English version of this page

The Puzzle of the Recent Fertility Decline

Hva ligger bak nedgangen i fruktbarheten? Prosjektet skal finne forklaringer på hvorfor det samlede fruktbarhetstallet i Norge har falt de seneste årene og hvordan dette henger sammen med utviklingen i andre land. Nedgangen utgjør en risiko for velferdsstaten på lang sikt og det er derfor behov for mer kunnskap om hvorfor fruktbarheten i Norge synker.

Om prosjektet

Prosjektet tar utgangspunkt i observasjonen om at fruktbarhetstallet i Norge og andre nordiske land er synkende siden 2010. I norge har samlet fruktbarhetstall (SFT) falt kontinuerlig fra 1,98 i 2009 og nådd et historisk lavt nivå med 1,62 i 2017. Nedgangen i fruktbarhet er uventet og drastisk, og vi ser liknende endringer i alle de øvrige nordiske landene. Denne sammenfallende utviklingen i nabolandene er iøynefallende og kan få konsekvenser i et langtidsperspektiv.

For å kunne lage hensiktsmessige policystrategier er det stort behov for mer kunnskap om hvilke underliggende mekanismer som står bak denne utviklingen. Nedgangen i fruktbarhet fremskynder aldringen av samfunnet og utgjør på lang sikt en trussel mot økonomisk velstand og velferdsstatens generasjonskontrakt. Det trengs derfor mer kunnskap om fruktbarheten i Norge sammenliknet med nordiske og andre europeiske land.

Mål

Hovedmålet for prosjektet er å identifisere årsaker til nedgangen i fruktbarhet i Norge og se dette i sammenheng med utviklingen i andre europeiske land.

De øvrige målene for prosjektet er:

  • Undersøke hvorvidt nedgangen i fruktbarhet er forbundet med økende økonomisk usikkerhet i kjølvannet av den globale finanskrisen i 2008.
  • Analysere hvilke følger utviklingen innen samlivsinngåelse og bolig- og arbeidsmarkedet har for SFT i Norge.
  • Studere effekten av opplevd økonomisk usikkerhet på fruktbarhetsplanlegging i ulike sosiale sammenhenger.
  • Identifisere sosiale forskjeller bak fruktbarhetstallet og hva som leder til lav fruktbarhet i Europa.
  • Finne ut om det finnes sammenhenger i Europa mellom fruktbarhetsintensjoner og endrede normer og verdier relatert til alder.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (FRISAM2). Den totale bevilgningen var på NOK 10.000.000.

Samarbeid

Statistisk sentralbyrå (SSB) er prosjekteiere. Universitetet i Oslo deltar som samarbeidspartner, sammen med Universitetet i Firenze, Universitetet i Turku, Stockholm Universitet og Max-Planck-Institut für demografische Forschung.

Varighet

1. februar 2019 – 31. januar 2023.

Publisert 26. aug. 2019 13:59 - Sist endret 1. feb. 2022 15:02