Hanne Haavind

Professor emeritus
Bilde av Hanne Haavind
Mobiltelefon +47-91616510
Rom N02-01/02
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3a Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Psykologisk institutt Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Barns og unges sosiale deltakelse og utvikling
 • Barneomsorg og sosiale endringer i foreldreskapet - særlig endringer i fordelingen mellom kvinner og menn
 • Analyser av kjønn i samspill: Hva skjer med makten og splittelsen?
 • Fortolkende metoder innen klinisk og sosialpsykologisk forskning: Livsformsintervju, analytiske strategier
 • Psykoterapi med barn og unge

Bakgrunn

 • Jeg har vært professor her ved Psykologisk institutt siden1992.
 • Før det var jeg førsteamanuensis samme sted
 • Tidligere har jeg vært tilknyttet
  • Institutt for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Tromsø,
  • Institutt for medisinske atferdsfag ved Universitetet i Oslo
 • Jeg har også vært forskningsleder ved Forskningsrådets Sekretartiat for kvinneforskning
 • Doktorgrad med boka Liten og stor: Mødres omsorg og barns utviklingsmuligheter (Universitetsforlaget 1987)
 • Psykologspesialist og deltidspraksis som psykoterapeut
 • Gjesteforsker ved
  • Department of Psychology ved UCLA, USA
  • Institute of Human Development ved UC Berkeley, USA
  • Institut for psykologi ved Københavns Universitet, Danmark
  • Department of Psychology ved University of Adelaide, Australia

Forskningsprosjekter

Tidligere prosjekter

 • Omsorgssystemer og utviklingsmuligheter hos barn med funksjonshemninger, hos barn med tiltak fra barnevernet, hos barn som har vært utsatt for vold og overgrep

 • Kjønnsnøytrale og kjønnsspesifikke forestillinger i forskningsvirksomhet, i psykologisk behandlingsvirksomhet og i psykologisk forståelse av identitetsutvikling

 • Sosiokulturell forståelse av psykiske problemer hos barn, og betydningen av involvering, representasjon og rettethet i psykoterapi med barn

 • Makt og kjærlighet i forholdet mellom menn og kvinner

 • Verdioverføring og omsorgsorganisering i familier med små barn

 • Betydningen av sosial interaksjon for kognitiv utvikling

Veiledning

Veileder for tiden fem doktorgradskandidater ved studieretningen for psykologi:

 • Wenke Gulbrandsen: Mekling for separerende foreldre: FORM-prosjektet 

 • Aud Lindvåg: 10 års etterundersøkelse av ungdom som fikk en schizofrenidiagnose i puberteten 

 • Anita Moe: Å sette arr på det. Personers forståelse av egen, selvskadende adferd 

 •  Kristin Østlie: Alliansebygging i psykoterapi med selvmordstruede pasienter
 •  Bente Lømo: Psykologisk behandling for men som bruker vold overfor sin kvinnelige partner

Veiledet 28 doktorgrader i psykologi, medisin, sosialantropologi, sosialt arbeid og sosiologi:

 • Parvin Kimanesh: Suicide among individuals outside mental health services (Universitetet i Oslo 2014)

Verv

 • 2009–2013: Styremedlem ved Universitetet i Oslo

 • 2007-2013: Styreleder, Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK), UIO

 • 2007-forts.: Medlem, Billighetserstatningsutvalget, Bærum kommune; Oppreisningsutvalget Akershus fylkeskommune

 • 2007-2008: Medlem, Barnelovutvalget. Barne- og likestillingsdepartementet

 • 2005-2008: Prodekan, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og medlem av fakultetsstyret, UiO

 • 2005-2008: Medlem, Forskningskomitéen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO

 • 2001-2008: Medlem, senere styreleder for Regionalt kompetansesenter for barn og unges psykiske helse i Helseregion Sørøst

 • 1999-2000: Medlem av programstyret for Programmet for velferdsforskning, Norges forskningsråd

 • 1995-1999: Medlem av programstyret for forskningsprogrammet Mental helse, Norges forskningsråd

 • 1994-2001: Styreleder for Senter for kvinneforskning, UiO

 • 1987-1990: Nestleder for styret, Arbeidsforskningsinstituttet

 • 1986-1988: Medlem, Mannsrolleutvalget, Barne- og familiedepartementet

 • 1979-1981: Styreleder, NAVFs sekretariat for kvinneforskning

Emneord: Klinisk psykologi

Publikasjoner

 • Jordet, Maria; Gullestad, Siri Erika & Haavind, Hanne (2022). When singing strengthens the capacity to aspire: girls’ reflexivity in rural Bangladesh. Journal of Critical Realism. ISSN 1476-7430. s. 1–20. doi: 10.1080/14767430.2022.2095110. Fulltekst i vitenarkiv
 • Haavind, Hanne (2021). Når vi nå skal snakke om selvmord blant samer, hva er det viktig at vi snakker om? . Socialmedicinsk Tidskrift (SMT). ISSN 0037-833X. 98(5-6), s. 850–860. Fulltekst i vitenarkiv
 • Østlie, Kristin; Stänicke, Erik & Haavind, Hanne (2021). Assessments in Psychotherapy with Suicidal Patients: The Precedence of Alliance Work. Journal of Contemporary Psychotherapy. ISSN 0022-0116. doi: 10.1007/s10879-021-09518-3.
 • Haavind, Hanne (2019). Livsformsintervjuet: En veiviser til subjektive erfaringer. I Jansen, Anne & Andenæs, Agnes (Red.), Hverdagsliv, barndom og oppvekst. Teoretiske posisjoner og metodiske grep. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02979-5. s. 26–57.
 • Lømo, Bente; Haavind, Hanne & Tjersland, Odd Arne (2019). Finding a common ground: Therapist responsiveness to male clients who have acted violently against their female partner. Journal of Interpersonal Violence. ISSN 0886-2605. 36(17-18), s. NP9930–NP9958. doi: 10.1177/0886260519862271.
 • Stänicke, Line Indrevoll; Haavind, Hanne; Rø, Frida Gullestad & Gullestad, Siri Erika (2019). Discovering One’s Own Way: Adolescent Girls’ Different Pathways Into and Out of Self-Harm. Journal of Adolescent Research. ISSN 0743-5584. s. 1–30. doi: 10.1177/0743558419883360. Fulltekst i vitenarkiv
 • Råbu, Marit; Mcleod, John; Haavind, Hanne; Bernhardt, Ida S.; Nissen-Lie, Helene A & Moltu, Christian (2019). How psychotherapists make use of their experiences from being a client: Lessons from a collective autoethnography . Counselling Psychology Quarterly. ISSN 0951-5070. 34(1), s. 109–128. doi: 10.1080/09515070.2019.1671319. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gulbrandsen, Wenke; Haavind, Hanne & Tjersland, Odd Arne (2018). Mediation strategies in the face of custody conflicts. Conflict Resolution Quarterly. ISSN 1536-5581. 36(4), s. 293–309. doi: 10.1002/crq.21241. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rønnestad, Michael Helge; Nissen-Lie, Helene A; Oddli, Hanne; Benum, Kirsten; Ekroll, Vidar Blokhus & Gullestad, Siri Erika [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2018). Expanding the Conceptualization of Outcome and Clinical Effectiveness. Journal of Contemporary Psychotherapy. ISSN 0022-0116. 49, s. 87–97. doi: 10.1007/s10879-018-9405-z.
 • Gulbrandsen, Wenke; Haavind, Hanne & Tjersland, Odd Arne (2018). High-conflict parents in mediation: An analysis of dialogues and sources to conflict. Conflict Resolution Quarterly. ISSN 1536-5581. 35(4), s. 335–349. doi: 10.1002/crq.21214. Fulltekst i vitenarkiv
 • Østbye, Silje Vagli; Kvamme, Maria Fredriksen; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Haavind, Hanne; Waage, Trond & Risør, Mette Bech (2018). ‘Not a film about my slackness’: Making sense of medically unexplained illness in youth using collaborative visual methods. Health. ISSN 1363-4593. 24(1), s. 38–58. doi: 10.1177/1363459318785696. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stänicke, Line Indrevoll; Haavind, Hanne & Gullestad, Siri Erika (2018). How do young people understand their own self-harm? A meta-synthesis of adolescents' subjective experience of self-harm. Adolescent Research Review. ISSN 2363-8346. 3(2), s. 173–191. doi: 10.1007/s40894-018-0080-9.
 • Rasmussen, Mette Lyberg; Haavind, Hanne & Dieserud, Gudrun Klemetsdal (2018). Young Men, Masculinities, and Suicide. Archives of Suicide Research. ISSN 1381-1118. 22(2), s. 327–343. doi: 10.1080/13811118.2017.1340855.
 • Østlie, Kristin; Stänicke, Erik & Haavind, Hanne (2018). A listening perspective in psychotherapy with suicidal patients: Establishing convergence in therapists and patients private theories on suicidality and cure. Psychotherapy Research. ISSN 1050-3307. 28(1), s. 150–163. doi: 10.1080/10503307.2016.1174347.
 • Lømo, Bente; Haavind, Hanne & Tjersland, Odd Arne (2018). From Resistance to Invitations: How Men Voluntarily in Therapy for Intimate Partner Violence May Contribute to the Development of a Working Alliance. Journal of Interpersonal Violence. ISSN 0886-2605. 33(16), s. 2579–2601. doi: 10.1177/0886260516628290.
 • Rasmussen, Mette Lyberg; Dyregrov, Kari; Haavind, Hanne; Leenaars, Antoon A. & Dieserud, Gudrun Klemetsdal (2018). The Role of Self-Esteem in Suicides Among Young Men. Omega - Journal of Death and Dying. ISSN 0030-2228. 77(3), s. 217–239. doi: 10.1177/0030222815601514.
 • Haavind, Hanne (2017). Kvinneforskning og vitenskapelige paradigmer. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. 41(4), s. 232–239. doi: 10.18261/issn.1891-1781-2017-04-03.
 • Andenæs, Agnes & Haavind, Hanne (2017). Sharing Early Care: Learning from Practitioners. I Fleer, Marilyn & van Oers, Bert (Red.), International Handbook of Early Childhood Education. Springer. ISSN 9789402409253. s. 1483–1503.
 • Råbu, Marit & Haavind, Hanne (2017). "Hvor langt kom vi?" : felles utforskning av bedring i siste fase av psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 54(3), s. 284–293.
 • Råbu, Marit & Haavind, Hanne (2017). Coming to terms: Client subjective expereience of ending psychotherapy. Counselling Psychology Quarterly. ISSN 0951-5070. 31(2), s. 223–242. doi: 10.1080/09515070.2017.1296410. Fulltekst i vitenarkiv
 • Halvorsen, Margrethe S.; Mcleod, John; Benum, Kirsten & Haavind, Hanne (2016). Response to Commentaries on A Life-Saving Therapy: The Theory-Building Case of "Cora": Conceptualizing the Complexity of Change in Psychotherapy: The Case of “Cora”. Pragmatic Case Studies in Psychotherapy. ISSN 1553-0124. 12(3), s. 224–237. doi: 10.14713/pcsp.v12i3.1979.
 • Halvorsen, Margrethe S.; Benum, Kirsten; Haavind, Hanne & Mcleod, John (2016). A Life-Saving Therapy: The Theory-Building Case of "Cora". Pragmatic Case Studies in Psychotherapy. ISSN 1553-0124. 12(3), s. 158–193. doi: 10.14713/pcsp.v12i3.1975.
 • Solhaug, Ida; Eriksen, Thor Eirik; De Vibe, Michael F.; Haavind, Hanne; Friborg, Oddgeir & Sørlie, Tore [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Medical and Psychology Student’s Experiences in Learning Mindfulness: Benefits, Paradoxes, and Pitfalls. Mindfulness. ISSN 1868-8527. 7(4), s. 838–850. doi: 10.1007/s12671-016-0521-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Haavind, Hanne & Øvreeide, Haldor (2016). Utviklingsforståelse og terapeutiske fremgangsmåter. I Haavind, Hanne & Øvreeide, Haldor (Red.), Barn og unge i psykoterapi, bind 2. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-48756-7. s. 11–20.
 • Haavind, Hanne (2016). Involvering og representasjon i den utviklingsrettede samtalen. I Haavind, Hanne & Øvreeide, Haldor (Red.), Barn og unge i psykoterapi, bind 1. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-48755-0. s. 68–94.
 • Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke & Haavind, Hanne (2015). Mandatory Mediation outside the Court: A Process and Effect Study. Conflict Resolution Quarterly. ISSN 1536-5581. 33(1), s. 19–34. doi: 10.1002/crq.21129.
 • Kiamanesh, Parvin; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Dyregrov, Kari & Haavind, Hanne (2015). Maladaptive perfectionism: Understanding the psychological vulnerability to suicide in terms of developmental history. Omega - Journal of Death and Dying. ISSN 0030-2228. 71(2), s. 126–145. doi: 10.1177/0030222815570592.
 • Kiamanesh, Parvin; Dieserud, Gudrun Klemetsdal & Haavind, Hanne (2015). From a Cracking Façade to a Total Escape: Maladaptive Perfectionism and Suicide. Death Studies. ISSN 0748-1187. 39(5), s. 316–322. doi: 10.1080/07481187.2014.946625.
 • Haavind, Hanne; Thorne, Barrie; Hollway, Wendy & Magnusson, E (2015). “Because nobody likes Chinese girls”: Intersecting identities and emotional experiences of subordination and resistance in school life. Childhood. ISSN 0907-5682. 22(3), s. 300–315. doi: 10.1177/0907568214549080.
 • Haavind, Hanne (2014). Who does he think he is? Making New friends and leaving others behind - on the path from childhood to youth. I Schott, Robin May & Søndergaard, Dorte Marie (Red.), School Bullying: New Theories in Context. Cambridge University Press. ISSN 978-1-107-02776-3. s. 129–159. doi: 10.1017/cbo9781139226707.009.
 • Kiamanesh, Parvin; Dyregrov, Kari; Haavind, Hanne & Dieserud, Gudrun Klemetsdal (2014). Suicide and Perfectionism: A Psychological Autopsy Study of Non-clinical Suicides. Omega - Journal of Death and Dying. ISSN 0030-2228. 69(4), s. 381–399. doi: 10.2190/OM.69.4.c.
 • Rasmussen, Mette Lyberg; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Dyregrov, Kari & Haavind, Hanne (2014). Warning signs of suicide among young men. Nordic Psychology. ISSN 1901-2276. 66(3), s. 153–167. doi: 10.1080/19012276.2014.921576.
 • Rasmussen, Mette Lyberg; Haavind, Hanne; Dieserud, Gudrun Klemetsdal & Dyregrov, Kari (2014). Exploring Vulnerability to Suicide in the Developmental History of Young Men: A Psychological Autopsy Study. Death Studies. ISSN 0748-1187. 38(9), s. 549–556. doi: 10.1080/07481187.2013.780113.
 • Råbu, Marit; Haavind, Hanne & Binder, Per-Einar (2013). We have travelled a long distance and sorted out the mess in the drawers: Metaphors for moving toward the end in psychotherapy. Counselling and Psychotherapy Research. ISSN 1473-3145. 13(1), s. 71–80. doi: 10.1080/14733145.2012.711339. Fulltekst i vitenarkiv
 • Haavind, Hanne (2013). Hvem bilder han seg ind,at han er? Genforhandlinger om venskaber mellom børn i overgangen mellem barndom og ungdom. I Kofoed, Jette & Søndergaard, Dorte Marie (Red.), Mobning gentænkt. Hans Reitzels Forlag. ISSN 978-87-412-5616-0. s. 193–227.
 • Urwin, Cathy; Hauge, Mona-Iren; Hollway, Wendy & Haavind, Hanne (2013). Becoming a mother through culture. Qualitative Inquiry. ISSN 1077-8004. 19(6), s. 470–479. doi: 10.1177/1077800413482101.
 • Råbu, Marit; Binder, Per-Einar & Haavind, Hanne (2013). Negotiating ending: A qualitative study of the process of ending psychotherapy. European Journal of Psychotherapy & Councelling. ISSN 1364-2537. 15(3), s. 274–295. doi: 10.1080/13642537.2013.810962. Fulltekst i vitenarkiv
 • Råbu, Marit & Haavind, Hanne (2012). Coming to an end: A case study of an ambigous process of ending. Counselling and Psychotherapy Research. ISSN 1473-3145. 12(2), s. 109–117. doi: 10.1080/14733145.2011.608131. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hafstad, Gertrud Sofie; Haavind, Hanne & Jensen, Tine Kristin (2012). Parenting after a natural disaster: A qualitative study of Norwegian families surviving the 2004 Tsunami in Southeast Asia. Journal of Child and Family Studies. ISSN 1062-1024. 21(2), s. 293–302. doi: 10.1007/s10826-011-9474-z.
 • Haavind, Hanne (2011). Utvikling og deltakelse. Livsformsintervju som klinisk instrument med barn og unge. I Von der Lippe, Anna Louise & Rønnestad, Michael Helge (Red.), Det kliniske intervjuet. Bind II. Praksis med ulike klientgrupper. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39972-3. s. 133–153.
 • Magnusson, E & Haavind, Hanne (2011). Feminist approaches to psychology in the Nordic countries: The fates of feminism in psychology in modern welfare societies. I Rutherford, A.; Capdevila, R.; Undurti, V. & Palmary, I. (Red.), Handbook of international feminisms: Perspectives on psychology, women, culture, and rights. Springer Publishing Company. ISSN 1441998683. s. 151–174. doi: 10.1007/978-1-4419-9869-9_8.
 • Haavind, Hanne (2011). Everyday life in psychology. Nordic Psychology. ISSN 1901-2276. 63(2), s. 1–3. doi: 10.1027/1901-2276/a000029.
 • Haavind, Hanne (2011). Loving and caring for small children: Contested issues for everyday practices. Nordic Psychology. ISSN 1901-2276. 63(2), s. 24–48. doi: 10.1027/1901-2276/a000031.
 • Jansen, Anne & Haavind, Hanne (2011). "If only" and "despite all" Narrative configuration among young people living in residential care. Narrative Inquiry. ISSN 1387-6740. 21(1), s. 68–87. doi: 10.1075/ni.21.1.04jan.
 • Hauge, Mona-Iren & Haavind, Hanne (2011). Boys' bodies and the constitution of adolescent masculinities. Sport, Education and Society. ISSN 1357-3322. 16(1), s. 1–16. doi: 10.1080/13573322.2011.531958.
 • Råbu, Marit; Halvorsen, Margrethe S. & Haavind, Hanne (2011). Early relationship struggles: A case study of alliance formation and reparation. Counselling and Psychotherapy Research. ISSN 1473-3145. 11(1), s. 23–33. doi: 10.1080/14733145.2011.546073. Fulltekst i vitenarkiv
 • Råbu, Marit; Hytten, Karsten; Haavind, Hanne & Binder, Per-Einar (2010). Development through interruptions and reparations – A case study of a mutually challenging psychotherapy. European Journal of Psychotherapy & Councelling. ISSN 1364-2537. 12, s. 287–302. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jensen, Tine Kristin; Haavind, Hanne; Gulbrandsen, Wenke; Mossige, Svein; Reichelt, Sissel & Tjersland, Odd Arne (2010). What constitutes a good working alliance in therapy with children that may have been sexually abused? Qualitative Social Work. ISSN 1473-3250. 9, s. 461–478.
 • Rønbeck, Knut; Hagen, Tore & Haavind, Hanne (2010). Foreldreposisjoner i bevegelse : fra fastlåst konflikt til utvidet omsorg og empati for egne barn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 47(8), s. 720–729.
 • Haavind, Hanne (2009). Familien som oppvekst arena for barn og unge. I Hjermann, Reidar & Haanes, Knut (Red.), Barn. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01443-2. s. 106–126.
 • Haavind, Hanne (2009). To spor i psykologisk forskning? I Gullestad, Siri Erika; Killingmo, Bjørn & Magnussen, Svein (Red.), Klinikk og laboratorium. Psykologi i hundre år. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01563-7. s. 114–129.
 • Haavind, Hanne (2009). Innledning til ny utgave. I Gruda Skard, Åsa (Red.), Ungene våre. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205381513. s. 9–26.
 • Haavind, Hanne (2008). Det tosidige likestillingsprosjektet: Hva er det som skjer, og hvordan blir forståelsen formet? Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. 32(4), s. 59–79.
 • Haavind, Hanne (2007). Accountability in persons: What is in the telling to others about yourself? I Kofoed, Jette & Staunæs, Dorthe (Red.), Magtballader: 14 fortællinger om magt, modstand og menneskers tilblivelse. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. ISSN 978-87-7684-192-8. s. 159–178.
 • Haavind, Hanne & Øvreeide, Haldor (2007). Terapeutiske fremgangsmåter og forandring. I Haavind, Hanne & Øvreeide, Haldor (Red.), Barn og unge i psykoterapi. Bind II: Terapeutiske fremgangsmåter og forandring. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-37368-6. s. 8–21.

Se alle arbeider i Cristin

 • Haavind, Hanne & Øvreeide, Haldor (2016). Barn og unge i psykoterapi, bind 2. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-48756-7. 347 s.
 • Haavind, Hanne & Øvreeide, Haldor (2016). Barn og unge i psykoterapi, bind 1. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-48755-0. 302 s.
 • Haavind, Hanne & Øvreeide, Haldor (2007). Barn og unge i psykoterapi. Bind I: Samspill og utviklingsforståelse. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205362734. 336 s.
 • Haavind, Hanne & Øvreeide, Haldor (2007). Barn og unge i psykoterapi. Bind II: Terapeutiske fremgangsmåter og forandring. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-37368-6. 274 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Haavind, Hanne (2019). Feeling Gender. A Generational and Psychosocial Approach. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. ISSN 0803-8740. 27(3), s. 206–209. doi: 10.1080/08038740.2019.1623523.
 • Råbu, Marit & Haavind, Hanne (2019). "Where did we arrive in the end?" Conjoint explorations of improvements in the last phase of psychotherapy.
 • Axelsen, Eva Dalsgaard; Benum, Kirsten; Bernhardt, Ida S.; Gullestad, Siri Erika; Halvorsen, Margrethe Seeger & Hartmann, Ellen Johanne [Vis alle 24 forfattere av denne artikkelen] (2017). Historien Psykologtidsskriftet ikke forteller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 54(12), s. 1197–1199.
 • Haavind, Hanne (2017). «Historicity as Existence” – Review of Reidar Aasgaard, Marcia Bunge and Merete Roos (Eds.), Nordic Childhoods 1700-1960: From Folk Beliefs to Pippi Longstocking.
 • Mcleod, John; Råbu, Marit; Moltu, Christian & Haavind, Hanne (2016). Researcher reflexivity: Taking account of personal meaning of investigating the integration of Professional and personal knowledge.
 • Solhaug, Ida; Eriksen, Thor Eirik; de Vibe, Michael; Haavind, Hanne; Friborg, Oddgeir & Sørlie, Tore [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). From Improving to Befriending: Medical and Psychology Students Experiences in Learning Mindfulness.
 • Rasmussen, Mette Lyberg; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Dyregrov, Kari & Haavind, Hanne (2014). Selvmord hos unge tilsynelatende velfungerende menn. Et psykologisk autopsistudie.
 • Rasmussen, Mette Lyberg; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Dyregrov, Kari & Haavind, Hanne (2014). Selvmord hos unge tilsynelatende velfungerende menn - og hva skal vi se etter?
 • Rasmussen, Mette Lyberg; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Dyregrov, Kari & Haavind, Hanne (2014). Selvmord hos unge tilsynelatende velfungerende menn og psykologisk autopsi som metode.
 • Rasmussen, Mette Lyberg; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Dyregrov, Kari & Haavind, Hanne (2014). Selvmord hos unge tilsynelatende velfungerende menn - og implikasjoner for forebygging.
 • Rasmussen, Mette Lyberg; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Dyregrov, Kari & Haavind, Hanne (2014). Warning Signs of Suicide among Young Men.
 • Rasmussen, Mette Lyberg; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Dyregrov, Kari & Haavind, Hanne (2014). Selvmord hos unge tilsynelatende velfungerende menn.
 • Rasmussen, Mette Lyberg; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Dyregrov, Kari & Haavind, Hanne (2014). Selvmord hos unge tilsynelatende velfungerende menn.
 • Rasmussen, Mette Lyberg; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Dyregrov, Kari & Haavind, Hanne (2014). Selvmord hos unge tilsynelatende velfungerende menn.
 • Rasmussen, Mette Lyberg; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Dyregrov, Kari & Haavind, Hanne (2014). Selvmord hos unge tilsynelatende velfungerende menn.
 • Rønnestad, Michael Helge; Gullestad, Siri Erika; Halvorsen, Margrethe; Haavind, Hanne; Lippe, Anna Louise von der & Nissen-Lie, Helene A [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). The outcomes of therapies conducted by highly experienced therapists.
 • Halvorsen, Margrethe S.; Benum, Kirsten; Haavind, Hanne; Von der Lippe, Anna Louise; Nissen-Lie, Helene A & Oddli, Hanne [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2014). How does alliance work develop in phases of psychotherapy?
 • Råbu, Marit & Haavind, Hanne (2013). Creating analytical procedures in the service of making results from psychotherapy research relevant for clinical practice.
 • Råbu, Marit; Haavind, Hanne & Binder, Per-Einar (2012). Metaphors for moving toward the end in psychotherapy.
 • Haavind, Hanne (2012). Den nye tilbakereisen - om forandring gjennom terapi. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055.
 • Hauge, Mona-Iren; Haavind, Hanne; Hollway, Wendy & Urwin, Cathy (2011). Becoming a mother through culture.
 • Råbu, Marit; Binder, Per-Einar & Haavind, Hanne (2011). Negotiating ending: a qualitative study of the process of ending psychotherapy.
 • Råbu, Marit; Binder, Per-Einar & Haavind, Hanne (2011). What has changed? A qualitative study of how improvement in psychotherapy is negotiatied and experienced in the process of ending.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Haavind, Hanne (2010). "It is up to me to decide who I want to be". [Avis]. Glimt, Centre for Advanced Studies, Oslo.
 • Andenæs, Agnes & Haavind, Hanne (2010). Deling av ansvar, omsorg og samvær: Moderne omsorgspraksiser som kunnskapskilde for fagfolk.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Haavind, Hanne (2010). Hvem tror du at du er? Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Råbu, Marit; Halvorsen, Margrethe S. & Haavind, Hanne (2010). Early relationship struggles. A case study of alliance formation and reparation.
 • Halvorsen, Margrethe S.; Rønnestad, Michael Helge; Von der Lippe, Anna Louise; Axelsen, Eva; Haavind, Hanne & Gullestad, Siri Erika [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2010). Convergence of alliance ratings in a sample of highly experienced teacher-therapists and their clients.
 • Haavind, Hanne (2009). Den besværlige likestillingen. Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Haavind, Hanne (2009). Hva er en kvinne? Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. ISSN 0803-6926.
 • Haavind, Hanne (2009). Sosiologi versus psykologi. Sosiolog-nytt. ISSN 0333-3205. 34(4), s. 23–24.
 • Haavind, Hanne (2008). Sociale forandringer som kønsanalytisk udfordring. Kvinder, Køn og Forskning. ISSN 0907-6182. 16(4), s. 63–65.
 • Haavind, Hanne (2008). Livsviktig oppdrag. Posisjoner og budskap i bøker om barneomsorg. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. 14(6), s. 20–27.
 • Haavind, Hanne (2008). Hvorfor fremhever du gang på gang at foreldres vakgmuligheter skrumper? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Haavind, Hanne (2008). Tilknytning handler ikke bare om å henge fast ved en person. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Haavind, Hanne (2008). Vi må bygge en omsorgskultur som støtter både mor og far. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Haavind, Hanne (2008). Accountability in persons: What is in the telling to others about yourself?
 • Haavind, Hanne (2008). Talking the personal problems "in“: The power of gendered discourses in the encounters between psychotherapists and their female and male clients.
 • Haavind, Hanne (2008). Med barnet i fokus – en gjennomgang av barnelovens regler om foreldreansvar, bosted og samvær.
 • Stänicke, Line Indrevoll; Gullestad, Siri Erika & Haavind, Hanne (2019). The punished self, the unknown self and the harmed self - towards a more nuanced understanding of self-harm among adolescents. Universitetet i Oslo.
 • Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Dyregrov, Kari; Haavind, Hanne & Rasmussen, Mette Lyberg (2013). Suicide among young men: self-esteem regulation in transition to adult life. Universitetet i Oslo. ISSN 1504-3991.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:34 - Sist endret 8. juli 2019 14:30

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter