Erlend Marius Aas

Ph.d.-kandidat

Bakgrunn:

 • Master i sosiologi ved Universitetet i Oslo fra 2013.
 • Ansatt som prosjektkoordinator i Hekta på jobb-prosjektet hos RusForsk i 2019.
 • Fem års erfaring som jobbveileder i arbeid- og inkluderingsbedrift i tiltakene Arbeid med bistand, Avklaring, Arbeidspraksis i skjermet virksomhet, samt kursleder for AMO-kurset «Det hele mennesket».
 • Utdannet journalist og erfaring innen journalistikk og kommunikasjonsarbeid.

Faglige interesser:

 • Arbeid og inkludering
 • Rus og avhengighet
 • Behandlingsforskning

Engelsk tittel: An evidence-based method in a new context: An investigation of the relevance of work and the perceptions and feasibility of Individual Placement and Support (IPS) for patients with substance use disorders.

Doktorgradsprosjektet mitt handler om å vurdere hvor anvendbar jobbstøttemetodikken Individuell jobbstøtte (IPS) er for pasienter som er i behandling for rus- og avhengighetslidelser.

Hekta på jobb

Pasienter med rus- og avhengighetslidelser står i stor grad utenfor arbeidslivet. Samtidig representerer arbeid en rekke helsefremmende forhold, som sosialt fellesskap, rusfritt nettverk, struktur i hverdagen, mening, aktivitet, tilhørighet og utvikling av evner og ferdigheter. Arbeid er i tillegg assosiert med bedre utfall av rusbehandling, og arbeid beskytter mot tilbakefall. Likevel står rundt 90% av pasienter som mottar Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) utenfor arbeidslivet. Tiltak og tilbud for å hjelpe mennesker med rus- og avhengighetslidelser komme i arbeid er ønsket både av myndighetene, brukerorganisasjoner og av pasientene selv, men på rusfeltet mangler vi evidensbaserte jobbstøttemetoder.

IPS er en evidensbasert jobbstøttemetodikk utviklet for pasienter med alvorlige psykiske lidelser, og forskning viser at IPS er dobbelt så effektiv for å hjelpe denne pasientgruppen komme i lønnet arbeid, sammenlignet med andre jobbstøttemetoder. Jobbsøkeren får tett oppfølging av en jobbspesialist med blant annet karriereveiledning, jobbmatching, jobbsøking, kontakt med arbeidsgivere, samt oppfølging inn i arbeidsforholdet. IPS skal integreres med helsetjenesten og jobbspesialistene samarbeider tett med behandlingsteamene.

Doktorgradsprosjektet er en del av forskningsprosjektet Hekta på jobb som er et stort multistudieprosjekt initiert av seksjon for klinisk rus- og avhengighetsforskning (RusForsk) ved Oslo universitetssykehus (OUS). Hovedmålet med Hekta på jobb er å undersøke effekt og anvendbarhet av IPS for personer med rus- og avhengighetslidelser. Prosjektet består av en randomisert kontrollert studie (RCT) som gjennomføres i Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ved OUS, en kvantitativ observasjonsstudie i samarbeid Tyrilistiftelsen, Oslo kommunale ruspoliklinikk og Haugenstua ressurssenter, samt en kvalitativ studie.

Det er høy komorbiditet mellom pasientgruppen med alvorlige psykiske lidelser og pasientgruppen med rus- og avhengighetslidelser, men det er og mange ting som skiller de fra hverandre. PhD-prosjektet undersøker om man kan ta en metodikk utviklet for én pasientgruppe, og bruke den på samme måte på en annen pasientgruppe, eller om IPS-metoden trenger justeringer for å være bedre tilpasset pasienter med rus- og avhengighetslidelser.

Jeg jobber primært med den kvalitative studien i Hekta på jobb-prosjektet, men doktorgraden vil og inneholde en kvantitativ sammenligningsstudie hvor baseline-data fra Hekta på jobb sin RCT vil sammenlignes med lignende data fra pasienter med alvorlige psykiske lidelser som mottar IPS.

Problemstillingene den kvalitative studien er:

 • Hva er opplevde barrierer og muliggjørende faktorer for å oppnå lønnet arbeid blant personer med rus- og avhengighetslidelser?
 • Hvordan opplever aktører involvert i IPS-arbeid innen TSB at det er å jobbe med og motta IPS?
 • Trenger IPS-metoden tilpasninger for bedre å møte behovene til personer med rus- og avhengighetslidelser?

Problemstillingen til den kvantitative sammenligningsstudien er:

 • Hva er hovedkarakteristikker som differensierer pasienter med rus- og avhengighetslidelser som søker jobbstøtte, fra pasienter med alvorlige psykiske lidelser som søker jobbstøtte?

Veiledere:

Hovedveileder: Eline Borger Rognli (PhD) - forsker ved RusForsk, OUS.

Biveileder: Professor Silje Endresen Reme – førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, UIO.

Biveileder: Dr. Ingrid Amalia Havnes (MD-PhD) – forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste TSB, OUS.

Finansiering:

PhD-stillingen er fullfinansiert gjennom forskningsmidler fra Helse Sør-Øst.

Emneord: Arbeids- og organisasjonspsykologi, Arbeidsliv, Rus, Metode

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 17. nov. 2021 14:55 - Sist endret 11. okt. 2022 13:18