English version of this page

Fremtidens stemmer: Norske ungdommers verdier og visjoner om en fremtid med klimaendringer (avsluttet)

Å respondere effektivt på klimaendringer krever en forståelse av hva som former ansvarsfølelse for fremtiden, og hvordan individuell og kollektiv handling kan utvikles til politisk engasjement og en mer klimabevisst samfunnsånd. Dette prosjektet undersøker slike menneskelige dimensjoner ved klimaendringer gjennom et fokus på norsk ungdom.

Mål

Prosjektet vil undersøke hvordan norsk ungdom oppfatter sin framtid i en verden preget av klimaendringer og hvilke implikasjoner dette har for deres følelse av handlekraft, ansvar og politisk engasjement. Dette vil gi kunnskap om de grunnleggende sosiale, kulturelle og institusjonelle forutsetningene som vil være nødvendige for å kunne utvikle effektive og bærekraftige responser på klimaendringene. Vi vil utforske norsk ungdoms tro, verdier og grunnsyn, samt variasjoner på tvers av klasse, kjønn, etnisitet/ minoritet og religion. Prosjektet tar sikte på å identifisere mulighetene og vilkårene for ungdoms innflytelse og politiske engasjement, og hvilke faktorer som fremmer ansvarsbevissthet og en miljøbevisst samfunnsånd.

Et bananblad
Illustrasjonsfoto: ConverSketch ©

Vi ønsker å forstå norsk ungdoms rolle i å fremme samfunnsmessige endringer som er nødvendige for å reagere på klimaendringer, samt mulige konsekvenser av å marginalisere dem eller å utelate deres stemmer. Prosjektet retter oppmerksomhet mot nye former for politisk deltakelse, nye forestillinger om samfunnsånd og nye roller for ungdom i et samfunn preget av klimaendringer.

Bakgrunn

Tre tema gir fokus til forskningen: 1) Tro, verdier og grunnsyn: Hva tenker og føler norsk ungdom om klimaendringer og foreslåtte tiltak? Hva er deres holdninger til fremtiden, og hvordan oppfatter de sine muligheter for deltakelse og for å påvirke framtiden? 2) Politisk handling og -engasjement: Hvordan og gjennom hvilke kanaler og arenaer gjør unge seg hørt, og med hvilke resultater? Hva fremmer eller hemmer aktivt klimapolitisk engasjement? 3) Ansvar og miljøbevisst samfunnsånd: Hvilke forhold og faktorer kan bidra til at ungdom utvikler seg til å bli myndige borgere som vil være i stand til å løse mange-fasetterte klimautfordringer med en miljøbevisst samfunnsånd?

Resultater

I tillegg til å trekke på eksisterende litteratur og statistikk, vil data bli samlet inn gjennom Q-metodologi, fokusgrupper, intervjuer og ved å opprette en sikker dataside der unge kan legge ut kommentarer, bilder eller filmer om relevante temaer. Deltakerne er norsk ungdom i alderen 13 og 18, rekruttert gjennom skoler og miljøorganisasjoner. Det vil bli produsert en informasjonsbrosjyre om prosjektet, for å presentere prosjektet for ungdom, foreldre og skoler. Brosjyren vil senere også bli brukt i forbindelse med datainnsamling, presentasjoner og åpne informasjonsmøter på skoler, i organisasjoner og i kommuner som er involvert i prosjektet. Digital multi-media data vil bli brukt til å engasjere ungdom, og for å gi en arena der de kan delta og uttrykke sine visjoner og interesser, samt for å spre resultatene. I tillegg til artikler i fagtidsskrifter, planlegger vi også å skrive ledere om ungdom og klimaendringer.

Forskningsprogram

Bevilgningen til prosjektet er NOK 4 400 000.

Vargihet

Februar 2011 - desember 2017

Publikasjoner

 • Hayward, Bronwyn; Selboe, Elin & Plew, Elizabeth (2015). Citizenship for a changing global climate: Learning from New Zealand and Norway. Citizenship, Social and Economics Education (CSEE). ISSN 1478-8047. 14(1), s. 19–27. doi: 10.1177/2047173415577506.
 • Hayward, Bronwyn Mary & Selboe, Elin (2014). Supporting resilient global citizenship in a changing climate: Lessons from Norway, Samoa and New Zealand, The Challenges of Climate Change: Children on the front line. UNICEF Office of Research. ISSN 978-88-6522-027-6. s. 79–85.

Se alle arbeider i Cristin

 • Selboe, Elin & Jære, Lisbeth (2018). Ungdom vil ha en røykelov for klimaet. [Internett]. http://www.sv.uio.no/iss/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/20.
 • Selboe, Elin & Jære, Lisbeth (2018). Ungdom vil ha enda strengere klimaregler. [Internett]. https://forskning.no/2018/01/ungdom-vil-ha-en-roykelov-klima.
 • Selboe, Elin & Nordbø, Milda Jonusaite (2017). The dynamics of collective youth engagement.
 • Selboe, Elin & Nordbø, Milda Jonusaite (2017). The Dynamics of Collective Youth Engagement.
 • O'Brien, Karen; Selboe, Elin & Bronwyn, Hayward (2017). "Responding to climate change:widening the spaces for youth dissent".
 • O'Brien, Karen (2017). Engaging and empowering youth with solutions to climate change.
 • Selboe, Elin & Nordbø, Milda Jonusaite (2016). Youth as change agents: working collectively for transformations.
 • Nordbø, Milda Jonusaite & Selboe, Elin (2016). Dynamics of Youth Engagement.
 • O'Brien, Karen (2016). Climate Change and Transformations to Sustainability: Why People Matter!
 • O'Brien, Karen (2016). Climate Change: Transforming the Future.
 • O'Brien, Karen (2016). Trenger vi humaniora og samfunnsfag i det grønne skiftet?
 • O'Brien, Karen (2016). Climate Change: What’s the Story?
 • Nordbø, Milda Jonusaite & Selboe, Elin (2015). Dynamics of youth engagement.
 • Nordbø, Milda J. & Selboe, Elin (2015). Youth initiatives for transformation: collective engagement and agency.
 • O'Brien, Karen (2015). Climate Change, Sustainability and the Future: Education for Transformation.
 • Selboe, Elin; Hayward, Bronwyn & O'Brien, Karen (2015). Dutiful, Disruptive, or Dangerous Dissent? Understanding Youth Activism in Climate Change. .
 • Selboe, Elin; Nordbø, Milda Jonusaite; Hayward, Bronwyn Mary & O'Brien, Karen (2014). Norwegian youth mobilizing for transformation: The preconditions of resilient protest.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Klimaendring, Klimatilpasning, Utslippsreduksjoner, Klima
Publisert 8. mars 2012 09:21 - Sist endret 10. des. 2019 10:28

Kontakt

Besøksadresse

Moltke Moes street31
Harriet Holters building
2nd floor
 

Postaddresse

P.O. Box 1096 Blindern
0317 Oslo
Norway

Telefon og epost

22 85 52 57 (phone)
ekspedisjonen@sosgeo.uio.no