Heidi Fjeldheim

Ph.d.-kandidat

Faglige interesser

  • Sped- og småbarns psykiske helse

  • Flergenerasjonsvansker

  • Psykoterapi, terapeutrollen og allianse

  • Perinatal psykoterapi

  • Traumer og relasjonsvansker

  • Sosialt arbeid i inn- og utland

PhD-prosjektet

Prosjektet «To repeat or not to repeat – how can we prevent intergenerational transmission of adverse childhood experiences?» eller Løvetannmødre på norsk, er en mixed methods studie. Prosjektet har som formål å bidra til bedre behandling for gravide og spedbarnsforeldre med høy ACE (oppvekstbelastninger) så de kan bryte negative generasjonsoverføringer av traumer, vold, vanskjøtsel og belastninger og gi sine barn noe annet enn de selv har fått.

Å bryte negative flergenerasjonsmønstre har vist seg vanskelig, selv for de mest etablerte behandlingsprogrammene. Konsekvensene for neste generasjon er veldokumenterte og alvorlige på en rekke områder. Den perinatale perioden virker å være særlig potent både i fht vekst og endring og risiko for å repetere dysfunksjonelle relasjonsmønstre.

Studien består av tre ulike deler; 1) kvalitativ studie med individuelle intervjuer og fokusgruppeintervju av erfarne behandlere ved sped- og småbarnsteam med fokus på deres erfaringer med og refleksjoner rundt det perinatale psykoterapiarbeidet,2) kvalitativ studie med individuelle intervjuer av pasienter om deres erfaringer med og refleksjoner rundt tilbudet og 3) en kvantitativ studie med 20 gravide kvinner med ACE over 2 som følges gjennom behandlingsforløpet fra uke 20-30 i graviditet, gjennom fødsel og fram til 4 mnd etter fødsel. Det er planlagt en fase fire 1 år etter fødsel. Underveis i forløpet gjøres; Gravideinterjvu med skåring av RF, engleintervju, NBAS, ASQ, og ASQ-SE, foreldreintervju med skåring av RF og ARR og PCERA.

Bakgrunn

Sosionom fra Diakonhjemmets høyskole 1996

Klinisk spesialist i barn og unges psykiske helse (master fra HiL og klinisk sosionom med fordypning i intersubjektiv psykoterapi for barn fra RBUP)

25 års klinisk erfaring fra forebyggende, utredende, behandlende og akutt virksomhet i Norge og Brasil. Oppsøkende gatearbeid, samfunnsarbeid i slum, institusjonsarbeid med fokus på utredning og behandling, tiltaksarbeid i barnevernet og på kommunalt lavterskelnivå samt sped- og småbarnserfaring fra BUP ØR, Ahus.

Nå tilsatt ved Ahus som PhD samt ved RBUP, spesialistseksjonen.

Forskningsteam

  • Hovedveileder: Førsteamanuensis Vibeke Moe, UiO

  • Biveileder: Phd og psykologspesialistTeija Anke Vestre Viken og PhD Marianne Aalberg Ahus.

Finansiering og samarbeid:

Prosjektet er finansiert av Helse Sør-Øst (BUP-Prosjektet) og Ahus.

Emneord: Klinisk barne- og ungdomspsykologi, psykoterapi, Traumelidelser og dissosiasjon

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 28. apr. 2021 13:55 - Sist endret 28. apr. 2021 13:55