English version of this page

Forskyvninger av marine bestander og motstandsdyktigheten i polar ressursforvaltning (STOCKSHIFT) (avsluttet)

Om prosjektet

Global oppvarming og andre miljøendringer endrer den geografiske fordelingen av fiskebestander i polare farvann. I Barentshavet trekker torsken nordøstover, mens vi i Norskehavet ser store endringer i størrelse, fordeling og vandringsmønstre for pelagiske bestander som makrell. I Sørishavet vil den samlede effekten av høyere havtemperatur med mindre ismasser, forsuring og endringer i havstrømmer sannsynligvis påvirke den geografiske fordelingen av krill.

Disse utviklingstrekkene setter etablerte forvaltningsregimer under press.

 

  • I dette virkelig tverrvitenskapelige forskningsprosjektet går verdensledende marinbiologer, folkerettseksperter og statsvitere sammen om å undersøke motstandsdyktigheten arktiske og antarktiske regimer innen havressursforvaltning har overfor storskala-endringer i viktige marine bestander.
  • Hvordan påvirker klimaendringene den geografiske fordelingen av polare fiskebestander - avtegner det seg noen allmenne mønstre i bestandsbevegelser, tilpasningsevne og rekruttering?
  • I hvilken grad påvirker nye vandringsmønstre sammenfallet mellom det geografiske ansvarsområdet for eksisterende nasjonale og internasjonale fiskeriforvaltningsregimer og de fiskeriaktivitetene de skal regulere - og hvordan påvirker dette regimenes effektivitet?
  • På hvilke måter vil fortsatt effektivitet kreve tilpasninger innenfor de knippene av institusjoner som sammen styrer næringsvirksomhet i polare marine økosystemer?

Basert på kasusstudier fra Barentshavet, Norskehavet og Sørishavet vil prosjektet analysere den samlede effekten av klimaendringer, fiskerier og bestandsinteraksjoner. Endelig vil prosjektet utforske hvordan komparative kasusstudier kan kombineres med en bestemt simuleringsmetode (agent-basert modellering) for å analysere institusjonelle tilpasninger til de mest sannsynlige utviklingsbanene for økosystemene.

 

 

Publisert 7. apr. 2017 14:57 - Sist endret 20. okt. 2020 14:01