English version of this page

Institusjonell endring i et demokratisk samfunn (avsluttet)

Hvordan konstitueres moderne samfunn? Sosiologisk teori er preget av et «ovenfra og ned»-perspektiv, eller av enkeltstående karakteristikker. Dette prosjektet vil gå en annen vei, nedenfra og opp, for å beskrive hvordan store samfunnsdannelser kan henge sammen.

Om prosjektet

Tre avgrensninger trekkes opp: Fokus på

  1. mekanismer og mønstre for institusjonell endring
  2. et begrenset sett av institusjoner
  3. demokratiet som konstitutivt i prosesser i moderne samfunn.

Empirisk legges hovedvekten på samfunn av skandinavisk type. At skandinaviske samfunn har en stat som er sterk og liberal på en gang, gjør samfunnslivet forskjellig fra grunntrekkene i internasjonal litteratur. Dette krever omfattende komparative perspektiver.

Mål

Prosjektet faller i tre hoveddeler:

Del A avklarer normativ teori om demokrati, samt teori om institusjonell endring. En viktig inspirasjon for demokratiteorien er John Rawls’ normative teori, som også tar opp spesifiserte institusjoner som offentlighet, arbeidsliv og velferdsstat. Forståelsen av institusjonell endring utvikles i lys av teorier om variasjoner i kapitalisme og i velferdsstatsregimer.

Del B går inn på endringer i offentligheten. En linje peker mot generelle problemer knyttet til ytringsfrihet og politisk kommunikasjon, rasjonalitetsgrunnlag og normer for politisk debatt. En annen retter seg mot virkningene av nye sosiale medier, både på mobilisering til deltakelse i en demokratisk offentlighet og på informasjonsstrømmer i samfunnet.

Del C tar opp institusjonelle endringer i arbeidsliv og velferdsstat, og hva som kjennetegner Skandinavia, sammenliknet med Kontinental -Europa og den angloamerikanske verden. Typologier som skiller ut disse formene er velkjente, men er overveiende statiske. Prosjektet vil forstå dynamikken bedre, og dermed hva som skaper stabilitet og endring i den nordiske kombinasjonen av arbeidsliv og velferdsstat.

Prosjektet bygger på omfattende empirisk forskning ved alle tre samarbeidende miljøer.

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO; Institutt for samfunnsforskning; og Fafo

Forskningsprogram

Bevilgningen til prosjektet er NOK 2 874 000.

  • Institusjonsforankrede strategiske prosjekter i sosiologi (ISPSAM)
  • Forskningsrådet

Varighet

Oktober 2014 - desember 2017

Publisert 1. nov. 2012 13:02 - Sist endret 13. feb. 2018 11:06

Kontakt

Besøksadresse
Moltke Moes vei 31
Harriet Holters hus, 2 etg.
0851 Oslo

Postadresse
Postboks 1096 Blindern
0317 Oslo

Telefon og e-post
22 85 52 57 (telefon)
ekspedisjonen@sosgeo.uio.no

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere