestyrer fullmakt til å ferdigstille disse.

          
D-SAK 5
Saksnr. 41/02
Arbeidsplan for studiereformen ved ISS

Vedtak:

Fagstyret slutter seg til den framlagte arbeidsplan for
studiereformen ved ISS.


Saken oversendes instituttstyret for videre behandling.

          
D-SAK 6
Saksnr. 42/02
Samlokalisering av ISS

Vedtak:

Fagstyret slutter seg til den foreslåtte disponeringen av C-blokka.


Fagstyret slutter seg til planene for disponering av 8. etasje i B-
blokka og ber administrasjonen tilstrebe at alle ansatte får eget
kontor.


Saken oversendes instituttstyret for videre behandling.

          
D-SAK 7
Saksnr. 43/02
Master i sosiologi

Vedtak:

Fagstyret slutter seg til det framlagte forslag master i sosiologi.


Saken oversendes instituttstyret for videre behandling.

          
D-SAK 8
Saksnr. 44/02
Søknad om sluttføringsstipend – Pål Meland

Vedtak:

Fagstyret anbefaler at Pål Meland får innvilget sluttføringsstipend
for perioden fra 5/10-02 til 4/4-03 og oversender saken til
instituttstyret for videre behandling.

          
D-SAK 9
Saksnr. 45/02
Søknad om sluttføringsstipend – Håvard Helland
          
D-SAK 10
Saksnr. 46/02
Støtte til studiesenter Berkeley

Vedtak:

Underforutsetning av at Norges forskningsråd innvilger søknaden fra
Petersen om støtte til studiesenter ved Berkeley, bevilger fagstyret
som en forsøksordning kr. 25000,- til leie av kontor for perioden fra
og med juli til og med desember 2002. Samlet kostnad for denne
perioden inklusive tilskudd fra NFR er kr. 50000,-.

          
D-SAK 11
Saksnr. 47/02
Søknad om økonomisk støtte til utenlandsopphold – Lars Bugge

Vedtak:

Fagstyret bevilger inntil kr. 28000,- til dekning av dokumenterte
reise- og oppholdsutgifter for stipendiat Lars Bugge i forbindelse
med opphold som 'visiting scholar' ved University of California,
Berkeley i perioden 4/10-02 til 6/12-02. Fagstyret forutsetter at
Bugge deler kontor under oppholdet.


Fagstyret oppfordrer stipendiater som vurderer lengre
utenlandsopphold eller faglige reiser om å planlegge dette i god tid
og hente inn midler fra NFR eller andre eksterne kilder. Instituttet
sine avsetninger til forskningsstøtte vil ikke kunne dimensjoneres
for dette.

          
D-SAK 12
Saksnr. 48/02
Søknad om økonomisk støtte til symposium

Vedtak:


Fagstyret ber instituttstyret innvilge søknaden fra professor Stein
Bråten om kr. 110000,- til delvis støtte til dekning av dokumenterte
utgifter i forbindelse med internasjonalt Teoriforum-symposium i Oslo
31/10-04 til 2/11-04.


Saken oversendes instituttstyret for videre behandling.

          
D-SAK 13
Saksnr. 49/02
Søknad om undervisningsfri

Vedtak:

Fagstyret ber instituttstyret innvilge søknaden fra professor Stein
Bråten om undervisningsfri fra og med 1/1-03 og fram til han går av
med pensjon 1/11-03.


Saken oversendes instituttstyret for videre behandling.

          
D-SAK 14
Saksnr. 50/02
Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

          
Publisert 5. okt. 2010 10:14