English version of this page

Prediksjon av medikament-respons i ADHD med matematisk modellering av beslutningstaking

ADHD er assosiert med negative konsekvenser for den enkelte som rammes og for samfunnet generelt. Medisiner kan redusere symptomer, forbedre daglig funksjon og heve livskvalitet.

Imidlertid er det estimert at omlag hver tredje ADHD-pasient ikke responderer tilfredsstillende på ADHD-medisiner. Behandlingssituasjonen for de som ikke responderer vil kunne lettes betraktelig om dette kan oppdages tidlig. Dessverre har det vist seg vanskelig å finne tidlige indikatorer på medikamentrespons.

Om prosjektet

Dette prosjektet tar en ny tilnærming for prediksjon av medikamentrespons. Ved hjelp av komputasjonell modellering av beslutningstaking vil vi analysere foreliggende data fra en gjennomført prospektiv studie av medisinering hos 250 voksne pasienter med ADHD. Pasientene i denne studien gjennomførte en databasert test, Continuous Performance Test (CPT), både før de startet  med medisinering og 6 uker etter de startet på medisiner. Preliminære resultater viser at vi ved å analysere data med en komputasjonell modell, I motsetning til ved standard analyse, kan skille mellom grupper av respondere og ikke-respondere.

Mål

Tilpasningen av dette analyseverktøyet og videre analyse av foreliggende data vil bli utført under et toårig opphold hos professor Michael Franks lab på Brown University. Dr. Frank er en av foregangsfigurene innenfor Computational Psychiatry, et relativt nytt fagfelt hvor komputasjonelle modeller av kognisjon og hjernefunksjon tas i bruk for å bedre forstå psykiatriske lidelser. Videre er det et mål for prosjektet å gjøre denne typen analyse tilgjengelig, slik at også andre kan bruke modellen for å analysere CPT-data. I neste ledd av prosjektet vil vi bruke modellen til å analysere data fra andre kliniske grupper. Arbeidet vil bli utført på Psykologisk Institutt på UiO i løpet av prosjektets tredje år. Målet med denne fasen av prosjektet er å undersøke om den nyutviklede analysen kan gi ny innsikt i hvordan psykiatriske lidelse påvirker beslutningsmekanismer.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (FRIMEDBIO - mobilitetsstipend) 2017 - 2020.

Publisert 16. mai 2017 15:44 - Sist endret 16. okt. 2017 19:43