Agnes Andenæs

Bilde av Agnes Andenæs
English version of this page
Telefon +47 22845214
Rom S03-14
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Psykologisk institutt

Faglige interesser

 • Foreldreskap & oppvekst knyttet til "vanlige" barn og til barn det er knyttet bekymring til

 • Barnehage og dagligliv for småbarn - barnehagens plass i familiers og småbarns liv i dagens samfunn

 • Utfordringer knyttet til flerfaglighet, særlig hvordan psykologisk kunnskap ”transporteres” til andre fag og kunnskapsområder, og til forskjellige praksisfelt.

 • Generalisering i kvalitativ forskning

Undervisning

Bakgrunn

 • Førsteamanuensis ved PSI 2006-

 • Forsker ved NOVA 1997-2008

 • Har vært ansatt på Psykologisk institutt, NTNU, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO, og Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen

 • Cand. psychol fra UiO i 1980, dr.polit fra NTNU i 1995.

Verv

 • Medlem i Programrådet for tverrfaglige kjønnsstudier, STK, UiO

 • Medlem i Forskningsutvalget, R-BUP Helseregion Øst og Sør

Samarbeid

Emneord: Kultur- og samfunnspsykologi, Metode, Sosialpsykologi, Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi

Publikasjoner

 • Ditlefsen, Ingrid Tande; Nissen-Lie, Helene Amundsen; Andenæs, Agnes; Normann, Eivind; Johansen, Merete Selsbakk & Kvarstein, Elfrida H (2020). “Yes, there is actually hope!”—A qualitative investigation of how patients experience mentalization-based psychoeducation tailored for borderline personality disorder. Journal of psychotherapy integration.  ISSN 1053-0479. . doi: 10.1037/int0000243 Vis sammendrag
 • Omland, Guro Brokke; Andenæs, Agnes & Sveaass, Nora (2020). ‘Discuss it with your legal guardian’: Challenges in practising care for young unaccompanied refugee minors. Child & Family Social Work.  ISSN 1356-7500. . doi: 10.1111/cfs.12810
 • Andenæs, Agnes & Jansen, Anne (2019). Innledning, I: Anne Jansen & Agnes Andenæs (red.),  Hverdagsliv, barndom og oppvekst. Teoretiske posisjoner og metodiske grep.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02979-5.  Kap. 1.  s 11 - 25
 • Andenæs, Agnes & Sundnes, Anita (2019). Døgnet rundt: Utforskning av foreldres omsorg for barn, I: Anne Jansen & Agnes Andenæs (red.),  Hverdagsliv, barndom og oppvekst. Teoretiske posisjoner og metodiske grep.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02979-5.  Kapittel 10.  s 226 - 250
 • Omland, Guro Brokke & Andenæs, Agnes (2019). Peer relationships at residential care institutions for unaccompanied refugee minors: An under-utilised resource?. Qualitative Social Work.  ISSN 1473-3250. . doi: 10.1177/1473325019860183 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Omland, Guro Brokke & Andenæs, Agnes (2018). Negotiating developmental projects: Unaccompanied Afghan refugee boys in Norway. Childhood.  ISSN 0907-5682.  25(1), s 78- 92 . doi: 10.1177/0907568217718032
 • Andenæs, Agnes & Haavind, Hanne (2017). Sharing Early Care: Learning from Practitioners, In Marilyn Fleer & Bert van Oers (ed.),  International Handbook of Early Childhood Education.  Springer.  ISBN 9789402409253.  Chapter 77.  s 1483 - 1503
 • Jevne, Kari Sjøhelle & Andenæs, Agnes (2017). Parents in high-conflict custodial cases: negotiating shared care across households. Child & Family Social Work.  ISSN 1356-7500.  22(1), s 296- 305 . doi: 10.1111/cfs.12240 Vis sammendrag
 • Sundnes, Anita & Andenæs, Agnes (2016). Parental regulation of infant sleep: Round-the-clock efforts for social synchronization. Infant Mental Health Journal.  ISSN 0163-9641.  37(3), s 247- 258 . doi: 10.1002/imhj.21568
 • Andenæs, Agnes (2014). The task of taking care of children: Methodological perspectives and empirical implications. Child & Family Social Work.  ISSN 1356-7500.  19(3), s 263- 271 . doi: 10.1111/j.1365-2206.2012.00897.x
 • Hollekim, Ragnhild; Anderssen, Norman & Andenæs, Agnes (2014). Images of Children in Views on Same-Sex Adoption Rights. Journal of GLBT Family Studies.  ISSN 1550-428X.  s 1- 19 . doi: 10.1080/1550428X.2014.947462
 • Sundnes, Anita & Andenæs, Agnes (2014). Hva med foreldrene? Barnehage, sosial mobilitet og utvikling. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  17(4), s 30- 41
 • Jansen, Anne & Andenæs, Agnes (2013). 'Heading for Japan': Prospective narratives and development among young people living in residential care. Qualitative Social Work.  ISSN 1473-3250.  12(2), s 119- 134 . doi: 10.1177/1473325011423588
 • Andenæs, Agnes (2012). From 'placement' to 'a child on the move'. Methodological strategies to give children a more central position in Child Welfare Service. Qualitative Social Work.  ISSN 1473-3250.  11(5), s 486- 501 . doi: 10.1177/1473325011408174
 • Andenæs, Agnes (2012). Hvilket barn? Om barneliv, barnehage og utvikling. Nordisk Barnehageforskning.  ISSN 1890-9167.  5(1), s 1- 14 . doi: 10.7577/nbf.316
 • Andenæs, Agnes (2012). The task of taking care of children: methodologicalperspectives and empirical implications. Child & Family Social Work.  ISSN 1356-7500. . doi: 10.1111/j.1365-2206.2012.00897.x
 • Andenæs, Agnes (2011). Chains of care: Organising the everyday life of young children attending day care. Nordic Psychology.  ISSN 1901-2276.  63(2), s 49- 67 . doi: 10.1027/1901-2276/a000032
 • Andenæs, Agnes (2006). ""Barns beste"" og utviklingspsykologi i velferdsstaten nøytrale formuleringer med kjønnete betydninger. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (4), s 36- 50
 • Sundnes, Anita E. & Andenæs, Agnes (2006). Barnehage som hjelpetiltak for barn under tre år - hvorfor brukes det så sjelden?. Tidsskriftet Norges Barnevern.  ISSN 0800-1014.  83(3), s 9- 20
 • Andenæs, Agnes (2005). Neutral claims – gendered meanings. Parenthood and developmental psychology in a modern welfare state. Feminism and Psychology.  ISSN 0959-3535.  15(2), s 209-226
 • Andenæs, Agnes (2004). Hvorfor ser vi ikke fattigdommen? Fra en undersøkelse om barn som blir plassert utenfor hjemmet. Nordisk sosialt arbeid.  ISSN 0333-1342.  24(1), s 19- 34
 • Andenæs, Agnes (2002). Når det selvfølgelige faller bort: Om besteforeldreskapet i utsatte familier, I: Ruth Toverud & Kirsten Thorsen (red.),  Kulturpsykologi. Bevegelser i livsløp.  Universitetsforlaget.  ISBN 8251840074.  Kapitel 6.
 • Toverud, Ruth; Thorsen, Kirsten; Gulbrandsen, Liv Mette; Andenæs, Agnes; Hjort, Haldis; Jensen, Tine Kristin & Ulvik, Oddbjørg Skjær (2002). Kulturpsykologi - utgangspunkt, mål og framkomstmidler, I: Ruth Toverud & Kirsten Thorsen (red.),  Kulturpsykologi. Bevegelser i livsløp.  Universitetsforlaget.  ISBN 8251840074.  2.  s 17 - 34
 • Andenæs, Agnes (2001). Foreldreveiledning; oppdatert kulturkunnskap som grunnlag for nysgjerrighet og lydhørhet, I: Atle Dyregrov; Gustav Lorentzen & Kjell Raaheim (red.),  Et liv for barn. Utfordringer, omsorg og hjelpetiltak.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-693-4.  Kapitel.
 • Andenæs, Agnes (2000). Generalisering. Om ringvirkninger og gjenbruk av resultater fra en kvalitativ undersøkelse, I: Hanne Haavind (red.),  Kjønn og fortolkende metode: Metodiske muligheter i kvalitativ forskning.  Oslo: Gyldendal Akademisk..  Kapittel 6.
 • Andenæs, Agnes (1998). Faglige premisser i politiske diskusjoner: Fra kontantstøttedebatten 1997-1998. Kvinneforskning.  ISSN 0806-6256.  (2), s 12- 26
 • Andenæs, Agnes (1997). Fra usynlig offer til synlig aktør: å ta dagliglivet på alvor i barnevernsarbeid, I: Elisabeth Backe-Hansen & Toril Havik (red.),  Barnevern på barns premisser.  Ad Notam Gyldendal. Oslo.  Kapitel 7.
 • Andenæs, Agnes (1997). Theories of development from the perspective of the children, their parents and the scientists. Researching Early Childhood.  ISSN 1402-9359.  3, s 51- 73
 • Andenæs, Agnes (1994). Små barns utvikling - sett innenfra og utenfra. I Hvilken forståelse har fire-fem-åringer og deres foreldre av utvikling?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  31, s 397- 409
 • Andenæs, Agnes (1994). Små barns utvikling - sett innenfra og utenfra. II. Et sosiokulturelt syn på utviklingen hos fire-fem-åringer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  31, s 211- 228
 • Andenæs, A. & Haavind, Hanne (1993). When parents are living apart. Challanges and solutions for children with two homes, In Arnlaug Leira (ed.),  Family sociology - developing the field. report no. 5.  Institute for Social Research, Oslo.  s 179 - 205
 • Andenæs, Agnes (1993). Familiestrukturer i bevegelse - nye utviklingsmuligheter for barn?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  30, s 533- 545
 • Andenæs, Agnes (1992). Identitet og sosial endirng. Del I. Endringer i forholdet mellom kjønnene- hvordan skal vi forstå det?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  26, s 603- 615
 • Andenæs, Agnes (1992). Identitet og sosial endring. Del II. Endringer i forholdet mellom kjønnene - hvordan skal vi forstå det?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  26, s 683- 695
 • Andenæs, Agnes; Johannessen, Birte Folgerø & Ødegård, Tone (1992). Kjønnet som forsvant? Om betydningen av kjønn i psykologien, I: Arnhild Taksdal & Karin Widerberg (red.),  Forståelser av kjønn i samfunnsvitenskapenes fag og kvinneforskning.  Ad Notam Gyldendal, Oslo.  ISBN 82-417-0131-4.  Kapitel 2.  s 51 - 88
 • Andenæs, Agnes (1991). Fra undersøkelsesobjekt til medforsker? Livsformsintervju med 4-5-åringer. Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis.  ISSN 0029-1463.  4, s 274- 292
 • Andenæs, Agnes (1991). Livsformsintervju med 4-5-åringer: Motivasjon, kontroll og felles fokus. Barn.  ISSN 0800-1669.  4, s 20- 31
 • Andenæs, Agnes (1986). Ser dere ingen ting? Kvinneperspektiv på systemorientert familieterapi. Fokus på familien.  ISSN 0332-5415.  14, s 171- 177

Se alle arbeider i Cristin

 • Jansen, Anne & Andenæs, Agnes (red.) (2019). Hverdagsliv, barndom og oppvekst. Teoretiske posisjoner og metodiske grep. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02979-5.  259 s.
 • Andenæs, Agnes (1996). Foreldre og barn i forandring. Pedagogisk Forum.  ISBN 82-7391-039-3.  101 s.
 • Haavind, Hanne & Andenæs, A. (1987). Små barns livsvilkår i Norge [The life conditions of preschool children in Norway]. Oslo: Universitetsforlaget.  101 s.
 • Haavind, Hanne & Andenæs, Agnes (1987). Små barns livsvilkår i Norge. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-02578-0.  101 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Omland, Guro Brokke & Andenæs, Agnes (2021). Expanding notions of family-based care for unaccompanied refugee minors? An exploration of relational negotiations between foster parents and unaccompanied foster children in Norway.
 • Andenæs, Agnes (2020). Analyser av renslighetsregimer, selvmord, sakkyndighetsarbeid, enslige mindreårige asylsøkere og foreldreskap: Må vi finne opp hjulet hver eneste gang?.
 • Andenæs, Agnes (2020). Hva var det som skjedde på psykologi?. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Andenæs, Agnes; Jansen, Anne & Sundnes, Anita (2019). Workshop: Investigating parenthood for young teenagers – background, theoretical perspectives and empirical examples. Vis sammendrag
 • Omland, Guro Brokke & Andenæs, Agnes (2019). ‘Do you need to talk to someone?’ – Professionalising and outsourcing dialogues about psychological pain at residential care institutions for unaccompanied asylum-seeking young people.
 • Andenæs, Agnes (2018). Familieverntjenestens samfunnsrolle..
 • Andenæs, Agnes (2018). Små utvalg, store spørsmål? Om generalisering i kvalitativ forskning..
 • Andenæs, Agnes; Benum, Kirsten; Carlquist, Erik; Halvorsen, Margrethe S.; Hauge, Mona-Iren; Madsen, Ole Jacob; Moss, Sigrun Marie; Oddli, Hanne; Roen, Katrina; Råbu, Marit; Skjelsbæk, Inger; Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Sveaass, Nora & Tjersland, Odd Arne (2017). Sneversynt om psykologisk kunnskap. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  198(5), s 28- 29
 • Andenæs, Agnes; Kjøs, Peder & Tjersland, Odd Arne (2017). «Delt bosted» – hva sier forskningen?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  54(3), s 277- 283
 • Callaghan, Jane; Andenæs, Agnes & Macleod, Catriona (2015). Deconstructing Developmental Psychology 20 years on: Reflections, implications and empirical work. Feminism and Psychology.  ISSN 0959-3535.  25(3), s 255- 265 . doi: 10.1177/0959353515583702
 • Andenæs, Agnes (2014). Barnehagen som samarbeidspartner i familiers liv? Om faglige forståelser og hverdagslige praksiser.
 • Andenæs, Agnes (2014). Foreldres forståelse, ambisjoner og betingelser – bakgrunn for tenkning om tidlig innsats.
 • Andenæs, Agnes (2014). Sharing care for small children: Learning from practitioners.
 • Andenæs, Agnes (2014). Å bli en far.
 • Andenæs, Agnes (2013). Barnehagen:Fra faktor til ledd i omsorgskjede, sosial møteplass og arena for deltakelse. Kunnskap fra kvalitativ forskning i barns dagligliv.
 • Andenæs, Agnes (2013). De fem viktigste bøkene. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  40(4), s 101- 107
 • Andenæs, Agnes (2013). Details matter. Practises of parenting in same-gendered famiies challenging ideas about sharing.
 • Andenæs, Agnes (2013). Hverdagslivets usynlige innsats: Om rutiner, omsorgskjeder, utviklingskrav og omsorgsstandarder, I:  Oppvekstrapporten 2013.  Barne-ungdoms, og familiedirektoratet.  ISBN 978-82-8286-200-4.  Artikkel 8.  s 220 - 228
 • Andenæs, Agnes (2013). Med barnets beste som mandat. Foreldreskapspraksiser som kunnskapskilde for fagfolk.
 • Andenæs, Agnes (2012). Barns omsorgskarrierer: Barnehagen som ledd i en omsorgskjede for barn opp til 3-års alder.
 • Andenæs, Agnes (2012). How to understand day care for small children: a threat to children's emotional development, a factor with educational effects, an arena for screening, or a link i parents' chain of care?.
 • Andenæs, Agnes (2012). Kulturpsykologiske perspektiver i dialog med ulike praksisområder.
 • Andenæs, Agnes & Finsæther, Kristine (2012). The child as a shared enterprise: same-gendered couples constructing family life.
 • Jansen, Anne; Andenæs, Agnes; Sundnæs, Anita; Bradbury, Jill & Haley, Jeanne (2012). Exploring everyday life. Human development within a cultural psychology perspective.
 • Andenæs, Agnes (2011). Metodologiske refleksjoner: Mellom rigide oppskrifter og luftige ideer.
 • Andenæs, Agnes (2011). More to share and more sharing.
 • Andenæs, Agnes & Finsæther, Kristine (2011). Bridging the gap between family sociology and developmental psychology. Exploring parenthood in same-gendered couples.
 • Andenæs, Agnes (2010). Tilnærminger og tradisjoner i barneforskning.
 • Andenæs, Agnes & Haavind, Hanne (2010). Deling av ansvar, omsorg og samvær: Moderne omsorgspraksiser som kunnskapskilde for fagfolk.
 • Andenæs, Agnes (2009). Chains of care: Organising the everyday life of small children attending day care.
 • Andenæs, Agnes (2009). Sosial klasse- mer enn hva du har i lommeboka. Bulletine - Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo.  ISSN 0802-0027.  22(2), s 40- 42
 • Andenæs, Agnes (2006). Bokanmeldelse: Brandth, B., B. Bungum & E. Kvande (red.) "Valgfrihetens tid. Omsorgspolitikk for barn møter det fleksible arbeidslivet.". Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (3), s 97- 100
 • Andenæs, Agnes (2005). Til barnas beste?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  42, s 1116- 1120
 • Sundnes, Anita; Gulbrandsen, Lars; Andenæs, Agnes & Clausen, Sten-Erik (2004). ... og imens går tida. Barnevern, barnehage og kontantstøtte. NOVA Rapport. 6.
 • Andenæs, Agnes; Christiansen, Øivin; Havik, Toril; Havnen, Karen J. Skaale; Skollerud, Kåre & Moldestad, Bente (2003). Barn og forskning underveis, resultater og perspektiver fra en undersøkelse om barn som blir plassert utenfor hjemmet, I: Jarmund Veland (red.),  Barnevernsboka 2000, årbok for barnevernet.  Senter for Atferdsforskning.  ISBN 82-7578-013-6.  0.  s 160 - 167
 • Andenæs, Agnes (2002). Tidsnød som diagnose og foreldres valgfrihet som medisin - blir det bedrre barndommer av slikt?, I: Edvard Befring (red.),  Barn i Norge 2002. Årsrapport om barn og unges psykiske helse.  Voksne for Barn, Oslo.  Kapitel.
 • Andenæs, Agnes (2001). Moderskapet under lupen. NIKK magasin.  ISSN 1502-1521.  (2), s 19- 26
 • Andenæs, Agnes; Christiansen, Øivin; Havik, Toril; Havnen, Karen J. Skaale; Moldestad, Bente & Skollerud, Kåre H. (2001). Barn som blir plassert utenfor hjemmet - risiko og utvikling. Framgangsmåter og erfaringer med å opparbeide et empirisk materiale. NOVA skriftserie. 7.
 • Andenæs, Agnes (2000). Et barnevern med lydhørhet for barnet. Fra generelle risikofaktorer og globale modeller til forståelse av spesifikke, tilrettelagte dagliglivserfaringer. NOVA skriftserie. 5.
 • Haavind, Hanne & Andenæs, A. (1998, 01. januar). Care and the responsibilities for children - creating the life of women creating themselves. Manuscript. [Radio].
 • Andenæs, Agnes & Moldestad, Bente (1998). Hvem er de, og hvordan går det med dem? Landsomfattende forskningsprosjekt om barn som blir plassert utenfor hjemmet. Embla.  ISSN 0807-0628.  (9), s 20- 23
 • Andenæs, Agnes (1997). Kontantstøtte - en gavepakke til mannen. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Andenæs, Agnes (1996). Barnehagen og den moderne familien. Debattserien for barnehagefolk.  (3)
 • Andenæs, Agnes (1995). Seksualiserte grenseoverskridelser i bbehandlingsrelasjonen - det angår ogs¨deg og meg. et intervju med Gary T. Schoener. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  32, s 242- 245
 • Andenæs, Agnes (1994). Er det psykolog og hushjelp som må til?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  31, s 307- 309
 • Andenæs, A. & Haavind, Hanne (1988). Den moderne barndommen - utfordringer og løsninger for 5-åringen (Modern childhood - new challanges and solutions for the year olds).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:36 - Sist endret 3. jan. 2019 15:44