Hanne Haavind

Professor emeritus
Bilde av Hanne Haavind
Mobiltelefon +47-91616510
Rom N02-01/02
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3a Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Psykologisk institutt Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Barns og unges sosiale deltakelse og utvikling
 • Barneomsorg og sosiale endringer i foreldreskapet - særlig endringer i fordelingen mellom kvinner og menn
 • Analyser av kjønn i samspill: Hva skjer med makten og splittelsen?
 • Fortolkende metoder innen klinisk og sosialpsykologisk forskning: Livsformsintervju, analytiske strategier
 • Psykoterapi med barn og unge

Bakgrunn

 • Jeg har vært professor her ved Psykologisk institutt siden1992.
 • Før det var jeg førsteamanuensis samme sted
 • Tidligere har jeg vært tilknyttet
  • Institutt for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Tromsø,
  • Institutt for medisinske atferdsfag ved Universitetet i Oslo
 • Jeg har også vært forskningsleder ved Forskningsrådets Sekretartiat for kvinneforskning
 • Doktorgrad med boka Liten og stor: Mødres omsorg og barns utviklingsmuligheter (Universitetsforlaget 1987)
 • Psykologspesialist og deltidspraksis som psykoterapeut
 • Gjesteforsker ved
  • Department of Psychology ved UCLA, USA
  • Institute of Human Development ved UC Berkeley, USA
  • Institut for psykologi ved Københavns Universitet, Danmark
  • Department of Psychology ved University of Adelaide, Australia

Forskningsprosjekter

Tidligere prosjekter

 • Omsorgssystemer og utviklingsmuligheter hos barn med funksjonshemninger, hos barn med tiltak fra barnevernet, hos barn som har vært utsatt for vold og overgrep

 • Kjønnsnøytrale og kjønnsspesifikke forestillinger i forskningsvirksomhet, i psykologisk behandlingsvirksomhet og i psykologisk forståelse av identitetsutvikling

 • Sosiokulturell forståelse av psykiske problemer hos barn, og betydningen av involvering, representasjon og rettethet i psykoterapi med barn

 • Makt og kjærlighet i forholdet mellom menn og kvinner

 • Verdioverføring og omsorgsorganisering i familier med små barn

 • Betydningen av sosial interaksjon for kognitiv utvikling

Veiledning

Veileder for tiden fem doktorgradskandidater ved studieretningen for psykologi:

 • Wenke Gulbrandsen: Mekling for separerende foreldre: FORM-prosjektet 

 • Aud Lindvåg: 10 års etterundersøkelse av ungdom som fikk en schizofrenidiagnose i puberteten 

 • Anita Moe: Å sette arr på det. Personers forståelse av egen, selvskadende adferd 

 •  Kristin Østlie: Alliansebygging i psykoterapi med selvmordstruede pasienter
 •  Bente Lømo: Psykologisk behandling for men som bruker vold overfor sin kvinnelige partner

Veiledet 28 doktorgrader i psykologi, medisin, sosialantropologi, sosialt arbeid og sosiologi:

 • Parvin Kimanesh: Suicide among individuals outside mental health services (Universitetet i Oslo 2014)

Verv

 • 2009–2013: Styremedlem ved Universitetet i Oslo

 • 2007-2013: Styreleder, Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK), UIO

 • 2007-forts.: Medlem, Billighetserstatningsutvalget, Bærum kommune; Oppreisningsutvalget Akershus fylkeskommune

 • 2007-2008: Medlem, Barnelovutvalget. Barne- og likestillingsdepartementet

 • 2005-2008: Prodekan, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og medlem av fakultetsstyret, UiO

 • 2005-2008: Medlem, Forskningskomitéen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO

 • 2001-2008: Medlem, senere styreleder for Regionalt kompetansesenter for barn og unges psykiske helse i Helseregion Sørøst

 • 1999-2000: Medlem av programstyret for Programmet for velferdsforskning, Norges forskningsråd

 • 1995-1999: Medlem av programstyret for forskningsprogrammet Mental helse, Norges forskningsråd

 • 1994-2001: Styreleder for Senter for kvinneforskning, UiO

 • 1987-1990: Nestleder for styret, Arbeidsforskningsinstituttet

 • 1986-1988: Medlem, Mannsrolleutvalget, Barne- og familiedepartementet

 • 1979-1981: Styreleder, NAVFs sekretariat for kvinneforskning

Emneord: Klinisk psykologi

Publikasjoner

 • Haavind, Hanne (2019). Livsformsintervjuet: En veiviser til subjektive erfaringer, I: Anne Jansen & Agnes Andenæs (red.),  Hverdagsliv, barndom og oppvekst. Teoretiske posisjoner og metodiske grep.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02979-5.  2.  s 26 - 57
 • Lømo, Bente; Haavind, Hanne & Tjersland, Odd Arne (2019). Finding a common ground: Therapist responsiveness to male clients who have acted violently against their female partner. Journal of Interpersonal Violence.  ISSN 0886-2605. . doi: 10.1177/0886260519862271
 • Råbu, Marit; Mcleod, John; Haavind, Hanne; Bernhardt, Ida S.; Nissen-Lie, Helene A & Moltu, Christian (2019). How psychotherapists make use of their experiences from being a client: Lessons from a collective autoethnography. Counselling Psychology Quarterly.  ISSN 0951-5070.  34(1), s 109- 128 . doi: 10.1080/09515070.2019.1671319 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stänicke, Line Indrevoll; Haavind, Hanne; Rø, Frida Gullestad & Gullestad, Siri Erika (2019). Discovering One’s Own Way: Adolescent Girls’ Different Pathways Into and Out of Self-Harm. Journal of Adolescent Research.  ISSN 0743-5584. . doi: 10.1177/0743558419883360
 • Stänicke, Line Indrevoll; Haavind, Hanne; Rø, Frida Gullestad & Gullestad, Siri Erika (2019). Discovering One’s Own Way: Adolescent Girls’ Different Pathways Into and Out of Self-Harm. Journal of Adolescent Research.  ISSN 0743-5584.  s 1- 30 . doi: 10.1177/0743558419883360 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gulbrandsen, Wenke; Haavind, Hanne & Tjersland, Odd Arne (2018). High-conflict parents in mediation: An analysis of dialogues and sources to conflict. Conflict Resolution Quarterly.  ISSN 1536-5581.  35(4), s 335- 349 . doi: 10.1002/crq.21214 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gulbrandsen, Wenke; Haavind, Hanne & Tjersland, Odd Arne (2018). Mediation strategies in the face of custody conflicts. Conflict Resolution Quarterly.  ISSN 1536-5581.  36(4), s 293- 309 . doi: 10.1002/crq.21241 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lømo, Bente; Haavind, Hanne & Tjersland, Odd Arne (2018). From Resistance to Invitations: How Men Voluntarily in Therapy for Intimate Partner Violence May Contribute to the Development of a Working Alliance. Journal of Interpersonal Violence.  ISSN 0886-2605.  33(16), s 2579- 2601 . doi: 10.1177/0886260516628290
 • Rasmussen, Mette Lyberg; Dyregrov, Kari; Haavind, Hanne; Leenaars, Antoon A. & Dieserud, Gudrun Klemetsdal (2018). The Role of Self-Esteem in Suicides Among Young Men. Omega - Journal of Death and Dying.  ISSN 0030-2228.  77(3), s 217- 239 . doi: 10.1177/0030222815601514
 • Rasmussen, Mette Lyberg; Haavind, Hanne & Dieserud, Gudrun Klemetsdal (2018). Young Men, Masculinities, and Suicide. Archives of Suicide Research.  ISSN 1381-1118.  22(2), s 327- 343 . doi: 10.1080/13811118.2017.1340855
 • Rønnestad, Michael Helge; Nissen-Lie, Helene A; Oddli, Hanne; Benum, Kirsten; Ekroll, Vidar Blokhus; Gullestad, Siri Erika; Haavind, Hanne; Reichelt, Sissel; Råbu, Marit; Stänicke, Erik; Lippe, Anna Louise von der & Halvorsen, Margrethe S. (2018). Expanding the Conceptualization of Outcome and Clinical Effectiveness. Journal of Contemporary Psychotherapy.  ISSN 0022-0116.  49, s 87- 97 . doi: 10.1007/s10879-018-9405-z
 • Stänicke, Line Indrevoll; Haavind, Hanne & Gullestad, Siri Erika (2018). How do young people understand their own self-harm? A meta-synthesis of adolescents' subjective experience of self-harm. Adolescent Research Review.  ISSN 2363-8346.  3(2), s 173- 191 . doi: 10.1007/s40894-018-0080-9
 • Østbye, Silje Vagli; Kvamme, Maria Fredriksen; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Haavind, Hanne; Waage, Trond & Risør, Mette Bech (2018). ‘Not a film about my slackness’: Making sense of medically unexplained illness in youth using collaborative visual methods. Health.  ISSN 1363-4593.  24(1), s 38- 58 . doi: 10.1177/1363459318785696 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Østlie, Kristin; Stänicke, Erik & Haavind, Hanne (2018). A listening perspective in psychotherapy with suicidal patients: Establishing convergence in therapists and patients private theories on suicidality and cure. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307.  28(1), s 150- 163 . doi: 10.1080/10503307.2016.1174347
 • Andenæs, Agnes & Haavind, Hanne (2017). Sharing Early Care: Learning from Practitioners, In Marilyn Fleer & Bert van Oers (ed.),  International Handbook of Early Childhood Education.  Springer.  ISBN 9789402409253.  Chapter 77.  s 1483 - 1503
 • Haavind, Hanne (2017). Kvinneforskning og vitenskapelige paradigmer. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  41(4), s 232- 239 . doi: 10.18261/issn.1891-1781-2017-04-03
 • Råbu, Marit & Haavind, Hanne (2017). Coming to terms: Client subjective expereience of ending psychotherapy. Counselling Psychology Quarterly.  ISSN 0951-5070.  31(2), s 223- 242 . doi: 10.1080/09515070.2017.1296410 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Råbu, Marit & Haavind, Hanne (2017). "Hvor langt kom vi?" : felles utforskning av bedring i siste fase av psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  54(3), s 284- 293
 • Haavind, Hanne (2016). Involvering og representasjon i den utviklingsrettede samtalen, I: Hanne Haavind & Haldor Øvreeide (red.),  Barn og unge i psykoterapi, bind 1.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48755-0.  kapittel 3.  s 68 - 94
 • Haavind, Hanne & Øvreeide, Haldor (2016). Utviklingsforståelse og terapeutiske fremgangsmåter, I: Hanne Haavind & Haldor Øvreeide (red.),  Barn og unge i psykoterapi, bind 2.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48756-7.  Innledning.  s 11 - 20
 • Halvorsen, Margrethe S.; Benum, Kirsten; Haavind, Hanne & Mcleod, John (2016). A Life-Saving Therapy: The Theory-Building Case of "Cora".. Pragmatic Case Studies in Psychotherapy.  ISSN 1553-0124.  12(3), s 158- 193 . doi: 10.14713/pcsp.v12i3.1975
 • Halvorsen, Margrethe S.; Mcleod, John; Benum, Kirsten & Haavind, Hanne (2016). Response to Commentaries on A Life-Saving Therapy: The Theory-Building Case of "Cora": Conceptualizing the Complexity of Change in Psychotherapy: The Case of “Cora”. Pragmatic Case Studies in Psychotherapy.  ISSN 1553-0124.  12(3), s 224- 237 . doi: 10.14713/pcsp.v12i3.1979
 • Solhaug, Ida; Eriksen, Thor Eirik; De Vibe, Michael F.; Haavind, Hanne; Friborg, Oddgeir; Sørlie, Tore & Rosenvinge, Jan H (2016). Medical and Psychology Student’s Experiences in Learning Mindfulness: Benefits, Paradoxes, and Pitfalls. Mindfulness.  ISSN 1868-8527.  7(4), s 838- 850 . doi: 10.1007/s12671-016-0521-0 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Haavind, Hanne; Thorne, Barrie; Hollway, Wendy & Magnusson, E (2015). “Because nobody likes Chinese girls”: Intersecting identities and emotional experiences of subordination and resistance in school life. Childhood.  ISSN 0907-5682.  22(3), s 300- 315 . doi: 10.1177/0907568214549080 Vis sammendrag
 • Kiamanesh, Parvin; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Dyregrov, Kari & Haavind, Hanne (2015). Maladaptive perfectionism: Understanding the psychological vulnerability to suicide in terms of developmental history. Omega - Journal of Death and Dying.  ISSN 0030-2228.  71(2), s 126- 145 . doi: 10.1177/0030222815570592
 • Kiamanesh, Parvin; Dieserud, Gudrun Klemetsdal & Haavind, Hanne (2015). From a Cracking Façade to a Total Escape: Maladaptive Perfectionism and Suicide. Death Studies.  ISSN 0748-1187.  39(5), s 316- 322 . doi: 10.1080/07481187.2014.946625 Vis sammendrag
 • Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke & Haavind, Hanne (2015). Mandatory Mediation outside the Court: A Process and Effect Study. Conflict Resolution Quarterly.  ISSN 1536-5581.  33(1), s 19- 34 . doi: 10.1002/crq.21129
 • Haavind, Hanne (2014). Who does he think he is? Making New friends and leaving others behind - on the path from childhood to youth, In Robin May Schott & Dorte Marie Søndergaard (ed.),  School Bullying: New Theories in Context.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-02776-3.  Book Chapter.  s 129 - 159
 • Kiamanesh, Parvin; Dyregrov, Kari; Haavind, Hanne & Dieserud, Gudrun Klemetsdal (2014). Suicide and Perfectionism: A Psychological Autopsy Study of Non-clinical Suicides. Omega - Journal of Death and Dying.  ISSN 0030-2228.  69(4), s 381- 399 . doi: 10.2190/OM.69.4.c Vis sammendrag
 • Rasmussen, Mette Lyberg; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Dyregrov, Kari & Haavind, Hanne (2014). Warning signs of suicide among young men. Nordic Psychology.  ISSN 1901-2276.  66(3), s 153- 167 . doi: 10.1080/19012276.2014.921576 Vis sammendrag
 • Rasmussen, Mette Lyberg; Haavind, Hanne; Dieserud, Gudrun Klemetsdal & Dyregrov, Kari (2014). Exploring Vulnerability to Suicide in the Developmental History of Young Men: A Psychological Autopsy Study. Death Studies.  ISSN 0748-1187.  38(9), s 549- 556 . doi: 10.1080/07481187.2013.780113 Vis sammendrag
 • Haavind, Hanne (2013). Hvem bilder han seg ind,at han er? Genforhandlinger om venskaber mellom børn i overgangen mellem barndom og ungdom, I: Jette Kofoed & Dorte Marie Søndergaard (red.),  Mobning gentænkt.  Hans Reitzels Forlag.  ISBN 978-87-412-5616-0.  Kap. 6.  s 193 - 227
 • Råbu, Marit; Binder, Per-Einar & Haavind, Hanne (2013). Negotiating ending: A qualitative study of the process of ending psychotherapy. European Journal of Psychotherapy & Councelling.  ISSN 1364-2537.  15(3), s 274- 295 . doi: 10.1080/13642537.2013.810962 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Råbu, Marit; Haavind, Hanne & Binder, Per-Einar (2013). We have travelled a long distance and sorted out the mess in the drawers: Metaphors for moving toward the end in psychotherapy. Counselling and Psychotherapy Research.  ISSN 1473-3145.  13(1), s 71- 80 . doi: 10.1080/14733145.2012.711339 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Urwin, Cathy; Hauge, Mona-Iren; Hollway, Wendy & Haavind, Hanne (2013). Becoming a mother through culture. Qualitative Inquiry.  ISSN 1077-8004.  19(6), s 470- 479 . doi: 10.1177/1077800413482101
 • Hafstad, Gertrud Sofie; Haavind, Hanne & Jensen, Tine Kristin (2012). Parenting after a natural disaster: A qualitative study of Norwegian families surviving the 2004 Tsunami in Southeast Asia. Journal of Child and Family Studies.  ISSN 1062-1024.  21(2), s 293- 302 . doi: 10.1007/s10826-011-9474-z
 • Råbu, Marit & Haavind, Hanne (2012). Coming to an end: A case study of an ambigous process of ending. Counselling and Psychotherapy Research.  ISSN 1473-3145.  12(2), s 109- 117 . doi: 10.1080/14733145.2011.608131 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Haavind, Hanne (2011). Everyday life in psychology. Nordic Psychology.  ISSN 1901-2276.  63(2), s 1- 3 . doi: 10.1027/1901-2276/a000029
 • Haavind, Hanne (2011). Loving and caring for small children: Contested issues for everyday practices. Nordic Psychology.  ISSN 1901-2276.  63(2), s 24- 48 . doi: 10.1027/1901-2276/a000031
 • Haavind, Hanne (2011). Utvikling og deltakelse. Livsformsintervju som klinisk instrument med barn og unge, I: Anna Louise Von der Lippe & Michael Helge Rønnestad (red.),  Det kliniske intervjuet. Bind II. Praksis med ulike klientgrupper.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39972-3.  Kapittel 6.  s 133 - 153
 • Hauge, Mona-Iren & Haavind, Hanne (2011). Boys' bodies and the constitution of adolescent masculinities. Sport, Education and Society.  ISSN 1357-3322.  16(1), s 1- 16 . doi: 10.1080/13573322.2011.531958
 • Jansen, Anne & Haavind, Hanne (2011). "If only" and "despite all" Narrative configuration among young people living in residential care. Narrative Inquiry.  ISSN 1387-6740.  21(1), s 68- 87 . doi: 10.1075/ni.21.1.04jan
 • Magnusson, E & Haavind, Hanne (2011). Feminist approaches to psychology in the Nordic countries: The fates of feminism in psychology in modern welfare societies, In A. Rutherford; R. Capdevila; V. Undurti & I. Palmary (ed.),  Handbook of international feminisms: Perspectives on psychology, women, culture, and rights.  Springer Publishing Company.  ISBN 1441998683.  Chapter 8.  s 151 - 174
 • Råbu, Marit; Halvorsen, Margrethe S. & Haavind, Hanne (2011). Early relationship struggles: A case study of alliance formation and reparation. Counselling and Psychotherapy Research.  ISSN 1473-3145.  11(1), s 23- 33 . doi: 10.1080/14733145.2011.546073 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jensen, Tine Kristin; Haavind, Hanne; Gulbrandsen, Wenke; Mossige, Svein; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (2010). What constitutes a good working alliance in therapy with children that may have been sexually abused?. Qualitative Social Work.  ISSN 1473-3250.  9, s 461- 478
 • Råbu, Marit; Hytten, Karsten; Haavind, Hanne & Binder, Per-Einar (2010). Development through interruptions and reparations – A case study of a mutually challenging psychotherapy. European Journal of Psychotherapy & Councelling.  ISSN 1364-2537.  12, s 287- 302 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rønbeck, Knut; Hagen, Tore & Haavind, Hanne (2010). Foreldreposisjoner i bevegelse : fra fastlåst konflikt til utvidet omsorg og empati for egne barn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  47(8), s 720- 729
 • Haavind, Hanne (2009). Familien som oppvekst arena for barn og unge, I: Reidar Hjermann & Knut Haanes (red.),  Barn.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01443-2.  Kapittel.  s 106 - 126
 • Haavind, Hanne (2009). Innledning til ny utgave, I: Åsa Gruda Skard (red.),  Ungene våre.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205381513.  Innledningskapittel.  s 9 - 26
 • Haavind, Hanne (2009). To spor i psykologisk forskning?, I: Siri Erika Gullestad; Bjørn Killingmo & Svein Magnussen (red.),  Klinikk og laboratorium. Psykologi i hundre år.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01563-7.  Kapittel.  s 114 - 129
 • Haavind, Hanne (2008). Det tosidige likestillingsprosjektet: Hva er det som skjer, og hvordan blir forståelsen formet?. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  32(4), s 59- 79
 • Haavind, Hanne (2007). Accountability in persons: What is in the telling to others about yourself?, In Jette Kofoed & Dorthe Staunæs (ed.),  Magtballader: 14 fortællinger om magt, modstand og menneskers tilblivelse.  Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.  ISBN 978-87-7684-192-8.  kapittel.  s 159 - 178
 • Haavind, Hanne (2007). Involvering og representasjon i den utviklingsrettede samtalen, I: Hanne Haavind & Haldor Øvreeide (red.),  Barn og unge i psykoterapi. Bind II: Terapeutiske fremgangsmåter og forandring.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37368-6.  kapittel.  s 21 - 45
 • Haavind, Hanne (2007). To spor i psykologisk forskning?. Impuls : Tidsskrift for psykologi.  ISSN 0801-2911.  61(2), s 26- 34

Se alle arbeider i Cristin

 • Haavind, Hanne & Øvreeide, Haldor (red.) (2016). Barn og unge i psykoterapi, bind 1. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48755-0.  302 s.
 • Haavind, Hanne & Øvreeide, Haldor (red.) (2016). Barn og unge i psykoterapi, bind 2. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48756-7.  347 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gullestad, Siri Erika & Haavind, Hanne (2019). The punished self, the unknown self and the harmed self – Towards a more nuanced understanding of self-harm in adolescence.
 • Haavind, Hanne (2019). Feeling Gender. A Generational and Psychosocial Approach. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  ISSN 0803-8740.  27(3), s 206- 209 . doi: 10.1080/08038740.2019.1623523
 • Råbu, Marit & Haavind, Hanne (2019). "Where did we arrive in the end?" Conjoint explorations of improvements in the last phase of psychotherapy.
 • Stänicke, Line Indrevoll; Gullestad, Siri Erika & Haavind, Hanne (2019). The punished self, the unknown self and the harmed self - towards a more nuanced understanding of self-harm among adolescents.
 • Axelsen, Eva Dalsgaard; Benum, Kirsten; Bernhardt, Ida S.; Gullestad, Siri Erika; Halvorsen, Margrethe Seeger; Hartmann, Ellen Johanne; Haavind, Hanne; Killingmo, Bjørn; Von der Lippe, Anna Louise; Mauseth, Tori; Monsen, Jon Trygve; Mossige, Svein; Nissen-Lie, Helene A; Oddli, Hanne; Reichelt, Sissel; Rø, Frida Gullestad; Rønnestad, Michael Helge; Råbu, Marit; Tjersland, Odd Arne; Stänicke, Line Indrevoll; Strømme, Hanne; Sveaas, Nora; Zachrisson, Anders & Øiestad, Guro (2017). Historien Psykologtidsskriftet ikke forteller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  54(12), s 1197- 1199
 • Haavind, Hanne (2017). «Historicity as Existence” – Review of Reidar Aasgaard, Marcia Bunge and Merete Roos (Eds.), Nordic Childhoods 1700-1960: From Folk Beliefs to Pippi Longstocking.
 • Mcleod, John; Råbu, Marit; Moltu, Christian & Haavind, Hanne (2016). Researcher reflexivity: Taking account of personal meaning of investigating the integration of Professional and personal knowledge.
 • Solhaug, Ida; Eriksen, Thor Eirik; de Vibe, Michael; Haavind, Hanne; Friborg, Oddgeir; Sørlie, Tore & Rosenvinge, Jan H (2015). From Improving to Befriending: Medical and Psychology Students Experiences in Learning Mindfulness.
 • Halvorsen, Margrethe S.; Benum, Kirsten; Haavind, Hanne; Von der Lippe, Anna Louise; Nissen-Lie, Helene A; Oddli, Hanne; Råbu, Marit; Stänicke, Erik & Rønnestad, Michael Helge (2014). How does alliance work develop in phases of psychotherapy?.
 • Rasmussen, Mette Lyberg; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Dyregrov, Kari & Haavind, Hanne (2014). Selvmord hos unge tilsynelatende velfungerende menn.
 • Rasmussen, Mette Lyberg; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Dyregrov, Kari & Haavind, Hanne (2014). Selvmord hos unge tilsynelatende velfungerende menn.
 • Rasmussen, Mette Lyberg; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Dyregrov, Kari & Haavind, Hanne (2014). Selvmord hos unge tilsynelatende velfungerende menn.
 • Rasmussen, Mette Lyberg; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Dyregrov, Kari & Haavind, Hanne (2014). Selvmord hos unge tilsynelatende velfungerende menn.
 • Rasmussen, Mette Lyberg; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Dyregrov, Kari & Haavind, Hanne (2014). Selvmord hos unge tilsynelatende velfungerende menn - og hva skal vi se etter?.
 • Rasmussen, Mette Lyberg; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Dyregrov, Kari & Haavind, Hanne (2014). Selvmord hos unge tilsynelatende velfungerende menn - og implikasjoner for forebygging.
 • Rasmussen, Mette Lyberg; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Dyregrov, Kari & Haavind, Hanne (2014). Selvmord hos unge tilsynelatende velfungerende menn og psykologisk autopsi som metode.
 • Rasmussen, Mette Lyberg; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Dyregrov, Kari & Haavind, Hanne (2014). Selvmord hos unge tilsynelatende velfungerende menn. Et psykologisk autopsistudie.
 • Rasmussen, Mette Lyberg; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Dyregrov, Kari & Haavind, Hanne (2014). Warning Signs of Suicide among Young Men.
 • Rønnestad, Michael Helge; Gullestad, Siri Erika; Halvorsen, Margrethe; Haavind, Hanne; Lippe, Anna Louise von der; Nissen-Lie, Helene A & Reichelt, Sissel (2014). The outcomes of therapies conducted by highly experienced therapists.
 • Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Dyregrov, Kari; Haavind, Hanne & Rasmussen, Mette Lyberg (2013). Suicide among young men: self-esteem regulation in transition to adult life. Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo. 432.
 • Råbu, Marit & Haavind, Hanne (2013). Creating analytical procedures in the service of making results from psychotherapy research relevant for clinical practice.
 • Haavind, Hanne (2012). Den nye tilbakereisen - om forandring gjennom terapi. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  (4)
 • Råbu, Marit; Haavind, Hanne & Binder, Per-Einar (2012). Metaphors for moving toward the end in psychotherapy.
 • Hauge, Mona-Iren; Haavind, Hanne; Hollway, Wendy & Urwin, Cathy (2011). Becoming a mother through culture.
 • Råbu, Marit; Binder, Per-Einar & Haavind, Hanne (2011). Negotiating ending: a qualitative study of the process of ending psychotherapy.
 • Råbu, Marit; Binder, Per-Einar & Haavind, Hanne (2011). What has changed? A qualitative study of how improvement in psychotherapy is negotiatied and experienced in the process of ending.
 • Andenæs, Agnes & Haavind, Hanne (2010). Deling av ansvar, omsorg og samvær: Moderne omsorgspraksiser som kunnskapskilde for fagfolk.
 • Halvorsen, Margrethe S.; Rønnestad, Michael Helge; Von der Lippe, Anna Louise; Axelsen, Eva; Haavind, Hanne; Gullestad, Siri Erika; Reichelt, Sissel & Røed Hansen, Bjørg (2010). Convergence of alliance ratings in a sample of highly experienced teacher-therapists and their clients.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Haavind, Hanne (2010). Hvem tror du at du er?. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Haavind, Hanne (2010, 01. oktober). "It is up to me to decide who I want to be".  Glimt, Centre for Advanced Studies, Oslo.
 • Råbu, Marit; Halvorsen, Margrethe S. & Haavind, Hanne (2010). Early relationship struggles. A case study of alliance formation and reparation.
 • Haavind, Hanne (2009). Den besværlige likestillingen. Uniforum.  ISSN 1891-5825.
 • Haavind, Hanne (2009). Hva er en kvinne?. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.
 • Haavind, Hanne (2009). Sosiologi versus psykologi. Sosiolog-nytt.  ISSN 0333-3205.  34(4), s 23- 24
 • Haavind, Hanne (2008). Accountability in persons: What is in the telling to others about yourself?.
 • Haavind, Hanne (2008). Hvorfor fremhever du gang på gang at foreldres vakgmuligheter skrumper?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Haavind, Hanne (2008). Livsviktig oppdrag. Posisjoner og budskap i bøker om barneomsorg. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  14(6), s 20- 27
 • Haavind, Hanne (2008). Med barnet i fokus – en gjennomgang av barnelovens regler om foreldreansvar, bosted og samvær.
 • Haavind, Hanne (2008). Sociale forandringer som kønsanalytisk udfordring. Kvinder, Køn og Forskning.  ISSN 0907-6182.  16(4), s 63- 65
 • Haavind, Hanne (2008). Talking the personal problems "in“: The power of gendered discourses in the encounters between psychotherapists and their female and male clients.
 • Haavind, Hanne (2008). Tilknytning handler ikke bare om å henge fast ved en person. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Haavind, Hanne (2008). Vi må bygge en omsorgskultur som støtter både mor og far. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Haavind, Hanne (2007). ….og truer farer meg, kan jeg forsvare meg…., synger Rosina. Det er en arie om en ung kvinnes oppvåkning. Den kraftigste i operaen Barberen i Sevilla. Den norske opera - program.
 • Haavind, Hanne (2007). En katt i blå fajanse: Harriet Holter gjorde andre større, men ikke større enn at de kunne bære det. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:34 - Sist endret 8. juli 2019 14:30

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter