Hanne Haavind

Professor emeritus
Bilde av Hanne Haavind
Mobiltelefon +47-91616510
Rom N02-01/02
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3a Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Psykologisk institutt Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Barns og unges sosiale deltakelse og utvikling
 • Barneomsorg og sosiale endringer i foreldreskapet - særlig endringer i fordelingen mellom kvinner og menn
 • Analyser av kjønn i samspill: Hva skjer med makten og splittelsen?
 • Fortolkende metoder innen klinisk og sosialpsykologisk forskning: Livsformsintervju, analytiske strategier
 • Psykoterapi med barn og unge

Bakgrunn

 • Jeg har vært professor her ved Psykologisk institutt siden1992.
 • Før det var jeg førsteamanuensis samme sted
 • Tidligere har jeg vært tilknyttet
  • Institutt for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Tromsø,
  • Institutt for medisinske atferdsfag ved Universitetet i Oslo
 • Jeg har også vært forskningsleder ved Forskningsrådets Sekretartiat for kvinneforskning
 • Doktorgrad med boka Liten og stor: Mødres omsorg og barns utviklingsmuligheter (Universitetsforlaget 1987)
 • Psykologspesialist og deltidspraksis som psykoterapeut
 • Gjesteforsker ved
  • Department of Psychology ved UCLA, USA
  • Institute of Human Development ved UC Berkeley, USA
  • Institut for psykologi ved Københavns Universitet, Danmark
  • Department of Psychology ved University of Adelaide, Australia

Forskningsprosjekter

Tidligere prosjekter

 • Omsorgssystemer og utviklingsmuligheter hos barn med funksjonshemninger, hos barn med tiltak fra barnevernet, hos barn som har vært utsatt for vold og overgrep

 • Kjønnsnøytrale og kjønnsspesifikke forestillinger i forskningsvirksomhet, i psykologisk behandlingsvirksomhet og i psykologisk forståelse av identitetsutvikling

 • Sosiokulturell forståelse av psykiske problemer hos barn, og betydningen av involvering, representasjon og rettethet i psykoterapi med barn

 • Makt og kjærlighet i forholdet mellom menn og kvinner

 • Verdioverføring og omsorgsorganisering i familier med små barn

 • Betydningen av sosial interaksjon for kognitiv utvikling

Veiledning

Veileder for tiden fem doktorgradskandidater ved studieretningen for psykologi:

 • Wenke Gulbrandsen: Mekling for separerende foreldre: FORM-prosjektet 

 • Aud Lindvåg: 10 års etterundersøkelse av ungdom som fikk en schizofrenidiagnose i puberteten 

 • Anita Moe: Å sette arr på det. Personers forståelse av egen, selvskadende adferd 

 •  Kristin Østlie: Alliansebygging i psykoterapi med selvmordstruede pasienter
 •  Bente Lømo: Psykologisk behandling for men som bruker vold overfor sin kvinnelige partner

Veiledet 28 doktorgrader i psykologi, medisin, sosialantropologi, sosialt arbeid og sosiologi:

 • Parvin Kimanesh: Suicide among individuals outside mental health services (Universitetet i Oslo 2014)

Verv

 • 2009–2013: Styremedlem ved Universitetet i Oslo

 • 2007-2013: Styreleder, Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK), UIO

 • 2007-forts.: Medlem, Billighetserstatningsutvalget, Bærum kommune; Oppreisningsutvalget Akershus fylkeskommune

 • 2007-2008: Medlem, Barnelovutvalget. Barne- og likestillingsdepartementet

 • 2005-2008: Prodekan, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og medlem av fakultetsstyret, UiO

 • 2005-2008: Medlem, Forskningskomitéen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO

 • 2001-2008: Medlem, senere styreleder for Regionalt kompetansesenter for barn og unges psykiske helse i Helseregion Sørøst

 • 1999-2000: Medlem av programstyret for Programmet for velferdsforskning, Norges forskningsråd

 • 1995-1999: Medlem av programstyret for forskningsprogrammet Mental helse, Norges forskningsråd

 • 1994-2001: Styreleder for Senter for kvinneforskning, UiO

 • 1987-1990: Nestleder for styret, Arbeidsforskningsinstituttet

 • 1986-1988: Medlem, Mannsrolleutvalget, Barne- og familiedepartementet

 • 1979-1981: Styreleder, NAVFs sekretariat for kvinneforskning

Emneord: Klinisk psykologi
Publisert 20. sep. 2010 11:34 - Sist endret 8. juli 2019 14:30

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter