Parlamentarismens utvikling og dens politiske konsekvenser (avsluttet)

Om prosjektet

Aldri har det vært så mange demokratier som i dag, og aldri har en større andel av verdens befolkning levd under et mer eller mindre velfungerende, demokratisk styresett. Et flertall av disse demokratiene har parlamentariske regjeringer, det vil si regjeringer som hviler på tillit fra et flertall i nasjonalforsamlingen. Eller mer utfyllende: Regjeringen utgår fra og står til enhver tid ansvarlig overfor parlamentet, og mot et flertall i parlamentet – normalt underhuset i tokammersystemer – kan ingen regjering bli sittende. Det er stor institusjonell variasjon innenfor parlamentariske demokratier. Et hovedskille går mellom negativ og positiv parlamentarisme. Negativ parlamentarisme er kjennetegnet av at regjeringer ikke trenger noen form for uttrykt, positiv tillit i parlamentet før de tiltrer. I land med positiv parlamentarisme må regjeringen få støtte fra parlamentsflertallet i en innsettingsvotering før regjeringskontorene kan inntas (investitur). Det er etter hvert en stor litteratur om ulike former for presidentstyre, mens parlamentarismen er mye mindre utforsket – særlig er den komparative litteraturen rudimentær og begrenset.

Det er følgelig tre sentrale målsettinger med dette prosjektet:

  • Vi vil videreutvikle begrepsmessig og analytisk det sentrale skillet mellom negativ og positiv parlamentarisme. Særlig oppmerksomhet vies de institusjonelle virkemidler regjeringen har til disposisjon mens den styrer, ikke bare innsettingsvoteringen helt i begynnelsen av dens levetid
  • Vi vil klarlegge hvordan og hvorfor parlamentariske styreformer og instrumenter har utviklet seg over tid i alle deler av verden
  • Vi vil analysere konsekvensene av ulike parlamentariske instrumenter (herunder effekten av negativ og positiv parlamentarisme) i en stadig mer krevende, sammensatt og globalisert verden. Det gjelder særlig konsekvenser knyttet til styringskapasitet, opprettholdelse av regjeringskoalisjoner og krisehåndtering. Er det for eksempel slik at noen former for parlamentarisme gjør en bedre rustet til å møte økonomiske og andre krisesituasjoner
     

Du kan lese mer om prosjektet på dets engelske nettside

 

 

 

Publisert 21. feb. 2013 12:29 - Sist endret 11. jan. 2019 12:16