Involverende planlegging (avsluttet)

Involverende planlegging studerer hvordan byggeprosesser kan effektiviseres og forbedres. Målene er blant annet økt lønnsomhet og en bedre planlagt og tilrettelagt arbeidsdag for de ansatte.

Om prosjektet

I moderne arbeidsliv organiseres mer og mer produksjon i prosjekter bestående av sammensatte verdikjeder som kontinuerlig krysser grenser mellom fag, funksjoner og organisatoriske enheter (avdelinger så vel som bedrifter).

Konkurransedyktighet og suksess blir dermed avhengig av kapasitet til å maksimere flyt i komplekse arbeidsorganisatoriske prosesser som både er kunnskaps- og samarbeidsintensive og som ingen enheter er reelt totalansvarlige for. Disse dilemmaene blir forsterket av at hvert produkt er unikt.

Bildet er fra informasjonsmateriell brukt i VeidekkeBildet er fra informasjonsmateriell brukt i Veidekke.

Byggebransjen

I bygningsbransjen har både inntjening og effektivitetsforbedringer vært vesentlig svakere enn i annen industri. Bygningsbransjen har vært lite forskningsintensiv, og evnen til å ta i bruk etablert kunnskap har vært svak.Entreprenører har forsøkt å øke lønnsomheten gjennom å standardisere komponenter, redusere eksponering for konjunktursvingninger med bruk av underleverandører, integrere verdikjedene og introdusere nye foretningsmodeller.

Lean construction

I løpet av det siste tiåret har det vokst frem en teoretisk retning, ”lean” konstruksjon. Den ser på hvordan selve byggeprosessen og koordinering av oppgaver i tid og rom kan forbedres for å øke effektiviteten. Involverende planlegging er Veidekkes versjon av ”lean” konstruksjon. Retningen kan i kortform beskrives som en planleggingsmetodikk som skal gi flyt i produksjonen gjennom at ting gjøres i riktig rekkefølge, at hindringer for flyt reduseres og at alle deltar i planleggingen av egen hverdag

Delprosjekt ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved professor Tian Sørhaug har ansvaret for delprosjektet Det sosiale samspillet i byggeprosessen, og Pål Klethagen er ansatt som stipendiat.

Prosjektet vil ha en gjennomgående analytisk innretning mot samhandling i grensesnitt. Det er i håndteringen av kritiske grensesnitt mellom faser, funksjoner og enheter at flyten i verdikjeder utvikles. I et planleggingsperspektiv vil det være naturlig å legge vekt på flyt av kunnskap og analysere samhandling på felter og arenaer der forskjellige faglige, organisatoriske, sosiale og kulturelle forutsetninger møtes og brytes. Prosjektet vil også analysere samspillet mellom sentral konsernkultur og lokale anleggskulturer.

Metodologisk innebærer dette at prosjektet vil følge en eller flere prosjektbaserte verdikjeder med henblikk på å identifisere kritiske grensesnitt i planleggingsprosesser. Data vil bli samlet inn ved hjelp av observasjon (feltarbeid), intervjuer, tilgjengelig dokumentasjon og eventuelt surveyundersøkelser. Formålet er å avdekke betingelser for utvikling av gjensidige forståelsesformer og tillit som kan danne et grunnlag for en mer helhetlig organisert og medvirkningsbasert verdikjede. 

Bakgrunn

Prosjektet er et samarbeid mellom flere institusjoner. Veidekke er initiativtager og prosjektleder for hovedprosjektet med entreprenørbedriften Kruse Smith som deltaker. Forskningsmiljøene involvert i prosjektet er Universitetet i Oslo, Universitetet i Agder, Handelshøgskolen BI og FAFO. Prosjektet er også tilknyttet internasjonale samarbeidspartnere innenfor paraplyorganisasjonen Lean Construction.

Prosjektet startet opp i 2010 og har en varighet på 4 år.  

Samarbeid

Samarbeidskonstellasjonen i FoU-prosjektet vil være følgende:

  • Veidekke - Industrien
  • Kruse Smith - Prosjektledelse og ledende industripartner 

FoU-institusjoner som deltar med pilotprosjekter:

 

Publisert 25. aug. 2010 11:12 - Sist endret 19. apr. 2022 13:35

Kontakt

Besøksadresse
Moltke Moes vei 31
Harriet Holters hus, 2 etg.
0851 Oslo
Norway

Postadresse
Postboks 1096 Blindern
0317Oslo

Telefon e-post
22 85 52 57 (telefon)
ekspedisjonen@sosgeo.uio.no