Sana Parveen

Ph.d.-kandidat

Faglige interesser

  • Vold og trusler på arbeidsplassen

  • Psykiske vansker

  • Forebygging

  • Barnevern

  • Turnover

Doktorgradsprosjektet

En nylig kartlegging fra Fellesorganisasjonen viser at over halvparten av de ansatte i barnevernet har vært utsatt for vold eller trusler om vold. En rekke internasjonale studier viser videre at eksponering for både fysisk og psykisk aggresjon i jobbsammenheng blant annet er forbundet med redusert trivsel, forverret helse og økt risiko for sykefravær.

Selv om det foreligger noe forskning på forekomst og konsekvenser av vold og trusler i arbeidslivet er det fremdeles store kunnskapshull. Deriblant finnes det lite informasjon om hvilke konkrete hendelser av vold og trusler som forekommer. Det mangler kunnskap om konkrete mekanismer som kan forklare hvordan og for hvem vold og trusler har betydning for helse og trivsel, samtidig som vi vet lite om hvilke prosedyrer og tiltak som kan bidra til at arbeidstakere og arbeidsgivere sammen kan forebygge og håndtere vold og trusler på arbeidsplassen.

I en rapport fra SSB kommer det frem at det i det norske barnevernet er en gjennomsnittlig turnover på over 30 %. Dette kan være problematisk ettersom turnover ikke bare påvirker den enkelte ansatte som slutter, men også vil kunne ha konsekvenser for arbeidsplassen som helhet og de som har behov for tjenestene.

I mitt doktorgradsprosjekt vil jeg derfor se nærmere på forholdet mellom barnevernsansattes eksponering for vold og trusler på jobb, og deres intensjoner om å slutte i jobben. Mer spesifikt vil jeg undersøke hvilke mekanismer som kan være med på å forklare når og hvordan det å være utsatt for vold og trusler på jobb kan påvirke ens intensjoner om å slutte i jobben, i tillegg til at jeg også vil se nærmere på hvilke faktorer som kan være med på å forhindre dette.

Bakgrunn

  • 2021 - D.D.: Stipendiat ved Gruppe for Arbeidspsykologi, Statens Arbeidsmiljøinstitutt

  • 2020 - 2020: Rådgiver ved Gruppe for Arbeidspsykologi, Statens Arbeidsmiljøinstitutt

  • 2017 - 2019: Master i Psykologi ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

  • 2018 - 2018: Seminarleder i Sosial- og Personlighetspsykologi, Universitetet i Oslo

  • 2014 - 2017: Bachelor i Psykologi ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

Forskningsteam

Hovedveileder: Live Bakke Finne, Forsker (STAMI)

Biveileder: Morten Birkeland Nielsen, Forskningssjef og Prosjektleder (STAMI)

Biveileder: Silje Endresen Reme, Førsteamanuensis (Psykologisk Institutt, UiO)

Finansiering og samarbeid

Doktorgradsprosjektet mitt er finansiert av Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), og er del av et større pågående prosjekt som gjennomføres i samarbeid med Oslo kommune ved byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap.

Hensikten med hovedprosjektet er å kartlegge omfanget av vold og trusler om vold blant barnevernsansatte i Oslo kommune, samt å undersøke hvilke konsekvenser det å oppleve vold og trusler har for de ansatte. Prosjektets andre hovedformål er å bidra med kunnskap som kan brukes til å utvikle gode og effektive tiltak for håndtering og forebygging av vold og trusler på arbeidsplassen.

Emneord: Arbeids- og organisasjonspsykologi, Barnevern, Forebyggingspsykologi

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 29. apr. 2021 13:55 - Sist endret 29. apr. 2021 13:55