Publikasjoner fra Educational Careers

Andersen, Patrick Lie (2011). The State elite? Recruitment to and success within the Norwegian political and administrative elites. The importance of class, education and resources. ISA RC 28 Spring Meeting: Longitudinal approaches to stratification research: International and Comparative Perspectives; 2011-04-13 - 2011-04-16

Andersen, Patrick Lie & Hansen, Marianne Nordli (2012). Class and Cultural Capital-The Case of Class Inequality in Educational Performance. European Sociological Review, 28, 607-621.

Birkelund, Gunn Elisabeth & Mastekaasa, Arne (red.) (2009). Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv. Abstrakt forlag.

Brekke, Idunn (2006). Betydningen av etnisk bakgrunn for overgangen fra høyere utdanning til arbeid. Søkelys på arbeidsmarkedet, 23, 173-180.

Brekke, Idunn (2007a). Ethnic background and the transition from education to work among university graduates.  Journal of Ethnic and Migration Studies, 33, 1299-1321.

Brekke, Idunn  (2007b). Ethnic background and the transition from vocational education to work: a multi-level analysis of the differences in labour market outcomes. Journal of Education and Work, 20, 229-254.

Brekke, Idunn (2008) Like muligheter? Betydningen av etnisk bakgrunn for sysselsetting og inntekt. PhD-avhandling, Universitetet i Oslo.

Brekke, Idunn  (2013). Long-term labour market consequences of dropping out of upper secondary school: Minority disadvantages? Blir publisert i Acta Sociologica.

Brekke, Idunn & Mastekaasa, Arne (2008). Highly educated immigrants in the Norwegian labour market: permanent disadvantage? Work, Employment and Society, 22, 507-526.

Fekjær, Silje N. (2006). Utdanning hos annengenerasjon etniske minoriteter i Norge. Tidsskrift  for samfunnsforskning, 47, 57-93.

Fekjær, Silje N. (2007a). New differences, old explanations: Can educational differences between ethnic groups be explained by social background? Ethnicities, 7, 367-389.

Fekjær, Silje N. (2007b). Nye forskjeller – nye forklaringer? Etniske ulikheter i utdanningsvalg. PhD-avhandling, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Fekjær, Silje N. og Gunn E. Birkelund (2007). Does the ethnic composition of upper  secondary schools influence educational achievement and attainment? A multilevel analysis of the Norwegian case. European Sociological Review, 23, 309-323.

Flemmen, Magne (2009). Den økonomiske overklassens sosiale lukning. Tidsskrift for samfunnsforskning, 50, 493-522.

Flemmen, Magne (2010). Lukning i overklassen, I: Kenneth Dahlgren & Jørn Ljunggren (red.), Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge. Universitetsforlaget, 228-239.

Flemmen, Magne (2012). The Structure of the Upper Class: A Social Space Approach. Sociology, 46, 1039-1058.

Flemmen, Magne (2013). Putting Bourdieu to work for class analysis: reflections on some recent contributions. British Journal of Sociology, 64, 325-343.

Hansen, Marianne Nordli (2005). Den sosiale rekrutteringen til medisinstudiet. Tidsskrift for Den norske legeforening, 125, 2213-2215.

Hansen, Marianne Nordli (2005). Privatskole og karakterer på medisinstudiet. Tidsskrift for Den norske legeforening, 125, 2216-2218.

Hansen, Marianne Nordli (2005). Ulikhet i osloskolen: rekruttering og segregering. Tidsskrift for ungdomsforskning, 5, 3-26.

Hansen, Marianne Nordli (2005). Utdanning og ulikhet - valg, prestasjoner og sosiale settinger. Tidsskrift for samfunnsforskning, 46, 99-132.

Hansen, Marianne Nordli (2006). Økonomisk mobilitet over generasjonene. Endringer over tid. Søkelys på arbeidslivet, 23, 221-230.

Hansen, Marianne Nordli (2007). Valgfrihet og styring i skolen - hvordan fungerer den offentlige fellesskolen i Oslo? Søkelys på arbeidslivet, 24, 29-52.

Hansen, Marianne Nordli (2008). Rational Action Theory and Educational Attainment. Changes in the Impact of Economic Resources. European Sociological Review, 24, 1- 18.

Hansen, Marianne Nordli (2009). Klasseforskjeller og klassemotsetninger i Norge, I: Raino Sverre Malnes (red.), Prekær Politikk. Gyldendal Akademisk, s 123-138

Hansen, Marianne Nordli (2009). Sosiale nettverk og karriere – tilfellet jurister. Søkelys på arbeidslivet, 26, 45-58

Hansen, Marianne Nordli (2010). Change in intergenerational economic mobility in Norway: conventional versus joint classifications of economic origin. Journal of Economic Inequality, 8, 133-151.

Hansen, Marianne Nordli (2010). Hvordan studere endring i ulikhet over tid? Betydningen av økonomisk familiebakgrunn for utdanning, I: Dag Album, Marianne Nordli Hansen & Karin Widerberg (red.), Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Universitetsforlaget,  s 69-86.

Hansen, Marianne Nordli (2010). Utdanningspolitikk og ulikhet. Tidsskrift for samfunnsforskning, 51, 101-133.

Hansen, Marianne Nordli (2011), Change in intergenerational inequality. What does evidence on social and economic mobility tell us about trends in openness. Paper presented at the 2011 spring Meeting of the ISA RC28 University of Essex, UK 13th-16th April 2011.

Hansen, Marianne Nordli (2011). Finnes det en talentreserve? : betydningen av klassebakgrunn og karakterer for oppnådd utdanning. Søkelys på arbeidslivet, 28, 173-189.

Hansen, Marianne Nordli (2012).  Wealth inequality across generations – the impact of the wealth of parents and grandparents on wealth accumulation. Paper presented at ECSR/Equalsoc Conference, on September 24-26 in Stockholm.

Hansen, Marianne Nordli (2012). Om konsentrasjonen av formue i Norge. Søkelys på arbeidslivet, 29, 213-223.

Hansen, Marianne Nordli (2012). Self-made wealth or family wealth? Change over time in mobility at the top. Paper presented at Workshop on Social Stratification Dynamics organized by SUNSTRAT, Stockholm University, 11-12 December 2012.

Hansen, Marianne Nordli & De Vibe, Ulrikke (2005). Behov for sosialhjelp og uføretrygd: Individuell ulykke eller sosial arv? Søkelys på arbeidslivet, 22, 149-156

Hansen, Marianne Nordli & Mastekaasa, Arne (2006). Social Origins and Academic Performance at University. European Sociological Review, 22, 277-291.

Hansen, Marianne Nordli & Mastekaasa, Arne (2010). Reform 94 - et trendskifte i videregående utdanning?  Søkelys på arbeidslivet, 27, 191-205

Hansen, Marianne Nordli & Mastekaasa, Arne (2010). Utdanning - stabilitet og endring. I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.), Det norske samfunn. Gyldendal Akademisk, s 116 - 143

Hansen, Marianne Nordli & Wiborg, Øyvind (2010). Klassereisen - mer vanlig i dag?, I: Kenneth Dahlgren & Jørn Ljunggren (red.), Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge. Universitetsforlaget, s 197-212

Hansen, Marianne Nordli & Wiborg, Øyvind (2010). Klassereisen - mer vanlig i dag?, I: Kenneth Dahlgren & Jørn Ljunggren (red.), Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge. Universitetsforlaget, s 197 - 212

Hermansen, Are Skeie (2012). Occupational Attainment Among Children of Immigrants in Norway: Bottlenecks into Employment––Equal Access to Advantaged Positions? European Sociological Review, 29, 517-534.

Hjellbrekke, Johannes (2010). Elite circulation in Norway. Paper presented at Workshop on the Sociology of the Elites, 27.-28.oct. 2010. Maison des sciences de l’homme, Paris.

Hjellbrekke, Johannes (2013). Intergenerasjonell mobilitet og sirkulasjon i norske elitar og profesjonar. I: Korsnes, Hjellbrekke &  Hansen (red.) Elite og klasse i et egalitært samfunn. Oslo: Universitetsforlaget. With Olav Korsnes. (under utgivelse)

Mastekaasa, Arne (2005). Gender Differences in Educational Attainment: The Case of Doctoral Degrees in Norway. British Journal of Sociology of Education, 26, 375- 394

Mastekaasa, Arne (2006). Educational transitions at graduate level: Social origins and recruitment to doctoral programmes in Norway. Acta Sociologica, 49, 437-453

Mastekaasa, Arne (2010). Sosial bakgrunn og suksess i yrkeslivet, I: Dag Album; Marianne Nordli Hansen & Karin Widerberg (red.), Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Universitetsforlaget, s 121–137

Mastekaasa, Arne (2011). Brain drain? Recruitment and retention of high quality teachers in Norway. Oxford Review of Education, 37, 53-74.

Mastekaasa, Arne (2011). Social Origins and Labour Market Success—Stability and Change over Norwegian Birth Cohorts 1950–1969. European Sociological Review, 27, 1-15.

Mastekaasa, Arne (2011). Ulikhet i arbeidsinntekter i Norge 1975–2004 mellom og innen utdanningsnivåer. Søkelys på arbeidslivet, 28, 67-88

Mastekaasa, Arne & Birkelund, Gunn Elisabeth (2011). The equalizing effect of wives' earnings on inequalities in earnings among households, Norway 1974-2004. European Societies, 13, 219-237.

Mastekaasa, Arne & Hansen, Marianne Nordli (2005). Frafall i høyere utdanning: Hvilken betydning har sosial bakgrunn?, I: Mona Raabe; Oddbjørn Raaum; Per Olaf Aamodt; Nils Martin Stølen & Anne Marie Holseter (red.), Utdanning 2005 - deltakelse og kompetanse. Statistisk sentralbyrå, s 98–121.

Wiborg, Øyvind (2006). Suksess i arbeidsmarkedet blant høyt utdannete innvandrere betydningen av jobbkompetanse, sosiale nettverk og diskriminering for inntekt. Sosiologisk Tidsskrift, 14, 276-297

Wiborg, Øyvind  (2011) Bound to rise? Inter-generational disadvantages in Norway. PhD avhandling, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Wiborg, Øyvind & Hansen, Marianne Nordli (2009). Change over Time in the Intergenerational Transmission of Social Disadvantage. European Sociological Review, 25, 379-394.

Wiborg, Øyvind & Hansen, Marianne Nordli (2013) Trends in the total impact of family background. New evidence based on sibling correlations. Paper presented at the 2013 Spring meeting of the ISA RC28 University of Trento May 16-18

Wiborg, Øyvind & Moberg, Rasmus Juul (2010). Social origin and the risks of disadvantage in Denmark and Norway: the early life course of young adults. Work, Employment and Society, 24, 105-125.

Publisert 3. mars 2014 14:29 - Sist endret 3. mars 2014 14:29