English version of this page

Standardisering av MATRICS-batteriet til norsk (avsluttet)

Bakgrunn

Redusert nevrokognitiv funksjon er et av kjernesymptomene ved lidelser i schizofrenispekteret, og antas å spille en nøkkelrolle for vansker med sosial fungering samt effekt av behandling i denne pasientgruppen. Det amerikanske konsensusbatteriet MATRICS Consensus Cognitive Battery (MCCB) ble utviklet ved University of Los Angeles, California i 2006, og regnes allerede for å være gullstandarden for måling av nevrokognitiv funksjon ved schizofrenilidelser. Testbatteriet består av 10 tester som til sammen kartlegger 7 nevrokognitive domener – Prosesseringshastighet, Oppmerksomhet, Arbeidshukommelse, Verbal læring, Visuell læring, Resonnering og problemløsning og Sosial kognisjon. 

Formål

Standardisering av den norske oversettelsen av dette batteriet er nødvendig for å benytte det her i landet.

Resultater

Data fra 250 friske norske menn og kvinner mellom 12 og 60 år er samlet inn med sikte på å fremskaffe et norsk referansemateriale for de aktuelle nevrokognitive funksjonene. Resultatene er publisert her: Mohn, Sundet & Rund: Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 2012, 34, 667-677. 

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Helse Sør-Øst.

Samarbeid

Keith Nuechterlein og Michael Green ved University of Los Angeles, California, er internasjonale samarbeidspartnere. Kjetil Sundet ved Psykologisk Institutt, UiO, er lokal samarbeidspartner.

Publikasjon

Mohn, Sundet & Rund: The Norwegian standardization of the MATRICS Consensus Cognitive Battery

Publisert 7. feb. 2011 13:23 - Sist endret 6. jan. 2021 00:10