Det sterke kjønns sårbarhet - omsorg, behandling og maskulinitet (avsluttet)

Hvilke forventninger møter menn i helsevesenet, hvilke forventninger har de til seg selv og hvordan opplever de møtet med helsepersonell

Om prosjektet

Målsetning i dette prosjektet er å utforske .

En hypotese er at selv om den nordiske mannsrollen er i endring, er det fremdeles forventninger til at menn skal være sterke, utholdne og ikke vise svakhet (Lilleaas 2006, Seidler 1997). Slike forventninger vil ha betydning for hvordan menn fremstiller og håndterer sine helseproblemer. Denne studien tar sikte på å undersøke hvordan menn presenterer sine helseproblemer, hvem de snakker med og hvilken diskurs fortellingene inngår i.

I noen internasjonale studier hevdes det at mange menn benekter helseproblemer og heller lider i stillhet (Murphy 1990, Sabo & Gordon 1995). Et spørsmål som ønskes belyst i dette prosjekt er hvordan mannlige pasienter opplever helseinformasjon, et annet er hva preger kommunikasjonen mellom den mannlige pasient og helsepersonell i praksis? (Werner 2001). I dette prosjektet er det også ønskelig å undersøke hva skal til for at menn skal ta mer hensyn til egen helse, og hvordan kan helsepersonell bli mer oppmerksom på hva kjønn betyr i det helsefremmende arbeidet. For å få vite mer om dette vil vi undersøke hvordan menn med en kreftdiagnose har opplevd å bli rammet av alvorlig sykdom, og hvordan de har erfart behandlings- og rehabiliteringsfasen? Dette er spørsmål som vil være sentrale i kvalitative intervjuer med mannlige pasienter og helse personell. Pårørende vil også bli intervjuet for å få kjennskap til hva som skjer i familier der mannen/forsørgeren blir alvorlig syk. Nedslagsfeltet vil en pasientforening, en pårørendeforening og et sykehus. Metodene vil bestå av både kvalitative intervjuer, dagbøker, minnearbeid, deltakende observasjon, fokusgrupper, formilding og film. Institusjonell etnografi som overgripende angrepsmåte og perspektiv vil bli brukt og prøvd ut og være en metodologisk paraply for de ulike prosjektene. Noen av delstudiene vil det i tillegg bli benyttet kvantitative metoder for å få et bredere bilde av hvordan menn håndterer sine helseproblemer.

Bakgrunn

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitet i Oslo, Senter for Likestilling v/Universitetet i Agder og Kreftforeningen. De eksterne midlene kommer fra Kreftforeningen og Barne- og likestillingsdepartementet.

Prosjektet startet i 2007 og skal gå ut 2009.

 

 

Publisert 25. aug. 2010 13:16 - Sist endret 1. sep. 2010 15:09

Kontakt

Besøksadresse
Moltke Moes vei 31
Harriet Holters hus, 2 etg.
0851 Oslo
Norway

Postadresse
Postboks 1096 Blindern
0317 Oslo

Telefon, faks og e-post
22 85 52 57 (telefon)
22 85 52 53 (faks)
ekspedisjonen@sosgeo.uio.no