English version of this page

Utvikling av hjulpet kommunikasjon hos barn (avsluttet)

Utvikling av hjulpet kommunikasjon hos barn i alderen 5-15 år – en tverrkulturell flersenterundersøkelse

Om prosjektet

Barn som bruker kommunikasjonshjelpemidler følger en utviklingssti som er svært forskjellig fra barn som snakker normalt. Den avspeiler både barnas problemer med å tilegne seg talespråket og deres evne til å lære en hjulpet kommunikasjonsform. Denne kan bidra med innsikt i de underliggende prosessene for språkutvikling generelt. Det foreligger imidlertid ingen detaljerte beskrivelser av utviklingen hos barn som bruker kommunikasjonshjelpemidler ut fra et språkperspektiv.

Mangelen på kunnskap innenfor hjulpet kommunikasjon er motivasjonen for dette prosjektet

Mål

Det er en felles internasjonal innsats med 16 land. Målet er å få et stort antall av ytringer som er blitt produsert med kommunikasjonshjelpemidler av barn i alderen 5–15 år, som omfatter et bredt spekter av emner og er produsert i forskjellig for ulike formål, samt systematisk kunnskap om hvordan barn tolker ytringer produsert av andre i deres egen kommunikasjonsform. Denne studien bringer fram ny kunnskap og skaper grunnlag for nye spørsmål, og vil dermed være en viktig referansestudie for forskning om hjulpet kommunikasjonsutvikling.

Prosjektet vil gi informasjon om den typiske historien og variasjonen hos barn som utvikler hjulpet språk (alder da de fikk ved første kommunikasjonshjelpemiddel, type grafisk system og hjelpemiddel og så videre), størrelse, innhold og struktur i ordforrådet, hvordan dette er sammenlignet med ordforrådet i ekspressivt ordforråd hos barn som snakker normalt, lengden på grafiske ytringer som blir produsert av barn på ulike alderstrinn, og i hvilken grad strukturen ytringer produsert med hjelpemidelr følger det muntlige språket eller språkene I omgivelsene eller ligner hverandre på tvers av talespråk med ulik ordrekkefølge og grammatikk (f.eks, engelsk, finsk og spansk).

Finansiering

Alle partnerne bidrar med egen finansiering. Den norske delen av prosjektet har fått støtte av Stiftelsen Sophies Minde.

Publisert 25. okt. 2010 11:37 - Sist endret 18. okt. 2016 14:53

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere