Erlend Marius Aas

Ph.d.-kandidat

Faglige interesser

 • Arbeid og inkludering

 • Rus og avhengighet

 • Behandlingsforskning

 • Mixed methods

Hekta på jobb

Pasienter med rus- og avhengighetslidelser står i stor grad utenfor arbeidslivet. Samtidig representerer arbeid en rekke helsefremmende forhold, som sosialt fellesskap, rusfritt nettverk, struktur i hverdagen, mening, aktivitet, tilhørighet og utvikling av evner og ferdigheter. Arbeid er i tillegg assosiert med bedre utfall av rusbehandling, og arbeid beskytter mot tilbakefall. Tidligere har man tenkt at først må du behandles og bli rusfri, så kan du komme i jobb. Vi tror det kan være motsatt – ved å komme i jobb får man motivasjon og støtte til å bli rusfri.

Individual Placement and Support (IPS) er en systematisk jobbstøttemetodikk laget for å hjelpe mennesker ut i ordinært arbeid. Jobbsøkeren får tett oppfølging av en jobbspesialist med blant annet karriereveiledning, jobbmatching, jobbsøking, kontakt med arbeidsgivere, samt oppfølging inn i arbeidsforholdet. IPS skal integreres med helsetjenesten og jobbspesialisten skal inn i behandlingsteamet.

IPS-metoden er utviklet på psykosefeltet og 20 år med evidens viser at metoden er overlegen andre jobbstøttemetodikker i å hjelpe denne pasientgruppen komme i jobb. Når det gjelder IPS på rus- og avhengighet er forskningsgrunnlaget svært tynt, både nasjonalt og internasjonalt, og evidensbaserte jobbstøttemetoder mangler innen rusbehandlingsfeltet.

Hekta på jobb er et stort multistudieprosjekt initiert av seksjon for klinisk rus- og avhengighetsforskning (RusForsk) ved Oslo universitetssykehus (OUS). Hovedmålet er å undersøke anvendbarheten og effekten av IPS på mennesker med pågående og tidligere rusutfordringer, slik at denne gruppen kan få bedre hjelp til å komme inn i ordinært lønnet arbeid. Prosjektet består av en randomisert kontrollert studie (RCT) som gjennomføres i Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ved OUS, en kvantitativ observasjonsstudie i samarbeid Tyrilistiftelsen, Oslo kommunale ruspoliklinikk og Haugenstua ressurssenter, samt en kvalitativ studie.

Omfanget av PhD-prosjektet strekker seg til både RCT-studien og det kvalitative studien, og vil bidra til å nå hovedprosjektets målsettinger. I doktorgrader er det planlagt tre forskningsartikler:

 1. En forskningsartikkel basert på den kvalitative studien: Hvilke hindringer og muliggjørende faktorer jakten på jobb opplever pasienter i rus- og avhengighetsbehandling som mottar IPS? Hvordan er det for jobbspesialister og behandlere og jobbe med IPS mot denne pasientgruppen? Hvordan passer IPS-metodikken med pasientenes behov, og bør det gjøres rus-spesifikke tilpasninger i metodikken?

 2. En forskningsartikkel om endring i sekundære ikke-arbeidsrelaterte resultatmål knyttet til rusbruk, psykisk helse og livskvalitet, fra inkluderingstidspunktet og ved 6 og 12 måneders oppfølging.

 3. En forskningsartikkel basert på 18 måneders hoved- og sekundærarbeidsrelaterte resultater av RCT.

Veiledere

Hovedveileder: Eline Borger Rognli (PhD) - forsker ved RusForsk, OUS.

Biveileder: Professor Silje Endresen Reme – førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, UIO.

Biveileder: Dr. Ingrid Amalia Havnes (MD-PhD) – forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste TSB, OUS.

Finansiering

PhD-stillingen er fullfinansiert gjennom forskningsmidler fra Helse Sør-Øst.

Bakgrunn

 • Master i sosiologi ved Universitetet i Oslo fra 2013

 • Ansatt som prosjektkoordinator i Hekta på jobb-prosjektet hos RusForsk i 2019

 • Fem års erfaring som jobbveileder i arbeid- og inkluderingsbedrift i tiltakene Arbeid med bistand, Avklaring, Arbeidspraksis i skjermet virksomhet, samt kursleder for AMO-kurset «Det hele mennesket»

 • Utdannet journalist og erfaring innen journalistikk og kommunikasjonsarbeid

Emneord: Arbeids- og organisasjonspsykologi, Arbeidsliv, Rus, Metode

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 17. nov. 2021 14:55 - Sist endret 17. nov. 2021 14:55