Rutiner for overføring av midler til studentsosiale tiltak til programutvalgene ved ISS, Samfunnsgeografen, Socius og alumniforeninger

Tabellen under gir enkel fremstilling av hva som skal gjøres. Deretter følger detaljer for gjeldende rutiner.

Hvem?

Hva skal gjøres?

Når?

PU, tidsskrifter og alumniforeninger

Skaffe organisasjonskonto, reg. i Brønnøysund-registeret (gjøres kun én gang)

Snarest mulig

PU, tidsskrifter og alumniforeninger

Sette opp budsjett for et semester

Begynnelsen av hvert semester

PU, tidsskrifter og alumniforeninger

Levere budsjett for godkjenning til studiekonsulent

Begynnelsen av hvert semester

Studiekoordinator

Sørge for overføring av rett beløp til rett konto

Når budsjett er godkjent; vil ta inntil 2 uker

PU, tidsskrifter og alumniforeninger

Levere regnskapsperm for godkjenning til studiekonsulent

Semesterslutt

 

Forutsetninger: PU eller tidsskriftet må være registrert i Brønnøysundregisteret og ha en organisasjonsskonto i en bank. Kontoen skal disponeres av to personer, leder og økonomiansvarlig.

Krav til budsjett: Søknaden skal inkludere org. nummer, bankopplysninger, navnene og kontaktinformasjon på de som disponerer kontoen. Budsjettet skal inneholde informasjon om hvilke arrangementer som skal holdes, hva pengene skal dekke ved de ulike arrangementene, eventuelt hvilken undergruppe (f.eks Eilert, Terra, studieturgruppe) som er ansvarlig for arrangementet. NB: Pengene skal ikke brukes på alkohol, med mindre det er en vinflaske som innledergave.

Krav til regnskap: Regnskapsperm (1/år) skal bestå av månedlige kontoutskrifter samt originale kvitteringer og fakturaer for alle utgifter. Det skal også legges ved en deltakerliste for større arrangement hvor det har vært krav om påmelding (studietur og kandidatfest i sær). Etter 1 år oppbevares perm hos studiekonsulent.

Evt. under- eller overforbruk i forhold til budsjettert beløp skal spesifiseres og redegjøres for.

Hvis ikke midlene brukes opp: Det forutsettes at midlene brukes opp per studieår. Hvis ikke alle pengene er brukt opp i høstsemesteret, vil PU/alumniforeninger fortsatt få overført fullt beløp for vårsemesteret, forutsatt at budsjett er levert og godkjent.

Hvis midlene ikke er brukt opp ved utgangen av vårsemesteret, blir neste semesters sum redusert tilsvarende sum ubrukte midler. Eksempel: foreligger det ubrukte midler på kr 4000 av innvilget kr 10000 ved utgangen av vårsemesteret, vil det kun overføres kr 6000 i høstsemesteret. PU/tidsskrifter/alumniforeninger skal ikke akkumulere midler.

Bevilgningsgrunnlag for tildeling av studentsosiale midler

Hvert år setter styret ved ISS av en viss sum i Instituttets budsjett til studentsosiale tiltak, i regi av programutvalgene på sosiologi, samfunnsgeografi, utviklingsstudier, kultur og kommunikasjon, organisasjon, ledelse og arbeid, deres respektive alumniforeninger og tidsskriftene Socius og Samfunnsgeografen.

Midlene skal dekke aktiviteter som fremmer faglige og sosiale arrangement og bidrar til å skape programtilhørighet blant studentene ved ISS. Hovedregelen er at slike aktiviteter skal være åpne for alle studentene på programmet eller hele kull, slik som debatter, gjesteforelesere, besøk til institusjoner og lignende.

Fra og med høsten 2014 overføres studentsosiale midler direkte til programutvalgene, tidsskriftene og alumniforeninger.

NB: I løpet av vår 2018 vil reviderte satser komme.

 

Bevilgningsgrunnlag

Det er satt av årlig beløp per programutvalg, basert på opptaksrammer, hvor det er mulig å søke om å få innvilget inntil maksimalt halvparten av totalbeløpet per semester:

 • Bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon: Inntil kr 26 00 per år
 • Bachelorprogrammet i utviklingsstudier: Inntil kr 26 000 per år
 • Bachelor- og masterprogrammet i sosiologi: Inntil kr 70 000 per år
 • Bachelor- og masterprogrammet i samfunnsgeografi/Human Geography og Master in Development Geography: Inntil kr 40 000 per år
 • Masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid: Inntil kr 20 000 per år

Det er i satt av årlig beløp til studietur for studenter på bachelorprogrammene ved ISS:

 • Bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon: Inntil kr 8 000 per år
 • Bachelorprogrammet i utviklingsstudier: Inntil kr 8 000 per år
 • Bachelorprogrammet i sosiologi: Inntil 13 000 per år
 • Bachelorprogrammet i samfunnsgeografi: Inntil kr 7 500 per år

ISS oppfordrer studentene på bachelorprogrammene ved ISS til å dra på studietur. Nøkkelen til en vellykket studietur er å være tidlig ute med planleggingen og lage et spennende program som både er faglig og sosialt for studentene. For bachelorprogrammet i sosiologi er det studentforeningen Eilert som bistår studentene med planleggingen av studieturen. For alle andre bachelorprogrammer ved ISS er det PU.

 

I tillegg er det satt av årlig beløp til kandidatfester:

 • Kandidatfest for uteksaminerte masterstudenter i sosiologi: Inntil kr 8 000
 • Kandidatfest for uteksaminerte masterstudenter i samfunnsgeografi og Development Geography: Inntil kr 4 000
 • Kandidatfest for uteksaminerte masterstudenter i organisasjon, ledelse og arbeid: Inntil kr 4 000

Det er satt av årlig beløp per tidsskrift, hvor det er mulig å søke om å få innvilget inntil maksimalt:

 • Socius: Inntil kr 30 000 per år
 • Samfunnsgeografen: Inntil kr 15 000 per år

Alumniforeninger kan søke om støtte på inntil kr 10 000 pr år.

 

Grunnstøtte til særskilte tiltak

Følgende aktiviteter gis en grunnstøtte som holdes utenom ordningen for studentsosiale tiltak. Dette administreres av studiekonsulentene:

 • Hyttetur for førsteårsstudenter på bachelorprogrammene
 • Frokostseminar for samfunnsgeografi: Inntil kr.15 000 per år
 • Støtte til innkjøp i forbindelse med Åpen Dag og studiestart

 

Bevilgning til andre arrangementer?

Dersom det planlegges tiltak av faglig-sosial art, men som ikke faller inn under nevnte kategorier ovenfor, kan det søkes særskilt om tilskudd til dette via studiekonsulent.

Publisert 20. mars 2013 10:49 - Sist endret 22. jan. 2018 14:41